İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

MUSTAFA KARATAY

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Dahili :1284 - 1285

Mail :ik@esenyurt.bel.tr

İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Memur ve İşçi personelin özlük ve maaş işlemlerinin yapılmasından sorumludur. Belediyemiz personelinin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre eğitim ihtiyaç analizini yapmak, çalışma, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak, kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmekle birlikte aday memurların yetiştirilmesi için gerekli mesleki eğitimin verilmesini sağlamak eğitim bürosunun görevleri arasındadır.

T.C.

   ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

   GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2: Bu yönetmelik, Esenyurt Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, çalışma usul ve esaslarını kapsar.  

 

Hukuki dayanak

MADDE 3: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

 

Tanımlar

MADDE 4 :                           Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a)    Belediye                         : Esenyurt Belediyesini,

b)    Başkan                           : Esenyurt Belediye Başkanını,

c)     Başkan Yardımcısı     : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen

                                                           Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Birim                                 : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünü,

d)    Müdür                            : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi

  kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen  

                                                           imza yetkisini kullananları,

e)     Şef                                   : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünde kadrolu şefi,

f)     Personel                        : Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını,  ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

MADDE 5:  (1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

 

Teşkilat

MADDE 6:

(1) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef ve büro personelinden oluşur.

(2) Müdürlüğe bağlı olarak İnsan Kaynakları Şefliği altında Özlük Bürosu ve Maaş Bürosu bulunmaktadır. Şefliklerin ve büroların sayı ve görevlerini belirlemede Müdür yetkilidir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Memurlar : KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Görev ve yetkileri :

 

 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek
 2. Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak
 3. Müdürlüğü sevk ve idare etmek
 4. Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek
 5. Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek
 6. Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak
 7. Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak
 8. Yasa, Tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak
 9. Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak
 10. Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek
 11. Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek
 12. Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak
 13. Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek
 14. Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek
 15. Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek
 16. Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir
 17. Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek
 18. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek

 

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı Şeflikler ve görevleri 

 

MADDE 9: Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

a) Bağlı Şeflik ve Büroları:

1) İnsan Kaynakları Şefliği : İnsan Kaynakları Şefliğinin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü bürolar aşağıda gösterilmiştir.  

a) Özlük İşleri Bürosu: Memur ve İşçi personelin özlük işlemlerinin yapılmasından sorumludur.

Memur Özlük İşleri :

1)       Belediyemize ilk defa memur olarak atanacaklarla ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda gerekli tüm işlemleri yapmak.

2)       Müdürlüklerin önerisi üzerine adaylıkta en az bir yılını tamamlayan başarılı memur adayların asaletlerinin tasdikini, başarısız olan adayların da ilişiklerinin kesilmesi işlemlerini yapmak.

3)       Memurların Kurum içi ve kurumlar arası görevlendirme, nakil, emeklilik ve istifa ile ilgili işlemlerini yapmak.

4)       Teşekkür, Takdirname, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.

5)       Göreve son verme ve görevden uzaklaştırma işlemlerini yapmak.

6)       Memur personelin derece terfi ve kademe ilerlemelerini yapmak ve bunların kayıtlarını tutmak,

7)       Orta ve Yüksek Öğretim kurumlarında okuyan öğrencilerden Belediyemizde staj yapmak isteyenlerin kontenjanlarını belirleyerek işlem yapmak.

8)       İntibak ve terfi işlemleri yapmak.

9)       Kadro defteri tutmak, Müdürlükler arası kadro nakli işlemlerini yapmak.

10)   Memurlarla ilgili her türlü işlemlerin kayıtlarını bilgisayar ortamında ilgili programlara yüklemek ve bu kayıtların güncelliğini sağlamak.

11)   Memurların kıdem ve hizmet yıllarının hesaplamasını yapmak.

12)   Kadro değişikliği tekliflerini hazırlamak.

13)   Memurlara emeklilik sicil numarası verilmesine ilişkin işlemler yapmak.

14)   Mahkemelerde açılan personel davalarına ilişkin çalışma ve gerekli kanuni işlemleri yapmak.

