FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUSTAFA YOLCU

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Mail :fenisleri@esenyurt.bel.tr

Fen İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli; Esenyurt belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Yapım, bakım, onarım ihtiyacı olan cadde, sokak ve meydanları tespit etmek, bu ihtiyaçlara binaen asfalt, yol, bordür, tretuar ve meydan düzenlemeleri ile ilgili fiyat tespiti yaklaşık maliyet hazırlamak, ihale işlemleri ve ihale dosyası hazırlamak.

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

  GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Fen İşleri Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2: Bu yönetmelik, Esenyurt Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.  

 

Hukuki dayanak

 

MADDE 3: Fen İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu, 4734, 4735 sayılı Kamu İhale Kanunu ve yönetmeliği, 5018 sayılı Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmeliği, 5366 sayılı Eski Eserler Kanunu ve yönetmeliği ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

 

Tanımlar

 

MADDE 4                            : Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a)    Belediye                         : Esenyurt Belediyesini,

b)    Başkan                           : Esenyurt Belediye Başkanını,

c)     Başkan Yardımcısı     : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen

                                                           Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısını,

d)    Birim                               : Fen İşleri Müdürlüğünü,

e)     Müdür                            : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi

  kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen  

                                                           imza yetkisini kullananları,

f)     Şef                                   : Fen İşleri Müdürlüğünde kadrolu şefi,

g)    Personel                          : Müdür ve şef  tanımının dışındaki birim mensuplarını ifade eder.

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

 

MADDE 5: Fen İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Esenyurt belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Teşkilat

 

MADDE 6: Fen İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef ve büro personelinden oluşur. Müdürlüğe bağlı olarak;

 

1- Teknik Büro Şefliği,

 

2- İdari Büro Şefliği bulunmaktadır.

Şeflikleri yeniden biçimlendirme, mevcut şeflikleri kaldırma veya yeni şeflik kurmada, şeflikleri yeniden görevlendirmede Fen İşleri Müdürü yetkilidir.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin unvan ve nitelikleri

 

MADDE 7: Fen İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

a) Fen İşleri Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak atanır.

 

b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır. 

ç) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

 

d) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 8:  Fen İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a)       Fen İşleri Müdürünün Görev ve yetkileri :

1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek

2. Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak

3. Müdürlüğü sevk ve idare etmek

4. Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek

5. Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek

6. Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak

7. Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak

8. Yasa, Tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamakve bu konuda gerekli tedbirleri almak

9. Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak

10. Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek

11. Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek

12. Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak

13. Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek

14. Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek

15. Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek veyetkili mercilere bildirmek

16. Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir

17. Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek

18. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek

 

b) Fen İşleri Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından ve ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı Şeflikler ve görevleri 

 

MADDE 9: Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

a) Bağlı Şeflikler :

 

1) Teknik İşler Şefliği  

 

a) Proje ve İhale Bürosunun görevleri: Proje ve İhale Bürosunun görevleri aşağıdaki gibidir.

 

1)       Müdürlüğün talimatları doğrultusunda stratejik plan hazırlamak,

2)       Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,

3)       Yapım, bakım, onarım ihtiyacı olan cadde, sokak ve meydanları tespit etmek, bu ihtiyaçlara binaen asfalt, yol, bordür, tretuar ve meydan düzenlemeleri ile ilgili fiyat tespiti yaklaşık maliyet hazırlamak, ihale işlemleri ve ihale dosyası hazırlamak,

4)       İhale  işlemleri  ile   ilgili   ihale işlem dosyası  hazırlamak, ihale işlemlerini yürütmek, İşlere ait hakediş ve kesin hak edişleri düzenlemek.

