İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

MAHMUT KARATAY

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Dahili :Pazar İşleri Şefliği:1341 - Sosyal Tesisler Şefliği:1027 - İdari İşler:1332 - Termal Tesisler Şefliği:1032

Mail :isletme@esenyurt.bel.tr

İşletme Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, Esenyurt Belediye Meclisinin 07.10.2010 tarih ve 312 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Belediye sınırları içinde kanun ve Yönetmeliklere uygun Esenyurt Belediye Başkanlığınca kurulan işletmelerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, işletilen işletmelerin çalışması, yönetimi, denetimi, verimliliğinin sağlanması ve kamuya sağlıklı hizmetlerin sunulmasını sağlamak.Termal Tesislerin  tüm birimlerini her zaman açık ve temiz şekilde tutmayı sağlar.

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İŞLETME ve İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİBÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

 

MADDE 1:Bu Yönetmeliğin amacı; İşletme Müdürlüğü'nün görev alanı, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektedir.

 

Kapsam

 

MADDE 2: Bu yönetmelik Esenyurt Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğünün; kuruluş, görev ve esasları ile Belediye Başkanlığımıza bağlı merkez bina ve eklentilerinde genel hizmetlerin yürütülmesi, kurumumuzun birimleri arasında koordinasyonun saplanması, istatistiki bilgilerin toplanması, stratejik planlamanın yapılması ve hizmet kalitesinin yükseltilmesi çalışmalarının yürütülmesindeki usul ve esaslarını kapsar.

 

Hukuki Dayanak

 

MADDE 3: İşletme Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

 

Tanımlar

 

MADDE 4: Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 

a) Belediye                 :Esenyurt Belediyesini,

b) Başkan                   : Esenyurt Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Esenyurt  Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Müdür                    : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananlara,

e) Şef                         : İşletme Müdürlüğünde kadrolu şefi;

f) Birim                      : Belirli Hizmetleri bünyesinde toplayıp yürüten ve uygulayan ve bu çerçeve   birim/servisleri belirtir.

g) Personel                 : Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını ifade eder.

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

 

MADDE 5: İşletme Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Esenyurt Belediye Meclisinin 07.10.2010 tarih ve 312 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 6- (1) İşletme Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef, büro ve hizmetli personelinden oluşur. (2) Müdürlüğe bağlı olarak İşletme Şefliği, İdari Hizmetler Şefliği ve Termal Tesisler Şefliği olmak üzere üç şeflik bulunmaktadır. Şefliklerin sayı ve görevleri belirlemede Müdür yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7:  İşletme Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

a) İşletme Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

ç) İşçiler:  Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

 

 

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

Müdürün Görevleri

 

MADDE 8 : İşletme Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a-İşletme Müdürlüğünün Görev ve Yetkileri

 

1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek.

 

2. Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak.

 

3. Müdürlüğü sevk ve idare etmek.

 

4. Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütmek.

 

5. Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek.

 

6.Stratejik Plan ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi Kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak.

 

7.Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak.

 

8.Yasa, Tüzük ve Yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda tedbirleri almak.

 

9.Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak.

 

10.Harcama Yetkilisi olarak 5018 sayılı Yasaya uygun hareket etmek.

 

11.Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek.

 

12. Belediyedeki diğer müdürlüklerle koordine sağlamak.

 

13.Müdürlüğünde görev yapan personellerin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek.

 

14.Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek.

 

15.Disiplin Amiri olarak disiplin suçu işleyen personelin mevzuata ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek.

 

16.Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda birince derece imza yetkilisidir.

 

17.Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek.

 

 

b-İşletme Müdürünün Sorumlulukları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı Şeflikler ve Görevleri

 

MADDE 9: Şef, müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

a-İşletme Şefliğinin Görevleri:

 

1.Birim yöneticilerinin ortak nitelikteki yönetim görevlerini şeflik düzeyinde yerine getirmek.

 

2.Müdürlük katına imzaya sunulacak evrakı,  yazışma sistemine uygun olarak hazırlatıp imzaya sunmak.

 

3.Yazıların yürürlükteki prensiplere uygunluğunu, koordinasyon yapılıp yapılmadığını kontrol etmek.

 

4.Gelen ve giden tüm evrakın kayıt, kontrol ve muhafazasını yapmak.

 

5.Kırtasiye malzemesi, büro malzemesi ve eşyasını temin etmek.

