KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNNUR YILDIRIM

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Dahili :Kreş Müdürlüğü Ödemeleri: 1170 - Kreş Müdürlüğü Bordro Takip: 1173 - Kreş Müdürlüğü Öğrenci Kayıt: 1058

Mail :kres@esenyurt.bel.tr

36-66 ay, çalışan anne ve babaların çocuklarına hizmet vermekteyiz.

Kreşlerimiz sabah 07:30-19:00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

T.C.

ESENYURT BELEDİYESİ

KREŞ MÜDÜRLÜĞÜ

KREŞ ve GÜNDÜZ BAKIMEVLERİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ – BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

MADDE 1-  Bu Yönetmeliğin amacı, Esenyurt Belediyesi tarafından dini ve örfi eğitim anlayışına uygun olarak; çocukların bakımlarını gerçekleştirmek, bedensel ve ruhsal sağlıklarını korumak ve geliştirmek, temel beceri ve alışkanlıklar kazandırmak üzere açılacak ‘Kreş ve Gündüz Bakımevleri’ deki hizmetin tür ve niteliğini,kuruluş, yönetim, eğitim, denetim ve işleyişine ilişkin esaslar ile personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektedir.

 

Kapsam

MADDE 2-   Bu Yönetmelik, Esenyurt Belediyesine  bağlı açılan ve açılacak Kreş ve Gündüz Bakımevlerini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3-  Bu Yönetmelik 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde kararname, 2828 Sayılı Kanunun (SHÇEK) 9. Maddesinin (c), (g) bendi, 15. 34. ve 35. Maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Başlıklar

MADDE 4- Bu Yönetmeliğin madde kenar başlıkları sadece ilgili oldukları maddelerin konusu ve maddeler arasındaki sıralama ve bağlantıyı göstermekte olup, Yönetmelik metnine dahil değildir.

 

MADDE 5- Bu Yönetmelikte kullanılan;

a)  Belediye: Esenyurt Belediye Başkanlığını,

b)  Başkan: Esenyurt Belediye Başkanını,

c)  Müdürlük: Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğünü,

d)  Müdür: Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürünü,

e)  Şube: Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğüne bağlı açılan Şubeleri,

f)   Kreş Şube Sorumlusu: Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğüne bağlı açılan şubelerdeki Kreş Şube Sorumlusunu,

g)  Eğitim Sorumlusu: Eğitim ve öğretimden sorumlu öğretmen, uzman öğreticiyi,

h) Grup Eğitim ve Oyun Odası (Uygulama Sınıfı): 36-66 ay yaş grubu çocukların eğitimi amacıyla açılan eğitim ve oyun odası,

i)  Tam Gün Bakım: Kreşte 07:30 – 19:00 saatleri arasında Kreş Müdürlüğünce düzenlenen zaman çizelgesine göre yapılan işlemi,

j)  Süreli Bakım: Süreli bakım alacak çocuklar için yapılacak işlemi,

k)  Öğretmen: Kreşte Görev yapan öğretmeni,

l)  Uzman veya Usta Öğretici: Kreş Müdürlüğündeki kadrolu veya Sözleşmeli olarak görevlendirilecek Uzman ve Usta Öğreticiyi,

m) Öğretmenler Kurulu: Kreş Müdürlüğünde görevli yönetici, öğretmen ve usta öğreticilerden meydana gelen kurulu,

n)  Zümre Başkanı: Birden fazla aynı yaş grubu öğretmenlerin seçtiği Zümre Başkanını,

o)   Zümre Öğretmenler Kurulu: Kreş Müdürlüğünde görevli aynı yaş grubu çocukların eğitiminden sorumlu öğretmen ve usta öğreticilerden oluşan kurulu,

p)  Veli: Çocuğun ana veya babasını, vasisini yada yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

r)   Büro İşleri Görevlisi: Büro Hizmetleri arşiv ve dosyalama işlemlerini yapan kişiyi,

s)  Diğer Personel: Kreş Müdürlüğünde hizmet gereği çalıştırılması gerekli; doktor, diyetisyen, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, pedagog, rehber öğretmen, sosyal-sanatsal ve eğitsel etkinliklerde görevlendirilecek branş öğretmenleri, çocuk bakıcısı, sosyal etkinlikler vb. gibi çalıştırılması gerekli personeli,

t)   Güvenlik Görevlisi: Kreş Müdürlüğünün güvenliğinden sorumlu kişiyi,

u)  Hizmetli: Kreş Müdürlüğünün bütün birimlerinin temizlik işlerini yapan kişiyi ifade,

v)  Teknik Eleman: Küçük tamirat, bakım-onarım işlerini yapan kişiyi ifade eder.

 

İKİNCİ – BÖLÜM

Kuruluş

KREŞİN FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ VE BİNANIN BÖLÜMLERİ

 

MADDE 6- Binanın Bulunduğu Çevrenin Özellikleri

1.      Kreşler, çocuklar için tehlike arz etmeyecek (benzin istasyonu, kahvehane vb. yerlerden uzak) sakin ve elverişli yerlerde kurulmalıdır.

2.      Binanın bulunduğu yer çocukların geliş ve gidişleri sırasında trafik yönünden uygun ve emniyetli olmalıdır.

3.      Kreşin bahçe içinde bir binada açılması esastır. Mümkün olmadığı takdirde bir apartmanın zemin katı ve bahçe ile bağlantılı olan birkaç katında açılabilir.

4.      Binalar yangından korunma bakımından uygun nitelikleri taşımalıdır. Yeterli sayıda yangın söndürme cihazı bulunmalı ve gerekli periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

 

MADDE 7- Binanın Genel Özellikleri;

a)      Kuruluşta, bir idare odası veya bölümü oluşturulmalıdır.

b)     Oyun, yatak ve çalışma odaları bol ışık almalıdır.

c)      Çocukların bulunduğu oda ve salonlarda, taban çocukların sağlığına zarar vermeyecek, kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile döşenmelidir.

d)     Çocukların bulunduğu oda ve salonların duvarları kolaylıkla silinip temizlenebilen bir madde ile boyanmalı veya kaplanmalıdır.

e)      Grup odaları çocukların yaş gruplarına uygun eşyalar ve psiko-sosyal gelişimlerine yardımcı eğitim araç ve gereçleri ile donatılmalıdır.

f)       Gruplarda çeşitli etkinliklerin yapılabileceği, evcilik, blok, masa oyunları, fen ve tabiat, müzik köşeleri oluşturulmalıdır.

g)      Günlük faaliyetlerin sergilenebileceği bir faaliyet panosu ve malzeme dolapları bulunmalıdır.

h)      Merdivenlerde çocukların güvenliğini sağlayabilecek nitelikte emniyet korkulukları bulunmalıdır.

