KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

NAZMİYE DİDEM BİRİYETİŞİR AKYÜZ

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Dahili :Kalem:1241 - Sosyolog:1682 - 1716

Mail :kadinaile@esenyurt.bel.tr

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütür.

Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

KADIN VE AİLE HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

          Amaç

          MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sosyal hizmet müdahalesinin ve takibinin gerçekleştirilmesi, çocuk, genç, kadın, erkek bireylere ve ailelerine koruyucu, önleyici, destekleyici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık odaklı sosyal hizmetlerin, hizmete erişim kolaylığı esasıyla bir arada ve gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği içinde sunulduğu, Esenyurt Belediyesi Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün, kuruluş ve işleyişine, yürütecekleri hizmetlere ilişkin usul ve esaslar ile merkezde çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

 

           Kapsam

         MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Esenyurt Belediyesi Başkanlığına bağlı Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

          Dayanak

         MADDE 3 – (1) Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmekte olup, 08.05.2014 tarihli ve 2014/45 sayılı Meclis kararına dayanılarak hazırlanmıştır.

 

          Tanımlar

          MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

          a) Alan taraması: Kurum, kuruluş ve kişilerden gelen bilgiler de dikkate alınarak sosyal hizmet faaliyet ve uygulamalarından yararlanacak aile ve bireylerin tespiti ile sosyal sorunların analizi amacıyla gerçekleştirilen veri ve bilgi toplama faaliyetini,

          b) Başkan: Esenyurt Belediye Başkanını,

          c) Başkanlık: Esenyurt Belediye Başkanlığını,

          ç) Hizmet bölgesi: Esenyurt Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün sorumlu olduğu alanı,

          d) Müdürlük: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü,

          e) Sorumlu Başkan Yardımcısı: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünden sorumlu Başkan Yardımcısını,

          f) Komisyon: Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda çalışan sosyal hizmet komisyonunu,

          g) Merkez: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün Merkezini,

          ğ) Müdür: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürünü,

          h) Birim Sorumlusu: Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünde birim sorumlusunu,

           ı) Risk haritası: Alan taraması ile elde edilen ve paydaş kurumlardan sağlanan veri ve bilgilere dayalı olarak oluşturulan ve sosyal hizmet desteği sağlanmasını gerektiren konular bakımından sosyal risklerin; konular, gruplar ve yerleşim alanları   itibarıyla ayrı ayrı gösterildiği, puanlama usul ve esasları kılavuz ile belirlenen ve merkez tarafından her yıl güncellenen haritayı,

         i) Sosyal çalışma görevlisi: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji, sosyoloji, çocuk gelişimi, öğretmenlik, aile ve tüketici bilimleri ve sosyal hizmet alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğün Kuruluş Esasları, Hizmet İlkeleri ve Görevleri

 

         Merkezlerin kuruluş esasları

         MADDE 5 – (1) Esenyurt İlçesinde bir müdürlük kurulur.

          (2) İlçelerde birden fazla kurulacak müdürlüğe bağlı merkez ve birim sayısı ilçenin tüm yerleşim birimlerini kapsayacak şekilde hizmet bölgelerine ayrılarak belirlenir. Hizmet bölgesi, hizmet bölgesi kapsamına alınabilecek mahalle veya mahallenin coğrafi konumu, ulaşım imkânları ve ulaşılabilecek en yakın merkeze uzaklık, sosyal ve demografik yapısı ile hizmetin sunumunda işbirliği yapılabilecek kurum ve kuruluşların varlığı gibi hususlar ile Müdürlüğün görüşü dikkate alınarak Müdürlükten sorumlu Başkan Yardımcısı tarafından belirlenir ve Başkanın görüşüne sunulur.

          (3) Müdürlük, Başkan Yardımcısının teklifi ve Başkan onayı ile ilgili yıl bütçesine bu amaçla tefrik edilen ödenek tutarı dikkate alınarak kurulur. Kuruluş onayında, müdürlüğün yeri ve sorumlu olduğu hizmet bölgesi belirtilir.