5)       Kat karşılığı veya Yap-İşlet-Devret metodu ile yaptırılan işlerin kontrolörlüğünü yapmak bunlarla ilgili bütün işlemleri yerine getirmek,

6)       Belediye sınırları içerisinde yürürlükteki imar planlarına uygun olarak yeni yolların yapılmasını ve mevcut yolların onarılmasını sağlamak,

7)       Her zaman ve her şartta yolların ulaşıma açık tutulmasını, bunun için ihtiyaç duyulan malzemelerin zamanında temin edilerek kullanıcılara verilmesini sağlamak,

8)       Belediye   sınırları  içerisindeki  yeni  yapılan  yolları  asfaltlamak,   mevcut  ve  bozulan

      asfaltların onarılması çalışmalarını yürütmek,

9)       Genişletilmesi gereken yolların genişletilmesini ve tesviyelerinin yapılmasını, mevcut yolların imar planına uygun hale getirilmesini sağlamak,

10)   Gerekli yerlere istinat duvarı ve merdivenli yol yapılmasını sağlamak,

11)   Yaya ve araç trafiği ulaşımının rahatlıkla sağlanması için köprü, kavşak, alt-üst geçit yapımı ve yayalaştırma uygulamaları yapmak,

12)   İlçedeki okul binalarının inşaatını, bakım ve onarımını yapmak, okulların bahçelerinin düzenlenmesini, asfalt ve bordür yapılmasını, spor sahalarının yapılmasını, tuvaletlerin tamiratlarını, bahçe duvarı ve korkulukların tamiratlarını, iç-dış boyalarının yapılmasını, çatı onarımının yapılmasını, elektrik ve aydınlatma tamiratlarının yapılmasını sağlamak,

13)   Park, meydan ve açık alanlarda aydınlatma sistemlerinin projelendirilmesi ve yapım işleri,

14)   Kentte Kreş, Sağlık Ocağı, Huzur Evi, Aile Danışma Merkezleri, Kültür ve Sanat Merkezleri, Belediye Hizmet Binaları, Sokak Çocukları Evleri, Hayvan Hastanesi ve Muhtarlık binalarının ve Başkanlık tarafından karar verilen diğer yapıların yapımı, tadilat ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

15)   Eğitim ve Kültür ile ilgili yurtlar ve tesislerin yapımı ve mevcut tesislerin bakım ve onarımını yapmak veya yaptırmak,

16)   İlgili müdürlüklerin talepleri doğrultusunda 3194 sayılı yasa kapsamında tehlike arz etmesi durumunda bina, arsa vb. yapıların çevresini korumaya almak,

17)   Spor  sahalarının  projelendirilmesi,  uygulanması,  düzenlenmesi,  bakım  ve   onarımını

                 (Basket  potalarının,  voleybol  sahalarının yapılması,  soyunma  odalarının  boyanması,  

                 demir korkuluklarının yapılması v.b.) sağlamak,

18)   Cadde, sokak, okul ve ilçenin diğer ihtiyaç duyulan yerlerine güvenliği sağlayacak, güvenlik kameraları ve sistemlerini projelendirmek ve yapmak,

19)   İlçedeki tarihi mezar ve türbelerin etrafını çevirmek ve çevre düzenlemesi yapmak,

20)   İlçedeki molozların toplanması ve döküm yerlerine naklinin yapılmasını sağlamak,

21)   İstimlâk    edilmesi    gereken    gayrimenkullerin    istimlâki   ile   ilgili    olarak    yetkili

                  Müdürlükle işbirliği içerisinde gerekli çalışmaların neticelendirilmesini sağlamak,

24)   İlçe sınırları içerisinde, yağmur suyu kanallarının ve ızgaralarının projelendirilip yapılması, mevcut ızgaraların ve kanalların temizlenmesi,

25)   Gerekli durumlarda parsel bacası, rabıt bağlantısı ve kanal yapmak,

 

b)       Ruhsat Bürosunun görevleri:

 Ruhsat Bürosunun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 

1)       İlçenin diğer altyapı kurumlarına (İSKİ, BEDAŞ, TELEKOM, İGDAŞ, v.s.) ait  eksiklikleri tespit etmek, eksikliklerin giderilmesi için ilgili kurumla yazışma ve görüşme yapmak,

2)       Altyapı kurumlarının ilçemizde yapacağı yatırımlarda, aynı sokağın tekrar tekrar kazılmaması için koordinasyonu sağlamak ve bu yatırımları planlamak,