i)      Kalorifer ve diğer ısınma araçları çocuklar için tehlike yaratmayacak şekilde korunmalıdır.

j)     Çocukların karyolaları (şezlonglar) en az bir kişinin rahatlıkla geçebileceği aralıkla düzenlenmeli ve emniyet altına alınmalıdır. Zeminin ahşap olması ve yalıtımın iyi yapılması halinde 25-30 cm yüksekliğinde yaylı yer yatağı (şezlong) kullanılabilir.

k)    Kuruluşta her 10 çocuğa bir tuvalet ve lavabo bulunmalı ve bunlar çocukların rahatlıkla kullanabilecekleri büyüklük ve yükseklikte olmalıdır.

l)     Kuruluşun yeterli büyüklükte bir mutfağı olmalı, çocukların yiyeceklerinin saklanması, hazırlanması, dağıtımı, malzemelerin temizlenmesi için uygun yerler ile gerekli araç ve gereçler bulunmalıdır. Mutfakta kullanılacak olan tencere, tabak, bardak gibi gereçlerin çelik, porselen veya cam türü malzemelerden oluşması şarttır.

m)   Binanın tümünün havalandırılması için gerekli önlemler alınmalı ve mutfakta aspiratör bulunmalıdır.

n)    Her çocuğun özel eşyalarının konulacağı dolaplar olmalıdır.

o)    Kuruluşta, yeterli sayıda ayakkabılık ve portmanto olmalıdır.

p)    Kuruluşta, gerekli ilaç ve ilk yardım malzemelerini içeren bir ecza dolabı bulunmalıdır.

r)    Kuruluşun bahçesinde çocukların dinlenme ve oyunları için gereli araç ve gereçler bulunmalıdır.

s)     Kuruluşun her türlü tesisatı genel hijyen kurallarını bozmayacak şekilde temiz ve düzenli olmalıdır.

 

MADDE 8- Diğer Bölümler

Çocukların oyun ihtiyacı için oyuna tahsis edilebilecek ayrı bölümler bulunmalıdır. Binanın girişinde çocukların ayakkabı değişimi yapabilecekleri geniş bir antre bulunmalıdır. Antrede çocukların sokak ayakkabılarının konacağı ve bina içi ayakkabılarının bulundurulacağı ayrı dolap bulunmalıdır. Antrede yuva personelinin ayakkabılarını değiştirebileceği düzenlemeler ve velilere ayakkabı temizliğini sağlayabileceği (galoş giyme) koşullar oluşturulmalıdır. Kreşin bahçesinde ve oyun odalarında çocukların dinlenme ve oyunları için gerekli araç ve gereçler bulundurulmalıdır. Su kesilmesi halinde mutfak ve tuvaletlerin düzenli temizliğini sağlayabilecek büyüklükte su deposu bulunmalıdır. Gerekli malzemeyi bir süre barındırabilmek için depo bulunmalıdır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ -  BÖLÜM

KAPASİTE TESPİTİ VE GRUPLANDIRMA

 

MADDE 9- Kapasite Tespiti

Grup eğitim odasının kontenjanının belirlenmesinde aşağıdaki iki ön koşul birlikte aranır.

1- Grup eğitim odası alanı (metre karesi) dikkate alınarak çocuk sayısı belirlenir. Her çocuğa 2 metre kare alan veya 6 metreküp hacim düşmesi zorunludur.

2- Her öğretmen en fazla 20 çocuğun sorumluluğu verilir.

Birinci grup: 3 yaş grubunda (36-47 aylık çocuklar) bulunan en çok 15 çocuk bir grup oluşturur ve her grup için bir çocuk bakıcısı veya uzman usta öğretici görevlendirilir.

İkinci grup: 4 yaş grubunda (48-65 aylık çocuklar) bulunan en çok 20 çocuk bir grup oluşturur ve her grup için bir çocuk gelişimcisi, bir öğretmen veya uzman usta öğretici varsa bir stajyer görevlendirilir.

 

MADDE 10- Gruplandırma

1- Çocuğun hangi gruba kayıt edileceği konusunda doğum tarihi esas olmakla birlikte genel gelişimi de dikkate alınır. Zihinsel ve psiko-sosyal gelişimi kronolojik yaşından farklı olan çocuklar (öğretmen ve psikologun ortak kararı ile) psiko-sosyal gelişimi uygun olduğu gruba alınır.

2- Her bir grup için  en az bir sınıf öğretmeni, usta veya uzman öğretici ve bir stajyer görevlidir.

3- Üçten fazla grup açılabilecek kreş ve gündüz bakımevlerinde 5 veya 6 aylık gelişim dönemleri esas alınır.

 

DÖRDÜNCÜ – BÖLÜM

PERSONELİN GÖREV, YETKİ, NİTELİK VE SORUMLULUKLARI

 

MADDE 11- Personel Standardı

Kreş Müdürlüğüne bağlı olarak açılacak her bir Kreş Şubesi için aşağıdaki kadro oluşturulur.

-          Kreş Şube Sorumlusu (Madde 12’de tanımlanan özelliklere haiz)

-          Eğitim Sorumlusu

-          Büro İşleri Görevlisi

-          Her sınıf için bir öğretmen (Usta veya Uzman Öğretici)

-          Her sınıf için stajyer (küçük yaş grubu için 2 stajyer olabilir)

-          Her 50 çocuk için Psikolog/Sosyal Hizmet Uzmanı Pedagog

-          Her 50 çocuk için bir temizlikçi

-          Her 50 çocuk için ayda bir tam gün olmak üzere hemşire veya sağlık memuru

-          Her 50 çocuk için haftada bir tam gün çalışacak Psikolog veya Sosyal Hizmet Uzmanı

-          Aşçı ve Aşçı Yardımcıları

-          Her Kreş binası için en az bir güvenlik görevlisi

-          Bir teknik eleman

-         Gerekli hallerde görevlendirilmek üzere (doktor, sosyal-sanatsal ve eğitsel etkinliklerde görevlendirilecek branş öğretmenleri, pedagog vb.) gerekli görülen diğer personelden oluşur.

 

Atanma Şekli

Kreşte çalışacak personel (atanabilme şartlarını taşıyan) belediye görevlilerinden veya belediyeye bağlı şirketlerin personelinden seçilerek Belediye Başkanının onayı ile görevlendirilir ve ücretleri kurumlardan karşılanır. Atanabilme şartlarını taşıyan personelin bulunmaması durumunda dışarıdan atanabilme şartlarını taşıyanlar arasından seçilerek Belediye Başkanının onayı (kadrolu, sözleşmeli, ücretli olarak) ile atanır.

Kreşte çalıştırılacak personel Esenyurt Belediye Başkanının onayı ile atanır.

