HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

MUSTAFA KEMAL ŞAHİN

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Mail :hukuk@esenyurt.bel.tr

Hukuk İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Esenyurt Belediye Başkanı adına Adli ve İdari Yargı Mercilerinde Esenyurt Belediyesini temsil etmek, dava açmak, açılan davalara karşı gerekli savunmada bulunmak ve davaları sonuçlandırmak.

Müdürlükçe kendilerine tevzi edilen açılmış ve açılacak her türlü dava ve icra takip işlerinde Belediye Başkanlığını temsil ederek, belediye hak ve alacaklarının verilen vekalet kapsamında takibi ve yürütülmesini  sağlamak.

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç,  Kapsam,  Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

 

MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Hukuk İşleri Müdürlüğü'nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

 

MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Esenyurt Belediye Başkanlığı Hukuk İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin özlük, sicil, maaş ve diğer hak ve yükümlülükleri ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Hukuki dayanak

 

MADDE 3: (1) Hukuk İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir. Bu yönetmelik 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu ve ilgili diğer mevzuata dayanılarak düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

 

MADDE 4 : (1) Bu yönetmelikte;

a)      Belediye : Esenyurt Belediyesini,

b)      Başkan   : Esenyurt Belediye Başkanını,

c)      Başkan Yardımcısı: Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısını,

d)     Müdür: Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları,

e)      Kadrolu avukat: Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde 657 Sayılı Yasa'nın 4/A maddesi uyarınca istihdam edilen avukatları

f)       Sözleşmeli avukat: Hukuk İşleri Müdürlüğü'nde 657 Sayılı Yasa'nın 4/B ve 5393 sayılı yasanın 49 maddeleri uyarınca istihdam edilen avukatları

g)      Personel: Hukuk İşleri Müdürlüğü kalem bürosunda görevli şef, memur, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, ve diğer çalışan personeli ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş

 

MADDE 5: (1) Hukuk İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik" Hükümlerine dayanarak Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Teşkilat

 

MADDE 6: (1) Hukuk işleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Avukatlar ve büro personelinden oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Hukuk İşleri Müdürlüğünün Görevleri

MADDE 7: (1) Belediyenin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunulan mer'i mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Başkanlık Makamının emir ve direktifleri doğrultusunda, Belediyenin Kamu Tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki anayasa yasalar tüzükler ile yönetmenliklere göre Belediye Başkanınca verilen yetki sınırları içinde çözümler getirmekten Belediye Başkanı adına tüm yargı mercilerinde Belediye Tüzel kişiliğini temsil etmekten açılan davalarda gerekli savunmaların hazırlanmasını sağlamaktan, Belediye faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya çıkan yasal sorunlarda ilgililere hukuk danışmanlığı yapmaktan kurumun yasal takibe intikal eden alacaklarını en seri şekilde tahsil etmek amacı ile ilgili hukuk ve ceza davalarıyla, icra takiplerinin ve tüm hukuki işlemlerin yürütülmesini sağlamaktan ilgili yasalar ve mevzuat çerçevesinde kurum menfaatlerini gözeterek belirlemekten sorumludur.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin unvan ve nitelikleri

 

MADDE 8: (1) Hukuk İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

a)      Hukuk İşleri Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda atanır.

b)      Avukatlar: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda atanırlar.

c)      Sözleşmeli avukat: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

d)     Memurlar : KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

MADDE 9: (1) Hukuk İşleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir,

a)      Hukuk İşleri Müdürünün Görev ve yetkileri: Hukuk İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı kanuna ilişkin yasa uyarınca Belediye Başkanı adına çalışmaları yürütür.

1)      Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek

2)      Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak

3)      Müdürlüğü sevk ve idare etmek

4)      Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek

5)      Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek

6)      Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak

7)      Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapma

8)      Yasa, Tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların-yapı İmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak

9)      Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak

10)  Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek

11)  Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek

12)  Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak

13)  Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek

14)  Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek

15)  Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek

16)  Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir

17)  Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek

18)  Mer'i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek

19)  Adli ve yargı mercilerinden hakemler, icra daireleri ile noterlerden Esenyurt Belediyesi ve Müdürlüklerine yapılacak tebliğleri Esenyurt Belediyesi adına tebellüğ ederek Hukuki gereklerini yerine getirir.

