KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ

ERSİN KILIÇ

Telefon :4440411

Fax :0212 6220399

Dahili :1009 - 1248

Mail :kentseldonusum@esenyurt.bel.tr

- -

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI KENTSEL DÖNÜŞÜM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve İlkeler

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu yönetmelik; Esenyurt Belediye Başkanlığı Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili esasları düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönetmelik, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü’nde görevli personelin, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu, 4704 sayılı Kamu İhale Kanunu ve sair ilgili mevzuat gereğince hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönetmelikte geçen tanımlar şunlardır;

a)            Belediye              : Esenyurt Belediyesini,

b)           Başkanlık             : Esenyurt Belediye Başkanlığını,

c)            Müdürlük           : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü, ç) Müdür      : Kentsel Dönüşüm Müdürünü,

d)           Şef         : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü Şefini,

e)           Teknik Personel: Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde görev yapan mühendis, mimar, şehir plancısı vb. mühendis veya teknikeri,

f)            Memur : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde görevli memuru,

g)            İşçi         : Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünde görevli işçi personeli, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Müdürlüğe Bağlı Alt Birimler, Çalışma Şekli ve Personel

 

Müdürlüğe bağlı alt birimler

MADDE 5- (1) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünün personel ve teşkilat yapısı aşağıda belirtilen şekildedir:

a)            Müdür

b)           Şef

c)            Personel

 

Çalışma şekli

MADDE 6- (1) Müdürlük, Başkanlık Makamınca görevlendirilmiş bir başkan yardımcısına bağlı olarak çalışır.

 

Müdürlük personeli

MADDE 7- (1) Müdürlük; müdür, şef, teknik personel, memur ve görevlendirilmiş işçilerden oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlüğün Çalışma Şekli, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Müdürlüğün görevleri

MADDE 8- (1) 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında hazırlanan riskli yapı tespit raporlarının incelenmesi ve risk analizi yapılacak binalara ait işlemler dahil olmak üzere; ilçe halkına, güvenli ve sürdürülebilir yaşamsal mekânlar oluşturulması, fiziksel sosyal ve ekonomik olarak gelişiminin sağlanabilmesi için farklı disiplinlerdeki teknik çalışmalarla bilimsel yöntemlere ve analizlere dayanarak ilçeye değer kazandıracak kentsel tasarım/dönüşüm faaliyetlerinin sağlanması ilkesi ışığında; Temel görevleri aşağıda maddeler halinde sıralandığı gibidir:

1)            Belediye sınırları içerisinde 6306 sayılı yasa ve yönetmelikleri kapsamında Belediyemizce yapılacak çalışmaları yürütür.

2)            Uzun dönemli kentsel tasarım proje ve programları hazırlar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözümler üretilmesini sağlar. Belediye adına takibini yapar.

3)            Kentsel dönüşüm sürecinde; altlık haritalar ve diğer verileri temin eder. Faaliyet alanları ile ilgili ihtiyaca göre kamu kurum ve kuruluşları ile irtibata geçerek görüş alır.

4)            Yetki alanı içinde dönüşüm alanı olarak belirlenen alanlarda Hazine, kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve vakıflar tarafından idare edilenler özel mülkiyette bulunanlar da dahil her türlü arsa ve arazilerin ve bunların üzerinde bulunan bütün yapıların Kentsel Dönüşüm amaç ve programına uygun olarak iyileştirilmesi için uygulama ve programlar yapar.

5)            Belediye sınırları içinde fiziksel, sosyal ve ekonomik olarak kente entegre olmayan bölgeleri belirleyerek, bu alanlarda öncelikli olarak kritik yoğunluklu, düzensiz gelişmiş ve afet riski taşıyan alanlardan başlayarak kentsel dönüşüm alanlarını tespit eder, planlar yapar ve uygulama programlarını hazırlar.

6)            6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun kapsamında “Riskli Alan ve Rezerv Yapı Alanları” ile ilgili çalışmaları yapar ve Bakanlığın istediği şekliyle dosyaları hazırlar ve Bakanlığa sunar.