          (4) Müdürlüğün hizmete erişim açısından kolaylık sağlayacak yerleşim alanlarında ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile sosyal hizmet kuruluşlarından bağımsız kendi hizmet binalarında hizmet sunması esastır.

          (5) Müdürlükler ihtiyaç duyulması halinde sunulacak hizmetlere erişim kolaylığı sağlamak amacıyla hizmetlerini, müdürün gerekçeli raporu, başkan yardımcısının teklifi ve Başkanlığın onayı ile birden fazla binada yer alan merkez ve birimlerde yürütebilirler. Merkez ve birimlerin binasının giderleri bağlı olduğu müdürlüğün ödeneğinden karşılanır, personel ve sorumlulukları müdür tarafından belirlenir.

 

          Hizmet ilkeleri

          MADDE 6 – (1) Müdürlükteki hizmet sunumunda, esas alınacak ilkeler şunlardır:

          a) Birey, aile ve toplumun ihtiyaçları esas alınır.

          b) Sorunların yerinde tespiti ve çözümü esastır.

          c) Hizmetler, sosyal sorunları çözmeyi ve sosyal riskleri azaltmayı amaçlar.

          ç) Hizmet politikalarının belirlenmesinde alan tarama analizleri dikkate alınır.

          d)Hizmet modellerinin tespitinde, hizmet bölgesinin sosyal, ekonomik ve kültürel yapıları dikkate alınır.

          e)Müdürlükte, birey ve ailenin kendi başına sorun çözme kapasitesi ve sosyal refahını artırmaya yönelik önleyici, eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetleri verilir.

          f)Hizmetin planlanması ve sunumunda paydaş kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılır.

         g)Toplumun bilgi ve farkındalığını artırmaya yönelik eğitim, kültür, sanat ve benzeri alanlarda faaliyetler yapılır.

         ğ) Hizmetler, müdürlüğün sorumlu olduğu hizmet bölgesinin tümünü kapsar.

         h) Hizmet sunumu ve önceliklerin belirlenmesi risk esaslı olarak yapılır.

 

 

 

          Merkezlerin görevleri

          MADDE 7 – (1) Müdürlüğün görevleri şunlardır:

           a)Aile bütünlüğünün korunması ve aile refahının artırılmasına yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

          b)Çocukların ve gençlerin sağlıklı gelişimini temin etmek üzere; çocuklara ve gençlere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

          c)Kadınların toplumsal hayatın tüm alanlarında hak, fırsat ve imkânlardan eşit biçimde yararlanmalarını sağlamak üzere; kadınlara yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

          d)Şehit yakınları ile gazilere yönelik sosyal hizmet faaliyetlerini yürütmek, bu alanda ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile gönüllü kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak.

          e)Öncelikle çocuğun aile içinde yetiştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla aileyi eğitim, danışmanlık ve sosyal desteklerle güçlendirmek.

          f)Korunmaya ve yardıma muhtaç birey ve ailelerin tespit edilmesini, desteklenmesini ve gerekli hizmetlere yönlendirilmesini sağlamak.

          g)Kamu kurum ve kuruluşları, gönüllü kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yürütülen sosyal hizmet faaliyetlerinin, Başkanlıkça belirlenen ilke, usul ve standartlar çerçevesinde inceleme ve denetimini yapmak.

           h)Birey ve ailelere yönelik eğitsel faaliyet ve projeler yürütmek, konferans, seminer ve benzeri etkinlikler düzenlemek; kültür ve sanat faaliyetlerini gerçekleştirmek.

           ı)Alan taramasında elde edilen bilgileri değerlendirmek ve bunları ilgili uygulayıcı kurum ve kuruluşlara aktararak hizmetlerin geliştirilmesine ve yeni hizmet modellerinin oluşturulmasına yardımcı olmak.

           j) Başkanlıkça verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kadın ve Aile Hizmetleri Komisyonunun Oluşturulması, Görev ve Yetkileri, Karar Alma Süreçleri

 

          Kadın ve Aile Hizmetleri Komisyonu Oluşturulması

          MADDE 8 – (1) Komisyon, Başkan Yardımcısı veya Başkan Yardımcısı tarafından görevlendirilen müdür başkanlığında, merkezde çalışan farklı birim ve branşlardaki personelden oluşturulur.

          (2) Komisyon, müdürün teklifi ve başkan yardımcısının onayı ile başkan dâhil en az üç, en fazla yedi kişiden oluşturulur. Komisyona asil üye sayısını aşmamak üzere     yedek üye görevlendirilir.

          (3) İhtiyaç halinde birden fazla komisyon oluşturulabilir.

          (4) Komisyon, haftada en az bir kez toplanır. İhtiyaç duyulması halinde müdürün çağrısıyla daha fazla sayıda toplantı yapılabilir.

 

         Komisyonun görev ve yetkileri

         MADDE 9 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:

         a) Hizmet bölgesinin sosyal, kültürel ve ekonomik yapısı ile alan tarama sonuçları ve risk haritasını esas alarak müdürlüğün hizmet politikasını belirlemek.

         b)Birimlerden yönlendirilen birey ve ailelere uygulanacak hizmeti belirlemek, uygulanan hizmetin devamına, değiştirilmesine ve sonlandırılmasına karar vermek.

          c)Yatılı kuruluşlara yönlendirilecek kişilerin kabulüne veya hizmetin sonlandırılmasına karar vermek.

          d)Müdürlük tarafından verilmekte olan hizmetlere yönelik olarak yapılan itiraz, ihbar ve şikâyetleri değerlendirerek karar vermek.

          e) Müdürlüğün faaliyetlerine yönelik projeleri hazırlamak ve yürütmek.

          f)Müdürlüğün yıllık çalışma programını hazırlamak, çalışmaları izlemek ve raporlamak.

 

           Komisyonun karar alma süreci

           MADDE 10 – (1) Komisyonda görüşülecek konular birimler tarafından toplantı öncesi komisyona bildirilir.

          (2) Komisyonun gündemi başkan tarafından belirlenir.

          (3) Kararlar üyelerin görüşlerini açıklamalarından sonra oy birliği veya oy çokluğu ile alınır. Komisyon kararına katılmayan üye tarafından karşı oy şerhi gerekçesiyle tutanağa yazılır ve imzalanır.

          (4) Komisyon tarafından ihtiyaç duyulması halinde birimlerden yeni bilgi ve belge istenebilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet Birimleri ve Görevleri

 

           Hizmet birimleri

           MADDE 11 – (1) Müdürlükte aşağıdaki birimler bulunur:

           a) Başvuru, tespit ve izleme birimi.

           b) Uygulama birimi.

           c) Eğitim ve danışmanlık birimi.

          (2)Birimlerde, hizmetlerin aksamadan yürütülmesini sağlayacak sayıda personel görev yapar. İhtiyaç halinde, personel birden fazla birimde görevlendirilebilir.

          (3)Birimler arasında, müdürlük tarafından sunulan hizmetlerin etkinliğini ve verimliliğini artıracak işbirliği ve koordinasyon müdür tarafından sağlanır.

          (4)Birimler tarafından hizmetlerin planlanmasında ve sunumunda kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler ile işbirliği yapılır.

 

            Başvuru, tespit ve izleme biriminin görevleri

            MADDE 12 – (1) Başvuru, tespit ve izleme biriminin görevleri şunlardır:

            a) Müdürlüğe yapılan başvuruları almak, başvuruları nedenlerine göre tasnif ederek veri tabanına kaydetmek, ihtiyaç duydukları hizmetlere yönlendirmek, gerektiğinde müdürlük dışına yönlendirdiği kişilerin iş ve işlemlerini bu kurum ve kuruluşlarda takip etmek.

            b) Müdürlüğe yapılan ihbarları almak, ihbarları veri tabanına kaydetmek, doğruluğunu yerinde tespit etmek, ihtiyaç duydukları hizmet sunumunu başlatmak, hizmetlere yönlendirmek, gerektiğinde müdürlük dışına yönlendirdiği kişilerin iş ve işlemlerini bu kurum ve kuruluşlarda takip etmek.

            c) Alan taraması yaparak elde edilen bilgileri veri tabanına kaydetmek, bu verilere göre hizmete ihtiyaç duyan birey ve aileleri yerinde tespit etmek, ihtiyaç duydukları hizmet sunumunu başlatmak, hizmetlere yönlendirmek, gerektiğinde müdürlük dışına yönlendirdiği kişilerin iş ve işlemlerini bu kurum ve kuruluşlarda takip etmek.