20)  Gelen dava ve sair evrakı havale ederek avukatlara tevzi eder sonuçlarını takip ederek gereğinde müdahale eder

b)     Hukuk İşleri Müdürünün Sorumlulukları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

 

Hukuk işleri idari şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 10: (1) Hukuk işleri idari şefi, Müdürlükte görevli avukatlar arasından atanır. Hukuk İşleri İdari Şefi'nin görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a)      Hukuk İşleri Müdürlüğü'nden gelen dava ve sair evrakı avukatlara tevzi eder, sonuçlarını takip ederek Müdüre raporlar.

b)      Avukatların, kalem çalışanlarının dava ve icra takip elemanlarının iş tevzilerini ve denetimini yapar.

 

MADDE 11: (1) Avukatlar, 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve "İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı — Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik" hükümleri doğrultusunda atanır.

(2) Sözleşmeli Avukat: 5393 sayılı Belediye Kanununun 49ncu maddesi ve sözleşme hükümlerine tabi olup sözleşmede yer almayan hususlar hakkında 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre işlem yapılır. Sözleşme hükümlerine uymamak haklı fesih sebebi sayılır.

 

a)      Avukatların görev ve Sorumlulukları:

1)      Esenyurt Belediye Başkanı adına Adli ve İdari Yargı Mercilerinde Esenyurt Belediyesini temsil etmek, dava açmak, açılan davalara karşı gerekli savunmada bulunmak ve davaları sonuçlandırmak.

2)      Müdürlükçe kendilerine tevzi edilen açılmış ve açılacak her türlü dava ve icra takip işlerinde Belediye Başkanlığını temsil ederek, belediye hak ve alacaklarının verilen vekalet kapsamında takibi ve yürütülmesini  sağlamak.

3)      Kendilerine tevzi edilen dosyalar ve işler kapsamında ilgili birimlerle iç yazışma yaparak bilgi ve belgelerin toplanmasını sağlamak.

4)      Belediye Başkanı adına adli ve idari tüm yargı mercilerinde hakemler, icra daireleri ve Noterlerde Belediye tüzel kişiliğini temsil eder, dava açar, açılan davalarda gerekli savunmalarda bulunur duruşma ve keşiflere iştirak eder ve davaları sonuçlandırmak.

5)      Mahkeme kararlarının neticelenmesinden sonra karar gereği işlem yapılmakta, ödeme durumlarında Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne veya ilgili işletme müdürlüklerine ilama göre yapılan icra takibi neticesi hesaplar incelenerek ödeme miktarları bildirilmek.

6)      Davaların görülmesi sırasında mahallinde yapılacak keşiflere iştirak etmek.

7)      Talep edildiğinde dava ve takiplerin safahatı hakkında müdüriyet ve başkanlık makamına bilgi vermek.

8)      Müdürlükçe tevdi edilen mütalaaları hazırlar ve sair iş dosyalarının gereğini yapmak.

9)      Başkanlık Makamı, Belediye Müdürlükleri ile Belediye'ye bağlı müesseselerin çözemedikleri veyahut tereddüde düşülen hukuki ihtilaflarda hukuki mütalaada bulunmak. (Hukuk İşleri Müdürlüğünce verilen hukuki görüş mütalaaları, istişare nitelikte olup, uygulayıcı birimi bağlayıcı nitelikte değildir.)

10)  Dava ve icra takiplerinin safahatı istenildiğinde bir raporla Müdüriyet Makamına bildirmek.

11)  Davalar kesin sonuca bağlanınca, durumu Müdüriyet Makamına bildirmek ve bu gibi kararlardan tebliğ muamelesinin yapılmasına lüzum görülenlerin tebliğ ve icra işlemlerini takip etmek.

12)  Hukuki konularda noter ihtarı çekmek. Tebliğ edilen ihtarnamelere cevap hazırlayarak tebliğ etmek veya ettirmek.

13)  Müdürlük Makamınca verilen diğer görevleri yerine getirmek.

 

Hukuk işleri kalem şefliğinin görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 12: (1) Hukuk İşleri kalemi dava ve icra takip memuru ve yeteri kadar memurdan oluşur.

a)      Kalem Şefinin görev, yetki ve sorumlulukları:

1)      Müdürlüğe bağlı olarak iş bu yönetmelik doğrultusunda defterleri tanzim ve işlemleri yürütmek.

2)      Müdürlük adına tebligatları almak, müdürlüğün tüm büro bordro ve tahakkuk işlerinin düzenli biçimde yürütülmesini sağlamak.

3)      Yeni defter ve dosyalar açmak büroda dava kayıt defteri, icra defteri dava fihrist defteri ve gelen-giden evrak defterlerinin kontrollerini yapmak, bu konudaki emir ve talimatı büro memurlarına bildirmek.

