DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

METİN KARAKOÇ

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Mail :dis.iliskiler@esenyurt.bel.tr

Müdürlüğümüz Hakkında

Dışilişkiler Müdürlüğümüz 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 48’inci maddesi ile 05/08/2014 tarihli ve 2014/45 sayılı Belediye Meclisi Kararı gereğince kurulmuştur.    
           Belediyemiz ile uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasında mevcut ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni ilişkiler kurulmasını sağlamak; bu kapsamda her türlü iş, işlem, çalışma ve etkinlikler düzenlemek; Başkanlığımızca verilen görevler için temsil, katılım görevlerinde bulunmak ve işbirliği yapmak.

Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili, çağdaş dünya örnekleri, program ve projeleri değerlendirmek bu konuda başkanlığımıza öneride bulunmak. Uluslararası hibe kaynaklı finanse edilebilecek proje tekliflerini izleyerek tekli veya ortaklı hazırlanabilecek programları icra etmek veya ilgili birimlere göndermek.

Esenyurt ilçesi ile dünya kentleri arasında ‘Kardeş Kent’ ilişkilerini kurmak ve mevcut ilişkileri geliştirmek. Belediyemizi ilgilendiren konularda yurtdışı ve gerektiğinde yurtiçi temaslarda bulunmak, her türlü işlemleri yürütmek.

Eurodesk Temas Noktası; gençlere ve gençlerle çalışan herkese Avrupa fırsatları ve gençlerin Avrupa faaliyetleri hakkında güncel ve sağlıklı bilgiler sunmaktadır.

Göç Hizmetleri ve Yabancılar Bürosu; İstanbul’un en büyük ilçesinde hizmet vermenin aynı derecede büyük sorumluluk gerektirdiği bilincinde olarak;  profesyonel ekibimizle ilçemizde geçici veya daimi ikamet eden yabancılarla ilgili her türlü işlemleri yürütmek, aynı zamanda mevcut koşullarda ilçemizde yaşayan mülteci ve geçici koruma statüsünde bulunan göçmenlerle ilgili diğer kamu/özel kurumlarla gereken işbirliğini yapmak ve koordinasyonu sağlamak.

Müdürlüğümüzün faaliyetleri kapsamında seminer ve eğitim programları düzenlemek veya düzenlenen programlara katılımı sağlamak suretiyle gerekli rapor ve belgeleri hazırlamak.

  

-

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI
DIŞ İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ
KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK
ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler

Amaç ve kapsam

MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı Dış İlişkiler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Yasal dayanak

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak hazırlanmıştır.

Kuruluş

MADDE 3- (1) Dış İlişkiler Müdürlüğü; bir müdür ve yeteri kadar üst sorumluya bağlı olarak görev yapan Dış İlişkiler Bürosu, Uluslararası Projeler Bürosu ile İdari ve Mali İşler Bürosundan oluşur.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;

     a) Belediye : Esenyurt Belediyesini,

     b) Başkanlık: Esenyurt Belediye Başkanlığını,

     c) Müdürlük: Dış İlişkiler Müdürlüğünü,

     ç) Personel : Dış İlişkiler Müdürlüğünde görevli tüm personeli ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM 
Görev Yetki ve Sorumluluk

Görevleri

MADDE 5- (1) Dış İlişkiler Müdürlüğünün görevleri;

     a) Belediyemiz ile uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasında mevcut ilişkilerin geliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak; bu kapsamda her türlü iş, işlem, çalışma ve etkinlikleri düzenlemek; temsil, katılım, eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak,

     b) Belediyemizin dış ülkeler, dış ülke temsilcilikleri ve bağlı kuruluşları ile ilişkiler bağlamında her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

     c) Belediyemizin üye olduğu ve olacağı ağ ve örgütler bünyesindeki etkinliklerimizi yürütmek,

     ç) Uluslararası kural ve anlaşmalara göre kurulmuş örgütler ve kurullarda Belediyenin temsilini olanaklı kılan ilişkileri kurmak,

    d) Esenyurt İlçesi ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkileri kurmak, mevcut ilişkileri geliştirmek,

    e) Belediyemizi ve yapılan çalışmaları tanıtmak amacıyla yazılı ve görsel sunum materyalleri hazırlamak ya da çevirilerini yapmak,

     f) Belediyemize gelen ya da belediyemizce gönderilecek yabancı dildeki belgelerin çevirisini yaparak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,

     g) Belediyemizin web sayfasının İngilizce içeriğini hazırlamak ve güncellenmesini sağlamak,