 

MADDE 12- Kreş Personelinin Nitelikleri, Görev ve Rol Tanımları

Kreş Müdürü

1-      Sosyal Hizmet, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi, Psikoloji Çocuk Sağlığı alanlarından birinde 4 yıllık yüksek öğrenim yapmış olmak,

2-      Yüksek Öğrenim Kurumlarının Okul Öncesi Eğitimi, Anaokulu Öğretmenliği Lisans veya Ön Lisans, Çocuk Gelişimi Ön Lisans programlarından birinden mezun olmak,

3-      Sınıf öğretmeni unvanına sahip olmak,

4-      Herhangi bir 4 yıllık yüksek öğrenimi tamamlamış olmak.

Şartlarını taşıyanlar arasından atanır.

 

Kreş Müdürünün başlıca sorumluluk ve yetkileri:

1- Belediye bünyesinde açılan tüm kreşlerin amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili idari konularda her türlü işlemden; çocukların eğitim, bakım ve beslenmelerinin sağlık kurallarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda sağlanmasından; çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerine yardımcı olunmasından, onlara temel değer alışkanlıkların kazandırılmasından birinci derecede sorumludur.

2- Yönetsel ve teknik tüm işlerini yönetmelik, başkanlık ve bağlı olduğu başkan yardımcısının emirlerine göre yürütür.

3- Çocuklara en iyi hizmetin verilebilmesi için gerekli önlemleri alır, görevliler arasında iş bölümünü sağlar ve denetler.

4- Geliştirilmiş olan kayıt ve standart formlarının uygulanmasını sağlar, denetler ve bunlara ilişkin istatistik bilgileri ilgili mercilere belli zaman aralıkları ile gönderir.

5- Günlük ve aylık programının takibini yapar.

6- Sağlık programlarının uygulanmasında yardımcı olur.

7- Veli toplantıları ve eğitici programların düzenlenmesini organize eder.

8- Aidatların düzenli yatırılmasını sağlar ve denetler.

9- Yıllık bütçesini hazırlar, ödeneklerin zamanında ve uygun kullanılmasına ilişkin işlemleri izler, bütçesini ilgili makamlara zamanında gönderilmesini sağlar.

10- Her yılsonunda yıllık çalışma ve karşılaşılan problemleri kapsayan bir rapor hazırlayarak üst makama sunar.

11- Veli, Çocuk ve Kreş arasında uyumun sağlanması için gerektiği zamanlarda ailelerle çalışma yapar. İlgili uzmanların yardımı ile öneriler paketi oluşturur.

12- Çalışan tüm memur ve hizmetlilerin amiridir, gerekli personel performanslarını yapar.

 

Kreş Şube Sorumlusu:

Kreş Müdürünün yetki, görev sorumluluklarına haizdir. 12. maddedeki özellikleri taşıyan kişiler arasından atanır.

 

Eğitim Sorumlusu:

Öğretmen uzman veya öğreticiler arasından atanır. Atamada öncelikli sıralama öğretmen, uzman öğretici şeklindedir.

 

Eğitim Sorumlusunun Başlıca Sorumluluk ve Yetkileri

1-      Müdürün vereceği görevleri yapar.

2-      Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev alır.

3-      Kreşin çevreye ve topluma tanıtılması için resmi ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılmasında katkıda bulunur.

4-      Sınıflarda yürütülecek eğitim programlarının hazırlanmasında Kreş Müdürü ve Kreş Şube Sorumlusu ile koordineli çalışmalarda bulunur.

5-      Hazırlanmış ve sınıflarda yürütülen programları bizzat yerinde izler, katkıda bulunur, rehberlik eder.

6-      Aile ve çocuklarla ilgili sosyal faaliyetleri organize eder.

7-      Kreş bünyesinde bakım ve onarım tespiti yapıp Müdüre bilgi verir.

 

Uzman veya Usta Öğretici:

Üniversite ya da Kız Meslek Liseleri “Çocuk Gelişimi” bölümünden mezun olanlar arasından atanır.

 

Öğretmen, Uzman veya Usta Öğreticilerin Yetki ve Sorumlulukları

1-      Grubundaki çocukların öz bakım becerisi, fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal, ahlaki, cinsel ve dil gelişimlerini sağlamak; onlara temel değer ve alışkanlıkları kazandırmak üzere faaliyetleri bir program dahilinde uygulamakla yükümlüdür. Eğitim, bakım ve temizliklerini sağlık kuralarına uygun, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortamda yerine getirilmesini sağlar.

2-      Milli Eğitim Bakanlığı eğitim programına sadık kalınarak, Kreş Şube Sorumlusu, öğretmen, uzman ve usta öğretici işbirliği ile çocukların yaş gruplarına göre hazırlanan yıllık eğitim programını; KDK’ nın  onayı alındıktan sonra uygular.

3-      Programların uygulanabilmesi için gerekli araç ve gereçlerin iyi kullanılması ve korunmasını sağlar.

4-      Kreş Şube Sorumlusuna çocukların eğitimi ile günlük bilgi verir.

5-      Çocuğun eğitimi ve uyumu hakkında veliyi bilgilendirir.

6-      Kreşin eğitim anlayışı ve esasları ile ailenin eğitim sistemi arasında farklar olup olmadığı yönünde gözlem yapar.

7-      Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev alır.

8-      Stajyer usta öğreticilerin çalışmalarından ve koordinasyonundan sorumludur.

 

Stajyer Usta Öğretici:

Kız Meslek Liselerinin Çocuk Gelişimi bölümünde eğitimini sürdüren öğrencilerden seçilir.

 

Stajyer Usta Öğreticinin Görevleri

1-      Eğitim programı dahilinde öğretmen, uzman veya usta öğretici ile şanı sorumluluğu paylaşır. Hazırlanan programın uygulanmasında ve gerekli ortamın hazırlanmasında öğretmene yardımcı olur.

2-      Hizmet içi eğitim programlarına katılır.

3-      Kreşin işleyiş saatlerine ve kurallarına uyar.

 

Büro İşleri Görevlisi:

En az lise mezunu olmalıdır. Kendisine teslim edilen gizli veya şahıslarla ilgili yazıların gizlilik içinde saklanmasından sorumludur.

 

Büro İşleri Görevlisinin Sorumlulukları

Aşağıdaki defter ve dosyaları bulundurmak ve gerekli işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

1-      Gelen giden evrak defteri

2-      Çocuk kayıt dosyası

3-      İhale dosyaları

4-      Taşır mal listeleri ve taşır mal esas defteri

5-      Karar defteri

6-      Öğrenci devam defteri

7-      Gerekli muhasebe kayıtları

8-      Belediye yasa ve tüzüklerinin gerektirdiği diğer kayıtlar

9-      İşçi personelin puantajını  hesaplar

10-    Kreşte ücretsiz veya indirimli devam eden öğrencilerle ilgili evrak dosyası

 

Psikolog – Sosyal Hizmet Uzmanı – Pedagog:

Bu unvanı taşıyanlar arasından atanır.