4)      Ayrı bir memur tayin edilmediği sürece mutemetlik görevini yapmak, Belediye bütçesi ile Müdürlüğe tahsis edilen ödeneklerin yasa, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde Müdürlüğün işlemleri için yapılması gerekli olan mali harcamalar doğrultusunda Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli olarak hesap işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

5)      Müdürlük adına alınan ve alınacak basılı malzemenin (kitapların, mevzuat kitap ve dergilerinin) alımı, sürekliliği ve muhafazası için gereğini yapmak.

6)      Demirbaşa kayıtlı eşyaların korunmasını sağlamak ve yılbaşı sayımını yapmak.

7)      Müdür ve avukatların ilgili yargı mercileri ve diğer resmi dairelerde yapılmasını istedikleri tüm işlerin takip memuru ve memurlarına dağıtımını yapmak ve sonuçlandırılmasını sağlamak.

8)      Hukuk İşleri Müdürlüğü personelinin gölge dosyalarını saklamak ve muhafaza etmek.

 

b)      Dava ve İcra Takip Memurlarının görev yetki ve sorumlulukları:

1)      Müdür, avukatlar ve kalem şefi aracılığı ile kendilerine verilen yargı mercileri, icra daireleri, noter ve diğer tüm resmi dairelerde yapılması gereken işleri süresi içinde yerine getirmekle yükümlüdürler. Bu işlerin görülmesi için ilgilisinin bilgisi dahilinde yapılan harcamaların avans ve kredi işlemlerini yapmak.

2)      Alacakları sözlü veya yazılı örneğine uygun iş emirlerini gün geçmeksizin yerine getirirler. Takip fişinde belirtilen sürenin geçirilmesinden doğacak her türlü sorumluluk kendilerine aittir. Hukuksal işlemlerin takibinde avukatlara bağlıdırlar ve iş talimatlarını avukatlardan alırlar.

3)      Bunun dışında normal personel çalışma statüsü içinde görev yaparlar. Özlük haklarında yürürlükteki personel mevzuatına tabidirler. Gerektiğinde ve ivedi işleri olmadığı zamanlarda kalem işlerine yardım ederler

 

c)      Kayıt Memuru ve diğer kalem personelinin görev, yetki ve sorumlulukları: Kayıt memuru ve diğer tüm kaleni personeli Müdürün yönetiminde kendilerine verilen görevleri yerine getirirler.

 

1)      Kayıt Memuru: Müdürlüğün görev alanı gereği tutulması gereken, gelen ve giden evrak defterlerini, dava kayıt defterlerini, fihristlerini, icra defterlerini ve Mahkeme fihristlerini özenli biçimde yıl, adli, idari ve icra gibi usulüne uygun olarak tutmakla ve ayrıca bilgisayara kayıt etmekle görevli olup dava ve icra takiplerini, ait oldukları deftere sıra numarası ile ve her sene birden başlayan numara verilmek suretiyle kaydetmek ve dosya numaralan sene itibariyle göstermekle görevlidirler.

2)      İcra Takip Memurları: Dava safhası sonuçlanmış veya ihtiyati tedbir, haciz aşamasında olan dosyaların takibi ile yükümlüdürler. Ayrı bir servis kuruluncaya değin avukatlar ellerindeki dava dosyalarının icra safhasına değin yürütmekle görevli oldukları gibi takip memurları da avukatların gözetimi altında icra işlemlerini takip ve sonuçlandırmakla görevlidirler.

3)      Mutemet: Hukuk İşleri Müdürlüğünün ayniyat, kırtasiye, işlemlerinden sorumludurlar. Tahsil edilen paraların merciinden alınması ve diğer mali konularda Mali Hizmetler Müdürlüğü ile koordineli çalışır. Ancak her aşamada avukata konusuna göre bilgi verir. İşin yürütülmesinde takip edilecek usul yürürlükteki mevzuatın öngördüğü şekildedir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, işbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

 

MADDE 13 : (1) Hukuk İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

 

a)      Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b)      Görevin planlanması: Hukuk İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c)      Görevin İcrası: Hukuk İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 14 : (1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a)  Hukuk İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) Hukuk İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdüre verilir.

c)  Hukuk İşleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve avukatlara iletir.

(2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : Hukuk İşleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

                         

ALTINCI BÖLÜM

  Denetim, Sicil ve Disiplin

Müdürlük içi denetim

 MADDE 15: (1) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur. (2) Hukuk İşleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerekli gördüğü hallerde denetlemek ve ilgililere yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel özlük dosyalan

 

MADDE 16: (1) Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır. Bu nedenle;

 

a)      Hukuk İşleri Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer gölge özlük dosyası düzenlenir.

b)      Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapcr, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

 

Disiplin cezaları

MADDE 17: (1) Hukuk İşleri Müdürlüğünün tüm personeli ile ilgili disiplin işlemleri 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata tabidir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 18: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 19: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 20: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO

HİZMET ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

1

Dava Takibi

1-     Belediyece gerçek ve tüzel kişi üçüncü şahıslar aleyhine dava açılması gereken hallerde, konu hangi müdürlüğün görev alanına giriyor ise ilgili müdürlük tarafından gerekçesi belirtilmek ve ilgili tüm bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından onaylı Müdürlüğe gelen dosya hakkında görevli avukat tarafından yapılan değerlendirme sonucu yasal işlem başlatılır.

