GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

GENÇLİK VE SPOR HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUSTAFA KARATAY

Telefon :2126995155

Mail :spor@esenyurt.bel.tr

5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi ve 22/02/2007 tarihli ;Esenyurt Belediye Meclisi kararı gereğince kurulmuştur

Her türlü spor dalında takımlar kurmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde Amatör Sporun gelişmesi yönünde her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak, Belediye'ye ait tüm Spor sahaları ve tesislerinin onarım, bakım ve işletilmesini sağlamak, tesisleri devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak, tesislerde mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyetin takvimini düzenlemek.

T.C

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

 

        GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

  

 Amaç

 MADDE 1 - (1) BuYönetmeliğin amacı, Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2–(1) Bu Yönetmelik, yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile işleyişini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 -

(1) Bu yönetmelik,

-          13.07.2005 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe   giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15/b ve 18/m bentleri,

-          5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu,

-          657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

-          10/04/2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe konulan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdari Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik ve kanunların ilgili mevzuat hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 

(1) Bu yönetmelikte geçen;

 

a)       Belediye           : Esenyurt Belediyesini,

b)       Başkan             : Esenyurt Belediye Başkanını,

c)       Başkanlık          : Esenyurt Belediye Başkanlığını,

d)       Encümen          : Esenyurt Belediye Encümenini

e)       Meclis             : Esenyurt Belediye Meclisi

f)       Başkan Yrd.      : Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısını,

g)       Müdürlük         : Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünü,

h)       Müdür             : Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürünü,

i)       Personel           : Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne  bağlı çalışanların tümünü,

j)       Yönetmelik       : Gençlik  Ve  Spor  Hizmetleri  Müdürlüğünün  Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.  

 

                             İKİNCİ BÖLÜM

     Temel İlkeler, Kuruluş, Personel ve Teşkilat Yapısı

 

  Temel İlkeler

 

       MADDE 5 -

(1) Esenyurt Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

-          Karar alma, Uyguluma ve eylemlerde şeffaflık,

-          Hizmeterin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

-          Hesap verilebilirlik,

-          Yenilikçi olmak,

-          Paydaşlarıyla işbirliği içinde olmak,

-          Toplam kalite anlayışı ile hizmet vermek,

-          Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

-          Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

-          Belediye kaynaklarının kullanımında etkinlik ve verimlilik,

-          Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

Kuruluş

MADDE   6   –   Gençlik ve   Spor Hizmetleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi ve 22/02/2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulunun Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına dair Yönetmelik Hükümlerine dayanarak, Esenyurt Belediye Meclisinin ……………..tarih ve …… sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Personel

MADDE 7 – Esenyurt Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü; bir Müdür ve Üç Şef ile yürürlükteki norm kadro mevzuatı ile belirlenen nitelik ve sayıda personel görev yapar.

 

Teşkilat Yapısı

 MADDE 8 -

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün organizasyon yapsı aşağıdaki gibidir:

 

-         Belediye Başkanı

-         Başkan yardımcısı

-         Müdür

-         Idari Birimler Şefliği

-         Spor Hizmetleri Şefliği

-         Gençlik Hizmetleri Şefliği

-         Memur

-         Işçi

-         Diğer Personel

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki, Sorumluk ve Nitelikler

Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğünün görevleri

 

MADDE 9 -

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, Belediye Meclis ve Encümen kararları ile yürürlükte olan diğer kanun, yönetmelik, genelge, tebliğ vb. mevzuat doğrultusunda verilen görev ve yetki çerçevesinde aşağıdaki görevleri yerine getirir,

