PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

ERDİNÇ AKYÜREK

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Dahili :1096 - 1181

Mail :parkbahceler@esenyurt.bel.tr

Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48'nci ve 22.02.2007 tarihli, Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Müdürlüğün Başkanlıkça tanzimi istenen ve 5 yıllık imar programlarında yapılması ön görülen park, bahçe, yeşil alan, yaya yolları ve refüjlerdeki yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, spor sahaları, meydanlar, kamusal alanlar v.b. gibi yerlerin kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık direktifleri çerçevesinde etüt ve planlarını yapmak, yaklaşık maliyet ve keşif hazırlıklarını yapmak,

Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek.

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

PARK ve BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ  BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2: Bu yönetmelik, Esenyurt Belediye Başkanlığı Park ve Bahçeler Müdürlüğünün  Esenyurt İlçesi sınırları dahilinde, halkın nüfus yapısı gereksinimleri ve kültür yapısı dikkate alınarak, çağın gereksinim ve standartlarına uygun düzeye getirilmesi amacıyla, cadde ve sokakların ağaçlandırılması, yeşil alan ve tesislerin yapımının ve bakımının sağlanması hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar. 

 

Hukuki dayanak

MADDE 3: Park ve Bahçeler Müdürlüğü, bütün iş ve eylemlerinde konusuna göre 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 3030 sayılı Büyükşehir Yönetimi Hakkında Kanun, 5393 sayılı Belediye Kanunu, İşçi Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü, 3194 sayılı İmar Kanunu 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer ilgili mevzuatların verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektir.

 

Tanımlar

MADDE 4 : Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 

a)    Belediye                         : Esenyurt Belediyesini,

b)    Başkan                            : Esenyurt Belediye Başkanını,

c)     Başkan Yardımcısı        : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen

                                                   Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısını,

d)    Birim                                : Park ve Bahçeler Müdürlüğünü,

e)    Müdür                             : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi

                                                   kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen  

                                                   imza yetkisini kullananları,

f)    Şef                                      : Park ve Bahçeler Müdürlüğünde görevli Şefi

g)   Personel                :Müdür ve şef tanımının dışındaki birim mensuplarını,    ifade eder.                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

MADDE 5:  Park ve Bahçeler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 6: Park ve Bahçeler Müdürlüğü İdari Teşkilatı;

a)      Müdür,

b)      Teknik Şef

c)       Bakım Şefi

d)      İdari İşler Şefi

e)      Fidanlık Şefi

f)       Memur, işçi  ve sözleşmeli personelden oluşur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

 

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7: Park ve Bahçeler Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

a) Park ve Bahçeler Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

b) Şef : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

c) Memur : KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

ç) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

 

d) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 8: Park ve Bahçeler Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

 

a) Park ve Bahçeler Müdürünün Görev ve Yetkileri:

 

1)      Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek

2)      Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak

3)      Müdürlüğü sevk ve idare etmek

4)      Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek

5)      Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek

6)      Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak

7)      Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak

8)      Yasa, Tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak

9)      Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak

10)   Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek

11)   Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek

12)   Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak

13)   Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek

14)   Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek

15)   Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek

16)   Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir

17)   Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek

18)   Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek

 

b) Park ve Bahçeler Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı Şeflikler ve görevleri   

MADDE 9: Şefler, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

a)      Bağlı Şeflikler :

 

1) Teknik Şeflik : Teknik Şefinin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü birimler aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Teknik Şefliğin Görevleri  :

 

1)       Düzenlemesi yapılacak alanların cinsini belirlemek (park, kavşak, orta refüj, gezinti alanları, çocuk oyun alanları v.b.)

2)     Müdürlüğün Başkanlıkça tanzimi istenen ve 5 yıllık imar programlarında yapılması ön görülen park, bahçe, yeşil alan, yaya yolları ve refüjlerdeki yeşil alanlar, çocuk bahçeleri, spor sahaları, meydanlar, kamusal alanlar v.b. gibi yerlerin kanun, yönetmelik, bildiri, genelge ve başkanlık direktifleri çerçevesinde etüt ve planlarını yapmak, yaklaşık maliyet ve keşif hazırlıklarını yapmak,

3)       Sahaların tanzimi için gerekli etüt proje, detay planlarını ilgili müdürlüklerle birlikte koordineli bir şekilde çalışarak, arazi üzerinde tatbikini yapmak veya yaptırmak.