2-    Gerek duyulan hallerde Müdürlük tarafından gerekçeleri ve ilgili bilgi ve belgeleri eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından olur alınmak kaydıyla dava açılabilir.

10 GÜN

2

İcra Takibi

1-    Belediyece gerçek ve tüzel kişi üçüncü şahıslar aleyhine icra-iflas takibi yapılması gereken hallerde, konu hangi müdürlüğün görev alanına giriyor ise ilgili müdürlük tarafından gerekçesi belirtilmek ve ilgili tüm bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle Başkanlık Makamımdan onaylı müdürlüğe gelen dosya hakkında görevli avukat tarafından yapılan değerlendirme sonucu işlem başlatılır.

2-    Gerek duyulan hallerde Müdürlük tarafından gerekçeleri ve ilgili bilgi ve belgeleri eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından olur alınmak kaydıyla icra takibi başlatılabilir.

10 GÜN

3

Kurum Aleyhine Açılan Davaların Takibi

       Belediye aleyhine dava açıldığında, tüm müdürlükler savunmaya esas olacak, tüm bilgi ve belgeler ile delilleri liste, gerekiyorsa dosya halinde en kısa sürede, süreli durumlarda en az üç gün önce müdürlüğe teslim edeceklerdir. Dava dilekçesine karşı ilgili bilgi ve belgelerin müdürlüğe ulaşmasından sonra görevli avukat tarafından yasal süresi içerisinde gereği yapılır.

10 GÜN

4

Kurum Aleyhine Açılan İcraların Takibi

       Belediye aleyhine başlatılan icra takiplerinde, tüm müdürlükler savunmaya esas olacak tüm bilgi ve belgeler ile delilleri liste, gerekiyorsa dosya halinde en kısa sürede, süreli durumlarda en az üç gün önce müdürlüğe teslim edeceklerdir. Ödeme veya icraemrine karşı ilgili bilgi ve belgelerin müdürlüğe ulaşmasından sonra görevli avukat tarafından yasal süresi içinde gereği yapılır.

GÜN

5

Savcılığa Suç Duyurusu

İlgili müdürlük tarafından konusu suç teşkil eden iş ve işlemler ile ilgili gerekçesi belirtilmek ve ilgili tüm bilgi ve belgeler eklenmek suretiyle Başkanlık Makamından onaylı müdürlüğe gelen dosya hakkında görevli avukat tarafından yapılan değerlendirme sonucu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurunda bulunulur.

GÜN

6

Hukuki Görüş

Müdürlükler, kendi görev ve yetki alanları ile yasal mevzuatın yorumunda veya maddi olaylar ile idari işlemlere uygulanması gereken yasal mevzuat konusunda ya da belge ve bilgilerin değerlendirilmesi karşısında sorunla karşılaştıkları takdirde; hukuki yorum gerektiren olay, bilgi veya belgeler ile hukuki çözüm talep edilen hususu somut ve açık olarak belirtip, buna ilişkin müdürlük görüşünü belgeleri de ekleyerek hukuki görüş talep eder.

15 GÜN

7

Bilgi Verme Müdürlükler tarafından dava ve icra takip dosyaları hakkında istenildiğinde yazılı olarak, diğer zamanlarda dava yada icra takipleri sonuca bağlandığında ilgili birimlere yazılı olarak bilgi verilir. 15 GÜN

8

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Başvurular Ad, Soyad, İmza, Açık adres ve Nüfus bilgilerinin yer aldığı dilekçe. 30 GÜN

9

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Kapsamında Yapılan Bilgi Edinme Başvuruları Ad, Soyad, İmza, Açık adres ve Nüfus bilgilerinin yer aldığı dilekçe.
15 - 30 GÜN

 

   
 
  İlk Müracaat Yeri Hukuk İşleri Müdürlüğü: Av. Havva Candan Deniz Hukuk İşleri Müdür Vekili
  İkinci Müracaat Yeri Belediye Başkan Yardımcılığı: Av. Emin BATMAZOĞLU Belediye Başkan Yardımcısı

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

NOT: GERÇEĞE AYKIRI BELGE VERENLER YA DA BEYANDA BULUNANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILACAKTIR.