BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

AHMET KAYHAN

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Dahili :1454 - 1461 - 1978

Mail :bilgiislem@esenyurt.bel.tr

Bilgi İşlem Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci maddesi ve 22.02.2007 tarihli ve Esenyurt Belediye Meclisinin 09.04.2009 tarih ve 2009/94 sayılı kararı gereğince kurulmuştur

Esenyurt Belediyesi ve bağlı birimlerinin otomasyonuyla ilgili olarak analizlerin yapılmasını ve bilgisayar Programlarının yazılmasını sağlar.Mevcut birimlerde yenilemeye dayalı veya yeni oluşturulan birimlerde yeni kurulacak olan sistem altyapısını kurar ve çalışır durumda ilgililerine teslim eder.İnternet üzerinden çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini (bilgisayar, akıllı cep telefonları gibi) sağlar.

 

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BİLGİ İŞLEM MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak Ve Tanımlar

 

 Amaç

 

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2: Bu yönetmelik, Esenyurt Belediye Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğünün deki  personelin  görev,yetki ve sorumlulukları ile  çalışma usul ve esaslarını kapsar.  

 

Hukuki dayanak

MADDE 3: Bilgi İşlem Müdürlüğü 657 sayılı Devlet Memurları, 5018 sayılı kamu maliye yönetimi kontrol kanunu, 5393 sayılı Belediye, 4734 Kamu İhale ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunlarına ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

 

Tanımlar

MADDE 4                     : Bu yönetmeliğin uygulanmasında;.

a) Belediye                   : Esenyurt Belediyesi

b) Başkan                    : Esenyurt Belediye Başkanı

c) Başkan Yardımcısı    : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen

                                      Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı

d)  Müdür                     : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi

                                     Kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza

                                     yetkisini kullananlar

e) Birim                         : Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan birimi

 f) Personel                               : Müdür tanımının dışındaki birim mensuplarını

g) DB                           : Database

h) GIS                          : Coğrafi Bilgi Sistemi

 ı) MIS                          : Yönetim Bilgi Sistemi ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

 

MADDE 5: Bilgi İşlem Müdürlüğü; 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Esenyurt Belediye Meclisinin 09.04.2009 tarih ve 2009/94 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Teşkilat

 

MADDE 6: Bilgi İşlem Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, şef ve büro personelinden oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin unvan ve nitelikleri

 

MADDE 7: Bilgi İşlem Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

a) Bilgi İşlem Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik”hükümleri doğrultusunda ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak atanır.

 

b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır. 

ç) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 8: Bilgi İşlem Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir

 

a)  Bilgi İşlem Müdürünün Görev ve Yetkileri:

 

1)     Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek

2)     Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak

3)     Müdürlüğü sevk ve idare etmek

4)     Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek

5)     Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek

6)     Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak

7)     Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak

8)     Yasa, Tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak

9)     Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak

10)  Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek

11)  Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek

12)  Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak

13)  Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek

14)  Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek

15)  Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek

16)  Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir

17)  Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek

18)  Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek

 

b) Bilgi İşlem Müdürünün Sorumlulukları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı Birimler ve görevleri 

 

MADDE 9: Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

a) Yazılım Birimi:

 

1) Esenyurt Belediyesi ve bağlı birimlerinin otomasyonuyla ilgili olarak analizlerin yapılmasını ve bilgisayar   

    Programlarının yazılmasını sağlamak, 
2) Bilgisayar sistemlerinin çalışır durumda olmasını ve sistem programlarının yazılmasını sağlamak, 
3) Otomasyona geçirilecek işlerle ilgili tüm detay analizleri yapmak, 
4) İş akış şemalarını çıkartmak,
5) Analiz çalışmaları sonucunda programlama mantığını oluşturarak, bilgisayar programlarını yazma aşamasına  

    getirmek, 
6) Belediye otomasyon ve kent bilgi sistemi ile ilgili entegrasyon iş ve işlemlerini yapmak / yaptırmak,
7) Veri Tabanını oluşturmak ve sorunsuz olarak kullanılmasını sağlamak, 
8) Diğer birimlerden gelen bilgisayar yazılımları ile ilgili taleplere cevap vermek; otomasyona geçiş aşamasında  

