İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

SERPİL ZENGİN

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Mail :imar@esenyurt.bel.tr

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli; Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04. 2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereği kurulmuştur.

Belediye sınırları içerisinde imar ve planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip etmek, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak Belediye tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması ve hazırlanan planların Belediye Meclisi'ne gönderilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 

TC.

ESENYURT BELEDİYESİ

İMAR ve ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ TADİLATI

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam,  Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1: Bu yönetmelik Esenyurt Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün görev ve hizmet alanı içindeki hukuki, fiili ve idari statüleri ile her türlü görev, yetki, hak ve sorumluluklarını, çalışma usul ve esaslarını düzenlemek amacını taşır.

 

Kapsam

 

MADDE 2: Müdürlüğümüz İlçemiz sınırları içersinde Yürürlükteki yasa ve Yönetmelikler doğrultusunda yapılacak her türlü inşaat faaliyetin yürütülmesinin temini ve takibi ile sorumludur.

 

Hukuki dayanak

 

MADDE 3: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde görevlerini  yürütmekle birlikte, 3194 sayılı İstanbul İmar Kanunu ve ilgili yönetmelikleri ile beraber,  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanunu ile değişiklik yapılan 5226 sayılı Koruma Kanunu ve yönetmeliği, 4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanun ve Yönetmeliği, 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Taşınmaz Varlıkların Yenilerek Korunması ve Yaşatılması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliklerin getirmiş olduğu  hükümlerle yükümlüdür.

 

Tanımlar

MADDE 4: Bu yönetmeliğin uygulanmasında;                                                                                                                               

 

a)              Belediye                                 :  Esenyurt Belediyesi

b)              Başkan                                    :  Esenyurt Belediye Başkanı

c)              Başkan Yardımcısı                               :  Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak

   görevlendirilen Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı

d)              Birim                                        :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

e)              Alt Birim                                :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesindeki servisler

f)               Müdür                                      :  Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen

yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananlar

g)         Şef                                        :  İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki kadrolu şefi veya şeflik yetkisi          

                                                            verilen birim mensubu

h)       Personel                                    :  Müdür  tanımının dışındaki birim mensupları.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

 

MADDE 5: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘ Belediye  ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ’Hükümlerine göre Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04. 2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereği kurulmuştur.

 

Teşkilat

 

MADDE 6: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür ve büro personelinden oluşmaktadır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin unvan ve nitelikleri

 

MADDE 7 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir. 

 

                a) İmar ve Şehircilik Müdürü: 657 sayılı kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve ‘İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara  Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların  Görevde Yükselme ve Unvan  Değişikliği Esaslarına  Dair Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda atanır.

 

                b) Birim sorumlusu (Şef) : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

                c) Memurlar: KPPS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

                d) Sözleşmeli Personel : 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

 

                Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 8: İmar ve Şehircilik Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)       İmar ve Şehircilik Müdürünün Görev ve yetkileri:

 

 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek
 2. Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak
 3. Müdürlüğü sevk ve idare etmek
 4. Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek
 5. Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek
 6. Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak
 7. Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak
 8. Yasa, Tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak
 9. Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak
 10. Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek
 11. Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek
 12. Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak
 13. Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek
 14. Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek
 15. Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek
 16. Kurum içi yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir
 17. Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek
 18. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek

 

b) İmar ve Şehircilik Müdürünün Sorumlulukları: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı şeflikler ve görevleri:

 

MADDE 9: Birim sorumlusu (şef); Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz yürütülmesinde  Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. 

 

1) Proje Tasdik ve Ruhsat Şefliği:

 

1) Belediye sınırları içerisinde imar çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip etmek,

2) Belediye sınırları içerisinde mimari statik proje tasdiki işlemlerinin yapılmasını ve kontrolünü sağlamak,

3) Yapı onarım (tadilat tamir işleri) belgesinin verilmesini sağlamak

4) Estetik ve Şehircilik Yönünden sakıncalı yapılaşmaya engelleyici çalışmalar yapmak

5) Röleve projelerinin kontrol edilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