 

Psikolog – Sosyal Hizmet Uzmanı – Pedagogun Görev ve Sorumlulukları

1-      Çocuğun yetiştirilmesi ve sağlıklı bir kişilik kazanması için gerektirdiğinde rehberlik yapar, katkıda bulunur.

2-      Kuruluşun amacına uygun, kendi konusunda araştırma ve inceleme yapar.

3-      Hizmet içi eğitim programlarının düzenlenmesi ve uygulanmasında görev alır.

4-      Aile eğitimi çalışmalarının planlanması ve uygulamasına aktif olarak katılır, aileler ile görüşmeler yapar.

5-     Uzun süreli sürekli hastalık, kaza, yaralanma, parçalanmış ailenin çocukların ebeveynlerinden ayrı yaşama zorunluluğu konularında ilgili yönetici, öğretmen ve diğer personeli aydınlatır. Doğru teşhis konulmasını ve tedavisinin yapılmasını sağlar.

6-      Varsa özel eğitim gerektiren çocukların bütünleşmiş eğitimine katılarak yapılan eğitime destek verir.

 

Doktor:

Belediye sağlık işleri müdürlüğünde görevli doktorlardan yararlanılabilir veya bir doktor atanabilir.

Doktorun  Görev ve Sorumlulukları

1-      Çocukların periyodik sağlık kontrollerini yapar ve kayıtlarının tutulmasını sağlar.

2-      Kurum personelinin periyodik sağlık kontrollerini yapar.

3-      Gerekli hallerde hizmet içi eğitim programlarının düzenlenme uygulanmasında görev alır.

4-      Salgı bulaşıcı hastalıklarla karşılaşıldığında, yayılmayı engelleyici önlemler alır ve ilgili kuruluşların bilgilendirilmesini sağlar

5-      Yönetici öğretmenle işbirliği yaparak aile eğitimine katılır ve sağlık konusunda velileri aydınlatır.

6-      Binanın hijyenik durumuyla ilgili gerektiğinde yöneticilere önerilerde bulunur.

7-      Kurum içinde ve dışında olabilecek kaza ve yaralanmalar konusunda çocukları ve kurum personelini aydınlatır, ilk yardımın temel kurallarının benimsenmesini ve doğru uygulanmasını sağlar.

 

Hemşire veya Sağlık Memuru:

Belediye sağlık işleri müdürlüğünde görevli hemşire veya sağlık memurundan yararlanılabilir veya hemşire ya da sağlık memuru atanabilir.

Hemşirenin Görev Ve Sorumlulukları

1-      Çocukların sağlık dosyalarını oluşturur.

2-      Muayene, tedavi ve diğer sağlık hizmetlerinde doktora yardım eder.

3-      İlaçların korunmasından ve gerektiğinde çocuklara verilmesinden sorumludur.

4-      Çocukların dönemsel sağlık kontrollerine ve muayenelerine hazırlar, kilolarını ve boylarını sağlık kartlarına işler.

 

Temizlik Görevlisi:

Görev ve Sorumlulukları

1-      Kurum binası ve okuldaki eşyaların temizliğini yapar.

2-      Kuruma gelen-giden çeşitli malzeme ile araç-gereci gerekli yerlere taşır ve yerleştirir.

3-      Yönetici ve öğretmen tarafından kendisine verilen hizmetlerle ilgili diğer görevleri yerine getirir.

 

Teknik Eleman:

Görev ve Sorumlulukları

Kreşin imkan ve özelliklerine göre elektrik, elektronik, makine onarımları, su, havagazı, kalorifer tesisatları, marangozluk ve benzeri işlerde görevlendirilmek üzere bir teknik eleman bulundurulur. Teknik eleman kendisine verilen görevlerin yürütülmesinde Kreş Müdürü ve Kreş Şube Sorumlusuna karşı sorumludur.

 

Güvenlik Görevlisi:

Güvenlik Görevlisinin Görev ve Sorumlulukları

1-      Gece ve gündüz tüm binaların güvenliğinden sorumludur.

2-      Öğrenci, veli, personel ve tüm ziyaretçi giriş çıkışlarını kontrol eder.

3-      Öğrencilerin sadece veli veya velini belirlediği kişiler tarafından alınmasını kontrol eder.

 

Kaloriferci:

Kaloriferci sertifikası olan kişiyi ifade eder.

 

Diğer Hizmet Görevlileri:

Kuruluşta görevli Kaloriferci, Usta, Şoför, Aşçı, Bahçıvan, Çocuk Bakıcısı, Odacı ve diğer personel kuruluş idaresinin verdiği her çeşit işi görür ve sorumluluğunu taşırlar. Bu personele ilişkin görev bölümü, iş şartları ve esasları Kreş Müdürlüğünce tespit edilir ve yerine getirilmesi sağlanır.

 

Personelin Çalışma Gün ve Saatleri


MADDE 13- Personelin çalışma gün ve saatleri ile hizmetin özelliği dikkate alınarak şube sorumlularınca hazırlanır ve Kreş Müdürlüğü’nün Onayından sonra uygulanır.

 

 

BEŞİNCİ-BÖLÜM
Hizmet ve İşleyişe ilişkin esaslar

 

MADDE 14-  Kreşlerin Kuruluş Amacı

(3 / 5 yaş) 36 – 66 ay çocukların öz bakım becerilerinin, fiziksel, zihinsel, sosyal, ahlaki, duygusal, cinsel ve dil gelişimleri, beceri ve kabiliyetlerini en üst seviyeye çıkarmak için gereken koşulları sağlayarak belediye çalışanlarına ve toplumdaki ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaktır.

Okul öncesi eğitimde dini, örfi anlayışa uygun eğitim program modellerinin uygulanmasını sağlayarak örnek olmaktır.

Çocukları ilköğretime hazırlamak, Türkçelerini geliştirmek, sorun çözme, düşünme ve karar verme alanlarında beceri kazandırmaktır.

 

MADDE 15- Kayıt ve Kabul Esasları

Kreşte yazılı müracaatı bulunan Esenyurt Belediyesi personelinin çocukları öncelikli olarak ve diğer kurumlarda çalışanların anne-babaların çocukları kabul edilir.

Müracaat sayısının yuva kapasitesinin üzerinde olması halinde öncelik Belediye personel çocuklarının, kadın sığınma evinde kalan annelerin çocukları, daha sonra da diğer kurumlarda çalışan anne ve babaların çocuklarınındır.

