ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ

HAKAN SAÇİN

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :212 622 03 99

Dahili :Arşiv Müdürlüğü 1729 - Arşiv Müdürlüğü Şefi: 1172

Mail :arsivmudurlugu@esenyurt.bel.tr

-

-

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ARŞİV MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik, Arşiv Müdürlüğü’ nün görev ve çalışma esaslarını belirlemek amacıyla tanzim edilmiştir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Arşiv Müdürlüğündeki; Müdür, şef, memurlar, diğer personelin görev, yetki, ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Kuruluş ve Dayanak

MADDE 3- (1) Arşiv Müdürlüğü, Esenyurt Belediye Meclisinin 09/02/2017 tarih ve 2017/31 sayılı kararı ile kurulmuştur.

(2) Bu Yönetmelik 5393 sayılı Belediye Kanunun 15.Maddesinin (b) bendi hükmüne dayanarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

Başkanlık: Esenyurt Belediye Başkanlığı’ nı

Meclis: Esenyurt Belediye Meclisi’ ni

Müdür : Arşiv Müdürü’ nü

Müdürlük: Arşiv Müdürlüğü’ nü.

Personel: Arşiv Müdürlüğü’ nde görevli tüm personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Teşkilatı, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Arşiv Müdürlüğü’ nün Teşkilatı

MADDE 5- (1) Arşiv Müdürlüğü aşağıda belirtilen personelden oluşur;

a) Müdür,

b) Şef,

c) Memurlar,

d) Sözleşmeli personel ve/veya işçi

e) Diğer personel.

                 (2) Arşiv Müdürlüğü teşkilat yapısı;

a) İdari ve Teknik İşler Şefliği,

b) Arşiv Hizmetleri Şefliği,

 

Arşiv Müdürlüğü’ nün Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 6- (1) Arşiv Müdürlüğü, Esenyurt Belediyesi Başkanlık Makamınca verilen ve bu yönetmelikte belirtilen görevleri, belirli bir plan ve program dahilinde yapmakla mükelleftir.

 

Arşiv Müdürlüğü’ nün Görevleri

MADDE 7- (1) Arşiv Müdürlüğü’nün görevleri aşağıda belirtilmiştir;

a) Arşiv mevzuatını ve değişiklikleri takip edip kuruma adaptasyonunu sağlamak.

b) Belirli bir süre saklayacağı arşivlik malzeme için Müdürlükler içinde “Birim Arşivi” oluşturmak.

c) Müdürlüklerin birim arşivlerinin düzenlenmesi çalışmalarını koordine etmek ve bu konuda danışmanlık hizmeti vermek, sonuçları değerlendirmek.

d) Birim arşivlerinden kurum arşivine evrak intikalinin gerçekleşmesini takip ve kontrol etmek.

e) Kurum arşivini kurmak ve idare etmek.

f) Müdürlük, Birim ve Kurum Arşivlerinin elektronik ortamda değerlendirilmesi için projeler üretmek.

g) Kurum Arşivine gelen malzemelerden muhafazasına lüzum kalmayanların ayıklanması için komisyon oluşturmak ve imha işlemlerini yürütmek.

 h) Ayıklama ve İmha İşlemleri neticesinde, Kurum arşivinde saklanmak üzere kalan malzemeleri mevzuata göre tasnif etmek ve hizmete sunmak.

 ı) Arşiv Müdürlüğü birim arşivi ve kurum arşivi bünyesindeki arşivlik ve arşiv malzemelerini arşiv mevzuatında belirtildiği şekilde, her türlü zarar ve zararlılardan korumak.

i) Esenyurt Belediyesi bünyesinde üretilen evrakların ve uygulanan tekniklerin standardizasyonu için proje üretmek.

j) Esenyurt Belediyesi arşivlerini düzenleme çalışmalarında elde edilen verilerin bilgisayar ortamına aktarılması ve değerlendirilmesi işlemlerini koordine etmek, çıkan sonuçları değerlendirmek.

k) Ayıklama ve İmha Komisyonun tereddüt ettiği konularda Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü’ nden Başkanlık kanalıyla görüş talep etmek.

l) Esenyurt Belediyesi Başkanlık Makamınca verilecek diğer benzer görevleri ifa etmek

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8- (1) Müdür’ ün Görev, Yetki ve Sorumlulukları;

a) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olan kişidir. Müdürlük bünyesinde görevli tüm personelin amiridir,

b) Müdürlüğün görevlerinin yürütülmesini, koordinasyonunu, düzenini sağlamak görev ve sorumluluğu müdüre aittir,

c) Personel idaresi, izinler ve çalışma düzeninin sağlanması, disiplin işlerinin takibi ve personel arasında görev bölümü yapar,

d) Gelen ve giden evrakı inceler ve gereğini yazıp imzalar,

e) Kurum Arşivi bünyesinde kurulacak olan Ayıklama ve İmha Komisyonuna başkanlık eder,

f) Müdürlük çalışmalarının düzenli ve eksiksiz yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alır,

g) Arşiv alanıyla ilgili teknolojik gelişmeleri takip edip kuruma yansıtır.