6) Kuruma gelen vatandaşlara gerekli bilgilendirme işlemlerini yapmak,
7) İmar kanunu, yönetmelik ve planlarla belirlenmiş şartlara uygun olarak verilen imar durumuna uygun yeni projeleri, avan projeleri, temdit ve tadilat projelerini onaylayarak inşaat ruhsatı düzenlemek 
8) Kat irtifak listelerini onaylama işlemlerini yapmak,
9) Mimari projeye esas zemin etüt ve statik raporunu zemin etüt ve statik şefliğinden onaylatmak, onay yazısı almak,
10) Kurul Kararlarının uygulanmasını sağlama, Kurulca onaylanan projelere ruhsat verme,

11) Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resim ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,
12) Tamamı umumi hizmetlere ayrılan yerlerde kalan arsalara Başkanlıkça uygun görülmesi halinde yönetmelik hükümlerine göre Encümen Kararı alarak Muvakkat Yapı İzni vermek,

13) Yapı kullanım izin belgesi (İskân) ve Yıkım Ruhsatı düzenlemek,
14) İmar otomasyonunu sağlamak, görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak,
15) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

2) Planlama Şefliği


1) Belediye sınırlan içerisinde planlama çalışmalarının aksamadan yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
2) Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarına uygun olarak Belediye tarafından 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarının hazırlanması ve hazırlanan planların Belediye Meclisi'ne gönderilmesi işlemlerinin yapılmasını sağlamak, 
3) Belediye Meclisi'nden çıkan plan kararlarının ilgisine göre İstanbul Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu'na ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na onaylanmak üzere gönderilmesini sağlamak ve takip etmek,
4) 1/1000 ölçekli planların onaylandıktan sonra bir ay süreyle askıya çıkarılıp ilan edilmesini ve bu sürede yapılan itirazların incelenerek yeniden Belediye Meclisi'ne gönderilmesini sağlamak, meclis kararı sonrası işlemlerini yapmak, 
5) Gerekli olduğu takdirde İmar planının revizyonu ve tadilatlarının imar mevzuatının öngördüğü usul çerçevesinde yapılmasını sağlamak, 
6) İmar Durumu Belgelerini düzenlemek,

7)  Coğrafi bilgi sistemi (GİS) ile kent bilgi sisteminin kurulmasına yardımcı olmak,
8) Görevle ilgili her türlü iç/dış yazışmaları yapmak, Başkana, Encümene, Meclise teklifler sunmak, verilen kararları uygulamak,
 9) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

10) Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resmi ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,

 

3-) Zemin Etüt Şefliği:

 

1) 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ile tanımlanan yetki alanı içinde ve bu alanları etkileyen alanlarda,  zemin etüt raporu, harita, plan ve projeleri incelemek kontrolünü yapmak,

2) Kentsel dönüşüm, mevcut veya yeni oluşturulacak her türlü yapılaşma ya da yerleşim alanları için jeolojik, jeofizik, jeoteknik, jeomorfolojik açıdan gerekli olan raporların kontrolünü yapmak, onaylamak,

3) Yapı Kontrol Müdürlüğünce verilen Temel Üstü Seviye için Zemin İyileştirme Raporunu onaylamak,

4) Parsel bazındaki jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüt raporlarının standartlarını belirlemek, şartnameyle yazılı hale getirmek.

5) Parsel bazındaki jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüt raporlarında gerek görüldüğü hallerde ek çalışmaları yaptırmak,

6) Parsel bazındaki jeolojik, jeofizik ve jeoteknik etüt raporlarında Zemin İyileştirme Yöntemlerini tespit etmek ve zemin iyileştirme uygulamalarını kontrol etmek,onaylamak

8) Hafriyat çalışmasından sonra Binanın Ana Zemine Taşıtıldığının kontrolünü yapmak,

9) Parseldeki Zemin İyileştirmeleri yetersiz görüldüğü hallerde ek önlemleri aldırmak,

10)Zemin iyileştirme yöntemleri (Kazıklı Temel, kompaksiyon….vs.) projesinin statik olarak kontolünü yapmak ve onaylamak.

11)Görev, yetki ve sorumluluk alanı içersine giren konularda veri tabanının oluşturulması, sayısallaştırmaların gerçekleştirilmesi amacıyla çalışmalar yapmak veya yaptırmak,

12) Mimari projeye esas zemin etüt raporunu incelemek ve onaylamak ve Proje Tasdik ve Ruhsat Şefliğine onay yazısı yazmak,

13) Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resmi ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,

 

 4-) Evrak Kayıt ve Arşiv Şefliği:

 

 1)  Müdürlük çalışanlarının izin,  rapor… Vs. konularındaki tüm işlemlerini yürütmek.