 

Kreşe kabul edilmeyecek çocukların özellikleri:

Bulaşıcı ve ağır hastalığı, bedensel, ruhsal ve zihinsel engelli çocuklar KDK kararı ile kuruluşa alınmaz. Kuruluşun bakım olanaklarından yararlanabilecek ve diğer çocuklarla uyum sağlayabilecek özelliğe sahip çocuklar Kuruluşa kabul edilebilir.

 

Başvuru Prosedürü ve Gerekli Belgeler:

Müracaat edecek tüm veliler, çocuğun doğum tarihinin gün, ay ve yıl olarak açıkça belirtildiği bir dilekçe ile Esenyurt Belediyesi Kreş Müdürlüğü’ne başvururlar. Ayrıca ekte doldurması gereken formları doldurur.

 

Kabul ve Kayıt Prosedürü:

Esenyurt Belediyesi çalışanlarının çocukları, yaş ve sağlık engeli yoksa kabulde mutlak önceliklidir.

Kreş Müdürü tarafından onaylanan dilekçeler işleme geçirilir.

Kreş Şube Sorumlusu velilerle gerekli diyaloga geçer.

Dilekçesi onaylanan velilere kayıt – kabul şartları ve uygulama esasları ile ilgili bilgilendirici bir doküman verilir.

 

Veliler, aşağıdaki evrakları tamamladıktan sonra kayıt kabulü gerçekleşir.

1-      Veli müracaat dilekçesi

2-       Çocuğun nüfus cüzdan fotokopisi

3-      Veli ikametgâh senedi

4-       Çocuğun 6 adet vesikalık resmi

5-       Çocuğun aşı kartı fotokopisi

6-      Sağlık raporu (sağlık ocağından veya bir çocuk doktoru tarafından verilecek.)

7-      Anne-baba maaş bordrosu

8-       Velinin uygulama esaslarını aynen ve eksiksiz kabul ettiğini belirten onaylı belge.

9-       Listeye göre hazırlanmış çocuk eşyaları

10-   Hepatit B testi

 

Kabul edilme

Kayıt işlemlerinin tamamlanması ve çocuk için gerekli Kreş malzemelerinin Kreş yönetimine teslimini takiben çocuk Kreşe kabul edilir. Okulca belirlenecek KDK tarafından belirlenir.

 

Uyum Programına alınma

Kreşe başlayan çocuklar uyum programına alınır. Sürecin bitiminde halen uyum problemi yaşayanların Kreşe devamı KDK‘nın onayına bağlıdır.

 

MADDE 16- İlişiğin Kesilmesi

Aşağıdaki haller dâhilinde çocuğun kreş ile ilişiği kesilir.

1-       Kabule esas olan bilgi ve belgelerin doğru olmadığının anlaşılması

2-       Çocuğun Kreş ne uyum sağlayamaması (KDK onayı ile) (otistik, zihinsel engelli vb olması halinde)

3-       Çocuğun ve ailesinin Kreşin işleyişi ve düzenine aykırı hareketlerinin sabit olması

4-       Çocuğun bildirimsiz olarak 10 gün veya daha fazla devamsızlığının olması

5-       Kreş ücretinin yatırılmaması (Veliler her ayın en geç 18’ine kadar ücreti öder. Sözlü ve yazılı uyarılara rağmen bir sonraki ay halen ücreti ödenmemiş çocukların ilişiği kesilir).

6-       Kreşinde problem çıkaran veliler ikaz edilir. Tekrarı halinde yuvayla ilişiği kesilir.

 

MADDE 17- Kayıt Yenileme

Her eğitim-öğretim yılı başlangıcında tüm çocukların kayıtları yenilenir. Gerekli işlemleri tamamlatılarak yeni dosyaları açılır.

 

 

MADDE 18- Kayıt Dondurma

Zorunlu hallerde (Hastalık nedeni ile çocuğun uzun süreli istirahat alması, annenin doğum izni alması, ailenin geçici görevle şehir dışına çıkması vb.) mazeret dilekçesi ile yuva idaresine başvurulur. KDK onayı ile çocuğun kaydı dondurulabilir.

 

MADDE 19- İzin

Zorunlu haller dışında (ailenin isteğine bağlı olarak) Kreş yönetimine bilgi verilmesi ve aidatlarının ödenmesi koşulu ile aralıksız en fazla 1 ay çocuk Kreşe gönderilmeyebilir. Bu süre boyunca çocuk izinli sayılır ve Kreşe devamı için yeniden onay alınmasına gerek yoktur.

 

MADDE 20- Kreşin Tatil Edilmesi

1-       Kreşin yöresel iklim koşulları ve tadilat nedeni ile en çok 30 iş günü tatil edilebilir.

2-       Kreşin tatil edileceği tarih en az 1 ay önceden velilere bildirilir. Velilerin mağdur edilmemesi için gerekli koşullar sağlanır.

3-       Aşırı soğuk olması nedeni ile Milli Eğitime bağlı İlköğretim Okullarının tatil edilmesi nedeni ile Kreş servisleri tatil edilir.

 

MADDE 21- Ücretler

1-       Kreş hizmetleri ücretlidir. Bu ücrete beslenme ve sosyal faaliyetler (müzik, folklor, drama vb.) dâhildir; gezi giderleri ve şahsi kullanacağı malzemeler dâhil değildir, ayrıca talep edilir. İzlenecek kaynak kitaplar ve kırtasiye listesi kayıt sırasında veliye bildirilir. Yılsonu etkinlikleri için oluşabilecek ek giderler (kostüm, yemekli davetiye ücretleri vb.) velilerden talep edilir. Kreşten ücretsiz olarak yararlanan çocuklar bu madde kapsamı dışındadır.

2-       Kreş ücretleri her mali yılbaşında Belediye Meclisince belirlenir ve Belediye Başkanının onayı ile uygulanır. Belediye bünyesinde çalışan tüm Personelin (sözleşmeli memur, işçi ve belediyeye ait tüm taşeron firmalarda çalışan personel ) çocukları ücretsiz olarak Kreş Hizmetlerinden faydalanır.

3-       Kreş ücretleri tespit edilirken İlin nüfusu, sosyal ve ekonomik yapısı, Kreşin bina, yakıt, şehre uzaklık, kira, personel ve kapasite özelliklerine dikkat edilerek, aylık ücret belirlenir. Belediye Meclisi yıl içinde aylık bakım ücretini günün şartlarına göre her zaman düzenlemeye yetkilidir.

4-      Belirlenen ücret her ayın en geç 18 ‘ine kadar Esenyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne çocuk adına yatırılır. Alınan tahsilat makbuzunun bir sureti her ay Kreş Müdürlüğüne teslim edilir.