    Çözüm sunmak, otomasyona geçtikten sonra ise yazılım konusunda teknik destek vermek,
9) Belediye Otomasyonu (MIS) ile Esenyurt Kent Bilgi Sistemi (KBS) kapsamında bulunan müdürlüklerin  

    Çalışma ilkelerinin belirlenmesi, proje ve uygulamalar doğrultusunda müdürlük elemanlarına temel eğitimlerin  

    Verilmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
10) Kent bilgi Sistemi ile ilgili olarak gerekli yazılımların güncellemesini ve yazılımlarını yapmak,
11) Bağımsız birimlerin tespiti ve sistemde sağlıklı durması ile ilgili çalışmaları yürütmek, gerekirse yeni  

      taramaların yapılmasını sağlamak,
12) Sistemi tüm yazılım programları ile entegre çalışır vaziyete getirmek ve gerekli işlemleri yapmak,
13) Tapu ve Muhtarlık verileri ile ilgili bilgileri sisteme entegre etmek,
14) Sistem disklerinin tanımını yapmak, sistemi kullanıcılara açmak,
15) Gerek Belediye otomasyonundan gerekse Kent Bilgi Sistemi yazılımlarından vatandaşları ilgilendiren  

      kısımlarının e-Belediye kapsamında yayınını yapmak ve gerekli güncellemeleri takip etmek,
16) Bilgisayar sistemi kurulacak birimlerin detay analizlerinin yapılmasını ve bilgisayar programlarının yazılması  

      işlemlerinin yapılmasını sağlamak,
17) Belediye birimleri tarafından kullanılmakta veya kullanılacak olan tüm yazılımları koordine etmek ve verimli  

      bir şekilde uygulamasını sağlamak,
18) Belediye’nin bilgi işlem sistem ve yazılım hizmetlerinin sürekli ve verimli verilmesini sağlamak,
19) Birimlerden gelen yazılım ihtiyaçlarını değerlendirmek, gerekirse amiri ile müzakere ederek ve olumlu  

      bulunan konuda istenen çalışmaların yapılmasını sağlamak,
20) Genel olarak sistemlerin verimli ve sürekli çalışmasını sağlamak ve ilgili birimler ile işbirliği halinde,  

      yürütülmekte olan işlerin zamanında, istenen içerik ve nitelikte yapılmasına ekibi ile birlikte destek vermek,
21) Mevcut tanımlanmış sistemin amaçlarının ve gereklerinin başarılması için bilgi işlem sisteminin ayrıntılı  

      tasarımını, niteliklerinin belirtilmesini ve programların yazılmasına yardımcı olacak ayrıntıların  

      hazırlanmasını sağlamak,
22) Bilgisayarları ve işleri zaman açısından programlamak, işlerin yapılırken denetlenmesini ve yönlendirilmesini  

      sağlamak,
23) Bilgi güvenliğini sürekli kılmak için gerekli önlemleri almak, müdürlüklerin de gerekli önlemleri almalarını  

      sağlamak,
24) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

25) Web sitesi (www.esenyurt.bel.tr ile ilgili gerekli tasarımların güncellenmesini yapmak veya yeniden yazılacak

      olan kısımları ile ilgili analizleri yapmak, Web sayfasına girilen verilerin doğru girilip girilmediğinin kontrolünü  

      yapmak, yanlış girilen bilgileri düzeltmek,
26) Esenyurt ile ilgili www.esenyurt.bel.tr Web Sitesinin; sayfa tasarımının yapılması, oluşturulması, sürekli  

      güncellenmesi ve geliştirilmesi, araştırılarak elde edilen verilerin derlenmesi, istenilen yabancı dile

      çevrilmesi, vatandaşa hizmetin e-Belediye üzerinden verilmesi, tüm kullanıcılara Elektronik posta (mail  

      server) hizmetlerini verilmesi işlemlerinin yapılması ve sonuçlandırılmasını sağlamak,

b) Donanım ve Teknik Destek Birimi

 

 