           ç) Alan taramasıyla elde edilen veriler sonucunda risk puanlaması ve analiz yapmak, analiz sonuçlarına göre sosyal hizmet uygulamalarına ilişkin öneriler hazırlamak.

         

          d) İstatistik verileri oluşturmak ve bu verileri rapor hazırlamak.

          e)İlçede Sosyal politika uygulamalarının belirlenmesine yardımcı olmak için diğer kurum ve kuruluşların istatistik ve verilerinden de faydalanarak hizmet bölgesinin risk haritasını oluşturmak ve güncel tutulmasını sağlamak.

          f)Müdürlük tarafından birey ve ailelere yönelik olarak yapılan hizmetlerin sunumunu ve hizmet sonrasındaki durumu yerinde izlemek ve değerlendirmek.

         g) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 

         Uygulama biriminin görevleri

         MADDE 13 – (1) Uygulama biriminin görevleri şunlardır:

         a)Yatılı kuruluşlara yönlendirilecek kişilerin kabulüne veya hizmetin sonlandırılmasına ilişkin işlemleri yapmak ve bu işlemleri sonuçlanıncaya kadar takip etmek.

         b) Aile ve kadına yönelik sosyal ekonomik destek işlemlerini yürütmek.

         c) Aile ve kadına yönelik ihtiyaç duydukları alanlarda eğitim ve rehberlik hizmeti sunmak.

        d) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

         Eğitim ve danışmanlık biriminin görevleri

         MADDE 14 – (1) Eğitim ve danışmanlık biriminin görevleri şunlardır:

         a) Birey ve ailelerin bilgi, bilinç düzeylerini ve toplumsal yaşama katılımlarını artırmaya yönelik eğitici, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile özel gün ve haftalarda faaliyetler düzenlemek.

         b) Başkanlığın görev alanına giren hizmet ve politikaların tanıtımına yönelik faaliyet ve etkinlikler gerçekleştirmek.

         c) Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, gönüllüler ile ilgili diğer kuruluşların sosyal hizmetlere katkı ve katılımlarını sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak, kamuoyunda bu doğrultuda farkındalık oluşturacak etkinlikler gerçekleştirmek.

         ç) Kadının sosyal ve ekonomik statüsünün yükseltilmesine yönelik programların geliştirilmesini ve uygulanmasını sağlamak.

         d) Ailenin refahı, mutluluğu ve bütünlüğünün sağlanmasına yönelik eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.

         e) Ailelerin veya bireylerin sorun çözme bilgi ve becerilerinin artırılması yönünde eğitici, geliştirici, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yürütmek.

         f) Müdürlük tarafından uygulanmasına karar verilen koruyucu, önleyici, eğitici ve geliştirici hizmetlerin sunulmasını sağlamak.

        g) İstismar ve şiddetin önlenmesi ile benzeri konularda çalışmalar yapmak.

        ğ) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

 

        

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Merkezde Çalışan Personelin Görev ve Yetkileri

 

         Müdür

         MADDE 15 – (1) Müdürün görev ve yetkileri şunlardır:

         a) Müdürlüğün yönetim, mali ve teknik tüm işlerini ilgili mevzuat doğrultusunda yürütmek, mevzuat değişikliklerini takip etmek ve uygulanmasını sağlamak.

         b)Müdürlük hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli plan ve programların hazırlanmasını, personel ve birimler arasında işbirliği ve eşgüdümü sağlamak, denetimlerini yapmak.

         c)Müdürlük tarafından sunulan hizmetlere daha kolay ulaşılmasını sağlamak için gereken önlemleri almak.