7)            Jeolojik-jeoteknik etütler yapmak veya yaptırmak için gerekli tüm çalışmaları yürütür.

8)            Kentsel Dönüşüm hakkında toplumu bilgilendirmek amacıyla yazılı ve görsel kitap, kitapçık, broşür, vb. bastırır, ilan yolu ile tanıtım yapar.

9)            Kentsel dönüşüm alanı ile ilgili sorunları tespit eder, mülkiyet haklarının tanımlanmasını ve alana ait tüm verilerin elde edilerek değerlendirilmesini sağlar.

10)         Alanın dönüşümü sonucunda ortaya çıkacak projenin iktisadi değerinin belirlenmesi amacıyla, Kentsel Dönüşüm alanlarına ait hazırlanan projelerin değerleme raporlarını ve matematiksel paylaşım modelini hazırlar veya hazırlatır.

11)         Yapılacak değerlendirme çalışmaları sonrasında Proje alanındaki gayrimenkullerin değer tespitlerinin yapılmasını ve Arazi Kullanım Paftası ile  Kentsel Kurgusal Tasarım Projelerinin hazırlanmasını ve gerekli görülmesi durumunda Proje Teknik Danışmanlık hizmeti alınmasını sağlar.

12)         Kentsel dönüşüm proje alanlarında bulunan yapıların kamulaştırılması, boşaltılması ve yıkımında ilgili müdürlükler ile koordineli çalışmayı sağlar.

 

13)         Faaliyet konuları, donatı alanları ve diğer yatırım ihtiyaçları için; proje geliştirilmesi, arsa ve arazi düzenlemesi, yapım işlerinin gerçekleştirilmesi, toplu ortaklık ve proje ortaklıkları kurulması, finansal destek sağlanması ve yönetilmesi için kaynak  ve model araştırması, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapılması, her türlü sınırlı ayni hak, şahsi hakların tesis ve devri, trampa ve mülkiyetin el değiştirmesi de dâhil olmak üzere bu konuda yapılacak her türlü iş ve işlemlerin yapılmasında diğer müdürlükler ile koordineli çalışmayı sağlar.

14)         Deprem tehlikesi ve bölgenin diğer doğal riskleri sonucu kentsel dönüşümü zorunlu kılan nedenler için çözüme yönelik çalışmalar ve uygulamalar yapar ya da yaptırır.

15)         Belediyenin Kentsel Dönüşüm alanlarındaki tüm yapım faaliyetleri (altyapı, üstyapı, rekreasyon) ile ilgili avan, kesin ve uygulama projelerini, hazırlar veya hazırlatır, onaylar, yapar veya yaptırır.

16)         Kentsel donatı elemanları ile ilçenin fiziksel kalitesini artıracak, kent estetik çalışmalarına yönelik kentsel tasarım projeleri ve hizmetlerini yapar veya yaptırır.

17)         İlçede kent kimliğini belirleyici ve sosyo-ekonomik olarak gelişimine katkı sunmak amacıyla kentsel tasarım projeleri (cadde, sokak, meydan düzenlemeleri v.s) üretilmesini sağlar, uygulamasını yapar.

18)         İlçenin her türlü “Kentsel Tasarım Rehberi”ni ve benzer amaçlı kılavuz dokümanını yapar veya yaptırır.

19)         Kentsel Tasarım hizmetlerinin daha verimli ve etkin sunulması yönünde araştırma ve geliştirme çalışmalarını (AR-GE) yapar, projeler geliştirir ve uygular.

20)         Belediyenin Kentsel Dönüşüm alanlarındaki tüm faaliyetlerinin ihtiyaca göre diğer kamu kuruluşları tarafından yapılması durumunda protokoller hazırlar. Kontrollük ve denetimini yapar.

21)         Belediyenin yapacağı kentsel dönüşüm ile ilgili tüm yapım, hizmet alımı, danışmanlık hizmet alımı işlerinde ihale işlemleri ve kontrollük hizmetlerini (ihale dosyalarının hazırlanması, kontrollük, muayene ve kabul, kesin hesap işlemleri dahil) yapar veya yaptırır.

