KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

KÜLTÜR İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

HÜSEYİN YAŞAR

İnönü Mahallesi, Doğan Araslı Blv. 110-120, 34510

Telefon :(212) 596 60 67 - (212) 699 64 36

Fax :0212 622 03 99

Mail :kultur@esenyurt.bel.tr

Kültür İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi ve 22.02.2007; Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 Sayılı Meclis Kararı gereği kurulmuştur.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Esenyurt Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup, Esenyurt Belediye sınırları içerisinde (gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.

T.C.

ESENYURT  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.  

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

Hukuki Dayanak

MADDE 3 - (1) Esenyurt Belediye Meclisinin 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi ile 22.02.2007 tarih ve 26442 Sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

         MADDE 4 - (1)  Bu yönetmelikte geçen,

         a) Başkan :Esenyurt Belediye Başkanı           

b )Belediye: Esenyurt Belediyesi’ni,

         c ) Büyükşehir: İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni

         d ) Kaymakamlık: Esenyurt Kaymakamlığını,

         e ) Meclis: Esenyurt Belediye Meclisini,

         f ) Müdürlük: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nü,

         g ) Müdür: Kültür ve Sosyal İşler Müdürü’nü,

         h ) Personel: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelini, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

MADDE 5

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi ve 22.02.2007 tarihli 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 Sayılı Meclis Kararı gereği  kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 6 - (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef ve Büro Personelinden oluşmaktadır.

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri,  Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

 

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 7-Kültür ve ve Sosyal İşler Müdürlüğüne atanacak Personelin ünvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir;

 

 

          a) Kültür ve ve Sosyal İşler Müdürü:657 sayılı kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve ‘İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda atanır.

 

            b) Birim sorumlusu (Şef) : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

           c) Memurlar: KPPS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

            d) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

 

        Müdürlüğün görevleri

        MADDE 7- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Esenyurt Belediyesi bünyesinde kurulmuş olup, Esenyurt Belediye sınırları içerisinde ( gerektiğinde dışında) ilmi, tarihi, kültürel, eğitici ve sanata yönelik, iç ve dış turizm ile ilgili her türlü kültürel etkinliklerde bulunmak üzere kurulmuştur.

        (2)Bölgenin eğitim ve öğretim gören kimsesiz, fakir ve yoksul öğrencilerine,  eğitim yardımı yapılmasına yardımcı olmak,

        (3)Çeşitli medeniyetlerin hatıralarının bir arada bulunduğu Esenyurt İlçesi’nde tarihi

Mekânları aslına uygun olarak korumak, elden geldiği kadar tarihi kimlik oluşturmak,

        (4)Esenyurt’un tarihinin yazılması, bölgedeki tarihi kültürel değerlerin işlendiği halkın kültür düzeyini yükseltecek mahalle, semt, sokak tarihçelerini ve şehircilik anlayışını içeren eserler ve kültür sanat ağırlıklı yayınların hazırlanması, “Halk Kitapları” nın basılıp yayınlanmasını sağlamak. Bu seride Sağlıklı yaşama, Temizlik ve Sağlığımız, Zararlı Alışkanlıklardan Korunma, Aile yapımız ve Aile Huzuru Nasıl Sağlanır, Eğitimde Başarının Yolları, Huzurlu Bir Mahalle Nasıl Olmalı gibi konuları işlemek; uygun olan mekânlarda konferans, panel, seminer, tiyatro gösterileri ve benzeri kültürel ve sosyal etkinlikleri, bölgeyi ilgilendiren festivaller düzenlemek,

        (5)Bölge halkına, eğitim ve öğretim kurumlarına, öğrencileri eğitsel çalışmalarında katkıda bulunmak, çeşitli kaynak ve klasik eserler, antoloji ve belgeler temin etmek, satın almak, ilgili eserleri yayınlamak,

         (6) Milli ve Dini günleri kutlamak, bu günlerde halkın büyük katılımını sağlayacak festival ve şenlikler yapmak, bu festival ve şenlikler için bölgedeki tarihi mekânları, park ve kültür merkezlerini kullanmak,