3)       Altyapı kurumlarının yatırımlarını AYKOME kararlarına uygun yapılmasını sağlamak, denetlemek, eksikliklerini gidermek, gerekiyorsa cezai işlem uygulamak,

4)       Altyapı kurumlarının;

a)       Çalışmaları için ruhsat tanzim etmek,

b)       Çalışma bitimine müteakip kontrol ve kabulünü yapmak,

c)       Eksikliklerini gidermek,

d)       Eksiklikler ilgili altyapı kurumlarınca giderilmediği takdirde bu eksiklikleri üçüncü kişi veya şirkete yaptırmak, masrafları cezalı olarak ilgili kurumlardan almak.

5)       Taraflarına tebliğ edilen yazılı ve sözlü müracaatları incelemek, sonuçlandırmak,

6)       Vatandaşlara ait kazıları incelemek bunlara ruhsat vermek, kontrol ve kabulünü yapmak,

7)       Altyapı kurumları ve vatandaşlarca yapılacak kazılarda, kazıların süresinde bitirilmesi ve her türlü emniyet tedbirlerinin alınmasını sağlamak,

8)       Büronun faaliyetlerini bilgisayar ortamında düzgün olarak tutmak; günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak Fen İşleri Müdürüne bilgi vermek.

b)       Bakım ve Onarım Bürosunun Görevleri: İlçenin yol, bordür, tretuar, asfalt ve bina bakım ve onarımlarının kendi işçimiz, araç-gereçlerimiz veya kiralanan araç, gereç ve iş gücü ile yapılması amacı ile teşkil edilmiştir. Büronun görevleri aşağıda gösterilmiştir.           

1)       Müdürlükçe kendilerine bildirilen görevleri ile ilgili çalışmada bulunmak,

2)       Çalışmalarında her türlü güvenlik ve emniyet tedbirlerini almak,

3)       Yaptıkları işi ve kullandıkları malzemeyi miktar, ebat, hacim v.s. günlük olarak ayrıntılı raporla Fen İşleri Müdürüne bildirmek,

4)       Kendilerine lazım olan malzemeyi depoda tükenmeden önce talepte bulunmak,

5)       Yapılan imalatların şartnamelere ve amirlerinin talimatlarına uygun yapmak,

6)       Kullandıkları malzemelerin ve iş makinelerinin bakımı, korunması ve emniyetinden sorumlu olmak,

7)       Müdürlük emrinde görevli işçi personel ile ve/veya ihale yolu ile asfalt kaplama ve yama yapmak,

8)       Bordür, tretuar yapım, bakım ve onarımını yapmak,  

9)       Yağmursuyu kanalı, ızgara yapım ve temizliği yapmak,

10)   Müdürlükçe bildirilen binaların kendi işçimiz ile yapım, bakım ve onarımını yapmak,

11)   Diğer birimlere gerekli araç, gereç ve insan kaynağı desteği sağlamak,

12)   İlgili müdürlüğün talebi halinde kaçak veya ruhsatına aykırı yapıların yıkım işlemlerinde, birimine bağlı işçi, makine ve her türlü araç ve gerecin yıkımı gerçekleştirmek amacıyla ilgili müdürlüğün emrine vermek,

13)   Karlanma ve buzlanmaya karşı gerekli önlemleri almak, tuzlama ve kar küreme çalışmalarını yapmak,

14)   Elektrik, sıhhi tesisat, boyahane, marangozhane; müdürlükçe kendilerine tebliğ edilen görevleri şartnamelere uygun olarak yapmak, kullanmış oldukları aletlerin bakım ve onarımını yapmak,

15)   Belediye Meclisi kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda 5393 sayılı Belediye kanunun 75. maddesinde belirtilen diğer yapım, bakım, onarım işlerini yapmak,

16)   Yapılan işleri raporlayarak müdürlüğe bildirmek.