15)   İl, İlçe İdare Kurul Kararlarının ve Danıştay kararlarının ilgililere ve daire amirlerine tebliğini yaparak alınan tebellüğ belgelerini ilgili kuruma göndermek.

16)   Memurlara kimlik kartı vermek.

17)   1, 2 ve 3ncü Derece kadrolarda bulunan memurların talepleri üzerine yeşil pasaport müracaatlarına ilişkin işlemleri yapmak.

18)   Askerlik ve hizmet borçlanması işlemlerini yapmak.

19)   Gizli sicil raporlarının düzenlenmesi, Memurların 243 sayılı KHK gereğince 6 yıllık sicil  not ortalamalarının incelenerek son altı yıllık sicil not ortalaması 90 ve üstü olanlara bir kademe verilmesi işlemleri yapmak.

20)   Yıllık, mazeret, hastalık, ücretsiz izin, evlilik, ölüm ve doğum izinlerine ilişkin işlemleri yapmak.

21)   İzinlerini yurtdışında geçirmek isteyenlerin yurtdışı  izin evraklarını hazırlamak.

22)   Memurlardan beş yılda bir ve beyan değişikliklerinde mal beyanı almak.

23)   Hastalık raporları 40 günü geçen personelin raporlarını birleştirerek heyet raporuna  dönüştürülmesi için gerekli işlemleri yapmak.

24)   Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri de yapmak.

İşçi Özlük İşleri  :

1)       Belediyemize ilk defa işçi olarak alınacakların ilgili kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda işçi alımlarında aranacak şartları tespit ederek, Türkiye İş Kurumundan işçi talebinde bulunmak ve talep şartlarını taşıyanların başvurularını kabul etmek.

2)       Özürlü eski hükümlü ve terör mağduru işçi kontenjanlarından işe alınacak işçilerle ilgili işlemler yapmak.

3)       İşe alınanların işe giriş bildirgelerini tanzim etmek, Sosyal Sigortalar Kurumuna ve Bölge Çalışma Müdürlüğüne bildirmek.

4)       Personele kimlik kartı ve çalışma karnesi düzenlemek.

5)       İşçilerin yer değiştirme, silah altına alınma ve terhisleri nedeniyle iş akitlerinin askıya alınması ile göreve dönmeleriyle ilgili işlemleri yapmak.

6)       Disiplin Kurulunu oluşturmak, ödül ve disiplin cezalarına ilişkin işlemleri yapmak.

7)       Tescil işlemleri ile sicil dosyalarının devir işlemlerini yapmak.

8)       İşçilerin iş akdinden kaynaklanan ve mahkemeye intikal eden konulara ilişkin gerekli kanuni işlemleri yapmak.

9)       Toplu-İş Sözleşmesi ile verilen sosyal hakları takip etmek, ücret artışlarının hesaplanmasını denetlemek.

10)   Yıllık izin onaylarını tetkik ederek onaylatmak.

11)   Kadro defteri tutmak, Müdürlükler arası kadro nakli işlemlerini yapmak.

12)   Emeklilik ve istifa işlemlerini yapmak.

13)   Ücretli ve ücretsiz izin işlemlerini yapmak.

14)   Kıdem tazminat çizelgelerini tetkik ederek onaylatmak.

15)   Vefat, İşten çıkarma, disiplin kurulu kararı ile ve askerlik nedeni ile kayıt kapama işlemlerini yapmak.

16)   İşçilerin hizmet birleştirme işlemlerini yapmak.

17)   İşçi hizmet akitlerinin askıya alınma işlemlerini yapmak.

18)   İşçi personelle ilgili sicil defteri tutmak, dolu-boş kadroları belirlemek.

19)   Kanunlar ve üst makamlarca verilen benzer nitelikteki diğer görevleri de yapmak.