         (7) İlçe bünyesindeki eğitim kurumları ile işbirliği yapmak, gençliğe yönelik seminer, konferans, paneller, sohbetler ve sempozyumlar düzenlemek, gezi gibi etkinliklerde bulunmak,

         (8) Çeşitli kültürel konularda yarışmalar düzenlemek, bu yarışmaları halka duyurmak, başvuruları kabul etmek, ödül törenleri düzenlemek, bu yarışmaların sonuçlarını yayınlamak,

         (9) Semt Kültür evleri, tarihi Şark Kahvehaneleri oluşturmak, eski kıraathane geleneği ile meddah ve atışmalarını yaşatmak, teşvik etmek, sanat erbaplarına sahip çıkmak,

         (10) Alkol, sigara, kumar, fuhuş gibi kötü alışkanlıklardan toplumu korumak maksadıyla yayınlar yapmak, fikir planında bu felaketleri anlatmak ve huzurlu yaşama yolunu göstermek,

         (11) İlçede kurulmuş vakıf ve derneklerle müşterek çalışmalar yapmak,

         (12) Sportif faaliyetlerde bulunmak. Spor okulları ve kurslar açmak. Bölgede bulunan spor klüpleri ile dayanışma içinde halkın spor faaliyetlerine katılımını sağlamak, gençler için sportif etkinlikler, yarışmalar ve turnuvalar düzenlemek,

         (13) Milletimize mal dolmuş milli ve edebi şahsiyetleri ile ilgili anma toplantıları düzenlemek,

         (14)Tarihi, Kültürel mekân ve yerlere geziler düzenlemek, bu gezilere katılımı sağlamak.

 

         Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

         MADDE 8- (1) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Görev, Yetki ve Sorumlulukları aşağıdaki gibidir;

            a ) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünü Görev, Yetki ve Sorumlulukları:

 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek
 2. Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak
 3. Müdürlüğü sevk ve idare etmek
 4. Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek
 5. Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek
 6. Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak
 7. Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak
 8. Yasa, Tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak
 9. Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak
 10. Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek
 11. Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek
 12. Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak
 13. Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek
 14. Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek
 15. Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek
 16. Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir
 17. Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek

18.Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek

          b ) Kültür ve Sosyal İşler Müdürünün Sorumlulukları; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı şeflikler ve görevleri:

 

MADDE 9: Birim sorumlusu (şef); Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir. 

 

 

A )  Kültürel Faaliyetler Şefliği ve Görevleri

MADDE 10- Kültürel Faaliyetler Şefliğinin görev ve yetkileri şunlardır;

a  ) Halkın Kültürel seviyesini yükseltmek amacıyla milli ve manevi değerler doğrultusunda konferans, seminer, sempozyum, kutlama, anma programları ve tiyatro tertip etmek gibi her türlü kültürel ve sosyal etkinliği yapar veya yaptırır.

b ) İlçenin değişik mahallelerinde bilgi evleri inşa eder veya ettirir, işletmesini yapar veya yaptığı, her türlü ihtiyacını karşılar,

c ) İlçemizdeki sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yapıp, gençlere ve yetişkinlere yönelik kurs, seminer ve eğitici programlar yapar veya yaptırır.

ç ) Belediye ve diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları ile işbirliği ile öğrencilere yönelik eğitici, geliştirici, ( ödüllü ) bilgi yarışması, şiir ve kompozisyon vs. yarışmaları yapar veya yaptırır.

d ) İlçemizde görev yapan eğitimcilerimizin kişisel gelişim, moral ve motivasyonunu sağlamak amacıyla eğitici ve eğlendirici etkinlik yapar veya yaptırır.

e ) Halkla belirli periyotlarla tarihi ve kültürel mekânları tanımak amacıyla geziler tertip eder veya ettirir.

f ) Belediyemizin İlçede gerçekleştirilen çalışmaları, yürütülen projeleri, tertip edilen faaliyetlerin tanıtımı ve duyurusunda öncülük eder.

g ) Kitap okumayı özendirici, teşvik edici çalışmalar yapmak, ilgili kitapların basımı ve dağıtımını takip eder.