 

2) İdari İşler Şefliği

 

a) Kalem ve Arşiv Bürosunun görevleri:  Kalem ve Arşiv Bürosunun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

 

1)       Müdürlüğe gelen her türlü evrakı yazılı ve bilgisayar ortamında kayda almak,

2)       Müdürlükçe havalesi yapılan evrakı ilgili personele tebliğ etmek, sonuçlanan evrakı kayıttan düşmek,

3)       Evrakın takibini yapmak, süresi içerisinde cevaplandırılmayan evrakların takibini yaparak sonuçlandırılmasını sağlamak,

4)       Evrakları tarihine göre arşivlemek,

5)       İhale dosyası ve evraklarını düzgün bir şekilde tarihine göre arşivlemek,

6)       Yazışmalarda ve dosyalarda yazılı ve bilgisayar ortamında dizi pusulası tutmak,

7)       Dosya ve evrak arşivini yazılı ve bilgisayar ortamında kayıt etmek, düzgün bir şekilde arşivlemek,

8)       Kendisine havale edilen evrakları cevaplandırmak ve sonuçlandırmak.

 b) Personel ve Muhasebe Bürosunun görevleri: Personel ve Muhasebe Bürosunun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1)       Şefliğe havale edilen yazılı ve sözlü müracaatları sonuçlandırmak,

2)       Personelin özlük haklarını takip etmek gerekli yazışmalarda bulunmak,

3)       Personelin izin ve rapor durumunu kaydetmek, Personel Müdürlüğü’ne bildirmek,

4)       Personelin maaş ve bordrosunu düzenlemek,

5)       Personelin işe geliş gidişini kontrol amacı ile Jurnal Defteri ve elektronik panoyu kontrol etmek,

6)       Konusu ile ilgili tüm yazışmalarda bulunmak,

7)       İşçilerin puantajlarını tutmak.

c) Depo Bürosu: Depo Bürosunun görevleri aşağıda gösterilmiştir.

1)       Müdürlüğe giren malzemeleri miktar ve kalite, ebat v.s. yönünden kontrol ederek teslim almak,

2)       Müdürlüğün ihtiyacı olan malzemeleri önceden tespit ederek temini için talepte bulunmak,

3)       Depodaki malzemeleri bilgisayar ortamı ve yazılı ortamda kayıtlı tutmak,

ç)   Depodan çıkan malzemelerin çıkan miktar, kullanılan yer olarak kaydını tutmak,

4)       Depodaki mevcut malzeme stokunu haftalık, aylık ve yıllık olarak Müdürlüğe bildirmek,

5)       Depodaki malzemeleri düzgün bir şekilde stoklamak,

6)       Deponun emniyetini sağlamak,

7)       Konusu ile ilgili yazışmalarda bulunmak.

                Personelin görev yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 10: Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

 

MADDE  11 : Fen İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a)       Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b)       Görevin planlanması:  Fen İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c)       Görevin İcrası: Fen İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

 

MADDE 12 :

 

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon:

a)       Fen İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon  Müdür tarafından sağlanır.

b)       Fen İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)       Fen İşleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

ç)   Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

               

                2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Fen İşleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

 

            MADDE 13:

                a)  Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

              b) Fen İşleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

          Dış denetim

 

MADDE 14: Fen İşleri Müdürlüğü, yasalar gereği Sayıştay, İçişleri Bakanlığı, İ.B.B, Esenyurt Belediye Meclisi ve Yargı organlarının denetimine tabidir.

 

Personel sicili

 

MADDE 15: Fen İşleri Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak puan verir,  kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Personel özlük dosyaları

 

MADDE 16: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a)         Fen İşleri Müdürlüğünce birimde çalışan tüm personel için birer gölge (özlük) dosyası düzenlenir.

b)         Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, nakil evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

Disiplin cezaları

 

MADDE 17: Fen İşleri Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ve Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

                                                                                                                                  

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 18: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 19: Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 20: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

KONUNUN GEREĞİNE GÖRE

RAPORLANMASI

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ

1

İhale işlemleri

4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen belgeler

İhale Şartnamesinde belirtilen süre