4)       Gerekli araştırma geliştirme ve projelendirme bürosu veya müşavir kuruluşlarıyla her türlü kentsel tasarım ve peyzaj uygulama projeleri hazırlanması ve uygulanması.

5)       Park, bahçe, koru, yeşil alanlarda düşünülen fiziki ve mimari yapılaşma için görüş bildirmek ve etüt etmek.

6)      Belediye sınırları dahilinde yeşil alanların bitkilendirilmesi ve düzenlenmesi çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanlığına yazışma yapılarak bu alanlarda Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün çalışma yapmasını istemek. Bu çalışmalar yapılmadığı zaman teklif edilen alan üzerinde müdürlükçe çalışma yapmak ve masrafları Büyükşehir Belediyesine iletmek.

7)      İdare ve işletmelerin ilçe belediyesine bırakılan park ve bahçelerin ihtiyaçlarını karşılayacak sera, fidanlık v.b. tesisleri yapmak ve işletmek.

8)    Park ve bahçelerin korunmasına, malzemelerin bulundurulmasına yarayacak bekçi kulübeleri yapmak veya yaptırmak.

9)      Şeflik bünyesinde personelin görev dağılımını program içerisinde uygulanmasını takip ve kontrol etmek.

10)   Bölgemizde müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin çalışmalarını denetlemek.

11)  Belediye Meclisi ve Belediye Encümeninin 5393 sayılı yasaya uygun ve müdürlük çalışmaları ile ilgili aldığı kararları uygulamak.

12)  Belediye Meclisi ve Encümenine çalışmalar ile ilgili teklif hazırlamak ve makamın onayına sunmak.

 

 

2) Bakım Şefliği : Bakım Şefinin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü birimler aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Bakım Şefliğinin Görevleri  :

 

1)       Halkın park ve bahçeler konusunda çeşitli dilek, talep ve şikayetini inceleyerek gerekli araştırma ve çalışmaları yaptıktan sonra gerekli yanıtları ve aydınlatıcı bilgileri vermek.

2)       Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.

3)       Park ve yeşil alan düzenleme çalışmaları için gereken bitkisel toprak ve gübre temin etmek.

4)      Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak.

5)      Çim ekimi, biçimi ve bakımı işlerini yürütmek

6)    Tüm yeşil alanların sulanmasını sağlamak, ağaçların sulanması için periyodik bir program hazırlayıp uygulamak.

7)    Budama zamanı ağaçların budanması, kuruyanların kesilmesi, devrilenlerin kaldırılması gibi bakım çalışmalarını yürütmek.

8)    Bitki hastalık ve zararlılarına karşı zirai mücadele etmek.

9)    Parklara konacak oyun aletlerinin, bankların, piknik masalarının hazırlanması ve konacak yerlere naklini sağlamak, monte etmek, bozulanların tamir işini yapmak.

10)  Parklarda ve yeşil alanlarda hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacıyla boyama, kaynak işleri, çim biçme, temizlik yapma, sulama v.s. bakım ve onarım çalışmaları yapmak.

11)   Bölgemizde müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan müteahhitlerin çalışmalarını denetlemek.

12)   Müdürlüğümüz ile ilgili ihtiyaç duyulan araç, gereç ve makinelerin tespiti ile alım ve bakımını yapmak, mevcut araç ve makineleri çalışır halde bulundurmak.

13)  Müdürden gelen talimata göre ihtiyaç duyulan okullarda müracaatlarına göre gerekli tespitin yapılması ve uygun olanların yerine getirilmesi

14)   Konusu itibarı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğünün sorumluluk alanına girmeyen ancak uygulanması ile sorun yaratacağı anlaşılan hususların tespiti halinde telafisi için ilgili müdürlüğü bilgilendirmek.

15)    Şeflik bünyesinde personelin görev dağılımını program içerisinde uygulanmasını takip ve kontrol etmek

 

 

 3) Fidanlık Şefliği : Fidanlık Şefinin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü birimler aşağıda gösterilmiştir.

