ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

M.SALİM BİLEN

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Dahili :1757

Mail :cevre@esenyurt.bel.tr

Müdürlüğümüz 5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesi, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 maddesi ve ilgili yönetmelik kapsamında hizmet vermektedir.

Hava, su,  toprak, görüntü, gürültü, koku emisyonları gibi doğal yaşam alanımızı etkileyen unsurların, insan ve çevre sağlığını fiziksel ya da psikolojik açıdan olumsuz etki oluşturmayacak hale getirilmesi için çevrenin korunması ve kontrolü çalışmaları özveri ile sürdürülmektedir.

T.C

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Amaç:

MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam:

MADDE 2: Bu yönetmelik, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 Hukuki Dayanak:

MADDE 3: Bu yönetmelik; 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi ile 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına dayanılarak hazırlanmıştır.

 Tanımlar:

MADDE 4:Bu yönetmelikte geçen;

Belediye                     : Esenyurt Belediyesini,

Başkanlık                    : Esenyurt Belediyesi Başkanlığını,

Müdürlük                     : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünü,

Müdür                         :Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünü

Memur                        : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli memuru,

  İşçi                           : Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde görevli işçi personeli, İfade eder.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş:

MADDE 5: Bu yönetmelik 03.07.2005 tarihli ve 5393 Sayılı Belediye Kanununun 15/b bendi hükümlerine ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ”Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik hükümleri gereğince “Esenyurt   Belediye Meclisinin 02.04.2007 Tarih ve 2007/25 Sayılı Kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Teşkilat:

MADDE 6: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü; Müdür, Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği, Evrak Kayıt Bürosundan oluşmaktadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 7: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

a) Çevre Koruma ve Kontrol  Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak atanır.

 

b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır. 

ç) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

 

d) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

 

 

 

MADDE 8:  Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün Görevleri

a) 5216 Sayılı Büyükşehir Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanununu ve Yönetmeliklerin verdiği yetkiler, Çevre Bakanlığı, ilgili Bakanlıklar, Valilik Talimatları, İl Hıfzıssıhha Kurulu, kararları, ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları, İl Turizm

Koordinasyon Kurulu kararları, Belediye Meclis ve Encümen Kararları doğrultusunda görev

yapmak.

b) Kanunlar çerçevesinde çevresine fiziksel, ruhsal, kimyasal mikrobiyolojik ve toplumsal

Yönlerden az ya da çok zarar veren ya da verme olasılığı olan ve doğal kaynakların

Kirlenmesine sebep olabilecek kuruluşlar olarak tanımlanan gayrisıhhî müesseselerin 2.ve 3.

Sınıfların, ruhsat komisyonunda görev alarak, gereği yerine getirmek.

c)Vatandaşların ve çeşitleri kuruluşların çevreye ilişkin dilek ve şikâyetlerini almak, değerlendirmek, gereğini yerine getirmek.

d) Çevre konusunda görev verilmiş kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ile

işbirliği ve koordinasyon sağlamak

e) Çevre koruması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun geliştirilebilir

teknolojiyi belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarını tespit etmek

f) Çevre uygulamaları ve yatırımlara etkinlik kazandırmak için gerekli eğitim faaliyetlerini

izlemek, desteklemek, yönlendirmek, yapılan ve proje aşamasındaki yatırımların tanıtımı

yapmak çevre sorunları konusunda kamuoyu araştırmaları yapmak toplantılar düzenlemek

g)Çevre koruma ve kontrolü ile ilgili olarak alınması ve uygulanması gereken tedbirler

Konusunda ilgili mevzuata uygun olarak belediyelere verilen görevleri yerine getirmek ve

kanuni yetkileri kullanmaya ilişkin iş ve işlemleri yürütmek ilgi yönetmelik ve mevzuatlar

Kapsamında gürültü kirliliğine ilişkin şikâyetleri değerlendirmek, gürültünün önlenmesine

Yönelik teknik çalışmaları yapmak.

 h)Çalışma konularına ilişkin yasal mevzuat çerçevesinde her türlü denetimi gerçekleştirmek, iş ve işlemleri yürütmek.

  i)Çevre eğitimi konusunda ilgili birimlerle işbirliği çerçevesinde eğitim programları hazırlayıp yürütmek, gerektiğinde bilgilendirme amaçlı afiş, broşür hazırlamak.

j) Yasal mevzuat çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev alarak iş ve işlemleri yürütmek.

k) Çalışma konularıyla ilgili platformda ( sempozyum seminer, panel, fuar, vs.) Belediyeyi

Temsil etmek.

l) Toplumda çevre bilincinin gelişmesine yararlı her türlü bilgi, döküman ve yöntemleri belirlemek, kullanımını sağlamak, bilgi ve belgeleri muhafaza etmek, faydalanmak isteyenlere

yardımcı olmak

m-) Moloz ve Hafriyat Toprağı Yol İzin Belgeleri düzenlemek

 

 

 Tehlikeli Atıklar: Tehlikeli atıklar Kontrolü Yönetmeliği doğrultusunda denetimini yapmak.