 

MADDE 22- Ücretsiz veya indirimli bakılacak çocuklar:

 

Ücretsiz veya indirimli bakılacak çocukların tespiti, Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulunca (KDK) ekteki değerlendirme formuna göre başvuruları değerlendirir ve yararlanabilecek çocuklar belirlenir.  Belirlenen bu listeKuruluş Müdürünün teklifi ve Belediye Başkanının veya yazılı olarak yetki verdiği Başkan Yardımcısının onayı ile uygulanır. Belediye Başkanının uygun görmediği kararlar uygulanmaz. Kurumda bakılan çocuk sayısının %10’unu (zorunlu değildir.) geçmemek üzere indirimli veya ücretsiz çocuk bakımı yapılabilir.%10’luk bu oran değişiklik arz eden orandır. KDK kararı ile birden fazla çocuğa uygulanabilir, belediye meclisinin aldığı fiyatlar üzerinden yapılır.

 

Ücretsiz ya da indirimli çocuk kabulü;

Aşağıda kriterleri belirtilen çocuklar Müdürlüğün teklifi Belediye Başkanlık Makamının onayı ile kuruluşlara ücretsiz ya da indirimli olarak yerleştirilir.

a)  Ekonomik gücü yeterli olmayan ailelerin çocukları,

b)  Anne ve babası ölü olup, bir yakını tarafından bakılan çocuklar,

c)  Anne veya babası ölü olup, diğer ebeveyni çalışan çocuklar,

d)  Çalışmak zorunda olan ve boşanmış kişilerin çocukları,

e)  Kadın sığınma evinde bulunan kadınların çocukları,

f)   Cezaevlerinde bulunan kadın mahkûmların çocukları.

g)  Belediye Başkanlığı ve MEB Halk Eğitim Müdürlüklerince açılan kurslara katılan     ailelerin çocukları,

h)  Evde ebeveyni dışında bakıcısı olmaması nedeniyle zorunlu olarak (hastalık cenaze vb.) kısa süreli kreş bakımına ihtiyacı olan ailelerin çocukları

 

MADDE 23- Ücret İadesi

1-       Çocuğun velisi tarafından yuvadan alınması halinde ödenmiş olan ücret iade edilmez. Çocuğunu kuruluştan almak isteyen velinin ayın 25’ine kadar yazılı başvuruda bulunması ve o aya ait ücreti yatırmamış olması halinde çocuğun ayrılacağı tarihe kadar olan süre için gün hesabı yapılarak ücret tahsil edilir.

2-       Kreş tarafından çocuğun çıkartılması halinde ödeme yapılan ay tamamlandıktan sonra çıkarma işlemi uygulanır.( Ücret geri ödeme söz konusu olamaz.)

 

MADDE 24- Beslenme

Kreş ve gündüz bakımevlerinde çocuklara 08:30/09:00 arası kahvaltı, 11:30/12:30 arası öğle yemeği, 15.00/ 15.30 arası ikindi kahvaltısı verilir. Bu saatler (KDK) tarafından değiştirilebilir.

 

MADDE 25- Çalışma Gün ve Saatleri

Kreşin açılma ve kapanma zamanları belediyenin tüm personelin çalışma saatleri ile aynıdır.

1-       Kreş ve Gündüz Bakımevleri hafta içi günlerde hizmet verirler.

2-      Kreş çalışma saatleri 07:30 / 19:00 arasıdır.

3-       Kreş KDK’nın Belediye Başkanlık Makamının talimatlarına uygun, ihtiyaca bağlı olarak, 24 saat güvenlik personeli bulundurulur.

4-      Çocukların teslim alınması ve ailelerine teslim edilmesi işlemi nöbetçi görevli öğretmen tarafından yapılır. Nöbetçi görevli öğretmen mesai başlangıç saatinden yarım saat önce gelir, en son çocuk teslim edildikten sonra mesaisi sona erer. Nöbet çizelgesi Kreş Şube Sorumlusu tarafından aylık olarak hazırlanır ve ilgililere tebliğ edilir.

 

MADDE 26- Bütçe ve Harcamalar

1-      Kreş ücretleri  Esenyurt Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü’ne yatırılır.

2-       Kreş giderleri Kreş Müdürünün sorumluluğu altındadır.

3-       Belgesiz hiçbir harcama yapılamaz.

 

MADDE 27- Bulundurulması ve Tutulması Gerekli Defter,  Dosya ve Kayıtlar

Kreş aşağıdaki defter ve dosyaları bulundurmak ve gerekli işlemleri zamanında yapmakla yükümlüdür.

1-       Gelen ve giden evrak dosyası

2-       Çocuk kayıt dosyası

3-       İhale dosyaları

4-       Taşınır mal listeleri ve taşınır mal esas defteri

5-       Öğrenci devam defteri

6-       Gerekli muhasebe kayıtları

7-       İşçi personelinin puantajanı hesaplar.

8-        Kreş de ücretsiz veya indirimli devam eden öğrencilerle ilgili evrak dosyası.

9-       Belediye yasa ve tüzüklerinin gerektirdiği diğer kayıt, yazı iş ve işlemleri ile ilgili evrakın dosyalanması ile yükümlüdür.

 

Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu (KDK)

MADDE 28- Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu; Kreş Müdürü veya Kreş Şube Sorumlusu, Eğitim Sorumlusu,  Kıdemli Öğretmen veya Usta Öğretici / Çocuk Eğiticisi, Hemşire veya Doktor, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı veya Pedagogdan oluşur. Kurul Başkanı Müdür, bulunmadığı zaman Kreş Şube Sorumlusu yoksa Eğitim Sorumlusudur. Kurul iki ayda bir defa veya Müdürün gerekli gördüğü durumlarda olağanüstü toplanır. Bu kurulun her toplantıda alacağı kararlar, bir raporla Kreş Müdürlüğü’ne verilir. Kreş ve gündüz bakımevleri yılda en az bir kez olmak üzere kreş ve gündüz bakımevlerinin işleyişi ile ilgili raporu Belediye başkanına sunar.

 

Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulunun (KDK)  Görev ve Sorumlulukları

1-      Kreş şubeleri arasında koordinasyonun sağlanması ve yüksek kalitede hizmet verebilmesi için gerekli çalışmaları yapar, ilgili karaları alır.

2-      Kreş ve Gündüz Bakımevlerinin standardizasyonunu sağlar, sonuçlarını değerlendirir.

3-      Toplam Kalite Yönetimi çalışmalarını düzenler sonuçlarını değerlendirir.

4-      Her eğitim dönemi başındaki toplantıda kuruluşun yıllık çalışma ve eğitim programlarını hazırlamak,  müdürlüğe sunmak..

5-      Haftalık toplantılar yaparak çalışmaları gözden geçirir.