22)         Aciliyet arz eden hallerde Müdürlük amacı doğrultusunda stratejileri ortaya koyar, yapılacak eylem planlarını saptar, hedef ve ilkeleri belirler, öncelikli ve acil proje geliştirme alanlarını saptar, geliştirilmesi veya kentsel tasarımı öncelik arz eden proje alanları için her ölçekte eş-zamanlı plan/proje/detay ve uygulama çalışmalarını belediye yetkisini kullanarak hazırlar veya hazırlatır, hayata geçinceye kadar takip eder ve neticelendirir.

23)         Belediyenin görev, yetki ve sorumluluğunda olan alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde panel, konferans, seminer, yarışma vb. etkinlikler düzenler.

24)         Faaliyet konularıyla ilgili kaynak, model araştırma, plan, proje uygulama yapar, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla beraber çalışmalar yapar.

25)         Kalite yönetim sisteminin uygulanmasını sağlar, altyapı ve üst yapı bilgi sisteminin kurulmasını sağlar, kentsel tasarım Ar-Ge çalışmalarını yürütür.

26)         Görev alanına giren konularda Belediyenin ihtiyaç duyacağı fon-hibe-destek kredileri için ilgili mercilerin uygun formatlarında Belediye için başvuru dosya ve taleplerini oluşturur ve takibini yapar.

27)         Kentsel dönüşüm ve tasarım çalışmaları sırasında toplanan ve toplanacak bilgi ve dokümanların tasnifini yaparak uygun ortamlarda ve formatlarda arşivlenmesini sağlar.

28)         Kentsel dönüşüm projeleri hazırlar veya hazırlatır.

29)         Çöküntü ya da çarpık yapılaşmış alanların, eylem planlarıyla uyumlu rehabilitasyonunu sağlar.

 

30)         Deprem tehlikesi ve bölgenin diğer doğal riskler gereği Kentsel Dönüşümü zorunlu kılan nedenler için desantralizasyon çalışması ve uygulamaları yapar.

31)         Faaliyet konularıyla ilgili Kültür ve Tabiat Varlıkları Bölge Kurulları ile diğer dış yetkili dairelerle gerekli yazışmaları Belediye adına yapar.

32)         Sürdürülebilir çevre, ekolojik yerleşmeler, ihtisas kentleri, koridor rehabilitasyonları ve özellikli kentsel mekânların sosyo-ekonomik yapılarını da dikkate alarak yapılandırır, Metropoliten alan Prestij omurgalarını tesis eder.

33)         Deprem sürecinin gerektirdiği kentsel kamusal mekânların, kentsel yerleşmelerin yapı stokunun yeniden yapılandırılmasını sağlar.

34)         Esenyurt genelinde faaliyet konuları ile ilgili toplumsal ihtiyaç ve isteklerin belirlenmesi, uygulamalarda halkın katılımının sağlanması amaçlı sosyolojik araştırmalar yapmak veya yaptırmak.

35)         Diğer birimlerin projelerle ile ilgili taleplerini değerlendirerek sonuçlandırır ve ortaklaşa yapılacak işlerde koordinasyona katılır.

36)         Sürdürülebilir çevre, ekolojik yerleşmeler, ihtisas kentleri, koridor rehabilitasyonları ve özellikli kentsel mekânların sosyo-ekonomik yapılarını da dikkate alarak yapılandırır, Metropoliten alan Prestij omurgalarını tesis eder.

37)         Faaliyet alanı ile ilgili projelerin hayata geçirilmesi için ihale dosyalarının hazırlanmasını ve ihale sonrası faaliyetlerin denetimini, kontrolünü, kabulünü ve onayını sağlar.

38)         Belediye veya kamu için ihtiyaç duyulan yapı ve tesisler için projeleri hazırlar veya hazırlatır.