Ömrü Tükenmiş Lastikler: (ÖTL) Kontrollü Yönetmeliğince belirlenen esaslar doğrultusunda denetimler yapmak ve bu alanda projeler geliştirmek.

Elektronik Artıklar : Yönetmeliğince belirtilen esaslar doğrultusunda denetimler yapmak ve atıkların kontrolüne ilişkin projeler geliştirmek.

Ambalaj Atıkları: Ambalaj Atıkları konusunda denetimler yapmak ve kaynağında evsel Atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını temin etmek.

Atık Yağlar: Atık Yağların denetimini ve takibini yapmak.

Çevre Koruması ve çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla şartlara en uygun geliştirilebilir. teknolojiyi belirlemek ve bu maksatla kurulacak tesislerin vasıflarının tespit etmek.

İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Müdürün, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9: Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları Aşağıdaki gibidir;

a-) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünün Görev ve Yetkileri,

1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek

2. Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak

3. Müdürlüğü sevk ve idare etmek

4. Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek

5. Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek

6. Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak

7. Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak

8. Yasa, Tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak

9. Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak

10. Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek

11. Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek

12. Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak

13. Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek

14. Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek

15. Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek

16. Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir

17. Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek

18. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek

 

b) Çevre Koruma ve Kontrol Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından ve ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasından sorumludur.

Müdüre Bağlı Şeflikler ve Görevleri

a-) Çevre Koruma ve Kontrol Şefliği

Görevleri

 

a) Çevre Şefi görevlerini yerine getirebilmek için sahip olduğu hakları ve yetkileri kullanır

b) Çevre Denetim Birimi, Çevre Zabıta, diğer memur ve işçilerin çalışmalarını kontrol altında

tutmak

c) Diğer müdürlükler, kurum ve kuruluşlarla koordinasyonu sağlamak, yasalarla verilen her

türlü ek görevi yapmak

d) Hazırlanan program çerçevesinde gerekli denetimleri yapmak,şikayetleri değerlendirmek

e) Havale edilen tüm yazıları ve raporları cevaplandırmak

f-) Moloz ve Hafriyat Toprağı Yol İzin Belgeleri düzenlemek

 

 

 

Bağlı Birimler :

1-Çevre Denetim Birimi

a-)Çevre ile ilgili şikayetlerin ( baca, Kanal,Çevresel Kirlilik v.s.)değerlendirmek

b-)Çevre mevzuatı ve yönetmeliklere göre ilgili yükümlülükleri yerine getirmek

c-)Çevreye zarar veren unsurların tespitini yaparak önlemini almak

 

 

2-Çevre Zabıta Birimi

 

a-)Çevre Zabıtası görevlerini yerine getirebilmek için sahip olduğu hakları ve yetkileri

kullanmak

b) Çevre kirlenmesine neden olacak herhangi faaliyette gerçek veya tüzel kişilere ihtar

verip, gerektiğinde ceza yazmak

c)   İlgili birim ve kurum- kuruluşlarla ortak denetimlere katılmak.

 

 

3- Evrak Kayıt Birimi

 

a)      Müdürlüğe gelen tüm yazışma ve dosyaları kayda almak,tasnif etmek

b)     Müdürlükten gönderilecek tüm yazışmaları kayda almak,Yazı İşleri Müdürlüğü’ne nakledilmesini sağlamak

c)      Müdürlüğe gelen telefonları cevaplamak ve ilgili departmana yönlendirmek

d)     Müdürlüğe gelenleri güler yüzle karşılamak ve müdürlük içi yönlendirmek

e)     Müdürler arası, müdürlüklerle firma ve şahıslar arası yazışmaların yazılarını yazmak,yazıları kayda almak, tasnif ve arşivlemek.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

 

MADDE  10 : Çevre Koruma ve kontrol  Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a)Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b)Görevin planlanması: Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c)Görevin İcrası: Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

 

MADDE 11 :

 

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon:

a)  Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b)  Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)   Çevre Koruma ve kontrol Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

ç)   Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

           

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

 

MADDE 12:

a)  Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) Çevre Koruma ve kontrol Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Dış denetim

 

MADDE 13: Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğü, yasalar gereği Sayıştay, İçişleri Bakanlığı, İ.B.B, Esenyurt Belediye Meclisi ve Yargı organlarının denetimine tabidir.