 1. -Faaliyet raporları hazırlamak ve üst makama sunmak,
 2. -Ulusal ve Uluslararası spor ve kültürel Faaliyetler düzenlemek ve katılmak,
 3. -Doğa yürüyüşleri ve sağlıklı yaşam için spor organizasyonları düzenlemek,
 4. -Yaz-kış spor okullarının düzenleyerek çocuk ve gençlerin gelişimine katkı sağlamak,
 5. -Spor ile ilgili panel, konferans, seminer ve söyleşi düzenlemek,
 6. -Özel gün ve haftalarda Başkanlık oluru ile beceri ve sportif alanlarda ödüllü yarışmalar, turnuvalar düzenlemek,
 7. -Engelli vatandaşlarımız için engelsiz yaşam projeleri hazırlamak ve onların topluma entegrasyonuna yardımcı olmak,
 8. -Spor turnuvaları ve organizasyonları düzenlemek,
 9. -Spor alanları ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla çalışmalar yapmak ve bu talepleri Başkanlık makamına sunmak,
 10. -Belediye tarafından yapılması planlanan spor etkinlikleri ve kurslar için vatandaş ve personellerden görüşlerini almak, Başkanlık onayından sonra bunların yapılmasını koordine etmek,
 11. -Halkın ve öğrencilerin katılacağı yurt içi ve yurt dışı müsabakalarda üstün başarı gösteren veya derece alan sporculara Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak,
 12. -Sporcu yetiştiren kulüp ve okulları desteklemek amacıyla Belediye Meclis kararıyla ödül verilmesini sağlamak,
 13. -Halkın ve öğrencilerin katılacağı ilçe, il, yurt içi ve yurt dışı müsabakalara katılan sporcuları desteklemek amacıyla yol, konaklama ve yemek masraflarını sağlamak,
 14. -Her türlü spor dalında takımlar kurmak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde Amatör Sporun gelişmesi yönünde her türlü maddi ve manevi desteği sağlamak, 
 15. -Belediyeye ait tüm Spor sahaları ve tesislerinin onarım, bakım ve işletilmesini sağlamak, tesisleri devamlı olarak bakımlı ve hizmete hazır halde bulundurmak, tesislerde mevcut demirbaşların, spora ait malzeme ve araçların temiz, bakımlı ve her zaman kullanılır şekilde bulundurmak ve tesislerde yapılacak faaliyetin takvimini düzenlemek
 16. -Her türlü Ulusal ve Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Ulusal ve Uluslararası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, federasyon karşılaşmaları için sahaları hazırlayarak, Başkanlık oluru ile kullandırılması sağlamak,
 17. -Her türlü Ulusal ve Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Ulusal ve Uluslararası etkinliklere katılmak, Ulusal ve Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, sosyal, kültürel ve spor seminerleri düzenlemek,
 18. -Her türlü Ulusal ve Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Ulusal ve Uluslararası etkinliklere katılmak, Ulusal ve Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, sosyal, kültürel ve spor fuarlarına katılım sağlamak,
 19. -Her türlü Ulusal ve Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Ulusal ve Uluslararası etkinliklere katılmak, Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, Spor, eğitim ve sosyal alanlarda kampanya ve törenler düzenlemek ve maddi manevi destek vermek,
 20. -Her türlü Ulusal ve Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Ulusal ve Uluslararası etkinliklere katılmak, Ulusal ve Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, il ve ilçemiz sınırları içersin de Spor ve kültürel hayata katkıda bulunma amacıyla çeşitli konularda kitap, broşür, dergi, afiş vs. hazırlamak ve halka ulaşmasını sağlamak,
 21. -Her türlü Ulusal ve Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Ulusal ve Uluslararası etkinliklere katılmak, Ulusal ve Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, Spor alanında diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını izleyerek gerekli hallerde bu çalışmalara ilgili personelin katılımını sağlamak,
 22. -Her türlü Ulusal ve Uluslararası kurumlar ile ortak etkinlikler düzenlemek, Ulusal ve Uluslararası etkinliklere katılmak, Ulusal ve Uluslararası etkinliklere ev sahipliği yapmak, Eğitim ve Spor faaliyetleri ile ilgili konularda oluşturulacak komisyonlara katılmak, çalışma konularına ilişkin projeler geliştirmek, uygulamak ve ilgili platformlarda (sempozyum, seminer, panel, fuar vb.) Belediyeyi temsil etmek.
 23. -Alkol, sigara, kumar, fuhuş gibi kötü alışkanlıklardan toplumu korumak maksadıyla yayınlar yapmak, fikir planında bu felaketleri anlatmak ve huzurlu yaşama yolunu göstermek,
 24. -Milli ve Dini günleri kutlamak bu günlerde halkın, genç ve çocukların büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekanları, park ve kültür merkezlerini kullanmak,
 25. -İlçede kurulmuş Üniversite, ilkokul, ortaöğretim, lise, vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak,
 26. -Çocuk ve gençlerin Tarihi, Kültürel mekân ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak,
 27. -Çocuk ve Gençlere yönelik olarak eğitim, kültür, spor ve sanat maksatlı gezi, toplantı, seminer, konferans vb. organizasyonları tertip etmek, hobi eğitim çalışmalarını yapmak,
 28. -Çocuk ve Gençlere yönelik sportif anlamda performans gelişimleri için kamp faaliyetleri yapmak,
 29. İstanbul Esenyurt Belediyesi için hazırlanan Stratejik plan ve  program detaylarına sadık kalarak  hazırlanan sportif faaliyetleri, belirlenen plan ve programa bağlı hedefler çerçevesinde gerçekleştirmek,
 30. -Belediye Başkanı veya Bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısı tarafından verilecek diğer görevleri yapmak,
 31. -İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki Gençlik ve Spor İşleri Müdürlüğü’nü ilgilendiren mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak.

