BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

MUSTAFA KARATAY

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :212 622 03 99

Dahili :1100

Mail :basin@esenyurt.bel.tr

Basın ve Yayın Müdürlüğümüzün misyonu, belediyemiz ve başkanımızın kamuoyunda tanıtımını etkili bir şekilde sağlamaktır. Bu çerçevede müdürlüğümüz, belediye ve başkanımızın çalışmaları ve her türlü faaliyetlerinin yerel ve ulusal medya kuruluşlarında yer almasını sağlar. Medyada yer alan haber ve yayınları zamanında ve eksiksiz takip ederek, yönetimin bilgisine sunar ve arşivler. Belediyemiz ve başkanımızın faaliyetlerini resimli ve görüntülü takip ederek, belediyemizin web sitesinde yer alacak olan haberleri yayına hazırlar ve ilgili yerlere ulaştırır
a)      Esenyurt Belediyesi ile ilgili basında çıkan haber ve yazıların küpür haline getirilip çoğaltılarak Başkan, Başkan Yardımcısı, Müdür ve ilgili birimlere ulaştırılması,
b)      Belediye ile ilgili tüm açılışların takip edilmesi,
c)      Günlük, Haftalık, Aylık Gazete, dergi ve mecmuaların alınıp ilgili birimlere dağıtılması ve arşivlenmesi,
d)     Radyo, TV ve internette yayınlanan Esenyurt Belediyesi ilgili tüm konuların takip edilip, kayıt edilmesi ve arşivlenmesi,
e)      Esenyurt ile ilgili araştırmalar (anket) yaptırılması ve yapılmış çalışmalar arasında gerekli görülenlerin basımı ve yayınlanması,
f)       Belediyenin ihtiyacı olan kitap alımı, resmi gazete aboneliğinin yapılması ve ilgili birimlere dağıtılması,
g)      Esenyurt Bülteni çıkarılması ve halka ulaşacak şekilde dağıtımının yapılması,
h)      Belediye’ye bağlı olan alan ve mekanlarda fotoğraf-video ve film çekim izinlerinin verilmesi,
i)       Başkanlığımızın birimlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak film, video film, afiş, broşür, bilboard, kitapçık türü materyaller hazırlamak veya hazırlatmak bu türden çalışmaların halka iletilmesini sağlamak.

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

BASIN VE YAYIN MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı: Basın ve Yayın Müdürlüğü’nün teşkilat yapısını, hukuki statüsünü, görev, yetki, çalışma usul ve esaslarını belirleyerek, hizmetlerin daha etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamaktır.

 

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu Yönetmelik; Esenyurt Belediyesi'nin Basın ve Yayın Müdürlüğünün, Belediyenin faaliyetlerinin tanıtılması ve şehrin ihtiyaçlarının tespiti hususunda Basını takip etmek, arşivlemek, birimlerin süreli ve süresiz yayın ihtiyaçlarını karşılamak; Basın ve Yayın Müdürlüğü’nün organ ve görevleri, görev, yetki ve sorumluluklarını kapsayacak şekilde teşkilat ve kuruluşunun işleyiş şartlarına dâhil esas ve usulleri kapsar.

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3: (1) Basın ve Yayın Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4:  (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a)    Belediye                         : Esenyurt Belediyesini,

b)    Başkan                           : Esenyurt Belediye Başkanını,

c)     Başkan Yardımcısı        : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Esenyurt Belediye Başkan                                                                       Yardımcısını,

d)    Birim                               : Basın ve Yayın Müdürlüğünü,

e)     Müdür                             : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi

                                                kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından                                                                                  verilen imza yetkisini kullananları,

f)     Şef                                   : Basın ve Yayın Müdürlüğünde kadrolu şefi,

g)    Personel                          : Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

MADDE 5:  (1) Basın ve Yayın Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 inci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Esenyurt Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarih ve 35 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 6: 1) Basın ve Yayın Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef ve büro personelinden oluşur.

(2) Müdürlüğe bağlı olarak Basın ve Yayın Şefliği, Grafik ve Tasarım Şefliği ve İdari İşler Şefliği bulunmaktadır.

(3) Şefliklerin ve Büroların sayı ve görevlerini belirlemede Müdür yetkilidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

MADDE 7: (1) Basın ve Yayın Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Basın ve Yayın Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c) Memurlar : KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

d) Sözleşmeli Personel: 5393 Sayılı Yasanın 49. Maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve Sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

 

 

Müdürlüğün Görevleri

MADDE 8: (1) Müdürlüğün görevleri aşağıda sıralanmıştır.

 

a)      Esenyurt Belediyesi ile ilgili basında çıkan haber ve yazıların küpür haline getirilip çoğaltılarak Başkan, Başkan Yardımcısı, Müdür ve ilgili birimlere ulaştırılması,

b)      Belediye ile ilgili tüm açılışların takip edilmesi,

c)      Günlük, Haftalık, Aylık Gazete, dergi ve mecmuaların alınıp ilgili birimlere dağıtılması ve arşivlenmesi,

d)     Radyo, TV ve internette yayınlanan Esenyurt Belediyesi ilgili tüm konuların takip edilip, kayıt edilmesi ve arşivlenmesi,

e)      Esenyurt ile ilgili araştırmalar (anket) yaptırılması ve yapılmış çalışmalar arasında gerekli görülenlerin basımı ve yayınlanması,

f)       Belediyenin ihtiyacı olan kitap alımı, resmi gazete aboneliğinin yapılması ve ilgili birimlere dağıtılması,

g)      Esenyurt Bülteni çıkarılması ve halka ulaşacak şekilde dağıtımının yapılması,

h)      Belediye’ye bağlı olan alan ve mekanlarda fotoğraf-video ve film çekim izinlerinin verilmesi,

i)       Başkanlığımızın birimlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak film, video film, afiş, broşür, bilboard, kitapçık türü materyaller hazırlamak veya hazırlatmak bu türden çalışmaların halka iletilmesini sağlamak.

 

 

Basın ve Yayın Müdürünün Görevleri

MADDE 9: (1) Müdürün görevleri aşağıda sıralanmıştır.

 

a)      Müdürlüğü temsil eder,

b)      Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

c)      Çalışmaları yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

d)     Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

e)      Personel arasında görev dağılımı yapar.

f)       Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup, memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

g)      Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını mer’i mevzuat çerçevesinde belirler.

h)      Müdürlük bünyesinde görev yapan  büroların tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini gözetir. Ayrıca Sorumlu olduğu Memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

i)        Basın ve Yayın Müdürlüğü ile diğer Müdürlükler ve ilgili birimler arasında koordinasyonu sağlar.

j)        Üst birimlerce kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

 

Müdürün Yetkileri

MADDE 10: (1) Müdürün yetkileri şunlardır;

               

a)      Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi,

b)      Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi,

c)      Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1. derece imza yetkisi,

d)     Disiplin amiri olarak sorumlu olduğu personele, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi,

e)      Müdürlüğe bağlı çalışanları denetleme ve karşılaştığı aksaklıkları giderme yetkisi,

f)       Müdürlük emrinde görev yapan personelle ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu düzenlemek,

g)      Mazeretine binaen bir güne kadar mazeret izni vermek ve ödül, takdirname yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı ile Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak, sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

h)      Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan personelden birini müdürlüğe vekalet etmek üzere belirleme ve makamın onayına sunma yetkisi,

i)        Birimdeki tüm personele görev dağılımını yapma yetkisi,

j)        Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi,

k)      Başkanlık makamı tarafından kendisine verilen görevleri yerine getirme yetkisi.

 

 

Müdürün Sorumlulukları

MADDE 11: (1) Müdürün sorumlulukları:

 

a)      Belediye Mevzuatı, göreviyle ilgili diğer mevzuat ve bu yönetmelik ile kendisine verilen görevlerin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerin zamanında ve gereğince kullanılmasından bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı Şeflikler, Bürolar  ve görevleri 

MADDE 12: (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

a) Bağlı Şeflikler (Bürolar) :

a) Basın ve Yayın Şefliği:

1) Belediyemiz ve Belediye Başkanımız ile ilgili haberlerin günlük küpür halinde hazırlanması hazırlattırılması.

2) Görsel basında Belediyemiz ve Belediye Başkanımız ile ilgili haberlerin takibinin yapılması, yaptırılması.

3) Belediye Başkanı ve Belediye ile ilgili olarak her tür basın aracılığı ile çıkmış bulunan haberlerin ve yorumlardan yanlış aksettirilen veya eksik bilgi verilen haberlerin ilgili birimler vasıtasıyla doğrularını tespit etmek ve bu doğru haberlerin ilgili ve gerekli yerlerde yayınlanmasını sağlamak.

4) Başkanın ve Belediyenin çalışmaları ile yapılması planlanan işlerin Başkanlığın bilgi ve emirleri dahilinde, her tür basın ve yayın araçları vasıtasıyla halkın bilgilerine sunmak ve halkın, kurum ve çalışmaları ile yüz yüze gelmelerini sağlamak.