 

 

 

c) Eğitim İşleri: Belediyemiz personelinin mesleki bilgi, beceri ve yeteneklerine göre eğitim ihtiyaç analizini yapmak, çalışma, yetişme ve gelişim yönünden adil ve eşit imkanlar sağlamak, kurs, panel, konferans ve eğitim faaliyetlerini yürütmekle birlikte aday memurların yetiştirilmesi için gerekli mesleki eğitimin verilmesini sağlamak eğitim bürosunun görevleri arasındadır.

d) Maaş Bürosu : Maaş Bürosunun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1)       Personelin mali hakları ile ilgili işlemleri yürütmek.

2)       Belediyemiz Müdürlüklerinin kadro cetvellerinde kayıtlı tüm personelin maaş işlemlerini yapmak.

3)       Kurum kadrolarında görevli tüm personelin atama, yükselme, kadro intibakı, yer değiştirme, hastalık, fazla çalışma, emeklilik ve disiplin cezası gibi konulara ilişkin ödeme işlerine ait tahakkukları yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde ve zamanında yapmak.

4)       Ödeme emri belgelerinin ödenmek üzere Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini    sağlamak.

5)       Belediye Meclis ve Encümen Üyelerinin huzur hakkı ücretlerini hesaplamak.

6)       Personelin sosyal güvenlik kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, şahıs emeklilik fişleri ile sigorta prim bildirgelerini düzenleyerek zamanında ilgili Kurumlara göndermek.

7)       Personelin icra, nafaka, mali v.b. borçları ile Belediyeye ilişkin borçlarının bordrolarından kesilmesini sağlamak.

8)       Personel ile ilgili mali konularda istenen bilgi, belge ve görüşleri hazırlamak.

 

 

b) Memurların görev yetki ve sorumlulukları : Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak  yapmakla yükümlüdürler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin  İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE  10 : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a)       Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b)       Görevin planlanması:  İnsan Kaynakları  ve Eğitim Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c)       Görevin İcrası: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 11 :

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a)       İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon  Müdür tarafından sağlanır.

b)       İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)       İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

d)       Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

               

                2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

            MADDE 12 :

                a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel sicil ve özlük dosyaları

MADDE 13 : Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a)         İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük dosyası düzenlenir.

b)         Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

c)          Sicil dosyası ve muhteviyatı; Her memura bir sicil dosyası düzenlenir. Bu dosyasının içerisinde gizli sicil raporu, Müfettişler tarafından düzenlenen denetleme raporları ve mal beyannamesi bulunur.

 

Disiplin cezaları

MADDE 14: İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 15 : İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 16 : 19.06.2002 tarihli 2002/22 Sayılı meclis kararı ile kabul edilen Personel Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük

MADDE 17 : Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18 : Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO

HİZMET ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

1

Memur alımları

1-      KPSS puanı

2-      Başvuru dilekçesi

3-      Mülakata davet

4-      İkametgah

5-      Nüfus cüzdan sureti

6-      Resim

7-      Sağlık raporu (Tam Teşekkülü hastaneden)

8-      Sabıka kaydı

9-      Öğrenim belgesi (Noter tasdikli)

10-   Erkekler için askerlik durum belgesi

15 gün

2

Memur özlük dosyası

1-       Gelen ve giden Nakil memurlar

2-       Açıktan Atamalar

3-       Memur kimlik kartları

4-       Mevcut dolu boş kadro durumu

5-       İstisnai Memurların atanması

6-       Memur Kayıt defterine kayıt yapılması

7-       Görevlendirmeler

8-       İntibak

9-       Sevk ve raporlar

10-    Mal beyanı

11-    Bakmakla yükümlü aile bayanı

12-    Sendika işlemleri

13-    Pasaport işlemleri

14-    Gizli Sicil notları

15-    Memur disiplin kurulu

16-    Eğitim seminerleri

17-    Kademe derece ilerlemesi

18-    Hizmet belgesi

19-    İzinler

20-    Kadro değişiklikleri

21-    Geçici görevlendirmeler

22-    Emeklilik, ölüm ve istifa işlemleri

23-    SGK giriş ve çıkışları

15 gün

3

Sözleşmeli Personel alımları

1-       Dilekçe

2-       Durumuna uygun kadro

3-       Belediye Meclisinden

4-       Eğitim belgesinin noter tasdikli onayı

5-       İkametgah senedi

6-       Nüfus cüzdan sureti

7-       Sağlık raporu (Tam teşekküllü hastaneden)