 

Personel sicili

 

MADDE 14: Çevre Koruma ve kontrol Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak puan verir,  kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Personel özlük dosyaları

 

MADDE 15: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a) Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğünce birimde çalışan tüm personel için birer gölge (özlük) dosyası düzenlenir.

b) Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, nakil evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

Disiplin cezaları

 

MADDE 16: Çevre Koruma ve kontrol Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ve Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

                                                                                                 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 17: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 18: Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 19: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO

VATANDAŞASUNULANHİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıma ve kabul belgesi

1-     Firma sahibinin imza sirküsü fotokopisi

2-     Firmanın vergi levhası

3-     Firma sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

4-     Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

2 GÜN

2

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığının kontrolü ve denetimi

1-     Yol izin belgesi

2-     Yapı ruhsatı

3-     İnşaat atıkları, moloz, kaçak döküm vs için tespit yapılabilmesi için adres ve iletişim bilgileri

2 GÜN

3

Bitkisel atık yağların toplanması

1-     İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında denetimi yapılan atık yağ üreticilerinden atık yağ bertarafı  için lisanslı firma ile imzaladıkları sözleşme örneği

2-     Oluşan bitkisel atık yağları verdiklerini gösteren uatf fom örnekleri                                                                

3-      Alo çevre hattına gelen bildirimlerde vatandaşların biriktirdikleri yağların toplanması için adres bilgileri

3 GÜN

4

Atık pil akümülatörlerinin toplanması

1-     Okullara

2-     Asm’lere

3-     Muhtarlıklara

4-     Kültür merkezlerine

5-     Alışveriş merkezlerine

6-     Resmi kurumlara

7-     Pil toplamak istiyen firma ve işyerlerine pil kutusu temin edilmesi için adres bilgileri

3 GÜN

Elektrikli ve Elektronik atıkların toplanması

1-     Okullara

2-     Asm’lere

3-     Muhtarlıklara

4-     Kültür merkezlerine

5-     Alışveriş merkezlerine

6-     Resmi kurumlara

7-     Elektrikli ve Elektronik atıkları toplamak isteyen firma ve işyerlerine elektronik atık kutusu temin edilmesi için adres bilgileri

3 GÜN 

6

Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması

Ömrünü tamamlamış lastikleri olan vatandaşların atık lastiklerinin alınması için Alo Çevre Hattı 622 03 37’yi arayarak adres ve iletişim bilgilerinin alınması

 

7

Ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşümü

Ambalaj atıkları uygulama planı doğrultusunda tüm mahallelerde toplamanın yapılması için kutu, konteynır vs. temin edilmektedir.

3 GÜN

8

Sanayiden kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü

Sanayinin olduğu mahallelerde şikayet  ya da denetimlerde hava kirliliğine neden olan firmalardan baca gazı emisyon raporları istenmekte olup, aksi halde yönetmelik kapsamında havalandırma sistemi yada bacalarına filtre yaptırılması istenmektedir. 

5-30 GÜN

9

Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü

1-     Kömür satışı yapan yerlerin denetiminde menşei denetim belgelerinin alınması

2-     İş yerlerinde yada sanayide ısınmadan kaynaklı oluşan hava kirliliğinin şikayet yada denetimde tespit edilmesi halinde yönetmelik kapsamında gerekli önlemlerin alınmasının istenmesi

5-30 GÜN

10

Gürültü kirliliği kontrolü

Şikayet ve denetimlerde Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında gürültüyü azaltıcı önlemlerin alınması ya da gürültü kaynağının farklı bir yere alınmasının istenmesi

5-30 GÜN

11

Çevresel kontrol ve denetimler

1-     Kömür satışı yapan yerlerin denetiminde menşei denetim belgelerinin alınması

2-     İş yerlerinde yada sanayide ısınmadan kaynaklı oluşan hava kirliliğinin şikayet yada denetimde tespit edilmesi halinde yönetmelik kapsamında gerekli önlemlerin alınmasının istenmesi

3-     Esenyurt genelinde görüntü kirliliği, gürültü kirliliği, hava kirliliği,baca ve duman şikayetleri,su kirliliği,koku şikayetleri,toz emisyonu çevreye gelişigüzel bırakılan malzemeler (moloz/yıkıntı atıkları, hafriyat atıkları vs.)  ve işgaller gibi çevre kirliliği oluşturan etmenlerin, rutin bölge kontrolleri veya gelen şikayetler üzerine tespitleri yapılarak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli önlemler alınmasının istenmesi

 5-30 GÜN
 12 Şikayetlerin değerlendirilmesi 1-     Firma sahibinin imza sirküsü fotokopisi

2-     Firmanın vergi levhası

3-     Firma sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

4-     Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

 5-30 GÜN

 