 

 

 

Müdürlüğe bağlı şefliklerin görevleri

 

-İdari Birimler Şefliği

-Spor Hizmetleri Şefliği

-Gençlik Hizmetleri Şefliği

 

MADDE 10 -

 

 1. -Sporu geniş kitlelere yaymak ve sağlıklı yaşamı desteklemek için çeşitli spor müsabakaları, yarışlar ve etkinlikler organize etmek,
 2. -İlçemizdeki çocuk ve gençlerin spor yaparak sağlıklı gelişmelerini desteklemek amacıyla yaz ve kış spor okulları organizasyonu yapmak,
 3. -İlçemizdeki eğitim kurumlarının, spor kulüplerinin ve sivil toplum kuruluşlarının müracaatları doğrultusunda ve imkanlar ölçüsünde spor malzemesi vb. konularda ihtiyaçlarını gidermek,
 4. -İlçemizde  bulunan  amatör  spor  kulüpleri,    eğitim  kurumları        ve  dernekleri müdürlük bünyesindeki spor -tesislerinden  imkanlar dahilinde yararlandırmak,
 5. -Amatör ligdeki spor müsabakaları ve turnuvalarda saha hizmeti vermek,
 6. -Kendisine direkt bağlı bulunan Memurların çalışmasına nezaret etmek,
 7. -Görev unvanına uygun olan ve amirin istediği diğer işleri yapmak,
 8. -Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitilmeleri yolunda çalışmalar yürütmek,
 9. -Şef, Müdür ve  Başkan yardımcılarına karşı sorumludur ,
 10. -İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde      yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak,
 11. -Gençlikle alakalı yapılacak projelerin başkanın görüşü alınarak koordineli bir şekilde organize etmek,
 12. -Yurt içi ve dışından gelen ve giden öğrencilerin organizasyonunu sağlamak (Değişim programı çerçevesinde)
 13. -Gençlikle alakalı projeler üretmek, Esenyurt gençliğinin her anlamda sosyal kültürel sportif becerilerini geliştirmek için etkinlikler düzenlemek,
 14. -Gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek,
 15. -İlçe bünyesindeki eğitim kurumlarına gençlik merkezi salon, sahne ve sergi salonlarının tahsisini yapmak,
 16. -Gençlere yönelik kamp faaliyetlerini organize etmek ve yürütmek,
 17. -Kamp faaliyetlerinin tanıtım ve duyurularını yapmak,
 18. -Gençlik Kamplarına süreli ve günü birlik ziyaretleri organize etmek,
 19. -Kamp başvurularını almak, kamp tarihlerini belirlemek,
 20. -Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek,
 21. -Kendisine direkt bağlı bulunan Memurların çalışmasına nezaret etmek,
 22. -Görev unvanına uygun olan ve amirin istediği diğer işleri yapmak,
 23. -Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitilmeleri yolunda çalışmalar yürütmek,
 24. -Şef, Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur,
 25. -İşbu   yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre çalışmalar yapmak,