39)         Müdürlük yıllık bütçesinin ve faaliyet raporunun hazırlanmasına, ayniyat çalışmalarına vb. çalışmalara katkı sağlar.

40)         Belediye gayrimenkulleri ile Kamu İdarelerine ve Hazineye ait gayrimenkullerde ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda yapılacak mekânsal yatırımlarla ilgili konular ve diğer ortak konuların gerçekleştirilmesi için yetkili resmi mercilerle protokoller yaparak, ortak programlar, yatırımlar, projeler geliştirir.

41)         Fikir düzeyinde ya da ön avan, kesin ve gerektiğinde tatbikat mimari projelerini hazırlar veya hazırlatır.

42)         Esenyurt Mekansal Stratejik Planında belirlenen vizyon proje çalışmalarını sürdürülebilir bir yaklaşımla oluşturur ve yürütür.

43)         Yatırım Proje öncesi araştırmaları yapar (analitik çalışmalar-analiz ve sentezler).

44)         Projelerin ihtiyaç duyduğu programları belirler.

45)         Kentin ihtiyaçları doğrultusunda her ölçekte Kentsel Tasarım Projeleri, cephe tasarımları, cephe ıslah çalışmaları yapar ya da yaptırır. Yine kent ihtiyaçları doğrultusunda imar komisyonuna tekliflerde bulunur.

46)         Güvenli ve sürdürülebilir yaşanılır mekânlar oluşturulmasını sağlar, öncü rol kazandırma konularıyla ilgili çalışmalar yapar.

47)         Gerektiğinde Müdürlük bünyesinde; konuları ile ilgili olmak üzere Belediye Başkanlığı bünyesindeki diğer Müdürlüklerin teknik elemanlarından oluşan Kentsel Tasarım Koordine ve Değerlendirme Komisyonları oluşturur.

48)         Kent estetiğini bozan, görüntü kirliliğine neden olan tüm olumsuzlukların önüne geçilmesi amacı ile diğer müdürlükler ile koordinasyon sağlar.

49)         İlçe potansiyellerini değerlendirerek ekonomik, sosyal, fiziksel ve kültürel kalkınmaya destek verecek ve/veya sağlayacak analitik etüt ve analiz yapar, yaptırır.

50)         Faaliyet konularıyla ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer dış yetkili dairelerle gerekli yazışmaları Belediye adına yapar.

51)         Yurtiçi ve yurtdışındaki yerel yönetimlerle ilişki kurarak bilgi ve teknoloji kazanımı elde eder ve kültürel etkinlik sağlar.

 

52)         İlçe ihtiyaçlarına yönelik ulaşım hizmetlerinin projelendirmesinde, gerek Belediyemiz gerekse de İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğüyle koordineli işbirliğini sağlar.

53)         Kent içindeki bozuk, kırık yenilenme ihtiyacı olan toplayıcı ve tali yollarda Geometrik düzenleme ve Kentsel Tasarım Projeleri üretir.

54)         Mesleki konularda birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapar. Proje üretme konusunda yeni teknolojileri öğrenmek, takip etmek; personelin bu amaçla eğitimini sağlamak üzere hizmet alımı ihalesi yapar.

55)         Belediyemizin proje uygulama süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde mimari, statik, elektrik, makine vb. ön avan, kesin ve tatbikat projelerinin hizmet  alımını yapar.

56)         İlçe bütününde toplum ilişkilerini güçlendirmek, yüz yüze ilişkileri sağlamak üzere; kent meydanları, toplanma alanları ve yayalaştırma gibi projeleri üretir.

57)         Faaliyet konularıyla ilgili kaynak, model araştırma, proje uygulama yapar, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapar.

