ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

MUSTAFA KARATAY

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Dahili :1858 - 1860

Mail :ozel.kalem@esenyurt.bel.tr

Özel Kalem Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli; Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Başkanlık Yazışmalarını yaptırmak; Müdürlüğe intikal eden Kurum içi veya Kurum dışı tüm evrak kayda alınarak gereği müdürlüklere iletilir. Müdürlüklerce gerektirdiği takdirde Özel Kalem Müdürlüğüne geri dönen evraklar ilgili Müdür ve Özel kalemce arşivlenir.

 

T.C

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1: Bu Yönetmeliğin amacı Esenyurt Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları ile teşkilat ve işleyişini düzenlemektir. 

 

Kapsam

 

MADDE 2: Bu yönetmelik Esenyurt Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğünün kuruluş amacı faaliyet alanları yönetim statüsü şeması ile yönetici ve diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk alanlarını kapsamaktadır.

 

Hukuki dayanak

 

MADDE 3: Özel Kalem Müdürlüğü Esenyurt Belediyesi bünyesinde 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle doğrudan Başkana bağlı olarak çalışır.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 :                                           Bu yönetmelikte geçen kısaltmalar;

Belediye                                    : Esenyurt Belediyesini,

Başkan                                      : Esenyurt Belediye Başkanını,

Büyükşehir Belediyesi              : İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını,

Müdürlük                                   : Özel Kalem Müdürlüğünü,

Müdür                                       : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

Şef                                             : Özel Kalem Müdürlüğünde kadrolu şefi,

Personel                                    : Müdür ve şef  tanımının dışındaki birim mensuplarını, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

 

MADDE 5:  Özel Kalem Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25  sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Teşkilat

 

MADDE 6: Özel Kalem Müdürlüğü Müdür ve yeterince büro personelinden oluşur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

Personel unvan ve nitelikleri

 

MADDE 7: Özel Kalem Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

a) Özel Kalem Müdürü: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun istisnai memurlukların atamaya ilişkin 59, 60 ve 61nci maddelerinde öngörülen hükümleri doğrultusunda atanır.

 

 b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 8: Özel Kalem Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)       Özel Kalem Müdürünün Görev ve yetkileri :

 

 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek
 2. Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak
 3. Müdürlüğü sevk ve idare etmek
 4. Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek
 5. Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek
 6. Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak
 7. Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak
 8. Yasa, Tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak
 9. Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak
 10. Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek
 11. Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek
 12. Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak
 13. Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek
 14. Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek
 15. Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek
 16. Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir
 17. Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek
 18. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek

 

b)       Özel Kalem Müdürünün Sorumlulukları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Özel Kalem Müdürlüğünün görevleri

 

MADDE 9: Özel Kalem Müdürlüğü aşağıdaki görevleri Başkanın verdiği yetki ve emirler doğrultusunda, Özel Kalem Müdürünün gözetim ve denetiminde yerine getirir.

 

a)       Özel Kalem Müdürlüğünün başlıca görevleri:

 

1)       Başkanlıkça düzenlenen sosyal faaliyetlerin ve törenlerin organizatörlüğünü üstlenir.

2)       Gerçekleştirilen faaliyetlerin protokole duyurulmasını sağlar.

3)       Başkanın istediği toplantıların yapılmasını ve organizasyonunu sağlar.

4)       Koordinasyonda iletişim kopukluğu olmaması için gereğini yapar.

5)       Belediyeyi ziyaret için gelen temsilci ve misafirlerin ağırlanması için gerekli düzenlemeleri yapar.

6)       Yaptığı programlarla başkanın zamanının en iyi şekilde planlanmasına yardımcı olur

7)       Vatandaş Başvurularını Değerlendirmek:

a)       Başkan adına şahsen veya mektupla başvuran dilek ve temennilerini bildiren vatandaşların müracaatını tespit eder.

b)       Başkan adına gelen mektup ve davetiyeler günlük olarak Başkana arz edilir.

c)       Başkan adına gelen mektupları Özel Kalem Müdürü, Başkan ile birlikte açar.

ç)   Gerekli    inceleme   yaparak    vatandaşın    istediğini    hangi    Müdürlüğü

      ilgilendirdiğini araştırır ve sonuca ulaşması için gerekli çalışmaları yapar.

d)       Mektubun ne ile ilgili olduğunun anlaşılabilmesi için mektubun önemli yerleri çizilerek veya küçük notlar ilave edilerek Başkana sunulur.

e)       Başka Müdürlüklerin ilgili alanına giren şikayet ve dilekler Başkanın havalesi alındıktan sonra ilgili Müdürlüklere gönderir.

f)        Özel Kalem Müdürlüğü kendi bünyesinde halledebileceği sorunları çözer.

g)       İşini çözüme kavuşturmak için gelen vatandaşları dinler, konusu daha alt kademede çözümlenmek üzere vatandaşı danışman, başkan yardımcısı veya müdürlere göndererek başkanın çalışmasını kolaylaştırır.

ğ)   İlgili Müdürlerden gelen cevaplar Özel Kalem Müdürlüğünce arşivlenir.

8)       İlgili Müdürlüklerden gelen ve Başkan tarafından imzalanması gereken evraklar Özel Kalem Müdürlüğünce Başkana iletilir.

9)       Başkanlık Yazışmalarını yaptırmak; Müdürlüğe intikal eden Kurum içi veya Kurum dışı tüm evrak kayda alınarak gereği müdürlüklere iletilir. Müdürlüklerce gerektirdiği takdirde Özel Kalem Müdürlüğüne geri dönen evraklar ilgili Müdür ve Özel kalemce arşivlenir.

10)   Devam Çizelgeleri Denetimi:

a)       Hafta sonu nöbet tutan Müdürlerin nöbetleri ile ilgili vukuatları yazdıkları nöbet defteri Başkana arz edilir.

b)       Nöbet defteri Müdürlükte muhafaza edilir.

11)   Halk Günü ile ilgili görevler:

a)       Halk günlerinde başkanlığa gelen vatandaşın problemi bizzat Başkan tarafından dinlenir.

b)       Vatandaştan gelen talepler gerektiğinde değerlendirmeye alınmak üzere kayda geçirilir.

c)       Aynı şekilde Başkanın havale ettiği vatandaşın Belediyeyi ilgilendiren sorunlarını imkanlar dahilinde çözmeye çalışır.

12)   İlgili mevzuatın yüklediği görevler ile Başkanın verdiği diğer görevleri yapar.

 

b) Memurların görev yetki ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

 

MADDE  10 : Özel Kalem Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterildiği gibidir.

 

a)       Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

 

b)       Görevin planlanması:  Müdürlük amaçlarının gerçekleştirilmesinde başarıyı artırmak için çalışmalarını haftalık aylık yıllık olarak planlar, programlar, görevlendirme yapar. Müdürün bu çalışma ve görevlendirme plan ve programını personele ilan ile görevi tevdi eder takip eder. Çalışma programı ve görevlendirme yapılırken planlamanın; gerçekçi, uygulanabilir, ölçülebilir sonuçlar içermesi amaç edinilmeli, soyut plan ve programlardan kaçınılmalıdır.

 

c)       Görevin İcrası: Özel Kalem Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

 

MADDE 11:

 

a) Müdürlük Birimleri Arasında İşbirliği

1-Müdürlük içi İşbirliği, Müdür tarafından sağlanır.

2- Müdürlüğe Gelen Tüm evraklar toplanıp konularına göre dosyalanıp müdüre iletilir. Müdür gerekli dağıtım yapıldıktan sonra zimmet defterine işlenerek ilgililere iletilmesini sağlar.

b) Diğer Kurum ve Kuruluşlarda Koordinasyon

1- Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

2-Müdürlüğün Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık diğer kurum ve kuruluşlarla yapacağı yazışmalar Belediye Başkanı imzası ile yürütülür.

3- Yazışmalar Yazışma Kuralları ve usulleri ile ilgili düzenlemelere uygun olarak yürütülür.

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

 

Müdürlük içi denetim

           

MADDE 12 :

 

(1)Belediye Başkanlığındaki hiyerarşik yapıya uygun olarak birim amirleri alt kadrolarının denetiminden sorumludur.

 

(2) Özel Kalem Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

(3) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur. Tespit edilen aksaklıklar zaman geçirmeden Müdüre bildirilir.

 

Personel sicili

 

MADDE 13: Özel Kalem Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak puan verir, kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Personel özlük dosyaları

MADDE 14: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

 

a)         Özel Kalem Müdürlüğünce birimde çalışan tüm personel için birer gölge (özlük) dosyası düzenlenir.

 

b)         Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, nakil evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

Disiplin cezaları

 

MADDE 15: Özel Kalem Müdürlüğü emrinde çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

 

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 16: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

 

MADDE 17: 07.03.2003 tarihli 2003/3 Sayılı meclis kararı ile kabul edilen Özel Kalem Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

 

Yürürlük

 

MADDE 18: Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 19: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

-