 

Şef, Memur, Sözleşmeli ve diğer personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9- (1) Müdürlük bünyesinde faaliyet gösteren personel, üstlerinin yaptığı görev bölümüyle kendisine tevdi edilen işleri mevzuata uygun ve tam olarak zamanında yapmakla görevlidir.

 

İdari ve Teknik İşler Şefliğinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 10- (1) İdari ve Teknik İşler Şefliği ’nin görev, yetki ve sorumlulukları;

a) Yapılacak ihalelerin teknik şartname hariç olmak kaydıyla dosyalarını hazırlar ve takibini yapar,

b) Müdürlüğün faaliyetleri ve personeli ile ilgili yazışmaların takibini yapar ve sonuçlandırır,

c) Müdürlük yazışmalarını hazırlar, müdürlüğe gelen yazı ve tebliğleri ilgili bürolara ulaştırır,

d) Personel giriş, çıkış ve imza föylerini hazırlar, takip eder, muhafaza eder ve ilgililere ulaştırır,

e) Büro ve kırtasiye malzemeleri ihtiyacını tespit, takip eder ve sonlandırır,

f) Müdürlüğün ayniyat işlerini takip eder,

g) Müdürlükçe verilecek diğer görevleri yapar,

 

Arşiv Hizmetleri Şefliğinin Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 11- (1) Arşiv hizmetleri Şefliği ’nin  yetki ve sorumlulukları;

a) Birimlerdeki arşiv malzemesini tespit eder,

b) Birimlerin arşiv faaliyetlerine danışmanlık yapıp, denetler,

c) Arşiv konusunda standartlar oluşturur,

d) Mevzuatı takip eder ve kuruma adapte eder,

e) Arşiv kodlarını tespit eder ve kuruma adapte eder,

f) Mekan, ekipman ve teçhizat ihtiyacını takip eder ve sonlandırır,

g) Hizmetiçi eğitim ile ilgili çalışmaları hazırlar,

h) Faaliyetlerle ilgili yapılan ihalelerin kontrol ve muayene işlemlerini yürütür,

I) Birimlerdeki arşiv malzemesini devralmak, devralınan malzemeyi tasnif etmek ve yerleştirmek, saklama süresi dolan evrakların imha işlemlerini yürütür,

i) Kurum arşivi malzemesinin envanter, katalog ve listeleme işlemlerini hazırlar, oluşturulan katalog, envanter ve listelerin güvenliğini sağlar,

j) Faaliyetlerle ilgili yapılan ihalelerin kontrol ve muayene işlemlerini yürütür,

k) Kurumumuzdaki önemli evrak ve dosyaları sayısallaştırır,

l) Arşiv depolarının malzemeye uygun şekilde korumasını sağlar,

m) Gereken malzemenin, restorasyon ve ciltleme işlemlerini takip eder,

n) Kurum arşivindeki malzemelerden, isteklilere zimmetle dosya verir veya dosya alır,

o) Müdürlükçe verilen diğer görevleri yapar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çalışma Şekli ve İşleyiş

 

MADDE 12- (1) Müdürlüğe gelen ve giden yazıların tamamı evrak kayıt defterlerine kaydedilir, Müdür tarafından gereği yazılarak imzalanan evrak, işleme konulur.

MADDE 13- (1) Müdürlüğün personeli, mevzuat çerçevesinde kendilerine verilen görevleri yapmak zorundadır.

MADDE 14- (1) Müdürlüğün personeline verilen belgeler, dosyalar ve işler zimmet karşılığında ilgililere verilir. İlgililer zimmetindeki bilumum belgeler ve dosyalardan şahsen sorumludurlar.

MADDE 15- (1) Arşiv Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür tarafından düzenlenen plan ve program içerisinde yürütülür.

MADDE 16- (1) Müdürlükte tutulan defter, dosya ve klasörler arşiv mevzuatına uygun olarak düzenlenir ve arşivlenir. Arşiv, müdür tarafından görevlendirilen memurun sorumluluğundadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Koordinasyon

 

Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon

MADDE 17– (1) Belediye Başkanı veya Belediye Başkanının yetki verdiği Başkan Yardımcısının denetim ve gözetimi altında, Belediye içi birimlerle ve Belediye dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ve diğer şahıslarla ilgili gerekli görülen yazışmalar Esenyurt Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesine göre yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

 

MADDE 18- (1) Arşiv Müdürlüğü ile ilgili olarak bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19- (1) Bu yönetmelik hükümleri; Esenyurt Belediye Meclisince kabulü ve web sitemizde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20- (1) Bu yönetmelik Esenyurt  Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

-