1) Biriminin işlemlerine ait kayıtların eksiksiz ve düzenli olarak tutulmasını, belgelerin arşivlenerek saklanmasını  

    sağlamak, 
2) Bilgisayarla ilgili kullanım malzemelerinin temin edilmesini sağlamak,
3) Donanımla ilgili olarak diğer birimlerden gelen malzeme taleplerini karşılamak,
4) Müdürlüğe gelen ve Müdürlükten giden tüm evrakların kayıt defterine kaydını yaparak ilgili yerlere düzenli ve  

    zamanında zimmetli olarak göndermek,
5) Birimde kalan Müdürlüğe ait evrakların dosyalanmasını yaparak, yasal süre boyunca saklamak,
6) Sonuçlanmayan evrakları araştırarak, yasal süre içinde sonuçlandırmak,
7) Müdürlüğe ait demirbaş eşyanın kayıtlarını tutarak, Müdürün talimatına göre ilgililere zimmetlemek, demirbaş  

    eşyanın giriş ve çıkışlarını listesine göre düzenli olarak kontrol etmek,
8) İlgili birimlerle işbirliği içerisinde, etkin bilgi işlem uygulamalarının ve bunların yürütülmesi için gerekli donanım  

    ve insan kaynaklarının seçilmesi ve planlanmasını sağlamak,
9) Müdürlük çalışanlarının özlük işleri ile ilgili (izin, hastalık, fazla çalışma vb.) işlerini takip etmek ve Müdürüne  

     zamanında bilgi vermek,
10) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak,
11) Demirbaş işlemlerini, bağlı olduğu Müdürünün talimatları doğrultusunda yapmak ve kayıtlarını tutmak,
12) Seminer ve eğitim organizasyonuna yardımcı olmak ve birimi ilgilendiren gerekli malzemeyi temin etmek,
13) Müdürlüğün düzenlediği Eğitim ve seminer notlarını yazmak,
14) Projelerle ilgili dosyalar oluşturmak, dokümantasyonu takip etmek ve projelerle ilgili yazıları yazmak,
15) Periyodik olarak yayınlanan dergileri takip etmek ve gerekli olanlar için abone olunmasını sağlamaktır,
16) Bilgisayar ve Yan ekipmanlarının bilgisayar ortamına alınması gerekli diğer bilgileri bilgisayara girmek, 
17) Müdürlük Makamının yazılı emri olmadan depodan herhangi bir demirbaşı çıkartmamak, sevk etmemek, 
18) Müdürlük bünyesinde kullanılan veya diğer Müdürlük ya da kurumlara verilen bilgisayar ve diğer cihazlar ile  

      bunlara ait ekipman ve yedek parçaların ve sarf malzemelerinin kayıtlarını tutmak,
19) Mevcut birimlerde yenilemeye dayalı veya yeni oluşturulan birimlerde yeni kurulacak olan sistem altyapısını  

      kurmak ve çalışır durumda ilgililerine teslim etmek,
20) Telefon belediyeciği sisteminin çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak,
21) Sesli Mesaj servisinin çalışır vaziyette tutulmasını sağlamak,
22) Bilgisayar ağını kurmak ve sorunsuz çalışmasını sağlamak,
23) Yazıcıların bakımını yapmak ve yaptırmak,
24) Bilgisayar hatlarını çekmek ve terminal bağlantılarını yapmak,
25) Gerektiğinde donanım ile ilgili arızaları gidermek veya garanti kapsamı veya bakım sözleşmeleri  

      kapsamında ilgili firma ile iletişim kurarak sorunun giderilmesini sağlamak,
27) Canlı yayın ve güvenlik kameralarının tesis, bakım ve düzenli çalışmasını sağlamak,
28) Talep edilmesi durumunda ek kameraların kurulmasını ve işletilmesini sağlamak,
29) Bilgisayar sistemlerini açmak, kapatmak ve sistemi takip etmek,
30) Satır yazıcılardan döküm almak ve programcıların isteği doğrultusunda programları çalıştırmak,
31) Kayıtları manyetik ortama alarak yedekleme işlemini yapmak ve bilgilerin korunmasını sağlamak,
32) Sistem odasının ve malzemelerinin temiz ve düzenliliğini sağlamak,
33) Elektronik posta (mail server) hizmetlerinin verilmesini sağlamak,
34) Serverların güvenliğine ilişkin gerekli iş ve işlemleri yapmak,