         ç)Müdürlüğün bulunduğu bölgede alan taraması yapılmasını, risk haritası oluşturulmasını ve gerekli güncelleme çalışmalarının yapılmasını sağlamak.

         d)Müdürlük tarafından elde edilen verilerin analiz edilerek sosyal hizmet modeli geliştirilmesine katkıda bulunulmasını ve ilgili sosyal hizmet modellerinin uygulanmasını sağlamak.

         e)Mesleki çalışmalara ilişkin gerekli kayıtların tutulmasını, standart formların düzenlenmesini, veri girişlerinin yapılmasını, istatistiksel bilgilerin hazırlanmasını, iş programlarının, faaliyet ve değerlendirme raporlarının hazırlanmasını ve ilgili mercilere zamanında ulaştırılmasını sağlamak.

         f)Müdürlük hizmetlerinin 6 ncı maddede belirtilen ilkeler doğrultusunda yürütülmesini sağlamak,

         g)Müdürlükte çalışan personelinin özlük hakları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesini sağlamak.

         ğ)Müdürlüğün yıllık bütçe teklifini hazırlayarak başkan yardımcılığı aracılığı ile başkanlığa göndermek, ödeneklerin amacına ve performans programına uygun olarak etkili, ekonomik ve verimli harcanmasını sağlamak.

         h)Müdürlüğün taşınır ve taşınmazlarına ilişkin iş ve işlemlerinin yürütülmesini sağlamak.

         ı)Hizmet binasının yangın, sabotaj ve diğer afetlere karşı korunmasına yönelik tedbirleri almak veya aldırmak.

         i)Personelin hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasını sağlamak.

          j) Müdürlük hizmet birimlerinde, yönetim işlevini görmek üzere birim koordinatörü görevlendirmek.

          k) Müdürlükteki birimler ile diğer kurum, kuruluşlar arasında hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak.

          l) İdari görevlerinin yanı sıra mesleğinin gerektirdiği çalışmalar ile amirleri tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

            Birim ve Merkez Yöneticileri

            MADDE 16 – (1) Birim ve Merkez Yöneticileri, müdürlük hizmetlerinin yürütülmesinde müdüre yardım eder ve hizmetlerin yürütülmesinde müdüre karşı sorumludur.

 

            Sosyal çalışma görevlisi

            MADDE 17 – (1) Müdürlükte, sosyal çalışmacı, psikolog, sosyolog, çocuk gelişimcisi, öğretmen, psikolojik danışman ve rehber öğretmen ile aile ve tüketici bilimleri bölümü mezunu olan meslek mensupları tarafından aşağıdaki görevler yerine getirilir:

            a) Sosyal hizmet sunulacak birey ve ailelere yönelik, sorunların çözümü için mesleki çalışmalarda bulunmak, rapor düzenlemek ve bunlarla ilgili işlemleri yürütmek.

            b) Müdürlüğün amacı, işleyişi ve sunulan hizmetleri bireylere, ailelere ve topluma tanıtmak.

           c) İlgili mevzuat uyarınca öngörülen tedbirlerin uygulanması ile gerekli hizmet modelinin bireylere ve ailelere sunulmasına yönelik sosyal inceleme raporunu düzenlemek ve amirine sunmak.

           ç) İhtiyaç olması durumunda yatılı kuruluşlarda gerekli mesleki çalışmalarda bulunmak

           d) Gizlilik ilkesine uygun olarak, yapılan çalışmalar ile ilgili kayıtları tutmak, yapılan mesleki çalışmalarla ilgili rapor ve dosyaları düzenlemek, arşivlemek.

           e) Çalışanların hizmet içi eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev almak.

           f) Görevlerini müdürün gözetiminde diğer meslek elemanları ile işbirliği içerisinde yürütmek.

          g) Genelge ve talimatlarla belirlenen görev tanımları içerisindeki diğer görevleri ve müdür tarafından verilecek görevleri yapmak.

 

          Psikolog

          MADDE 18 – (1) Psikologun, 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri şunlardır:

          a) İhtiyaç duyulması halinde bireylerin psikolojik değerlendirmelerini yapmak ve rapor hazırlamak.

          b) Birey ve ailelere yönelik psiko-sosyal alanda koruyucu, önleyici ve danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmek.

          c) Psikolojik sorunları olan bireyler için, ihtiyaç duyulması halinde sağlık kuruluşlarının psikiyatri bölümleriyle işbirliği yaparak ortak programlar düzenlemek ve yürütmek.

          ç) Psikolojik değerlendirme teknikleri ve gözlem metotları kullanarak bireylerin yetenek ve ilgi alanlarını belirlemek, zamanlarını değerlendirme ve uygun etkinliklere katılmaları konusunda yardımcı olmak.

          d) Klinik psikolojide uzmanlık derecesine sahip olmak kaydıyla, davranışsal veya duygusal psikolojik sorunların giderilmesi amacıyla aile ve aile bireylerine yönelik bireysel ve grup çalışmaları düzenlemek.

             e) Alan taraması ve başvurularla ilgili yapılacak mesleki değerlendirme doğrultusunda danışmanlık ve rehberlik hizmeti vermek.

 

            Çocuk gelişimcisi

            MADDE 19 – (1) Çocuk gelişimcisinin 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri şunlardır:

            a) Müdürlüğe yapılacak başvuru, ihbar ve alan taramaları veya herhangi bir şekilde tespit edilen çocukların; gelişim düzeylerini belirlemek, gelişimlerini izlemek, sorunların çözümüne yönelik olarak bu çocuklara danışmanlık hizmetlerini yürütmek.

            b) Gelişimlerinde davranış bozukluğu belirlediği çocukları kesin tanı, tedavi ve erken eğitim amacıyla uygun kurum veya kuruluşlara yönlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili kuruluşlardaki uzmanlarla işbirliği içinde müdürlük bünyesinde verilebilecek destek hizmetlerini organize etmek.

            c) Mesleki test, teknik ve yöntemlerini kullanarak, çocukların gelişimlerini değerlendirmek, gelişimleri yaşlarına uygun olmayan çocuklar için bireysel destekleyici eğitim programları hazırlayarak uygulama sürecinde ailelere danışmanlık yapmak ve uygulama sonuçlarını takip etmek.

 

            Psikolojik danışman ve rehber öğretmen

            MADDE 20 – (1) Psikolojik danışman ve rehber öğretmenin 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri şunlardır:

            a) Çocuk ve gençlerin gelişimlerini değerlendirmek, sorunların çözümüne yönelik olarak çocuklar ve ailelerine rehberlik ve danışmanlık yapmak, çocukları ve ailelerini gerektiğinde uygun kurum veya kuruluşlara yönlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili kuruluşlardaki uzmanlarla işbirliği içinde müdürlük bünyesinde verilebilecek destek hizmetlerini organize etmek.

            b) Başvurularla ilgili yapacağı mesleki değerlendirmeler doğrultusunda danışmanlık ve rehberlik yapmak, rapor hazırlamak.

            c) Ailelere, çocukların eğitimleriyle ilgili rehberlik ve danışmanlık yapmak, eğitim programları önermek.

            ç) Hizmetin amacına uygun nitelikteki araştırma ve incelemelerde görev almak.

 

            Sosyolog

            MADDE 21 – (1) Sosyologun, 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri şunlardır:

            a) Toplumu, toplumsal ilişkileri, olayları ve toplumsal değişmeleri araştırmak ve araştırma sonuçlarına dayalı rapor hazırlamak.

            b) Ulusal ve uluslararası örnekler ile müdürlüğün hizmet bölgesindeki toplumsal değer ve yargıları da dikkate alarak Başkanlık hizmet alanı ile ilgili her türlü olay ve olguya dair sosyoloji odaklı çalışmalar yapmak, rapor hazırlamak.

            c) Başkanlık tarafından ya da diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen sosyal hizmet alanıyla ilgili araştırma, proje ve etkinlik çalışmalarında görev almak, istatistikî verileri toplamak ve rapor hazırlamak.