 

a) Fidanlık  Şefliğinin Görevleri  :

 

1)      Fidanlık ve sera alanında satın alınacak olan ağaç ve çalı fidanı ile  mevsimlik çiçek türlerinin, bölge iklimine ve fidanlığın konumuna uygun olarak seçimini yapmak.

2)      Fidanlık ve sera alanında satın alınan ağaç ve çalı fidanı ile mevsimlik çiçek türlerini muhafaza etmek, bakım ve sulamasını yapmak.

3)     Satın alınan ağaç ve çalı  türleri  için gereken ortam ve ekipmanın hazırlanmasını sağlamak.

4)     Fidanlıklardan fidan temin etmek ve bunların dikimi ve bakımını yapmak.

5)    Fidanlık tesislerinde kullanılacak her tür malzemenin temin edilmesini sağlamak, temin edilen malzemelerin muhafazası için gereken tedbirleri almak.

6)     Fidanlıkta bulunan atölyeler arasında koordinasyon sağlamak.

7)    Park ve yeşil alanlarda kullanılacak olan ağaç, çalı, mevsimlik bitkileri koordineli olarak dikim alanına sevk etmek.

8)    Fidanlık ve sera alanında, satın alınan ağaç ve çalı fidanı ile mevsimlik çiçek türlerinin sulama, kök havalandırması, zararlı ve hastalıklara karşı ilaçlanması, saksı değişimi, gübreleme vb. bakım çalışmalarını yapmak.

9)    Şeflik bünyesinde personelin görev dağılımını program içerisinde uygulanmasını takip ve kontrol etmek.

 

 

4) İdari İşler Şefliği : İdari İşler Şefinin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü birimler aşağıda gösterilmiştir.

 

a)      İdari İşler İhale Bürosu Görevleri

 

1)     Müdürlüğün talimatları doğrultusunda stratejik plan hazırlamak

2)     Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,

3)    4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu çerçevesinde yapımına karar verilen işlerin dosyalarını hazırlamak, gerekli onayları almak, sonuçlandırmak.

4)   İhale Komisyonları tarafından yapılan veya yaptırılan bütün işlerle ilgili yazışmaları yapmak ve onaylarını almak.

5)  İhale kararlarının yüklenicilere yasal süresi içerisinde bildirmek, sözleşme yapılmasını temin etmek.

6)  Yapım hizmet v.b. sözleşmeler sırasında alınan kesin teminat veya mektuplarının uygun bir belgeyle Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim etmek ve dosyalarına şerh koyarak bilginin devamlılığını sağlamak

7)   Hak ediş raporlarının tahakkuk müzekkerelerini düzenleyerek müdür veya vekilinin onayından sonra Mali Hizmetler Müdürlüğüne ulaştırmak.

8)  Bu yapım, mal ve hizmet ihalelerinin S.G.K. Kanununa göre ilgili kuruma bildirmek ve aynı kurumdan ilişiksiz belgesi istemek ve yüklenici veya taşeron kesin teminatının çözülmesini sağlamak.

9)   İhalesi yapılan yapım ve hizmet işlerine ait iş bitiminde kabul tutanaklarının hazırlanması ve onaylanmasını sağlamak.

            

 

 

b)      İdari İşler Bürosu Görevleri

 

1)     Müdürlük çalışmaları ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi veya ilgili birimlerle koordineli çalışmak, israfı önlemek, verimi arttırmak.

2)     Şeflik bünyesinde personelin görev dağılımını program içerisinde uygulanmasını takip ve kontrol etmek.

3)     Tespit ettiği eksiklikleri rapor halinde müdüre bildirerek giderilmesini temin etmek.

4)     Park ve Bahçeler Müdürlüğü için gerekli ihtiyaçları tespit etmek ve gereken malzemeleri temin etmek.

5)     Personelin çalışmalarında kullandığı alet ve ekipmanların, çim makinelerinin bakım ve onarımını yapmak, bu aletlerin korunmasını ve çalışır halde bulunmasını temin etmek. Herhangi bir aksaklık halinde ilgili müdürü bilgilendirmek.