6-      Uyum problemi yaşayan çocukların yuvaya devamı yada ilişiğinin kesilmesi konusunda gerekli incelemeler sonrasında karar verir.

7-      Kreş ücretinin yatırılmaması nedeniyle ilişiğin kesilmesi onayını verir.

8-      Her eğitim yılı sonunda yuvalarda ki, yıllık uygulamalardan alınan sonuçları değerlendirerek Başkanlığa rapor sunar.

9-      Kuruluş hizmetlerinin daha iyi bir hale gelmesi, personelin eğitimi ile çocuklara daha iyi bir hizmet verilemesine ilişkin çalışmaları Yönetmelik hükümleri ve başkanlık emirlerine göre belirlemek,

10-  Kuruluş hizmetlerinin periyodik olarak değerlendirmesini yapmak.

11-  Koordinasyon ve Değerlendirme Kurulu toplantı raporları yazılarak her türlü denetimde görülmek üzere saklanır.

12-  Ücretsiz veya indirimli bakılacak çocukların ekteki forma göre değerlendirerek karar vermek ve belediye başkanının onayına sunmak.

13-  Milli Eğitim Bakanlığı öğrenci servis araçları yönetmeliğine göre personel ve servis araçların periyodik denetiminin yapılması.

 

 

 

Sosyal ve Eğitsel Servis:

MADDE 29- Kuruluşlarda mesleki çalışmaları koordineli bir şekilde yürütmek üzere, Kreş Şube Sorumlusu, Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Pedagog ve Öğretmenden (usta öğretici, Çocuk Eğiticisinden)  oluşan bir Sosyal ve Eğitsel Servis kurulur. Servisin Başkanı Müdür bulunmadığında; Kreş Şube Sorumlusu yoksa Eğitim Sorumlusudur.

 

Servisin-Görevleri:
a) Çocuğun kuruluşa kabulü ile bakım ve yetiştirme hizmetlerini yürütmek,
b) Çocukların kuruluş, aileler ve toplumla ilişkilerinin geliştirilmesini sağlamak, 
c) Temel esasları Başkanlıkça belirlenen psiko-sosyal gelişim programlarını kuruluş ve çevre koşullarını dikkate alarak hazırlamak ve Müdürün onayından sonra uygulamak ve değerlendirmek, 
d) Çocukların bakım ve yetiştirilmelerinde gerekli kayıtları düzenli olarak tutmak.

 

Taşınır mal işleri:

MADDE 30- Taşınır mal yönetmeliğine göre kurumdaki ve bölümlerdeki taşınır malların listeleri hazırlanarak ilgili bölüm şeflerine ve yetkilisine tutanak ile teslim edilir. Taşınır Mal Listeleri her yıl Ocak ayı içerisinde kurulacak bir komisyon marifetiyle taşınır mal sayımı yapılarak yeni listeler hazırlanır ve Müdür tarafından onaylanır. Komisyonlara Kreş Müdürü, Kreş Şube Sorumlusu veya Eğitim Sorumlusu başkanlık eder.

 

Taşınır-Mal-Sayım-Komisyonu:
Kreş ve Gündüz Bakımevlerinde, Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre sayım yapmak üzere her yılbaşında Müdürün tayin edeceği ve içlerinde Kreş Şube Sorumlusunun veya Eğitim Sorumlusunun bulunacağı üç kişilik bir sayım komisyonu kurulur. 
Bu Komisyon Kuruluşta mevcut her türlü taşınır mal, malzeme ve mefruşat ile erzak ve sair maddelerin sayımını yapar. Bu sayımda mevcutların resmi kayıtlara göre fazlası, eksiği saptanır. Bozulan, çürüyen, kırılan ve dökülenler nedenleri ile beraber bir tutanakla belirlenerek noksanlar Müdüre bildirilir. Kullanılamayacak hale gelen eşya, malzeme ve erzakın ayniyat talimatnamesi esaslarına göre kayıttan düşme ve yok etme işlemlerini yapar.

 

Mali-Hizmetler:
MADDE 31- Mali hizmetler, Kuruluş için gerekli tüketim maddeleri, ilaç, demirbaş, döşeme ile diğer gerekli eşya ve cihazların satın alma, muayene ve tesellüm, depolama, sarf işleri ile her çeşit onarım ve diğer mali işlerin mevcut mevzuat hükümlerine göre yapılmasını kapsar.

 

Satın-alma-İşleri:
MADDE 32- Satın alma işleri, satın alma komisyonu tarafından yürütülür. Satın alma komisyonu ilgili yasa, tüzük ve yönetmelik hükümlerine uygun olarak kurulur. Her türlü satın alma işleri ilgili mevzuata ve Müdürlükçe belirlenen esaslara uyularak yapılır.

 

MADDE 33- Muayene ve Tesellüm Komisyonu:

- Kreş Şube Sorumlusu ya da Eğitim Sorumlusunun başkanlığında Kıdemli öğretmen,(varsa diyetisyen), Hemşire, Aşçıdan oluşur.

-  Muayene ve tesellüm komisyonu, malın muayenesi ile birlikte tartılarak veya sayılarak ambar veya-depoya-konmasından-sorumludur.

-   Teslim alınan mal muayene ve tesellümünden sonra komisyonca “Muayene ve Tesellüm Belgesi” düzenlenerek imza edilir.

-   Komisyonun yazı işleri idarece görevlendirilecek bir memur tarafından-düzenlenir.

-  Toptan alınacak gıda maddelerinin dışındaki günlük olarak alınan et, ekmek, sebze, meyve, süt, yoğurt gibi maddelerin muayene ve tesellümü bu komisyonca düzenlenecek iki nüsha girdi pusulalarının birer nüshası idarece görevlendirilecek bir memur tarafından saklanır.

  Ay sonunda veya saklanan muayyen süre sonunda girdi pusulalarının toplamına göre muayene ve tesellüm belgesi düzenlenerek (a) fıkrasında komisyonca imzalanır.

-   Toptan veya perakende gelen odun, kömür, fuel-oil, mazot ve benzeri yakacak maddeleri “Otomatik Tartı Kartelâsına” havi olanlar kartelâ miktarına göre, bunun dışındakiler tartılarak idarece oluşturulacak muayene komisyonunca muayene ve tesellüm edilir.

-    Her defası için iki nüsha girdi pusulası düzenlenir ve imza edilir.

-   Malın tamamı veya taksit miktarı tamamlandığında girdi pusulaları toplamına göre (a) fıkrasında komisyonca muayene ve tesellüm belgesi imzalanır ve buna göre ayniyat tesellüm makbuzu-düzenlenir.

-   Girdi pusulalarının diğer nüshası ayniyat tesellüm makbuzu dip koçanına bağlanır.