SIRA NO

VATANDAŞASUNULANHİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atıkları taşıma ve kabul belgesi

1-     Firma sahibinin imza sirküsü fotokopisi

2-     Firmanın vergi levhası

3-     Firma sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

4-     Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

2 GÜN

2

Hafriyat toprağı ve inşaat/yıkıntı atığının kontrolü ve denetimi

1-     Yol izin belgesi

2-     Yapı ruhsatı

3-     İnşaat atıkları, moloz, kaçak döküm vs için tespit yapılabilmesi için adres ve iletişim bilgileri

2 GÜN

3

Bitkisel atık yağların toplanması

1-     İlgili kanun ve yönetmelikler kapsamında denetimi yapılan atık yağ üreticilerinden atık yağ bertarafı  için lisanslı firma ile imzaladıkları sözleşme örneği

2-     Oluşan bitkisel atık yağları verdiklerini gösteren uatf fom örnekleri                                                                

3-      Alo çevre hattına gelen bildirimlerde vatandaşların biriktirdikleri yağların toplanması için adres bilgileri

3 GÜN

4

Atık pil akümülatörlerinin toplanması

1-     Okullara

2-     Asm’lere

3-     Muhtarlıklara

4-     Kültür merkezlerine

5-     Alışveriş merkezlerine

6-     Resmi kurumlara

7-     Pil toplamak istiyen firma ve işyerlerine pil kutusu temin edilmesi için adres bilgileri

3 GÜN

Elektrikli ve Elektronik atıkların toplanması

1-     Okullara

2-     Asm’lere

3-     Muhtarlıklara

4-     Kültür merkezlerine

5-     Alışveriş merkezlerine

6-     Resmi kurumlara

7-     Elektrikli ve Elektronik atıkları toplamak isteyen firma ve işyerlerine elektronik atık kutusu temin edilmesi için adres bilgileri

3 GÜN 

6

Ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması

Ömrünü tamamlamış lastikleri olan vatandaşların atık lastiklerinin alınması için Alo Çevre Hattı 622 03 37’yi arayarak adres ve iletişim bilgilerinin alınması

 

7

Ambalaj atıklarının toplanması ve geri dönüşümü

Ambalaj atıkları uygulama planı doğrultusunda tüm mahallelerde toplamanın yapılması için kutu, konteynır vs. temin edilmektedir.

3 GÜN

8

Sanayiden kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü

Sanayinin olduğu mahallelerde şikayet  ya da denetimlerde hava kirliliğine neden olan firmalardan baca gazı emisyon raporları istenmekte olup, aksi halde yönetmelik kapsamında havalandırma sistemi yada bacalarına filtre yaptırılması istenmektedir. 

5-30 GÜN

9

Isınmadan kaynaklı hava kirliliğinin kontrolü

1-     Kömür satışı yapan yerlerin denetiminde menşei denetim belgelerinin alınması

2-     İş yerlerinde yada sanayide ısınmadan kaynaklı oluşan hava kirliliğinin şikayet yada denetimde tespit edilmesi halinde yönetmelik kapsamında gerekli önlemlerin alınmasının istenmesi

5-30 GÜN

10

Gürültü kirliliği kontrolü

Şikayet ve denetimlerde Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında gürültüyü azaltıcı önlemlerin alınması ya da gürültü kaynağının farklı bir yere alınmasının istenmesi

5-30 GÜN

11

Çevresel kontrol ve denetimler

1-     Kömür satışı yapan yerlerin denetiminde menşei denetim belgelerinin alınması

2-     İş yerlerinde yada sanayide ısınmadan kaynaklı oluşan hava kirliliğinin şikayet yada denetimde tespit edilmesi halinde yönetmelik kapsamında gerekli önlemlerin alınmasının istenmesi

3-     Esenyurt genelinde görüntü kirliliği, gürültü kirliliği, hava kirliliği,baca ve duman şikayetleri,su kirliliği,koku şikayetleri,toz emisyonu çevreye gelişigüzel bırakılan malzemeler (moloz/yıkıntı atıkları, hafriyat atıkları vs.)  ve işgaller gibi çevre kirliliği oluşturan etmenlerin, rutin bölge kontrolleri veya gelen şikayetler üzerine tespitleri yapılarak olumsuzlukların önüne geçilebilmesi için Çevre Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde gerekli önlemler alınmasının istenmesi

 5-30 GÜN
 12 Şikayetlerin değerlendirilmesi 1-     Firma sahibinin imza sirküsü fotokopisi

2-     Firmanın vergi levhası

3-     Firma sahibinin nüfus cüzdanı fotokopisi

4-     Ticaret odası faaliyet belgesi fotokopisi

 5-30 GÜN