 Ğ ) Belediyemiz kültürel ve sosyal etkinliklerine yönelik, birim içi, birimler arası, kurumlar arası dayanışma ve kaynaşmaya yönelik, toplantılara aracılık eder, birimin ve kurumun etkinlik çalışmalarını duyuru, ilan eder, gerekli araç – gereç ve malzemeyi temin eder veya ettirir.

h ) Bayramlarda Belediye Başkanı adına çeşitli Kamu Kurum ve Kuruluşlara, dernek, vakıf ve Belediyemizin faaliyetlerinin duyurulması için hazırlanan bilbordların görsellerinin hazırlanmasını ve değiştirilmesini sağlar.

ı )Mer – i mevzuatının ön gördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak.

 

 

 

 

 

B) Kalem Personelinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

a) Müdürün ve Şeflerin kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmak,

b) Müdürlük adına tüm resmi evrakları almak ve deftere kaydetmek.

c) Gelen – Giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlemlerini yürütmek,

d) Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ve kararları deftere işleyerek incelemeye hazır bulundurmak,

e) Bilgi edinme yetkilisi olup, gelen e – maillere zamanında cevap vermek.

f) Belediyemize ait mail adreslerinden gelen talep ve şikâyetlerinden sorumlu olup, ilgili birime yönlendirmek.

g) Müdürlükteki tüm yazışmaları yapmak.

Ğ) Müdürlüğün demirbaşında kayıtlı eşyalarını korumak, yılsonu dökümü ve sayımı yapmak,

h) Müdürlüğün bütçesini hazırlamak.

I) Mer – i mevzuatının ön gördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlar.

 

E ) Memurların görev yetki ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz yapmakla yükümlüdürler.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 11 : Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğündeki hizmetlerin uygulanması aşağıda belirtilmiştir.

a) Görevin kabulü :Müdürlüğe vatandaşın başvurusu veya Kamu Kuruluşlarından gelen evraklar bilgisayara işlenip, dosyası ile beraber işleme girmesi için arşive gönderilir ve arşivden gelen işlem dosyası ilgili büroya ve ilgili raportöre verilir.

b) Görevin icrası : İşleme giren evrak , evrakların ait olduğu  işlem dosyası , projeler, şikayet dilekçeleri ilgili teknik eleman tarafından incelenerek gereği yapılır ve imzalanmak üzere  Müdüre ve Başkan Yardımcısına gönderilir.

 

 

 

 

 

İşbirliği ve koordinasyon

 

MADDE 12:

 

1) Belediye Birimleri arasında ve birim içi işbirliği  ve koordinasyon

 

a) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne  gelen tüm evraklar Kalem Bürosunda toplanır, Kamu Kurum ve Kuruluşlarından gelen evrakların havalesi için Müdüre verilir.

c) Müdür tarafından havalesi yapılan evraklar, vatandaş dilekçeleri v.b. Kalem Bürosu tarafından dosyası ile işleme girmesi için Arşiv Bürosuna gönderilir.

d) Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün konu ile ilgili bürolarında evraklar ve dosyası incelenerek gereği yapılır.

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bütün yazışmalarını ilgili  eleman, müdür ve Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, sicil ve disiplin

Müdürlük içi denetim

 

MADDE 13: Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

 

Personel sicili

 

MADDE 14: Kültür ve Sosyal İşler  Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak puan verir,  kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Personel özlük dosyaları

 

MADDE 15: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a)        Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer gölge özlük dosyası düzenlenir.

b)        Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

 

 

Disiplin cezaları

 

MADDE 16:  Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personeli 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

 

            Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 17: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 18 : Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 19: Bu yönetmelik Hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

SIRA NO

HİZMET ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

1

Sinema  Salonu Tahsisi

 

Grup adına dilekçeyle başvuru

 

1 GÜN

2

Kurs Kayıtları

 

1) Başvuru Formu
2) Kimlik Fotokopisi
3) Ftoğraf
4) İkametgah

 

30 DAKİKA

3

Sergi Salonu ve Diğer Salonun Tahsisi

 

1) Şahsi Müraacaat
2) Başvuru Formu
3) Onay Yazısı

 

GÜN