 

6.Müdürlükte çalışan  personelin her türlü özlük işlemlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

 

7.Personelin derece   kademelerin yapılmasını izlemek.

 

8.Personele ait  yıllık izin onaylarını almak.

 

9.İzne ayrılan rapor alan personelin çıkış ve dönüşünü izleyerek İnsan Kaynaklar ve Eğitim Müdürlüğüne bildirmek.

 

10.Müdürlük personelinin sağlık işlemleri ile ilgili işlerini yürütmek, hasta olan personele ait vizite kâğıdını hazırlamak, personel nakillerinde nakil ilmühaberi düzenlemek, müdürlüğün aylık ve yıllık faaliyetleri ile ilgili olarak rapor olarak hazırlamak ve Yazı İşleri Müdürlüğüne iletmek

 

11.Müdürlüğe gelen ve müdürlükçe çeşitli birimlere giden evrakların kayıt işlemlerinin zamanında ve usulüne uygun olarak yapılmasını sağlamak.

 

12.Müdürlük yazılarının yetkililerce imzalanmasını müteakip ilgili birimlere intikalini sağlamak.

 

13.Her türlü genelge , bildiri yönetmelik ve başkanlık emirlerini takip etmek, ilgili personele sirküler etmek ve arşivlemek.

 

14.Yazışmalarla ilgili evrakın birer suretlerini ilgili dosyada muhafaza etmek.

 

15.Müdürlükte tutulan defter, dosya ve bilumum evrak, belgelerin arşiv görevlisi tarafından arşivde muhafazasını dağlamak.

 

16.Müdür tarafından verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirmek.

 

17.Müdürlüğün memur ve işçi personelinin sosyal ve mali haklar ile ilgili işlemlerinin maaş yan ödeme, tedavi giderleri, ikramiye, emeklilik ikramiyeleri ve kıdem tazminatı ve diğer işlemlerini takip etmek.

 

18.İşletme Müdürlüğünün ihale işlemlerini takip etmek, ihale sonrası aylık tahakkukları düzenlemek.

 

19.Gerekli durumlarda avans ve diğer evrakları hazırlamak. İşçi puantaj cetvellerini düzenlemek.

 

20.Belediye sınırları içinde kanun ve Yönetmeliklere uygun Esenyurt Belediye Başkanlığınca kurulan işletmelerin kuruluş, işleyiş ve her türlü iş ve işlemlerini yürütmek, işletilen işletmelerin çalışması, yönetimi, denetimi, verimliliğinin sağlanması ve kamuya sağlıklı hizmetlerin sunulmasını sağlamak.

 

21.Belediyeye ait Kapalı Semt Pazarlarının her türlü iş ve işlemlerini yürütmek.

 

22.Açık, kapalı, yol üstü otoparklarını tek elden sistemli bir şekilde yönetip, işletmek,

 

23. Belediyeye ait işletmelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun usul ve esasları doğrultusunda kiraya verilmesi kontrol ve takibi, bakım ve düzenlenmesi  konuları da kendi yetki ve çalışmaları dahilinde sürdürmek,

 

24.Kira süresi dolan işyerlerinin kira bedellerinin yeniden tespit edilmesi Encümen ve Meclis kararları doğrultusunda kira sözleşmeleri düzenlenerek kiralar tahsili ve takibinin yapmak,

 

25.Esenyurt Belediyesine ait işletmeler için  vatandaşlardan gelen  kiralama taleplerinin, yerinde incelenip değerlendirilerek Encümenin görüşüne sunmak,

 

26.Belediyemize ait muhtelif yerlerde bulunan kiracılarımızdan gelen devir talepleri incelenerek Belediyemiz Encümenin kararları doğrultusunda devir işlemlerinin yapmak,

 

27.Belediyemize ait kiracıların kira borç, tahakkuk ve tahsilat işlemleri incelenip, borçlu olanlara tebligat yapılarak, sözleşmeleri gereği tanınan yasal sürede kira borçlarını ödemeyen kiracılarımız hakkında icra takibi başlatma işlemlerini yapmak,

 

28.Belediyemize ait muhtelif yerlerde kirada bulunan kiracılarımız hakkında yerine gitmeden de fikir sahibi olabilmek ve karar verebilmek adına plan örnekleri, tapu kaydı ve fotoğraflarının düzenlenerek dosyalanması ve arşivlenmesi işlerini yapmak,

 

29.Müdürlüğe başvuran vatandaşlardan, kiracılarımızdan ve Belediyemiz Müdürlüklerinden gelen müracaat ve talepler ile ilgili yazıları değerlendirmek ve  cevaplandırmak.

 

 

 

 b-İdari Hizmetler Şefliğinin Görevleri

 

1.Mevzuata ve yönetmeliklere uygun olmak koşuluyla,Esenyurt Belediyesine ait, lojman ve kat karşılığı konutların Belediye personeline tahsisi, giderleri ve işletmelerin, binaların bakım ve onarımlarına ait hizmetleri yürütmek.

 

2.İşletme Müdürlüğünün demirbaşlarının taşınır mal yönetmeliğine ve ilgili mevzuata uygun şekilde takibini yapmak,

 

3.Mal sorumluluğu ile ilgili iş ve işlemleri yerine getirilmesini sağlayıcı tedbir almak.

 

4.İşletmelerin her türlü bakım, onarım ve tadilat işlerini yapmak ve yaptırmak,

 

5.Bütçe tasarısı hazırlar,

 

6.Stratejik planları hazırlar,

 

7.İşletme Müdürlüğünün mal ve hizmet taleplerinin, , 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yer alan hükümlere göre karşılanmasını temin eder,

 

8.Mal ve malzeme alımlarında piyasa araştırması yapmak ve yaptırmak,

 

9.Personelin hafta içi ve hafta sonu mesaiye geliş-gidişlerini kontrolü ve takibi ile imza çizelgelerinin hazırlanması ve maaşa esas puantajlarını yapmak.

 

10.Müdür ve Müdürlükteki diğer yöneticiler tarafından verilecek benzer diğer görevleri yerine getirmek.

 

- Termal Tesisler Şefliğinin Görevleri:

 1. Birim şefliğinin çalışmalarını mevzuat esaslarına göre düzenlemek amacıyla her yıl çalışma programı hazırlamak, İşletme Müdürlüğüne sunmak.
 2. Yazışmaları yapmak ve rapor hazırlamak
 3. Sosyal, kültürel ve sportif aktiviteler düzenlemek.
 4. Termal Tesislerin  tüm birimlerini her zaman açık ve temiz şekilde tutmayı sağlar.
 5. Yıllık, şartlara uygun tutarlı fiyat tarifeleri hazırlayarak, müdürlüğe sunmak ve uygulamak.
 6. Tesislere gelen tüm müşteri ve misafirlerin kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulmasını sağlamak.
 7. Tesislere gelen müşterilerin harcamalarının tahsilatını yapmak. Muhasebeleştirildikten sonra belediyeye yatırmak.
 8. Tesislere ihtiyaç duyulan malzeme listesini çıkarmak.
 9. Sınıf, etiket ve unvan farkı gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak.
 10. Müdürlüğe bağlı termal tesislerin uyumlu ve düzenli yürütülmesi, personel arasındaki ahengin sağlamak. Olumsuz bir durumda konuyu İşletme Müdürlüğüne bildirmek. Müdür bu hususta gerekli önlemleri alır.
 11. Birim Şefliği personelinin devam/devamsızlığından sorumlu olmak.
 12. Müdürün kendisine verdiği görevleri Kanun ve meri mevzuatlar çerçevesinde yerine getirmek.
 13. Birim şefliğine bağlı alt birimleri koordine etmek, denetlemek, yönlendirmek, direktif vermek.

 

Termal Tesisler Şefliğine  Bağlı  Alt Birimlerin Görevleri:

A-)Mesul Müdür Görev Yetki ve Sorumlukları

 1. Termal Tesis Şefliğine karşı sorumludur.
 2. Tesise ait tüm görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.
 3. Bağlı müdürlükten aldığı  direktiflere bağlı olarak tüm birim ve bölümlere talimat ve bilgi verir, onları yönlendirmek.
 4. Personelin görev ve vardiya dağılımını yapmak.
 5. Tesislerde günü birlik  tesislerden faydalanan müşteri ve misafirlere yönelik en iyi hizmetin sunulmasını sağlamak.
 6. Müdürlüğüne, sauna, hamam, terapi odaları, rehabilitasyon, kafeterya ve diğer tesislerle çevrenin temizliğini en iyi şekilde yapılması konusunda  personelini görevlendirerek hijyenik ortamı sağlamak.
 7. Tesis de tüm görevli personel ile sürekli iletişim halinde olmak.
 8. Bağlı olduğu müdürlükle sürekli iletişim halinde olmak.
 9. Tesislere gelen müşteri ve misafirlere sosyal ve kültürel aktiviteler sunmak.
 10. Birimler arasındaki koordinasyonu sağlayarak, verimliliği artırmak.
 11. Yıl sonu faaliyet raporu hazırlamak.
 12. Yıl sonunda hazırlanan raporları göz önünde bulundurarak yeni yıl için gerekli çalışmaları yapmak.

 

B-) Resepsiyon Görev Yetki ve Sorumlulukları

 1. Mesul Müdüre karşı sorumludur.
 2. Mesul  Müdürün sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.
 3. Tesisleri tanıtıcı bilgi vererek, yapılabilecekleri konusunda açıklamalarda bulunmak.
 4. İşletmeye gelen telefonları ilgili yerlere bağlamak.
 5. Müşteri kayıtlarını girmek ve Raporlu gelen hastaların evrak düzenlemesini yapmak ve gerekli konularda bilgilendirmesini yapmak.
 6. Gelen müşteri ve misafirlere güler yüzlü bir şekilde davranmak, işlemlerini kısa sürede tamamlamak.
 7. Çalışma alanında karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda mesul müdürle irtibata geçmek.
 8. Rezervasyon yapmak.
 9. Nezaket kurallarını ihlal etmeden sağlıklı bir şekilde iletişim kurmak.
 10. Müşteriyle hizmetin gerektirdiğinin dışında konuşmaz, senli-benli olmaz.
 11. Müşterilerin istek ve şikayetlerini ilgili birimlere iletmek.
 12. Telefon görüşmelerinde nazik bir üslup ile müşterinin taleplerine karşılık vermek.
 13. Tesislerin vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlamak.

C-)Muhasebeci Görev Yetki ve Sorumlulukları

 1. Mesul  Müdürün  sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.
 2. Mesul  Müdüre karşı sorumludur.
 3. Gelirleri ve alacakların günlük rutin takibini yapmak.
 4. Gelirleri ve alacakları ilgili mevzuata göre tahsilini yapar.
 5. Çalışma alanında karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda mesul müdürle irtibata geçmek.
 6. Günlük resepsiyonlar, kafeterya, fatura fişlerini kontrol ederek, muhasebeleştirmek.
 7. Gerekli belgeleri düzenleyerek, yaptığı hasılatı belediye yatırmak.
 8. Resmi kurum, özel sektör ve kişilerdeki alacakların takip ve tahsilatını yapmak.
 9. Tesislerdeki  yapılan bütün tahsilatlardan sorumludur.
 10. Yapılan tahsilatlarda ki herhangi bir eksiklik söz konusu olduğunda sorumlu olacak.

D-)Bakım Onarım ve Teknik Görev Yetki ve Sorumlukları

 1. Mesul Müdüre karşı sorumludur.
 2. Mesul Müdürün  sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.
 3. Tesislere ait soğuk su ve sıcak su kuyularını ve depolarını kontrol etmek.
 4. Sıcak su ve soğuk su motorlarının bakımını yapmak.
 5. Sıcak su kuyularının inhibitörlerini kontrol etmek.
 6. Çamaşırhane ve diğer ünitelerdeki yıkama, sıkma ve ütülerin arızalarına müdahale ederek onarmak.
 7. Tesisin oluşan her türlü teknik arızaları tamir etmek.
 8. Boru hatlarının tamir ve bakımını yapmak.
 9. Havuzun su sıcaklığını kontrol etmek.
 10. Günlük kontrollerini yapmak.
 11. Çalışma alanında karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda mesul müdürle irtibata geçmek.
 12. Teknik emniyet, iş, işçi ve mal güvenliği konularında gerekli tedbirleri almak.
 13. İdarenin öngördüğü her türlü  görevleri yerine getirmek.