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürünün yetkisi

 

MADDE 11 -

(1) Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönetmelikte sayılan görevleri ile yürürlükteki mevzuat ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri ilgili mevzuat çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürünün sorumluluğu

 

MADDE 12 -

(1) Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, Belediye Başkanınca verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleri ile yürürlükteki ilgili mevzuatta belirtilen tüm görevleri plan, program, genel prensipler ve mevzuat kurallarına göre tam ve zamanında, gereken özen ve çabuklukla yerine getirmekle sorumludur. Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü, yaptığı ve görevi olduğu halde yapmadığı hizmetlerin sonucundan dolayı Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürünün görev, yetki ve sorumluluğu

 

MADDE 13 -

 1. -Müdürlüğün görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konular ile mevzuatın öngördüğü görevleri Belediye Başkanı ve/veya Başkan Yardımcısına bağlı olarak, sorumlu olduğu mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirir.
 2. -Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarının ve stratejik plan, performans program ve performansa dayalı bütçe taslağını hazırlanmasını sağlar.
 3. -Müdürlüğe gelen-giden gizli dereceli evrağın, kaydını yaparak gereğinin yapılmasını sağlar.
 4. -Stratejik planlama ile Müdürlüğün, stratejik hedeflerinin ve bütçesinin gerçekleştirilmesini sağlar.
 5. -Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer müdürlük ve kurumlar arasında koordinasyonu sağlar.
 6. -Müdürlükte çalışan memur, işçi ve diğer personelin başarı ve performansının değerlendirilmesini yapar.
 7. -Müdürlük bünyesinde görev yapan birimlerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini sağlar. Ayrıca sorumlu olduğu memur, işçi, geçici işçi, sözleşmeli ve diğer personelinin özlük işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlar.
 8. -Müdürlüğe ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen progların yürütülmesinde karar verme, tedbir alma ve uygulamaya,
 9. -Müdürlüğün çalışmalarını, personel görev dağılımını, iş ve işlemlerinin düzenlemelerini yapmaya, Müdürlük faaliyetlerini denetlemeye, varsa aksaklıkları gidermeye, 
 10. -Birimdeki tüm personele görev dağılımı yapmaya, ödül, takdirname, yer değiştirme, performans değerlendirme gibi personel işlemleri için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmaya,  
 11. -Müdürlüğün yükümlü olduğu hizmetlerin etkinliği ve sürekliliği açısından çalışma konularına gore idari ve yaptırıma yönelik cezai işlemlerin belirlenmesine yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına,
 12. -Bu yönetmelikte sayılan Müdürlüğün görevleri ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri yapmaya yetkilidir.
 13. -Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı birimlere ait taşınır taşınmaz varlıkların tespitini yapmak, güvence altına almak ve uygulamayı sürekli kontrol etmek.
 14. -Müdürün mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde müdürlük görevi diğer müdürlerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından Başkanlık Makamı onayı ile vekâleten yürütülür.
 15. -Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürü, personelinin birinci derecede disiplin amiridir. Birim personeli arasında yazılı veya sözlü olarak görev dağılımı yaparak yürütülmesini sağlar. Görevini yerine getirirken yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve genelgeler çerçevesinde bağlı bulunduğu Başkan Yardımcısına ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

 

 

İdari Birimler Şefliği Görev, Yetki, Sorumluluk ve Nitelikleri

 

MADDE 14 -

 1. -Görevi gereği kendine havale edilen işleri mevzuat esaslarına göre yapmak veya yaptırmak.
 2. -İşlerini plan ve programa bağlayarak iyi bir şekilde yapılmasını ve vaktinde bitirilmesini sağlamak.