 2) Müdürlükteki tüm demirbaşların listelerini hazırlamak

3) Müdürlüğün ihtiyacı olan araç, gereç ve kırtasiye malzemelerini tespit ederek temini için bağlı olduğu şef ve Müdüre bildirmek.  

 4)  Zimmetinde bulunan araç, gereç ve malzemenin itinalı bir şekilde kullanımını ve korumasını sağlamak.

 5)  Müdürlüğe gelen ve giden tüm evrakın kayıt, zimmet ve takibini yapmak.

 6) Müdürlüğe gelen evrakın arşivdeki işlem dosyaları ile birleştirilerek işleme Konulmasını sağlamak.

7) İstatistik bilgi ve kayıtlarını tutmak

8)  Müdürlüğe giren ve çıkan tüm evrakın arşiv kayıtlarını ve takibini yaparak dosyalarını işleme çıkarmakla görevli ve sorumludur.

  9) Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resmi ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,

 

5 -) Makine – Elektrik Şefliği

 

1-Yapı Ruhsatı (Yeni yapı, tadilat, kat ilavesi, güçlendirme, yenileme ruhsatları ),

 1. İlgili ruhsata ait  “sıhhi tesisat” projeleri kontrollerini yapmak ve onaylamak,
 2. İlgili ruhsata ait  “elektrik tesisatı” projeleri kontrolleri yapmak ve onaylamak,
 1. İlgili ruhsata ait eklerinde sunulan “asansör avan projesi” kontrollerini yapmak ve onaylamak,
 2. İlgili ruhsata ait eklerinde sunulan ısı yalıtım raporları kontrolünü yapmak ve onaylamak,
 3. Makine elektrik harçlarının hesaplanması yapmak,

2-Asansör Tescil Belgesi Başvuruları almak ve onaylamak,

3-Yapı Kullanma İzin Belgesi (İskân) düzenlemek,

4- T.S.E. Asansör Yıllık Periyodik Muayene Raporlarının kontrolünü ve incelemesini yapmak

5- Asansör mühürlemelerini yapmak,

6) Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resmi ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,

 

Statik Şefliği

 

1)       Özel ve Tüzel kişilerin dilekçelerinin / yazılarının incelenerek dilekçelerine / yazılarına yanıt vermek,

2)       Esenyurt ilçe sınırları içinde yapılacak binaların statik proje ve betonarme çelik hesaplarını kontrolünü yapmak, onaylamak ve Proje Tasdik ve Ruhsat Şefliğine onay yazısı yazmak,

3)       Tadilat projesinin kontrolünü yapmak,

4)       Temdit başvurularını değerlendirmek,

5)       Güçlendirme projesinin kontrolünü yapmak

6)       Onaylanan projelerin, deprem yönetmeliği ve kanunlar çerçevesinde statik hesap ve çizimlerin onaylanması,

7)       Belediye gelirlerine esas olan imar hizmetleri ile ilgili her türlü resmi ücret ve harçların tahakkukunu yapmak,

 

c) Memurların görev yetki ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz yapmakla yükümlüdürler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 10 : İmar ve Şehircilik Müdürlüğündeki hizmetlerin uygulanması aşağıda belirtilmiştir.

a) Görevin kabulü :Müdürlüğe vatandaşın başvurusu veya Kamu Kuruluşlarından gelen evraklar bilgisayara işlenip, dosyası ile beraber işleme girmesi için arşive gönderilir ve arşivden gelen işlem dosyası ilgili büroya ve ilgili raportöre verilir.

b) Görevin icrası : İşleme giren evrak , evrakların ait olduğu  işlem dosyası , projeler, şikayet dilekçeleri ilgili teknik eleman tarafından incelenerek gereği yapılır ve imzalanmak üzere  Müdüre ve Başkan Yardımcısına gönderilir.