            ç) Başvuru gruplarını ilgili sosyal, ekonomik, kültürel, demografik, yatay ve dikey hareketlilik gibi değişkenler üzerinden incelemek, aralarında bağlantılar kurmak ve inceleme sonuçlarının işaret ettiği çalışmalara ilişkin öneriler sunmak ve planlar yapmak, proje geliştirmek.

 

 

            İstatistikçi

           MADDE 22 – (1) İstatistikçinin görevleri şunlardır:

            a) Müdürlük tarafından ayrıca diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde gerçekleştirilen hizmet alanlarıyla ilgili araştırma, proje ve etkinlik çalışmalarında görev almak, sonuçları kullanılabilecek istatistikî verilere dönüştürerek veri tabanına kaydetmek, sosyologla işbirliği halinde analiz raporları hazırlamak ve analiz sonuçlarına dayalı öneriler geliştirerek ilgili birimlere iletmek.

            b) Başvuru grupları ve alan taraması sonuçlarını, sosyal, ekonomik, kültürel, demografik, yatay ve dikey hareketlilik gibi değişkenler üzerinden incelemek, aralarında bağlantılar kurarak inceleme sonuçlarının işaret ettiği çalışmalara ilişkin öneriler sunmak, plan yapmak ve proje geliştirmek.

 

 

 

 

 

 

           Öğretmen

           MADDE 23 – (1) Öğretmenin 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri şunlardır:

            a) Çocuk ve gençlerin gelişimlerini değerlendirmek, sorunlarının çözümü için çocuklar ve ailelerini uygun kurum veya kuruluşlara yönlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili kuruluşlardaki uzmanlarla işbirliği içinde müdürlük bünyesinde verilebilecek destek hizmetlerini organize etmek.

            b) Ailelere, çocuklarının eğitimleri ile ilgili konularda görev alanıyla ilgili eğitim programları önermek ve uygulamak.

            c) Çocuk ve gençlerin eğitimleri ile ilgili konularda resmi ve özel öğretim kurumlarıyla işbirliği yaparak ortak programlar düzenlemek ve yürütmek.

            ç) Aile yanında sosyal yardımla desteklenen çocukların bir eğitim kurumuna gündüzlü veya yatılı olarak devamına; iş ve meslek edinmesi amacıyla bir meslek veya sanat edinme kursuna gitmesine veya meslek sahibi bir ustanın yanına yahut kamuya ya da özel sektöre ait işyerlerine yerleştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.

 

           Aile ve tüketici bilimleri bölümü mezunu olan personel

           MADDE 24 – (1) Aile ve tüketici bilimleri bölümü mezunu personelin 18 inci maddede belirtilenlerin yanında diğer görevleri şunlardır:

            a) Ailelere, sahip oldukları mali imkânların yönetimi ve geliştirilmesi konusunda danışmanlık yapmak, bu alanda karşılaşılan problemlerle ilgili çözüm önerileri geliştirmek.

            b) Ailelere, kaynakların planlanması, kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve verimliliğin arttırılması konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak.

            c) Ailelerin ve bireylerin tüketici hakları konusundaki bilincini artıracak eğitim programları ve eğitici materyaller hazırlamak.

 

          Sağlık personeli

          MADDE 25 – (1) Sağlık personelinin görevleri şunlardır:

          a) Müdürlüğe başvuran ailelere ve aile bireylerine verilecek koruyucu, önleyici sağlık eğitimi hizmetlerini planlamak ve uygulanmasına karar verilen eğitim programlarında görev almak, gerektiğinde ilgili sağlık merkezleri ile koordinasyon içinde bu çalışmaları yapmak.

           b)Yatılı bakım hizmeti alan ailelere yönelik ve diğer hizmetlerle ilgili alan tarama çalışmalarına katılmak.

           c) Müdürlüğe başvuran aile ve bireyleri, ihtiyaç duydukları hizmeti alabilecekleri sağlık kuruluşlarına yönlendirmek, sonucunu izlemek ve ilgili kuruluşlardaki uzmanlarla işbirliği içinde müdürlük bünyesinde verilebilecek destek hizmetlerini organize etmek.