 

E-)Sağlık Ekibi Görev Yetki ve Sorumlukları

 1. Mesul Müdüre  karşı sorumludur.
 2. Mesul Müdürün  sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.
 3. Tesise gelen raporlu ve engelli vatandaşlarla ilgilenmek  ve tedavi süreci boyunca yardımcı olmak.
 4. Tesise gelen hastalara konulan teşhis üzerine  tedavi yöntemi belirlendikten sonra uygulamaya koyar.
 5. Tedaviye yönelik özel egzersiz ve tedavi konusunda genel bilgilendirme yapar.
 6. Sağlık alanında kullanılan alet ve malzemelerin kullanımı konusunda bilgi sahibi olması gerekir.
 7. Personeli bilgi vermek ve gereken önlemleri aldırmak.
 8. Çalışma alanında  karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda mesul müdürle irtibata geçmek.
 9. Hasta veya hasta yakınına hastalık, hastalığın tedavi ve seçenekleri, riskleri, korunma yöntemleri hakkında bilgi verir ve hastalığın seyrine göre tedavi değişikliğine karar vermek.
 10. Hastaların tedavileri yönünden ekibin diğer üyeleri ile işbirliği içinde çalışmak ve gerektiğinde hastaların tedavisinin gidişi hakkında gerekli yerlere bilgi vermek.
 11. Tedavi esnasında hastalara gözlemcilik eder ve güvenliklerini sağlamak. Aletleri kullanırken şifayı geciktirecek olayları ve hastaların incinmelerini önleyecek gerekli tedbirleri almak.
 12. Tesislerin vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlamak.

 

F-)Temizlik Görev Yetki ve Sorumlukları

 1. Mesul Müdüre  karşı sorumludur.
 2. Mesul Müdürün  sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.
 3. Genel olarak temizlikten sorumludur.
 4. Duş, Wc, soyunma yerleri, hamam, sauna, terapi odaları, termal havuz, rehabilitasyon odaları, vb. yerlerin temizlik maddeleriyle düzgün bir şekilde temizlemek ve hijyeni sağlamak.
 5. Tesis de meydana gelen arızaları teknik servise bildirmek.
 6. Tüm çamaşırhane görevlerini yerine getirmek.
 7. Hamamlardan gelen havlu ve peştamalları yıkamak.
 8. Yıkanan havlu ve  peştamalların ütüsünü yapmak.
 9. Müşterilerin kullandığı terlikleri, peştamal ve havluların toplayarak, yerine temizlerini koymak.
 10. Tesislerin vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlamak.
 11. Tesisteki bütün  alanlarda hijyeni sürekli sağlaması gerekir.
 12. Çalışma alanında karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda mesul müdürle irtibata geçmek.

 

G-) Güvenlik Görev Yetki ve Sorumlukları

 1. Mesul Müdüre  karşı sorumludur.
 2. Mesul Müdürün  sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.
 3. Sorumluluğu  altındaki güvenlik sisteminin  düzenli işleyişini sağlamak.
 4. Acil durumlarda gerekli kurum ve kuruluşlarla irtibat haline geçmek.
 5. Görev alanındaki her türlü arıza, aksaklık ve olay ile ilgili form, tutanak vs. düzenleyip sorumluya vermek.
 6. Tesis içi ve tesis dışı güvenlikten sorumludur.
 7. Kriz anında gerekli müdahale ve önlemleri yapmak.
 8. Tesislerin vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlamak.
 9. Çalışma alanında karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda mesul müdürle irtibata geçmek.
 10.  Güvenlik sistemi ile ilgili bilgi sahibi olmak ve bu konuda gerekli çalışmaları yapmak.
 11. Tüm güvenlik tertibatında yer alan teknik donanımı, güvenlik teçhizatın periyodik bakım, onarım tablolarını hazırlayıp takip eder. Bunların eksiklerinin giderilmesini sağlamak.
 12. Günlük ve haftalık nöbet, çalışma saatlerine ve çizelgelerine uymak.

 

H-)Masör/Masöz Görev Yetki ve Sorumlukları

 1. Mesul Müdüre  karşı sorumludur.
 2. Mesul Müdürün  sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirmek.
 3. Doktor ya da hemşire doğrultusunda yönlendirilen vatandaşların gerekli müdahalede bulunmak.
 4. Hijyen ve sağlık kurallarına uygun bir şekilde masaj uygulamaları yapmak.
 5. Tesislerimize gelen müşterilerin sağlıklı ve etkili bir iletişim kurarak memnuniyetini kazanmasını sağlamak.
 6. Çalışma alanında karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda mesul müdürle irtibata geçmek.
 7. Araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak müşterilere doğru bir müdahalede bulunmak.
 8. Masaj teknikleri hakkında bilgi sahibi olup, müşteriye doğru  ve sağlıklı bir şekilde uygulama yapması  gerekir.
 9. Tesislerin vardiyalı çalışma saatlerine uyum sağlamak.

