EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

TAZEGÜL POLAT

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Dahili :Emlak ve istimlak Müdürlüğü Kalem:1078 - Emlak ve istimlak Müdürlüğü Şefi: 1244

Mail :emlak@esenyurt.bel.tr

Esenyurt Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli ve Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ihdas, devir, temlik,  intifa hakkı, irtifak hakkı ve benzeri gayrimenkul mükellefiyet ve hakların tesislerini kurmak, alım, satım, kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak sözleşme, kontrat, protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

 GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİYÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

           Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak

       

Amaç

                MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Esenyurt Belediyesi, Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

                MADDE 2: Bu yönetmelik, Esenyurt Belediye Başkanlığı Emlak ve İstimlak Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki, çalışma usul ve esaslarını kapsar.  

       

Hukuki dayanak

                MADDE 3: Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 2981 sayılı kanun, 775 sayılı Gecekondu Kanunu, 2985 sayılı Toplu Konut Kanunu, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4706 sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi Ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 4916 sayılı kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilere dayanılarak hazırlanmıştır.

      

               Tanımlar

                MADDE 4: Bu Yönetmeliğin uygulanmasında; 

                    a) Belediye                           : Esenyurt Belediyesini,

               b) Başkan                            : Esenyurt Belediye Başkanını,

                    c)Başkan Yardımcısı                : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen                                                                               Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısını,

               ç) Birim                                : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünü, 

                 d) Müdür                               : Birim Müdürünü veya verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere                                                             Müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

                   e) Şef                                  : Emlak ve İstimlak Müdürlüğünde kadrolu şefi.

                  f) Personel                                      : Müdür tanımının dışındaki birim mensuplarını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Tanımlar

 

                Kuruluş

MADDE 5: Esenyurt Belediye Başkanlığı, Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6:

(1) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, şef ve büro personelinden oluşur.

                (2) Emlak ve İstimlak Müdürlüğü üst yönetici olarak Belediye Başkanına ve Belediye Başkanının görevlendirdiği ve yetki verdiği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 Personelin Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları

                 Personelin unvan ve nitelikleri

                 MADDE 7: Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne atanacak personelin unvanı ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

a) Emlak ve İstimlak Müdürü:  657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ile Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

c) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

 

ç) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

                Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları:

 

                MADDE 8: Emlak ve İstimlak Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

               

a) Emlak ve İstimlak Müdürünün Görev ve yetkileri :

 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek
 2. Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak
 3. Müdürlüğü sevk ve idare etmek
 4. Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek
 5. Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek
 6. Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak
 7. Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak
 8. Yasa, Tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak
 9. Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak
 10. Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek
 11. Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek
 12. Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak
 13. Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek
 14. Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek
 15. Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek
 16. Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir
 17. Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek
 18. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek

 

b) Emlak ve İstimlak Müdürünün Sorumlulukları:

1) Kurum mevzuatı ve bu talimatla kendisine verilen yetkilerin gereği gibi yerine getirilmesinden; yetkilerinin zamanında ve gereğince kullanılıp kullanılmamasından Başkanlığa karşı sorumludur.

2) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı Şeflik ve görevleri 

 

MADDE 9: Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

 a) Emlak-İstimlak Şefliği: Bu şefliğin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

               

1)  İmar Planlarında yol, meydan, park, çocuk bahçesi, yeşil alan kültürel tesisler v.b. yerlerin ilgili Müdürlüğünce hazırlanan 5 yıllık program dahilinde istimlak işlemlerini yürütmek

                2) Belediye taşınmazlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde satış işlemlerini yürütmek. 

                3) 3194 Sayılı Yasanın 11.madde kapsamında bulunan imar planlarında; Meydan, yol, park, yeşil saha, otopark, toplu taşıma istasyonu ve terminal gibi umumi hizmetlere ayrılmış yerlere rastlayan Maliye Hazinesine ait yerlerin Belediyeye devrini sağlamak. 