       3. -Emrindeki  personele  iş  dağıtımı  yaparak  onlara  görev  vermek  ve  sonuçlarını almak.

       4. -Personelin durumunu takip ve kontrol ederek denetim altında bulundurmak.

       5. -İş yerinin emniyetini sağlayıcı tedbirler almak veya aldırmak,

       6. -Şefliğinden  ayrılacak  veya  görev  yeri  değişecek olan personelin,      zimmetinde bulunan iş ve evrakları müşterek bir zabıt ile teslimini sağlamak,

       7. -Şefliğine gelen evrakın gereği için ilgili personele talimat vererek yaptırmak, takip etmek ve evrakın gerekli sürede çıkışını sağlamak,

       8. -Malzeme alımlarında alınan malzemeleri inceleyerek teknik şartnamesine uygun olupolmadığını kontrol edip onay vermek,

        9. -Personelin devamı ve mesai durumlarını kontrol etmek, aksaklık varsa Müdürüne

 

bildirmek,

       10. -Resmi yazıları hazırlamak ve genelge esaslarına göre tanzim ederek veya ettirerek işleme koymak,

       11. -Müdür tarafından verilen diğer görevleri müdür adına yürütmek,

       12. -Şef, birimine ait tüm iş ve işlemlerden müdürüne karşı sorumludur,

       13. -Birim Müdürüne bağlı olarak çalışır, kendine bağlı olan personellerin tüm iş ve işlemleri ile disiplinlerinden, Müdürlük işlerinin yürürlükteki mevzuat çerçevesinde yerine getirilmesinden, izinli veya raporlu olan diğer birim şeflerinin işlerini de yürütmekten müdürüne karşı sorumludur.

       14. -Şef bilgili, tecrübeli ve başarılı memur personeller arasından müdürün teklifi ve Başkanlık Makamı onayı ile atama veya görevlendirme suretiyle belirlenir.

       15. -Şefin mazereti nedeniyle görevinden ayrı kaldığı süre içerisinde şeflik görevi diğer şeflerden biri veya müdürlükteki uygun personellerden biri tarafından vekâleten yürütülür.

 

Memurun görev, yetki,  sorumluluk ve nitelikleri

MADDE 15 -

 

(1)     Başkanlık veya müdürlük adına gelen tüm resmi evrakları teslim almak, ilgili yerlere ve bilgisayara kaydını yapmak.

(2)     Gelen-giden evrak ve dosyaların havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek.

(3)     Müdürlüğün yapılacak tüm işlemlerini önceliklerine göre sıralayarak hazırlamak, cevaplandırmak ve dosyalama işlemlerini yaparak arşivde muhafazasını sağlamak.

(4)      Müdür veya şef’in kendisine tevdi ettiği diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmaktan sorumludur.

(5)     Memurun nitelikleri;

657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

 

Taşınır mal ve kontrol görevlisi mutemet ve ayniyat demirbaş memurunun görev, yetki, sorumluluk ve nitelikleri

 

MADDE 16- (1) Memurlar arasından müdür tarafından görevlendirilir.

(2)     Müdürlük ile ilgili yıllık bütçeyi düzenlemek,

(3)     Gerektiğinde acil ödemeler için avans çekmek ve işlem sonucu ile fatura ve benzeri belgeleri Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne göndererek avans kapama işlemlerini yürütmek.

(4)      Demirbaş eşya, ayniyat işleri, devir teslim ve imha işleri ilgili defter ve kayıt cetvellerini düzenli bir şekilde tutup muhafaza etmek.

(5)       Hurdaya ayrılan, terkini veya sarfı gereken malzeme var ise; takip ve terkin işlemlerini yapmak.