5) Başkanlık Makamının ve Belediye bürokratlarının basın toplantıları ile katıldıkları diğer önemli toplantıları, icraatlarını ve faaliyetlerini muhabirler, kameramanlar, fotoğrafçılar ve gerekli teknik ekipmanlar ile izlemek, derlemek görsel ve basılı materyaller haline getirilmesi ve dağıtımını sağlamak.

6) Başkanlık Makamı ile Başkanlık Makamınca uygun görülen birimlerin fotoğraf çekimi ve fotoğraf çoğaltma işlemlerini yapmak ve ilgili yerlere ulaştırmak.

7) Müdürlüğümüzce yayınlanan her türden basılı malzemenin abone adreslerini ve dağıtım listelerini hazırlamak ve adreslerin bilgisayardan etiket halinde dökümünün alınmasını ve her türden dağıtım vasıtaları ile ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.

8) Belediyemiz birimlerince gerçekleştirilen çalışmaların ve düzenlenen kültürel etkinliklerin fotoğraf ve video çekimlerinin çoğaltılarak kamuoyuna duyurusunun yapılması, yazılı ve görsel basına iletilmesi, sms atılması arşivlenmesi.

9) Belediyemizin ihtiyacı olan yeni çıkan Belediye mevzuatları ile ilgili kitapların, dergilerin v.b.alımı aboneliklerin yapılması ve ilgili birimlere dağıtılması.

10) Basılı ve görsel yayınların,  hazırlanması ve halka ulaşacak şekilde dağıtımının yapılması

11) ) Belediyenin yatırım ve hizmetlerini (bez afiş, vinil, bilboard, totem, megalight ve gazete v.b. iletişim araçları ile) halka tanıtmak,

 

b) Grafik - Tasarım Şefliği:

1) Başkanlığımızın birimlerinin faaliyetleri ile ilgili olarak film, video film, afiş, broşür, kitapçık türü materyaller hazırlamak veya hazırlatmak bu türden çalışmaların halka iletilmesini sağlamak.

2) Belediye ile ilgili tüm açılışların takibi,  kamuoyuna ve basına duyurusunu sağlamak.

3) ilçemiz ve Belediyemiz çalışmaları ile ilgili afiş, broşür, dergi, kitap, kaset ve CD’lerin basımı ve her türden dağıtım vasıtaları ile ilgili yerlere ulaşmasını sağlamak.

4) Belediyemizce gerçekleştirilen açılış, temel atma törenleri ve kültürel faaliyetler için telefon, faks veya davetiye yolu ile protokol davetlerini yapmak.

5) Özel günler ile ilgili davetiye hazırlanması ve ilgili yerlere ulaştırılması.

 

c) İdari İşler Şefliği:

Müdürlüğün, resmi yazışmalarını, kayıtlarını, özlük işlerini, hak edişlerini ve ayniyatlarını yapmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin  İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

 

MADDE  13: (1) Basın ve Yayın Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a)       Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b)       Görevin planlanması:  Basın ve Yayın Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve Şef tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c)       Görevin İcrası:  Basın ve Yayın Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

 

MADDE 14: 1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a)        Basın ve Yayın Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon  Müdür tarafından sağlanır.

b)       Basın ve Yayın Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)       Basın ve Yayın Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

d)       Şefliklerde görevli personel kurumlar arası ilişkiler, yazışmalar yaparak Müdürlükler ve birimler arası koordinasyonu sağlar, evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

 

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Basın ve Yayın Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

MADDE 15:

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b)  Basın ve Yayın Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

 

Personel Gölge Dosyaları

MADDE 16: (1) Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a)          Basın ve Yayın Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer gölge özlük dosyası düzenlenir.

b)         Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

Disiplin cezaları

MADDE 17: (1) Basın ve Yayın Müdürlüğünde çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 18: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

Yürürlük

MADDE 19: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 20: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En geç)
1
Fotoğraf ve Video Talebi
1 Ad Soyad
2 T.C Kimlik No
3 İletişim Bilgileri
( 1 saat)
2
Belediye Bülteni Talebi
1 Ad Soyad
2 T.C Kimlik No
3 İletişim Bilgileri
( 1 saat)
3
Basın İlişkileri
1 Ad Soyad
2 T.C Kimlik No
3 İletişim Bilgileri
( 1 saat)
4
Belediyemiz Hizmetlerinin Elektronik Ortam ve Reklam Panolarında Kamuoyuna Duyurulması
Belge istenmez
 
( 7 gün)
 
5
Web Sayfasına Haber ve Duyuruların Girilmesi
Web sayfasında duyurulması istenen metinler
( 2 Saat )