I-)Havuz Operatörü Görev Yetki ve Sorumlukları

 1. Mesul Müdüre  karşı sorumludur.
 2. Mesul Müdürün  sözlü ve yazılı talimatlarını yerine getirir.
 3. Görev alanı olan yüzme havuzlarının gerekli bakım ve teknik işleri yapmak.
 4. Tesislerdeki havuzlarla ilgili çıkabilecek aksaklıkları  hemen gidererek gerekli önlemleri almak.
 5.  Çalışma alanında karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuzluk durumunda mesul müdürle irtibata geçmek.
  1. Hasta ve fiziksel engellilerin tedavisi için yapılan  havuzların sağlık açısından sürekli temizlenmesi ve bakımının yapılması gerekmektedir.
  2. Havuzu sularında kullanılan suyun kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik yönden kullanıma her an hazır halde tutmak.

 

                                                      DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

                          Hizmet ve Görevlerin İcrası,  İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin İcrası

 

MADDE 10: İşletme Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

 

a- Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

 

b- Görevin planlanması: İşletme Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve şeflikler tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

 

c- Görevin İcrası: İşletme Müdürlüğü tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadırlar.

 

İşbirliği ve Koordinasyon

 

MADDE 11:

 

1-Belediye birimleri arasında ve birimiçi işbirliği ve koordinasyon

 

a-İşletme Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

 

b-İşletme Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

 

c-İşletme Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

 

d-Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

 

2- Diğer kuruluşlarla Koordinasyon: İşletme Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve / veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük İçi Denetim

 

MADDE 12:

 

a- Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

 

b-İşletme Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgililere yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel Sicili

 

MADDE 13: İşletme Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak puan verir, kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Personel Özlük Dosyaları

 

MADDE 14: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemeklerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.Bu nedenle ;

 

a-İşletme Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük ( gölge) dosyası düzenlenilir.

 

b-Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi,  sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 15: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 16: Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 17: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür. 

 

SIRA NO

HİZMET ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

1  

Açık ve
Kapalı Semt
Pazarları İş 
ve İşlemleri

 

1- Pazarda satacağı ürün çeşidine göre yer talep dilekçesi.
2- Üreticiler için Ziraat Odasından üretici olduğuna dair ve ürettiği ürün çeşitlerini de gösteren üretici belgesi.
3- İkametgah ilmühaberi.
4- Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi.
5- Son altı ayda çekilmiş altı adet resim.
6- Esenyurt Belediyesinin ilgili biriminden borcu yoktur yazısı.
7- Yer tahsisi ili ilgili Esenyurt Pazarcılar Derneğine ait üyelik belgesi.
8- Pazar yerleri yönetmeliği kabul ettiğine dair imzalı dilekçe.
9- İlgili meslek kuruluşuna kayıtlı olmak.
10- Vergi mükellefi olmak.
11- Sabıka kaydı,
26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 
Süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak

 

2

Kadın Emeği
Pazar Yeri

1- Sabıka kaydı, 
26.09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen 
Süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
2- İkametgah ilmühaberi.
3- Nüfus cüzdan sureti veya fotokopisi.
4- Son altı ay içinde çekilmiş iki adet resim.
5- Yer Tahsisi ile İlgili Esenyurt Belediyesi İşletmeler Müdürlüğüne ait dilekçe.

 

3

 Düğün 
Salonları

1- İkametgah.
2- Kimlik Fotokopisi
3- Dilekçe.

 

4

Termal 
Tesisler

1- Turgut Özal Mahellesi Termal Kür ve Tedavi Merkezi .

İletişim bilgileri: Turgut Özal Mahallesi 64. sokak No: 10 Esenyurt /İSTANBUL
Tel: (0212) 423 00 06
2- Atatürk Mahallesi Termal Kür ve Tedavi Merkezi.
İletişim bilgileri: Atatürk Mahallesi Kuruçeşme caddesi No: 28
Esenyurt / İSTANBUL 
Tel:0212 689 10 79
Yukarıdaki telefon numaralarını arayıp , yer ayırtılmak
suretiyle , halkımız Termal Kür ve Tedavi merkezinin imkanlarından yararlanabilmektedirler.

 

5

 Billbordlar

1- Ekteki dilekçe doldurularak İşletme Müdürlüğüne teslim edilmesi.

2- Talep edilen yerin müsait olmasına istinaden, İşletme Müdürlüğü tarafından belirlemiş olduğu üceretin yatırılması.