(6)      Taşınır mal ve kontrol görevlisi, maaş ve harcırah mutemetliği yanında, sağlık, tedavi ve ödenek işlemleri, ihtiyaç duyulan her türlü malzemenin araç, gerecin alımından, onarımından ve muhafaza edilmesinden de sorumludur

(7)      Taşınır mal ve kontrol görevlisi, müdür veya şef’in kendisine tevdi ettiği diğer görevleri yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tam ve eksiksiz olarak ve zamanında yapmaktan sorumludur.

(8)       Taşınır mal ve kontrol görevlisi mutemet ve ayniyat demirbaş memurunun nitelikleri;

657 Sayılı DMK’na tabi ve yürürlükteki diğer ilgili mevzuat hükümlerinde belirtilen niteliklere sahip olmak.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin Planlanması ve Yürütülmesi

Görev ve hizmetlerin planlanması

 

MADDE17- (1) Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğündeki iş ve işlemler Müdür ve Şef tarafından düzenlenen plan dâhilinde, yürürlülükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.

 

Görev ve hizmetlerin yürütülmesi

 

MADDE 18 -(1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri, yürürlükteki yasa ve yönetmelikler doğrultusunda, gereken özen ve süratle yerine getirmekle yükümlüdür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon Müdürlüğün birimleri arasında işbirliği

 

MADDE 19-(1) Müdürlük dâhilinde çalışanlar arasındaki işbirliği ve koordinasyon, Müdür tarafından sağlanır.

(2)     Müdürlüğe gelen tüm evraklar, toplanıp konularına göre ayrıştırılıp dosyalandıktan sonra Müdüre iletilir.

(3)     Müdür, evrakları gereği için ilgili personele tevdi eder. Ek işlemlerin takibini ve sonuçlandırılmasını sağlar,

(4)     Bu Yönetmelikte adı geçen görevlilerin, her hangi bir nedenle görevlerinden ayrılmaları durumunda görevleri gereği yanlarında bulunan her türlü dosya, yazı ve belgeler ile zimmeti altında bulunan eşyaları, bir çizelgeye bağlı olarak yeni görevliye devir teslimini yapmaları zorunludur.

(5)    Devir-Teslim yapılmadan görevden ayrılma işleri yapılmaz.

 

Diğer müdürlük, kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

 

    

MADDE 20 - (1)     Müdürlükler       arası        yazışmalar        Müdürün       imzası        ile        yürütülür.

(2)     Kurum dışı özel ve tüzel kişiler, Valilik, Kamu Kurum ve Kuruluşları ile diğer şahıslara gönderilen yazışmalar; Belediye Başkanının veya başkan adına yetki verdiği makamın imzası ile gönderilir.

(3)    Yapılan işlemler ile ilgili olarak yürürlükteki mevzuat dayanak olmak üzere Hukuk İşleri Müdürlüğü ile Valilik ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlardan görüş alınabilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Evrak ve Arşiv İşlemleri Gelen-Giden Evrakla İlgili Yapılacak İşlemler

MADDE 21-

(1) Müdürlüğe gelen evraklar müdür tarafından ilgili personele havale edilerek işlemlerinin, takibi ve sonuçlandırılması sağlanır.

(2)  İlgili personel, evrakın gereğini zamanında ve noksansız yapmakla    yükümlüdür.

(3)  Evraklar,  ilgili personele zimmetle ve imza karşılığı dağıtılır.

(4)  Gelen ve giden evraklar, ilgili kayıt defterlerine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakları yine zimmetle ilgili Müdürlüğe teslim edilir.

(5)  Müdürlükler arası havale ve kayıt işlemleri, yazı ile veya gerekli altyapının hazırlanması   ve   yetki   verilmesi   durumunda   elektronik   ortamda   e-imza   ile      yapılır.

(6)  Müdürlükte kullanılacak defter, kayıt ve belgeler, aynı bilgileri içerecek şekilde elektronik ortamda da düzenlenebilir.