     ğ) Uluslararası kurum, kuruluş ve örgütlerin ilgili ve yararlanılabilir çalışma ve projelerini izlemek, ortak çalışma ve projeler hazırlamak, yürütmek, işbirliği sağlamak,

     h) Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili çağdaş dünya örnek, model, deneyim, program ve projelerini izlemek, değerlendirmek ve Başkanlığa öneriler hazırlamak,

     ı) Dış basında Belediyemizi ve ilgili konuları izlemek ve ilgili birimlere raporlamak,

     i) Uluslararası hibe kaynakları ile finanse edilebilecek konuları izleyerek tekil ya da ortaklı hazırlanabilecek projeleri ilgili birimlerimize iletmek,

     j) Belediyemiz birimlerince hazırlanacak ve yürütülecek uluslararası ya da yabancı finans kaynaklı projelerin koordinasyonunu sağlamak,

     k) Belediyemize gelen yabancı konukları ağırlamak, programlarını yapmak ve ilgililerle görüşmelerini sağlamak,

     l) Belediyemiz adına yurtdışı inceleme ve temas için görevlendirilen yöneticilerin yurtdışı çıkış işlemlerini yapmak,

     m) Başkanlık Makamını ziyaret eden konuklar ile yurtdışında ziyaret edilen makam ve kişiler için tanıtım ve hatıra amaçlı hediyeyi hazır bulundurmak ve sunmak,

Müdürün görev yetki ve sorumluluğu

MADDE 6- (1) Dış İlişkiler Müdürü görev ve hizmetlerinden ötürü Belediye Başkanı ve bağlı olduğu Başkan Yardımcısına karşı sorumlu olup;

     a) Bu Yönetmelikte belirtilen Müdürlük görevlerinin ilgili mevzuata uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

     b) Müdürlüğün görev alanına giren konularla ilgili mevzuatı, yargı kararlarını ve yayınları takip etmek, personelini bilgilendirmek ve eğitmek,

     c) Müdürlük görevlerinin kapsamına giren bütün işleri sevk ve idare ederek gereken denetimleri yapmak,

     ç) Personelinin tüm özlük işlemlerinin yürütümünü sağlamak,

     d) İlgili Yönetmeliğe uygun olarak Müdürlüğün taşınır kayıt ve kontrol yetkililerini belirlemek; taşınır işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak,

     e) Müdürlüğün çalışma ve stratejik planlarının, faaliyet raporlarının, performans değerlendirmesine esas olacak rapor ve istatistiklerin oluşturulması; süreç analizleri, uygulamaya ilişkin değerlendirme ve sonuçlar üretilerek uygulamaya geçirilmesi çalışmalarını yürütmek,

     f) Müdürlüğün genel iş yürütümü konularında ilgili ve yetkili mercilere Müdürlük görüşü hazırlamak,

     g) Müdürlüğün gider bütçe taslağını hazırlatmak,

     ğ) Harcama yetkilisi olarak, 5018 sayılı yasada belirlenen iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

     h) İhale yetkilisi olarak, ilgili yasada belirlenen iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesini sağlamak,

     ı) Disiplin amiri sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde hareket etmek

     i) Çalışma alanına giren ve Başkanlık Makamınca verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Üst sorumlunun görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 7- (1) Üst Sorumlu;

     a) Kendisine bağlanan büroların iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdürden alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak,

     b) Müdürün görevlerine yardımcı olmak üzere görevli ve yetkilidir.

     c) Müdüre karşı sorumludur.

Büro sorumlusunun görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 8- (1) Büro Sorumlusu;

     a) Kendisine bağlanan büronun iş ve işlemlerinin ilgili mevzuat ile Müdür ve bağlı olduğu üst sorumludan alacağı talimat ve yetkiler çerçevesinde uygun, etkili, ekonomik ve verimli yürütülmesini sağlamak ile görevli ve yetkilidir.

     b) Büroya ait iş ve işlemlerden Üst Sorumlu ve Müdüre karşı sorumludur.