          Ortak görevler

           MADDE 26 – (1) Görevleri 18 ve 26 ncı maddeler arasında belirtilen personel, ilgili maddelerdeki görevleri yanında aşağıdaki görevleri de yerine getirirler:

            a)İş programları ve alan taraması çalışmaları ile faaliyet raporlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev almak.

            b) Görev alanı ve yürüttüğü çalışmalarla ilgili kayıtları tutmak, veri girişlerini yapmak, raporları hazırlamak ve arşivlemek.

            c) Diğer kurum, kuruluş ve gönüllülerle görev alanıyla ilgili yapılacak işbirliği çalışmalarında görev almak.

            ç) Görev verilmesi halinde müdürlük bünyesinde oluşturulacak çalışma gruplarında görev almak.

            d) Çalışma programlarının hazırlanması ve uygulanmasında görev almak.

            e) Görev alanıyla ilgili konularda eğitim programları önerileri geliştirmek, eğitim materyalleri hazırlamak ve gerektiğinde uygulamak.

            f) Yerel kaynaklardan da faydalanarak hizmet bölgesindeki toplumsal sorunların çözümüne katkı sağlayacak öneriler hazırlamak.

            g) Hizmet verilen kişilere ait edinilen bilgiler gizli tutularak, mesleki etik ilkeleri çerçevesinde görev yapmak.

            ğ) Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili mesleğinin gerektirdiği diğer çalışmaları yapmak.

            h) Müdür tarafından verilen diğer iş ve işlemleri yapmak.

 

            Diğer personel

             MADDE 27 – (1) Müdürlükte, idari, teknik, mali hizmetler ile diğer hizmetleri yürütmek üzere istihdam edilen personel, kadro ve görev unvanlarının gerektirdiği görevleri ve görev unvanlarıyla ilgili olmak kaydıyla müdür tarafından verilen görevleri yürürlükteki mevzuata uygun olarak yapar.

 

            Personelin eğitimi

            MADDE 28 – (1) Müdürlükte çalışan personel için, verilmesi zorunlu olan eğitimler yanında ayrıca sosyal hizmet ve sosyal politika alanına ilişkin teori ve uygulama esaslı hizmet içi eğitim ve uyum eğitim programları da düzenlenir.

            (2) Hizmet içi eğitim ve uyum eğitimi programları, müdürlüğün hizmet ve faaliyetlerini aksatmayacak şekilde gerçekleştirilir.

            (3) Hizmet içi eğitim ve uyum eğitim programları Başkanlıkça planlanır.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

           Müdürlüğün hizmet binaları

           MADDE 29 – (1) Müdürlüğün hizmet binalarının özelliklerine ilişkin standartlar Başkanlık tarafından belirlenir.

 

           Mevcut hizmet binalarının kullanımı

           MADDE 30-  Başkanlıkça kapatılan hizmet binaları; bulunduğu bölge nüfusunun fazlalığı, coğrafi konumu, hizmetin gereği ve iş yoğunluğu gibi hususlar dikkate alınarak ihtiyaç halinde müdürlük tarafından kullanılabilir.

 

 

         Müdürlüğün Giderleri

         MADDE 31– 2014 yılı içerisinde yeni açılan müdürlüğün her türlü giderleri, ilgili müdürlüğünde bütçe ödeneğinden karşılanır.

 

         Yürürlük

         MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

         Yürütme

         MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Esenyurt Belediye Başkanı yürütür.

SIRA
NO

HİZMET ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

1

Bireysel Psikolojik Danışmanlık

Şahsi müracaat

1 Gün

2

Kurs Kayıtları ( Hijyen, Aile içi İletişim, Kadın Sağlığı, Çocuk Psikolojisi ve Ev Ekonomisi, Drama )

1- Başvuru formu

2- Kimlik fotokopisi

3- Fotoğraf

4- İkametgah

Periyodik 3 Aylık Süreli Eğitimler