Bu şekilde düzenlenecek defter, kayıt ve belgeler, gerektiğinde çıktıları alınarak sayfa numarası verilmek ve yetkililerince imzalanıp mühürlenmek suretiyle konularına göre

(7)  açılacak dosyalarda muhafaza edilir.

 

Birim arşivi hizmetleri

MADDE 22 - 

(1) Yürürlükteki mevzuatın gerektirdiği defter ve dosyaların Birim arşivinde muhafazası sağlanır.

(2)     Bu defterlerin dijital olarak bilgisayar ortamında tutulması halinde ilgili personel tarafından dijital yedekleme sistemiyle birlikte her sayfanın birer örneği yazılı olarak çıktı alınıp gerekli mühür, onay ve imza işlemlerinden sonra dosyalanıp birim arşivinde muhafaza edilir.

(3)     Müdürlükte tutulan ve muhafazası gereken tüm evrak ve dosyalar, arşiv memuru tarafından veya müdürün görevlendireceği personel ile diğer ilgilileri tarafından Kurum Arşiv Yönetmeliği doğrultusunda müdürlük birim arşivinde muhafaza edilir ve süresi dolanlar kurum arşivine devredilir.

(4)     Arşiv ve arşivleme ile arşivdeki demirbaş eşya ve evrakın muhafazasından birim personelleri, amirlerine karşı sorumludur.

                YEDİNCİ BÖLÜM

Denetim

 

Denetim

 

MADDE 23 -

(1) Müdürlüğün bütün iş ve işlemleri başkanlık makamı ve müdürün denetiminde yürütülür. Ayrıca teftiş ve denetim görevlileri tarafından da her zaman denetim yapılabilir.

(2)     Bu tür teftiş ve denetimlerde, denetimcilere yardımcı olunması esastır

(3)      Gençlik Ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin ve ödül işlemleri, yürürlükteki mevzuata uygun olarak yürütülür.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

 

Çalışma, Şekil Esasları Ve İşleyişi

 

Madde 24 -

 

Görevin Planlanması Müdürlük amaçlarının gerçekleştirilmesinde başarıyı arttırmak için çalışmalarını haftalık, aylık, yıllık, olarak planlar ve görevlendirme yaparak çalışma programını görevlendirme çerçevesinde yürüyüp yürümediğini takip eder. Planların gerçekçi ve uygulanabilir planlar olmasına özen gösterilmelidir.

 

Görevin Yürütülmesi Spor İşleri Müdürlüğünde faaliyetler Müdür tarafından hazırlanan bir       plan dahilinde yürütülür. Görevin yerine getirilmesinde diğer birimlerle gerekli koordine Müdür ve Müdürün yetki verdiği şefler tarafından sağlanır Spor İşleri Müdürlüğü personeli Belediye Başkanlığındaki hiyerarşik yapıya uygun olarak amirlerinden aldığı emri özverili ve itina ile yerine getirmek zorundadır.

 

Denetim Yapılması Belediye Başkanlığındaki hiyerarşik yapıya uygun olarak birim amiri ve Müdürlüğüne ait kadroların denetiminden sorumludur. Tespit edilen aksaklıkları zaman geçirmeden düzeltme yoluna gidecektir.

Disiplinsiz davranışlarda ilgililer hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

 

 

                              DOKUZUNCU BÖLÜM

                                     Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte Hüküm Bulunmayan Haller

MADDE25 - (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük

 

MADDE 26- (1) Bu yönetmelik, 5393 sayılı Belediye yasasının 23. maddesi doğrultusunda, Belediye Meclisinin kabulü ve mülki idare amirine gönderildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 27- (1) Bu yönetmelik hükümleri; Esenyurt  Belediye Başkanı tarafından yürütülür.

 

EK : Genel gerekçe

 

(1)     Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,

(2)     Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması ya da statülerinin değişmesi,

(3)     Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uyum sağlaması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine göre işlem yapılması ile Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.