35)Web  (collacation) serverın düzenli bakımını yapmak ve çalışır durumda tutmak

36)Kullanılan tüm yazılım programlarının güncellenmesi ve lisanslarının temin edilmesi 
37) Sorumlu olduğu işletim sisteminin işletilmesini, temizlik ve bakımının gereği gibi yapılmasını, sürekli temiz ve  

      faal olmalarını sağlamak, makine ve malzemelerin disiplinli kullanılması için gerekli özenin gösterilmesini  

      sağlamak,
38) Bilgi işlem donanımının kurulması, faaliyete geçirilmesi ve kontrolünün gerçekleştirilmesini sağlamak, bu  

      faaliyet ile bilgi giriş /çıkış birimleri, bağlı ve bağsız çevre birimleri ile bilgisayar sisteminin denetimini  

      sağlamak,
39) Uzak birimlerle olan haberleşme ağını kurmak ve bilginin merkezi sistemde sürekli güncelliğini sağlayarak  

      merkezde toplanmasını ve vatandaşlara doğru bilgi aktarılması için gerekli altyapının kurulmasını sağlamak,
40) Donanımın yetersiz kaldığı durumlarda yeni donanımların incelenmesi, işin artması halinde kullanıcılara  

      Uygun donanımın ve yazılımın seçilmesini sağlamak,
41) Belediye otomasyonunun her an faal ve yedekli olmasını sağlamak,
42) Düzenli bir biçimde işleyen bilgi işlem faaliyetini destekleyen yedekleme üniteleri, diskler, işletim sisteminin  

      bakımını, donanımın ve altyapının fiziksel güvenliğini sağlayıcı çalışmaları yapmak,
43) Operasyon işlemlerinin aksamadan ve düzenli olarak yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip   

      edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
44) Gelecekte ne gibi uygulamaların gerçekleşeceğini, donanımda ne gibi değişikliklerin yapılacağını, uygulanan  

      sistemlerden hangilerinin sistem ağına geçeceğini, yeni yazılım ve tasarım yöntemlerinin eldeki imkânla  

      nasıl yapılacağını, personelin nasıl seçilip eğitileceğini ve tüm bu faaliyetlerin düzgün biçimde yürüyebilmesi  

      için organizasyon yapısında ne gibi değişiklikler yapılacağını belirlenmesini sağlamak,
45) Tüm ilgili kurumlar arasında Network veri hatlarını kurarak bilgi alışverişini sağlamak,
46) Müdürlükler arası veri alışverişini sağlamak üzere intranet oluşturmak ve mevcut sistemi çalışır halde  

      tutmak,
47) Belediye’nin; iç haberleşmesinin, doküman alışverişinin intranet üzerinden uygulanması işlemlerinin  

      yapılmasını sağlamak,
48) İnternet üzerinden çağdaş haberleşme ve bilgi alışverişini (bilgisayar, akıllı cep telefonları gibi) sağlamak, 
49) Belediye’nin tüm müdürlükler ve diğer kurum ve kuruluşlar da dâhil olmak üzere bilgisayar sistemleri ile ilgili  

      birimlerin koordineli çalışmasının teminine yardımcı olmak, ihtiyaçlarının belirlenmesine, kurulmasına ve     

      devreye alınmasına destek olmak ve teklifte bulunmak,
50) Belediye sistem otomasyonuna bağlı cihazların, kullanıcılardan ve sistemden kaynaklanan sorunların  

     giderilerek sistemin sorunsuz çalışmasını sağlamak, 
51) Belediyeye bağlı tüm müdürlüklerin her türlü (çeşitli telefon haberleşmesini sağlayan sistemler de dâhil)

      donanım, yazılım, program ihtiyaçlarına ilişkin ilgili Müdürlüklerle (İdari ve Mali İşler vb) etkin işbirliği     

      içerisinde teknik destekte ve teklifte bulunmak,
52) Belediye içi ve dışı iletişimde kullanılan telefon ve wireless sistemlerini kurmak, bakımını yapmak,
53) Ana Bilgisayar Sisteminin, yan ünitelerinin ve Network cihazlarının, bilgisayarların (PC), yazıcıların, çevre  

      birimlerinin ve kesintisiz güç kaynaklarının bakım ve tamirlerini yapmak veya yaptırmak, 
54) Belediye’de mevcut bilgisayar sistemleri üzerinde kurulu olan programların bakımını ve güncellemelerini  

      yapmak veya yaptırmak, 
55) Operasyon İşlemlerinin aksamadan ve düzenli olarak yürütülmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip  

      edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
56) Birimlerin bu alandaki malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi, uygun malzemenin alınması işlemlerinin

      yapılmasını sağlamak,
57) Donanımın korunması, gerektiğinde bakım-onarımın yapılması işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip  

      edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,
58) Teslim alınan demirbaş malzemenin korunması, ilgililere zimmetlenmesi, demirbaş eşyanın giriş ve       