58)         6306 sayılı yasa kapsamında riskli yapı tespitini yapmak veya yaptırmak

59)         Riskli alan, kentsel gelişim ve riskli yapılara ait değer tespit ve hak sahipliğini yapmak veya yaptırmak

60)         6306 sayılı yasa kapsamında ilçedeki kira yardımı başvurularını değerlendirerek sonuçlandırmak

61)         3194 sayılı imar kanunu ve 2942 sayılı kamulaştırma kanununun belediyelere verdiği tüm yetkileri kullanır. Gerektiğinde imar kanunun 15 ve 16. maddeleri doğrultusunda ifraz ve tevhit işleri ile arazi ve arsa düzenlemesi başlığını taşıyan 18. madde çerçevesinde imar uygulamaları yapar. Müdürlükle ilgili işlerde 2942 sayılı kamulaştırma kanunu kapsamında başkanlık oluru ile işlem yapar veya ilgili müdürlükten talep eder.

62)         Faaliyet konuları, donatı alanları ve diğer yatırım ihtiyaçları için; proje geliştirilmesi, toplu ortaklık ve proje ortaklıkları kurulması, finansal destek sağlanması ve yönetilmesi için kaynak ve model araştırması, yerli yabancı uzman ve destek kuruluşlarıyla çalışmalar yapılması, her türlü sınırlı ayni hak, şahsi hakların tesisi ve devri, trampa ve mülkiyetin el değiştirilmesi de dahil olmak üzere bu konuda yapılacak her türlü iş ve işlemleri yapar veya yapılmasını sağlar.

63)         Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü faaliyet konuları ile ilgili olmak üzere belediyenin diğer müdürlüklerinin teknik elemanlarının katılımı ile ihtiyaç duyulan komisyonların başkanlık oluru ile oluşturulmasını sağlar.

64)         Başkanlık emri ile gelen ve kentsel dönüşüm alanında kalan veya kentsel dönüşüm alanına alınması öngörülen yerlerde, toplu konut olan site, kooperatif vb.. yerlerde meri plan durumuna göre inşaat alanı hesaplar.

65)         Müdürlük yıllık bütçesinin ve faaliyet raporunu hazırlar,

66)         Belediye Başkanlık Makamınca verilecek görevleri ifa eder.

67)         Görev alanıyla ilgili olarak vatandaşlarımızın her türlü şikâyet ve taleplerini değerlendirir ve sonuçlandırır.

 

Müdürlüğün yetki ve sorumlulukları

MADDE 9- (1) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, 657 sayılı devlet Memurları Kanunu, 5393 sayılı Belediyeler Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun,2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu,4704 sayılı Kamu İhale Kanunu ve sair mevzuat gereğince ilgili yasalar ile bunlara bağlı yönetmelik, yönergeler, genelgeler ve diğer mevzuata göre görev yapar.

 

Müdürün yetki ve sorumlulukları

MADDE 10- (1) Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları şunlardır;

a)            Kentsel Dönüşüm Müdürlüğünü Belediye Başkanlık Makamına karşı temsil eder.

b)           Müdürlük personelinin disiplin amiridir.

c)            Müdürlük bünyesinde yürütülen işlerin, ilgili kanunlar, mevzuatlar, yönetmelikler ve ilgili genelgeler çerçevesinde doğru yapılmasından sorumludur.

ç)            Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu olabilen kişidir. Müdürlük bünyesinde görevli tüm personelin amiridir.

d)           Müdürlüğün tüm görevlerinin yürütülmesinin koordinasyonunu, düzenini sağlamak görev ve sorumluluğu Müdüre aittir.

e)           Personel idaresi, izinler ve çalışma düzeninin sağlanması, disiplin işlerinin takibi ve personel arasında görev bölümü yapar.

f)            Gelen ve Giden evrakı inceler ve sonuçlandırılmasını sağlar.

g)            Diğer müdürlüklerle koordinasyonu sağlar, yasalar çerçevesinde verilen her türlü ek görevi yapar.

ğ)            Müdürlüğün standartları yakalayabilmesi için gerekli çalışmayı ve gayreti gösterir.

h)           Müdürlük personelinin verimini arttırmak için gerekli motivasyonu sağlar. ı) Hizmet içi her türlü düzenlemeyi yapar. Müdürlük içi yönergeler yayınlar.

i)             Disiplin amiri olarak personeline Disiplin Yönetmeliğinin öngördüğü disiplin cezalarını Başkanlığa teklif eder. Kendisine bağlı başarılı personele takdirname ve ödül verilmesini teklif eder.