                4) Belediye sınırları içinde veya dışında kurum, kuruluş ve şahıslara ait gayrimenkullerle ilgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde ihdas, devir, temlik,  intifa hakkı, irtifak hakkı ve benzeri gayrimenkul mükellefiyet ve hakların tesislerini kurmak, alım, satım, kiralama, kiraya verme, trampa veya tahsis işlemlerine ilişkin Başkanlık Makamının olurları doğrultusunda gerekli işlemleri yapmak sözleşme, kontrat, protokoller hazırlamak ve işlemleri sonuçlandırmak. 

                5) Belediye taşınmazlarının yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kiralama işlemlerini düzenlemek.

6) Esenyurt Belediyesinin mülkiyetinde olan gayrimenkullerin işgali halinde bunlar üzerindeki yapılan işgallerin tahliyesi hususunda yasal tedbirleri almak.

                7) İmar planı uygulaması sonucu meydana gelen yol fazlalarının ilgili parsel malikleri adına ihdas ederek satış işlemlerini yapmak. 

                8) Yasalar çerçevesinde taşınmazlara ilişkin kıymet takdirlerinin yapılması için “Başkanlık Takdir komisyonu ve Kıymet Takdir Komisyonu” teşkilini Başkanlık Onayı ile sağlamak.    

9) Mülkiyeti Belediyemize ait olup, yasa ve yönetmelikler gereği, belediyemizin hüküm ve tasarrufu altında bulunan ve  Belediyemizin izini olmadığı halde işgal edilen Belediyemize ait taşınmazlar üzerindeki fuzuli işgalleri ve sürelerini tespit ederek fuzuli işgal tutanaklarını tutmak.

10) Ecrimisil borçlarını komisyona tespit ettirip, tahakkuklarını yaparak, tahsilini sağlamak için şagile gerekli tebligatı yapmak, itiraz veya ecrimsilin ödenmemesi halinde ecrimisil alacağının tahsili davasının açılmasını temin etmek, müdahalenin Men'i ve kal davalarını açmak.

                11) 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddeleri gereği oluşan ve tevhit şartı olan gayri menkullerin satışını yapmak,

                12) Müdürlük personelinin özlük ve sicil işlemlerini düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak.

               

 b) Memurların görev yetki ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak  yapmakla yükümlüdürler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin  İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 10: Emlak ve İstimlak Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a)       Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b)       Görevin planlanması:  Emlak ve İstimlak Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro  personeli tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c)       Görevin İcrası: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

 

MADDE 11 :

 

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a)       Emlak ve İstimlak Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon  Müdür tarafından sağlanır.

b)       Emlak ve İstimlak Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)       Emlak ve İstimlak Müdürü dosyadaki evrakları ilgili personele havale eder.

ç)   Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

 

                2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : Emlak ve İstimlak Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

            MADDE 12 :

               

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) Emlak ve İstimlak Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

 

Personel Sicili

MADDE 13: Emlak ve İstimlak Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak puan verir,  kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Personel özlük dosyaları

MADDE 14: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a)         Emlak ve İstimlak Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük (gölge) dosyası düzenlenir.

b)         Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

Disiplin cezaları

MADDE 15: Emlak ve İstimlak Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 16: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

MADDE 17: Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

                Yürütme

MADDE 18: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

İmar uygulamaları

1- Çap

2- Tapu Tahsis Belgesi

45 gün

2

Tevhid-ifraz-ihdas-yolaterk

1- Aplikasyon Krokisi,

2- Tapu Fotokopisi,

3- İmar Durumu

4- Harç Makbuzu

5- Muafakatname

6- Başvuru Dilekçesi

10 gün

3

Ecrimisil-kamulaştırma-satış-kiralama

1- Başvuru Dilekçesi

2- Muafakatname

3- Harç Makbuzu

4- Nüfus Kayıt Örneği

5- İkametgah

 

15 gün

4

Bedel alacağı-ipotek

1- Başvuru Dilekçesi

2- Tapu Fotokopisi

3- Harç Makbuzu

4- Tapu Kaydı

5- Kimlik Fotokopisi

 

10 gün

5

İstikamet-kot

1- İmar Durumu

2- Aplikasyon Krokisi

3- Kot Krokisi

4- Vekaletname

5- Tapu Fotokopisi

6- Harç Makbuzu

15 gün