      çıkışlarının listeye göre düzenli olarak kontrolü işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek  

      sonuçlandırılmasını sağlamak,
59) Birimlerin bu alandaki malzeme ihtiyaçlarının tespit edilmesi, uygun malzemenin alınması işlemlerinin  

      yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak.
60) Yeni ya da düzeltilmiş bir sistemin işleme konulması ya da faaliyete geçirilmesini sağlamak, bu amaçla bilgi  

      işlem personelini, kullanıcı personelin eğitimlerini ve farklı sistemlerin varlığı halinde sistemler arası  

      adaptasyonu, bütünleştirilmeyi gerçekleştirecek çalışmaların yürütülmesini sağlamak,
61) Belediye’nin bütününe yaptığı katkının bilinciyle, kurum bünyesinde ihtiyaç duyulan ve bilgi sistemleriyle  

      sağlanabilecek her konuda gerekli bilginin, doğru, istenilen düzey ve nitelikte, zamanında elde edilmesi

      amacıyla ilgili sistemlerin verimli bir biçimde çalışmasını sağlamak,
62) Belediye’de sistemin kuruluşu ve denetlenmesine destek olarak, çalışmakta olan mevcut bilgi işlem   

      stemlerinin performanslarını değerlendirmek ve geliştirilmelerine ilişkin öneriler geliştirmek ve bağlı  

      bulunduğu amirine sunmak,
63) Birimlerle birlikte oluşturulan ve sonuçlandırılan çalışmaları kullanıma sunmak ve uygulamalarını izlemek,  

      ilgili birim amiri ile değerlendirmek ve gerekli önlemleri almak,
64) Bilgi işlem çalışmalarına konu olan tüm işlemlere ilişkin bilgi-belge akışının ve dokümantasyonun  

      hazırlanmasını sağlamak,
65) İlgili müdürlük ile işbirliği içerisinde, Belediye'nin tüm çalışanlarının bilgisayar kullanımı konusunda bilgi ve  

      becerilerini geliştirici çalışmaları organize etmek,
66) Eğitim, toplantı vb. organizasyonlar için gerekli olan bilgi işlem alt yapısını hazırlamak ve düzenlenen  

      organizasyonlara teknik destek vermek,
67) Müdürlüğün malzeme ikmal ve stok kontrolünü yapmak, teminini sağlamak,
68) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

c) Veri Hazırlama Birimi

 

 

1) Saha elemanları tarafından verilen bilgi formlarının bilgisayara girilmesini ve kontrolünün zamanında  

    yapılmasını sağlamak, 
2) Mükellef Sicil bilgilerinin zamanında girilmesini ve sürekli güncel tutulmasını sağlamak,
3) Taşınmaz ve Sicil bilgilerinin güncellenmesi işlemlerinin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek  

     sonuçlandırılmasını sağlamak,
4) Taşınmaz ve sicil Eşleştirmesi yapmak ve bunları raporlamak,
5) Belediyemize gelen mükelleflerimizin sicil kayıtlarını girmek ve güncel tutmak, 
6) Taşınmazlarla ilgili bilgileri girmek ve güncel tutmak İşlemleri iş programına uygun olarak ve düzenli bir  

 

 

     şekilde yapmak,
7) Muhtarlık ve tapudaki verilerin bilgisayar ortamına güncel olarak girmek ve eksikliklerini tamamlamak,
8) İşlemleri iş programına uygun olarak ve düzenli bir şekilde yapmak,
9) Bilgisayar ortamına alınması gerekli diğer bilgileri bilgisayara girmek,
10) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyanın korunmasını sağlamak,
11) Veri Giriş İşletmenlerince bilgisayara girilen verilerin doğru girilip girilmediğinin kontrolünü yapmak, yanlış  

      girilen bilgileri düzeltmek,
12) Birimlerin arşivlerini düzenlemek, kurum arşivi oluşturmak ve modern sistemle işletmesini yapmak, 
13) Birim arşivlerinin teknolojik yazılımlar ile düzenlemek, Arşiv yönetmeliklerinin hazırlanması ve  

      uygulanmasını sağlamak,
14) Kendisine teslim edilen demirbaş eşyayı korumak,
15) Belediye arşivini tutmak, arşivin düzenli ve verimli olmasını sağlamak, Müdürlüklerin arşivden istedikleri  

     dosyaları en hızlı şekilde ve aslına uygun olarak ilgili birime zimmetli bir şekilde verilmesi ve dosyaların  

     birimlerden kontrollü bir şekilde geri alınmasını ve arşiv sisteminde aksaklık çıkmaması için gerekli tüm  