 

Teknik personelin yetki ve sorumlulukları

MADDE 11- (1) Teknik personelin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)            Servise havalesi yapılan evraklarla ilgili yazışmalar yapar.

b)           Vatandaşların şikâyet ve taleplerini değerlendirir.

c)            Kuruma gelen vatandaşlara parsellerin onaylı imar planına ve diğer bağlayıcı hükümlere göre yapılaşma şekil ve şartlarıyla ilgili imar durum bilgisini çizili, yazılı veya sözlü olarak verir.

ç) Diğer birimlerin müdürlükle ile ilgili taleplerini değerlendirerek sonuçlandırır ve yapılacak işlerde koordinasyonu sağlar.

d)           Müdürlük konusu alanların İmar planı değişiklikleri, revizyonu ve mevzi imar planı talepleriyle ilgili işlemleri yapar.

e)           Müdürlük konusu alanların paftalarını hazırlar ve takibini yapar

f)            Belediye meclisine havale edilecek evraklarla ilgili çalışmaları yapar ve meclis tarafından değerlendirilen evrakların ilgili kurumlara ulaşmasını sağlar, sonuçlandırır.

ğ)            Müdürlük konusu alanların İmar planları ve imar durumlarının sayısallaştırılması ile ilgili çalışmalar yapar.

g)            Müdürlük konusu alanların İmar planları ile ilgili ihale çalışmaları yapar.

ı)             Müdürlük konusu alanların Planlama çalışmaları doğrultusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler yapılması ve kurum görüşlerinin toplanmasını sağlar.

h)           Arazi inceleme, tespit ve değerlendirme çalışmaları yapar.

i)             Belediyenin dışında yürütülen planlama ile ilgili çalışma, toplantı ve komisyonlara katılır.

j)             6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamındaki iş ve işlemleri yapar.

k)            Belediyemizin proje uygulama süreci kapsamında gerekli görüldüğü takdirde mimari, statik, elektrik, makine vb. ön avan, kesin ve tatbikat projelerinin hizmet alımını yapar.

l)             Servise gelen vatandaşlara bilgi verir.

m)          Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

n)           Belediye sınırları içerisinde 5998 sayılı yasa ile değişik 73.madde ile 6306 sayılı yasa ve yönetmelikleri kapsamında Belediyemizce yapılacak çalışmaları yapar.

 

Memurun yetki, görev ve sorumlulukları

MADDE 12- (1) Memurların görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)            Müdürün şahıslar ve kurum temsilcileriyle gerekli hallerde telefonla iletişimini

b)           Randevu talep eden kişilerin isteklerini amirlerine iletir, onaylaması halinde ilgili kişilere randevu verir.

c)            Birime gelen vatandaşlara yardımcı olur ve yönlendirir.

ç)            Birimine gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak bakar ve ilgililerine aktarılmasını sağlar.

d)           Müdürlüğün sunumlarını müdürün talimatları doğrultusunda hazırlar.

e)           Müdürlük Kalemindeki kayıt, zimmet, fihrist, gelen evrak, giden evrak kayıt defterleri ile ileride Müdürlükçe gerekli görülecek diğer defterlerin nizamını ve kaydedilmesini sağlar.

f)            Müdürlük demirbaşındaki zimmetli eşyaları koruyarak, bunların her yılbaşı dökümünü ve sayımını yapar.

g)            Resmi tebliğleri Müdürlük adına tebellüğ eder.

ğ)            Müdürlük dahilindeki tüm personelin özlük ve sicil işlemlerinin düzenli bir biçimde idame ettirilmesini sağlar.

h)           Müdür, birim amirleri arasında havale edilen evrakları takip eder, zimmet kayıtlarını tutar.