-  Genel Müdürlük veya diğer kurum ve kuruluşlardan gelen her türlü malın irsaliyesindeki miktar ve evsafa uygunluğu (a) fıkrasındaki komisyonca saptanır ve buna göre tesellüm edilir.

 

ALTINCI-BÖLÜM
Diğer Hükümler

 

Özel Gün ve Bayramları Kutlama Etkinlikleri:

MADDE 35- Özel gün ve bayramlar, Kreşte çocukların yaşlarına, gelişimlerine ve eğitim programlarına uygun olarak sınıf içi etkinlikler ile okul merkezli olmak kaydıyla eğitim etkinlikleri şeklinde düzenlenir. Bu etkinlikler, kurumda görevli öğretmenlerin birlikte hazırlayacakları program çerçevesinde yapılır. Okul öncesi çağı çocuklarına yönelik il dışı gezileri, çocukların anne-babalarının katılımı ve valilik onayıyla düzenlenebilir.

 

Bahçe Düzenlemesi:

MADDE 36- Kreşte eğitim etkinliklerinin sağlıklı ve uygun bir ortamda gerçekleştirilebilmesi için oyun alanı ile bahçenin bulunması ve amacına uygun olarak düzenlenmesi esastır. Düzenlemeler eğitimin olmadığı zamanlarda yapılır. Bu düzenleme yapılırken; çocukların motor becerilerinin ve bilişsel gelişimlerinin desteklenmesi, gezip oynamalarına imkân sağlanması, çevre sevgisinin kazandırılması, trafik eğitim pisti, kum havuzu, bahçe oyun araçları ve bahçenin ağaçlandırılması için yeterli toprak alanın bulundurulmasına özen gösterilir."

 

Velilerin Etkinliklere Katılımları:

MADDE 37- Veliler, istekli olmaları durumunda Kreş yönetiminin hazırlayacağı program doğrultusunda eğitim etkinliklerine katılabilirler. Aile eğitimi ile ilgili etkinlik ve toplantılara, Kreş yönetimi velilerin katılımlarını sağlar.

 

Program-Uygulama:
MADDE 38- Her yaş grubundaki çocuklara, psikolog gruplarda doğrudan doğruya psiko-sosyal gelişim programları ve MEB. Okul Öncesi Eğitim Kurumları programları uygulanır.

 

Çocukların-Eşyası:
MADDE 39- Kreş yönetimince saptanan çocuğun günlük hayatında gerekli eşya ve mallarını dâhili elbise ve çamaşırlarını aile temin etmekle mükelleftir.

Çocuğun-Kuruluşa-Teslimi:
MADDE 40-Program ve vakit cetvelleri esasları içinde aileler çocukları Kuruluşa getirirler ve belli zamanlarda kendileri alırlar.

 

Personel-Yemeği:
MADDE 41- Kuruluşta görevli personel izinli bulundukları süre dışında tabelaya ücretsiz alınır.

 

Gıda-Rasyonu:
MADDE 42- Beslenme ile ilgili listeler iaşe tamimleri ile düzenlenir.

 

Vaka-Tartışma-ve-Değerlendirme:
MADDE 43-Kuruluşlarda ayda bir veya ihtiyaç duyulan zamanlar da ”Vaka Tartışma ve Değerlendirme” toplantıları yapılır. Müdür, Müdürün bulunmadığı zamanlarda Kreş Şube Sorumlusunun veya Eğitim Sorumlusunun yönetiminde yapılacak bu toplantılara Psikolog, Sosyal Hizmet Uzmanı, Pedagog, Öğretmen, Çocuk Eğiticisi, Tabip, Hemşire ve Müdürlükçe uygun görülecek diğer personel katılır. Toplantılarda davranış bozukluğu gösterip psiko-sosyal sorunların çözümüne ilişkin tartışmalar yapılır. Tartışılan vakalar rapor haline getirilerek Sosyal ve Eğitsel Serviste saklanır.

 

Veli-Toplantısı:
MADDE 44- Kuruluşlarda üç ayda bir veya ihtiyaç duyulan zamanlarda veli toplantıları düzenlenir. Bu toplantılarda Kuruluş ve çocukların ihtiyaçları, sorunları tartışılır. Çocukların psiko-sosyal gelişimleri hakkında velilere açıklayıcı bilgiler verilir.

 

Seminer-Hazırlama:
MADDE 45- Sosyal ve Eğitsel Servis elemanları meslekleriyle ilgili olarak idarece belirlenen konularda ve zamanlarda seminerler hazırlayıp, diğer personele sunarlar.

 

Hizmet-İçi-Eğitim:
MADDE 46-  Özellikle kalifiye olmayan yardımcı personelin hizmetin gerektirdiği biçimde yetişmelerini sağlamak amacıyla, Kuruluşta hizmet-içi eğitim programları geliştirilir. Bu türdeki hizmet-içi eğitim programlarının geliştirilmesi kuruluş Müdürlüğünün Onayı ile oluşturulur.

 

Standart-Formlar:
MADDE 47- Kuruluşlarda esasları Kreş Müdürlüğü tarafından geliştirilen hizmete ilişkin standart formlar uygulanır. Düzenli istatistikî bilgiler toplanır ve Kreş Müdürlüğüne belirtilen zamanlarda gönderilir.

 

 

 

Personelin Giyimi:

MADDE 48- Kreş personelinin hizmet süresince Devlet Memurları Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği esas alınarak, okul öncesi eğitim kurumlarında öngörülen şekli ile hizmetin gereklerine göre giyinmeleri sağlanır. Sözleşmeli ve diğer personelin giyiminde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır.

 

Ziyaretçi:

MADDE 49: Veliler ve diğer ziyaretçiler, acil durumlar dışında kreş yönetici ve öğretmenleri ile önceden randevu almak koşulu ile görüşebilirler. Personel ziyaretçisini idare tarafından tahsis edilen yerde kabul eder ve grup odalarına götüremez.

 

Denetim:

MADDE 50: Kreş, “Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği ve Kreş Yönetmeliği” esaslarına tabidir. Kreşin hesapları Esenyurt Belediye Başkanlığı hesaplarının tabi olduğu denetime ve Esenyurt Belediye Teftiş Kurulunun denetimine tabidir.

 

Yürürlükten-Kaldırma:
MADDE 51- Bu yönetmeliğin onay tarihinden önce meclis karaları ile kabul edilen ve uygulanan “Kreş Yönetmeliği” yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük:
MADDE 52- Bu yönetmelik Esenyurt Belediye Meclis kararını, Esenyurt Belediye Başkanının onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme:
MADDE 53 – Bu yönetmelik hükümlerini Esenyurt Belediye Başkanı Yürütür.

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ)

1

 

Kreş ve Gündüz Bakım Evleri 

 

           Şahsi Müracaat

 1 GÜN