      önlemlerin alınmasını sağlamak,
16) Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile amiri tarafından verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

 

d) İdari İşler Birimi

 

 

 

1) Müdürlüğe gelen her türlü evrakı yazılı ve bilgisayar ortamında kayda almak,

2) Müdürlükçe havalesi yapılan evrakı ilgili personele tebliğ etmek, sonuçlanan evrakı kayıttan düşmek,

3) Evrakın takibini yapmak, süresi içerisinde cevaplandırılmayan evrakların takibini yaparak sonuçlandırılmasını  

    sağlamak,

4) Evrakları tarihine göre arşivlemek,

5) İhale dosyası ve evraklarını düzgün bir şekilde tarihine göre arşivlemek,

6) Yazışmalarda ve dosyalarda yazılı ve bilgisayar ortamında dizi pusulası tutmak,

7) Dosya ve evrak arşivini yazılı ve bilgisayar ortamında kayıt etmek, düzgün bir şekilde arşivlemek,

8) Kendisine havale edilen evrakları cevaplandırmak ve sonuçlandırmak.

9)   Şefliğe havale edilen yazılı ve sözlü müracaatları sonuçlandırmak,

10) Personelin özlük haklarını takip etmek gerekli yazışmalarda bulunmak,

11) Personelin izin ve rapor durumunu kaydetmek, Personel Müdürlüğü’ne bildirmek,

12) Personelin maaş ve bordrosunu düzenlemek,

13) Personelin işe geliş gidişini kontrol amacı ile Jurnal Defteri ve elektronik panoyu kontrol etmek,

14) Konusu ile ilgili tüm yazışmalarda bulunmak,

 

 

e) Memurun Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

Müdür veya birim amirinin verdiği görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yapar

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Hizmet ve Görevlerin  İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

 

MADDE 10: Bilgi İşlem  Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

 

b) Görevin planlanması:  Bilgi İşlem Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür, Şef ve sorumlu personel tarafından 

                                           düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

 

c) Görevin İcrası: Bilgi İşlem Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle 

                                yapmak zorundadır.

 

 

 

İşbirliği ve koordinasyon

 

 

 

MADDE 11 : Bilgi İşlem Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

Görevin planlanması:  Bilgi İşlem Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve birim sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

Görevin İcrası: Bilgi İşlem Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

 

MADDE 11:

 

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

 

a) Bilgi İşlem Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon  Müdür tarafından sağlanır.

b) Bilgi İşlem Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra  

    Müdür’e verilir.

c) Bilgi İşlem Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

d) Birimlerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

 

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Bilgi İşlem Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

 

MADDE 12:

 

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) Bilgi İşlem Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

 

Dış Denetim

 

MADDE 13: Bilgi işlem Müdürlüğü Yasalar gereği Sayıştay İçişleri Bakanlığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Esenyurt Belediye Meclisi ve Yargı Organlarının Denetimine Tabidir.

 

Personel sicili

 

MADDE 14: Bilgi İşlem Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak puan verir,  kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Personel özlük dosyaları

 

MADDE 15: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

 

Bu nedenle;

 

a) Bilgi İşlem Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük (gölge) dosyası düzenlenir.

 

b) Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

Disiplin cezaları

 

MADDE 16: Bilgi İşlem Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 17 : İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

MADDE 18 : 19.06.2002 tarihli 2002/17 Sayılı meclis kararı ile kabul edilen Bilgi İşlem Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

 

MADDE 19: Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

 

MADDE 19: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO

HİZMET ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

1

İnternet Ortamında Vergi Ödeme Hizmeti

Esenyurt Belediyesi Resmi Web Sitesi üzerinden yapılan üyelik başvurusu sonrası kişinin sicillerinin kontrolü ve vergi borcu ödemesi için yapılan başvuruların onay süresi

1 Gün