ı)             Gelen yazı ve belgelerin görevli memurlar vasıtasıyla bilgisayar ortamında kaydı yapılır, tarayıcılardan dijital arşiv ortamında ilgili dosyalarında saklanması sağlanır.

i)             Gelen bir evrakın arşivde evveliyatının olup, olmadığı araştırılır.

j)             Evrakın evveliyatı varsa dosyasına eklenerek raportörüne ulaşması sağlanır ve zimmet kayıtları tutulur.

k)            Sonuçlandırılan ve çıkışı yapılan evrakın dosyasında hıfzı sağlanır.

l)             Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirir.

 

İşçilerin görev ve sorumlulukları

MADDE 13- (1) İşçilerin görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır;

a)            Müdürün verdiği görevleri yasalar çerçevesine tam ve zamanında yaparlar.

b)           Müdürlüğün düzen ve kurallarına uyarlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görevlerin Yürütülmesi ve Koordinasyon

 

Görev

MADDE 14- (1) Müdürlük personeline görev, Başkanlık Makamınca veya bağlı bulunulan Başkan Yardımcısınca yazılı veya sözlü olarak verilir. Yazılı belgeler kayıt tutularak saklanır.

 

Görevin yürütülmesi

MADDE 15- (1) Tüm personel kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda özenle ve süratle yapmak zorundadır.

 

Müdürlükler arası çalışma koordinasyonu

MADDE 16- (1) Müdürlük personeli arasındaki işbirliği müdür tarafından sağlanır.

(2)          Gelen evraklar Evrak Kayıt ve Takip Bürosunda toplanır. Zimmet defterine işlenir. Konularına göre ayrılarak şefe veya müdüre bildirilir.

(3)          Herhangi bir nedenle personelin görevden ayrılması durumunda zimmetinde bulunan evrak ve dosyaların son durumu ile birlikte devir teslimi yapılır.

(4)          Belediyenin diğer müdürlüklerinden gelecek talepler ilgili yasalar ve yönetmelikler çerçevesinde müdürün onayı ile sonuçlandırılır.

 

Kurum ve kuruluşlarla koordinasyon

MADDE 17- (1) Diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon şu şekilde sağlanır: Müdürlüğün Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve diğer kurum ve kuruluşlarla yapılacak yazışmalar; Esenyurt Belediyesi İmza Yetkileri Yönergesi hükümleri doğrultusunda yürütülür.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Evraka Yapılacak İşlem, Dosyalama İşlemleri

 

Evraka yapılacak işlem

MADDE 18- (1) Gelen ve giden evraka yapılacak işlemler şunlardır;

a)            Gelen evrakın önce kaydı yapılır, müdür veya müdürün yetkilendirdiği personel tarafından ilgili personele havale edilir, personel ilgili evrakın gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.

b)           Evrak ilgili personele dağıtılır.

c)            Gelen ve Giden evrak ilgili kayıt defterine sayılarına göre işlenir, dış müdürlük evrakı yine zimmetle ilgili müdürlüğe teslim edilir.

 

Arşivleme ve depolama

MADDE 19- (1) Müdürlükte yapılan tüm yazışmaların birer sureti yazı işleri müdürlüğüne bağlı arşiv şefliğine gönderilir. İhtiyaç duyulması halinde gerek görülen evrakların bir nüshası da Müdürlükte konularına göre ayrı ayrı klasörlerde saklanır.

 

Dosyalama işlemleri

MADDE 20- (1) Dosyalama işlemleri şunlardır;

a)            Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri,

b)           Personel dosyaları,

c)            Genelge ve Bildiri Dosyası, ç) Başkanlık Onay Dosyası,

d)           Kaymakamlık Yazışma Dosyası,

e)           Müdürlükler arası yazışma dosyası

f)            Kurumlar arası yazışma dosyası

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

MADDE 21- (1) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

(2)          Kentsel Dönüşüm Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel özlük dosyaları

MADDE 22- (1) Müdürlükte görevli tüm personel için birer özlük dosyası düzenlenebilir.

 

Disiplin cezaları

MADDE 23- (1) Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 24 - (1) Bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

MADDE 25 - (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 26- (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

-