Dış ilişkiler bürosu

MADDE 9- (1) Dış İlişkiler Bürosu;

     a) Belediyemiz ile uluslararası kurum, kuruluş ve örgütler arasında mevcut ilişkilerin geliştirilmesini ve yeni ilişkilerin kurulmasını sağlamak; bu kapsamda her türlü iş, işlem, çalışma ve etkinlikleri düzenlemek; temsil, katılım, eşgüdüm ve işbirliğini sağlamak,

     b) Belediyemizin dış ülkeler, dış ülke temsilcilikleri ve bağlı kuruluşları ile ilişkiler bağlamında her türlü iş ve işlemleri yürütmek,

     c) Belediyemizin üye olduğu ve olacağı ağ ve örgütler bünyesindeki etkinliklerimizi yürütmek,

     ç) Uluslararası kural ve anlaşmalara göre kurulmuş örgütler ve kurullarda Belediyenin temsilini olanaklı kılan ilişkileri kurmak,

     d) Esenyurt İlçesi ile dünya kentleri arasında kardeş kent ilişkileri kurmak, mevcut ilişkileri geliştirmek,

     e) Belediyemizi ve yapılan çalışmaları tanıtmak amacıyla yazılıi ve görsel sunum materyalleri hazırlamak ya da çevirilerini yapmak,

     f) Belediyemize gelen ya da belediyemizce gönderilecek yabancı dildeki belgelerin çevirisini yaparak ilgili birimlere ulaştırılmasını sağlamak,

     g) Belediyemizin web sayfasının İngilizce içeriğini hazırlamak ve güncellenmesini sağlamak,

     ğ) Dış basında Belediyemizi ve ilgili konuları izlemek ve ilgili birimlere raporlamak,

     h) Belediyemize gelen yabancı konukları ağırlamak, programlarını yapmak ve ilgililerle görüşmelerini sağlamak,

     ı) Belediyemiz adına yurtdışı inceleme, temas için görevlendirilen yöneticilerin yurtdışı çıkış işlemlerini yapmak,

     i) Başkanlık makamını ziyaret eden konuklar ile yurtdışında ziyaret edilen makam ve kişiler için tanıtım ve hatıra amaçlı hediyeyi hazır bulundurmak ve sunmak,

     j) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

Uluslararası projeler bürosu

MADDE 10- (1) Uluslararası Projeler Bürosu;

     a) Uluslararası kurum, kuruluş ve örgütlerin ilgili ve yararlanılabilir çalışma ve projelerini izlemek, ortak çalışma ve projeler hazırlamak, yürütmek, işbirliği sağlamak,

     b) Belediyecilik faaliyetleri ile ilgili çağdaş dünya örnek, model, deneyim, program ve projelerini izlemek, değerlendirmek ve Başkanlığa öneriler hazırlamak,

     c) Uluslararası hibe kaynakları ile finanse edilebilecek konuları izleyerek, tekil ya da ortaklı hazırlanabilecek projeleri ilgili birimlerimize iletmek,

     ç) Belediyemiz birimlerince hazırlanacak ve yürütülecek uluslararası ya da yabancı finans kaynaklı projelerin koordinasyonunu sağlamak,

     d) Müdürlük tarafından verilen benzer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

İdari ve mali işler bürosu

MADDE 11- (1) İdari ve Mali İşler Bürosu;

     a) Müdürlüğün tüm yazışmalarını, gelen-giden ve zimmetli evrak kayıt ve dağıtımını yapmak; dosyalama düzeni ve Müdürlük arşivini oluşturmak,

     b) Her türlü genelge, tebliğ, yönetmelik ve Başkanlık emirlerini ilgili personele duyurmak,

     c) Personelin her türlü özlük işlerinin tam ve zamanında yapılmasını sağlamak,

     ç) Müdürlüğün gider bütçe taslağını, stratejik ve çalışma planlarını, faaliyet raporlarını hazırlamak,

     d) Bir harcama birimi olarak Müdürlüğün her türlü mali iş ve işlemlerini ilgili mevzuata göre yürütmek,

     e) İhale mevzuatına göre gerekli iş ve işlemleri yapmak,

     f) Müdürlüğe ait taşınır malların giriş, çıkış, kayıt, değer tespiti, hurda, sayım, devir, bakım, onarım işleri ile yönetim hesabının oluşturulması işlemlerini gerçekleştirmek,

     g) Görev alanına giren ve Müdürlük tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile görevli ve yetkilidir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Diğer Hükümler

Yürürlük

MADDE 12- (1) Bu Yönetmelik Belediye Meclisince kabul edilip yayımlandıktan sonra yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Esenyurt Belediye Başkanı yürütür.

-