8-       Erkekler için askerlik durum belgesi

9-       Resim

10-    Sabıka kaydı

11-    Tam zamanlı sözleşme

12-    SGK  giriş ve çıkışları

13-    Aile beyanı

14-    Sevk işlemleri

15-    Mal beyanı

16-    Görevlendirme

17-    İçişleri Bakanlığı ile Maliye Başkanlığına bildirme

15 gün

4

İşçi alımları

1-       İş Kur Şube Müdürlüğüne ihtiyaç talep formu tanzimi

2-       Alınacak personelden İşkur üyelik formu

3-       Başkanlık Makamından  Belediye Encümenine işçi talep ve ücret belirtme yazısı

4-       İstenen evraklarda (İkametgah, Öğrenim belgesi, Nüfus Cüzdan fotokopisi, sağlık raporu, sabıka kaydı, Resim, Askerlik durum belgesi) istenmesi

5-       Kurum sicili verilmesi

6-       Personel takip cihazına kayıt yapılması

7-       İşe alınanlara göreve başlama yazısı

8-       İşe alınmayanlara gerekçeli bildirim yazısı

9-       İşe alınan ve alınmayanların İşkura bildirilmesi

10-    Sendika işlemlerinin yapılması

11-    SGK girişlerinin yapılması

12-    Sevk işlemleri

13-    Aile beyanları

15 gün

5

İşçi ve Memur ve Sözleşmeli personel maaşları

1-      Belediyemizdeki maaş tahakkuklarının 657 sayıl DMK. 4857 sayıl İş Kanunu TİS Kanunu ve bütçe kanunlarında belirlenen mevzuat ve hükümlere göre hazırlanması

2-      Her yıl ocak ve temmuz aylarında değişen kat sayı yan ödemeler ile askeri ücret ve sözleşmeli ücretlerin vb. takibi ve tahakkukunun yapılması

3-      Memurların yan ödeme ve özel hizmet cetvellerinin hazırlanması

4-      İşçi, memur, sözleşmeli personel ve stajyer öğrencilerin maaşlarının tahakkuku

5-      Başkan, Bşk, Yardımcılarının maaş tahakkukları

6-      Encümen Huzuru haklarının tahakkuku

7-      İşçi ve sözleşmeli personellerin tazminat hesapları

8-      Memur personelin emekli keseneklerinin SGK’ya bildirimi

9-      İşçi ve Sözleşmeli personelin Sigorta primlerinin SGK’ya bildirimi

10-   İşçi personelin emeklilik işlemlerinin SGK’ya bildirimi

11-   Rapor alanların Yazışma ve bildirimlerinin yapılması

12-   Memurların harcırah, yolluk arazi tazminatı tahakkuku

13-   Sendikadan doğan sosyal hakların tahakkuk işlemleri

Her ayın 14’ünde

6

Gelen evrak

1-       Otomasyon üzerinden gelen evrak kayıtlarının yapılması

2-       Cevap verilecek yerlere zamanı içinde cevap verilmesi

3-       Yazışmaların  dosyalarına  takılması

4-       BİMER’le ilgili şikayetlerde ilgili müdürlüklere yazışmaların yapılması ve şikayet sahiplerine bilgi verilmesi

5-       İşçi ve Memurların açıktan atama dilekçe ile müracaat işlemlerinde ilgili kişilere kadro durumuna göre cevabının verilmesi

15 gün

7

Giden evrak

1-       Otomasyon üzerinden gelen dilekçelere cevapların verilmesi

2-       Müdürlükte kalan suretlerinin dosyalarında muhafazasının sağlanması

3-       Çalışan personellere yapılan yazışmaların dosyalarına takılması

4-       Kurumlar arası yazışmaların dosyalanması

5-       Müdürlükler arası yapılan yazışmaların dosyalanması

15 gün

8

Hizmet ve Mal alımı

1-       Fakir vatandaşlara yemek dağıtım işi ihalesinin

2-       Engelli personel alımı ihalesinin yapılması

İhtiyaca göre (3