 

İşbirliği ve koordinasyon

 

MADDE 11:

 

1) Belediye Birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

 

a) İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) İmar ve Şehircilik Müdürlüğüne gelen tüm evraklar Kalem Bürosunda toplanır, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen evrakların havalesi için Müdüre verilir.

c) Müdür tarafından havalesi yapılan evraklar, vatandaş dilekçeleri v.b. Kalem Bürosu tarafından dosyası ile işleme girmesi için Arşiv Bürosuna gönderilir.

d) İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün konu ile ilgili bürolarında evraklar ve dosyası incelenerek gereği yapılır.

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bütün yazışmalarını ilgili teknik eleman, müdür ve Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

 

MADDE 12: İmar ve Şehircilik Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel sicili

 

MADDE 13: İmar ve Şehircilik Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak puan verir,  kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Personel özlük dosyaları

 

MADDE 14: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a)         İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer gölge özlük dosyası düzenlenir.

b)         Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

Disiplin cezaları

 

MADDE 15:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

 

                Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 16: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 17 : Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 18: Bu yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

İMAR DURUMU

1-      Başvuru dilekçesi

2-      Tapu

3-      Çap

4-      Aplikasyon krokisi

5-      Mülkiyet Bilgisi

6-      Harç Makbuzu

3 GÜN

2

RUHSAT

1-      Tapu

2-      İmar Durumu

3-      Dilekçe

4-      Arazinin eğimini gösteren kot kesit

5-      Mimari Proje

6-      Statik Proje

7-      Elektrik Proje

8-      Tesisat Proje

9-      Kanal Proje

10-   Zemin Etüdü oda onaylı

11-   Bedaş’tan trafo belgesi

12-   Arsa sahibinin Vergi Kimlik Fotokopisi

13-   Arsa sahibinin sicil tastiknamesi

14-   Arsa rayiç bedeli

15-   Taahütname

16-   İmza Sirküleri

17-   Proje Müelliflerinin oda sicil belgeleri

18-   Yapı Denetim hizmet sözleşmesi

19-   Yapı Denetim 1.Taksit makbuzu

20-   Yapı Denetim izin belgesi

 

15 GÜN

 

 

21-   Yapı Denetim çalışanların belgesi

22-   Yapı Denetim Taahütnamesi

23-   Şantiya Şefi sözleşmesi

24-   YİBF

25-   Hafriyat sözleşmesi

 

3

İSKAN

1-      Süresi dolmamış geçerli ruhsat fotokopisi

2-      İş bitirme belgesi

3-      Binada oturan kişilere ait noter onaylı muvafakatname

4-      Vergi dairesi ve S.S.K. dan alınacak iskana haiz borcu yoktur yazısı

5-      Binada sığınak varsa sivil savunma müdürlüğünden alınacak iskan olur yazısı

6-      Bina projeleri itfaiye onaylı ise itfaiye müdürlüğünden alınacak iskan olur yazısı

7-      Belediye tarafından kesilecek olan iskan harçlarının tahsil edildiğini gösterir dekont

15 GÜN

4

ASANSÖR RUHSATI

1-      Başvuru Dilekçesi

2-      Harç Makbuzu(1 Adet)

3-      Yapı Ruhsatı Sureti

4-      Yeni Asansör Tescil Belgesi ve Üst Yazısı

5-      Garanti Belgesi

6-      2014/33/AB Uygunluk Beyanı

7-      Bakım Sözleşmesi

8-      Elektrik ve Makine Mühendisine ait SMM ve Büro Tescil Belgeleri

9-      H1 Modülü

10-   T.U.S. Belgesi

11-   TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi

12-   Asansör Uygulama Projesi

13-   Firma Yetkililerinin ve Mühendislerin İmza Sirküleri ve İmza Beyanları

14-   A Tipi Muayene Kuruluşu Periyodik Kontrol Raporu

15-   Montaj Sözleşmesi

16-   Mukavement Hesapları

17-   Kullanılan Malzemelerin CE Belgeleri

18-   Asansör Teslim Tutanağı

19-   Elektrik ve Makine Mühendisine ait Taahhütnameler (Birer Adet)

20-   Motor Beyannamesi

21-   Son Kontrol ve Testi

22-   Marka Tescil Belgesi

23-   Asansör Firmasının Ticari Sİcil Gazetesi

24-   Sigortalı Hizmet Listesi

25-   Vergi Levhası

26-   Yetkili Mühendislik Sözleşmesi

27-   Fatura

28-   Sanayi Sicil Belgesi

3 GÜN