6)    Bölge çalışmaları için sürekli ihtiyaç duyulan malzemeleri müdüre iletmek, alımını sağlamak, gereğinden fazla depolanacak malzeme istememek.

7)     Müdürlüğe gelen ve giden bütün evrakları yazılı ve bilgisayar ortamında kayıt etmek.

8)    Gelen evrakları müdür tarafından havalesinden sonra ilgilisine dağıtımını yapmak, karşılığını takip etmek, cevap verilmesi gerekiyorsa verilmesini temin etmek.

9)    Personel ile ilgili gölge dosyaların tanzimi (izin, rapor, ceza, mükafat, kademe ilerlemesi, tayin terfi v.s.) ile yazışmalar yapmak.

10)   Arşiv bilgilerini ve belgelerini ilgili yönetmeliğe uygun saklamak.

11)   Müdürlük çalışmaları ile ilgili her türlü rapor, bilgi ve belgenin gönderilmesi gereken kişi veya kurumlara ulaşmasını temin etmek.

12)   Günlük evrakları takip ederek tekide meydan vermemek suretiyle yazışmaları yürütmek.

13)   Belediye Encümeni ve Belediye Meclisi kararlarını takip etmek, müdürlüğü ilgilendiren konularda müdürün bilgisine sunmak. Meclis ve Encümen toplantılarının gündemlerini ve müdürlüğün bu gündeme alınması gereken evraklarının hazırlanmasını sağlamak.

14)  Düzenlenen park, bahçe ve dinlenme alanlarının su, doğalgaz ve elektrik tesisatını hazırlamak veya hazırlatmak,  İSKİ, İGDAŞ, BEDAŞ İdarelerine başvurup yapılan tesisatlarını açtırılmasını sağlamak.                               

15)  Müdürlük personeli ile ilgili hizmetleri yürütmek, hizmet içi eğitim kursları açmak ve seminerler düzenlemek.

16)    Aylık olarak işçi puantajlarını düzenlemek.

17)     İşçilerin göreve geliş ve gidişlerini kontrol altına almak için liste düzenler. İşçilerin imzalarını listeden kontrol etmek. Gelmeyenler hakkında işlem evraklarını müdüre sunmak.

18)    İşçilerin izinleriyle ilgili işlemlerini yapmak, İzinleri takip ve kontrol etmek.

19)    İşçilerin; SGK dan almış oldukları  ıstırahatleri takip etmek.

20)    İşçi personelin kadrolarını tanzim etmek

21)    Doğum, ölüm, evlenme ve istirahat farklarının işlemlerini yapmak ve müdüre sunmak.

22)    İşçilerin diğer tüm sosyal haklarıyla ilgili tüm işlemleri yapmak ve müdüre sunmak.

23)    Emekliye ayrılanların kıdem tazminatlarının düzenlemek ve müdüre sunmak.

24)     İşçilerin vizite kağıtlarını düzenlemek ve müdüre sunmak.

25)     Malzeme ve demirbaşları teslim almak ve teslim etmek

26)    Satın alma taleplerini ve siparişlerini yazmak, büro malzemelerini kontrol etmek.

 

 

 

Memurların görev yetki ve sorumlulukları

MADDE 10:  Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz yapmakla   yükümlüdürler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin  İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 11: Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a)   Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b)   Görevin planlanması:  Park ve Bahçeler Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve teknik ekip tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c)    Görevin İcrası: Park ve Bahçeler Müdürlüğü Tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

 

İşbirliği ve koordinasyon 

MADDE 12 : 

1)  Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a)   Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon  Müdür tarafından sağlanır.

b)   Park ve Bahçeler  Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)    Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

d)    Şefliklerdeki görevli personel bu yönetmelikle kendisine verilen görevleri yerine getirir.

               

 2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şeflerin ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

MADDE 13:                

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) Park ve Bahçeler Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel özlük dosyaları 

MADDE 14: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a)  Park ve Bahçeler Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük (gölge) dosyası düzenlenir.

b)  Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

Disiplin cezaları 

MADDE 15: Park ve Bahçeler Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ve Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar 

MADDE 16: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik 

MADDE 17: 06.05.2010 tarih ve 2010/84 sayılı meclis kararı ile kabul edilen Park ve Bahçeler Müdürlüğü teşkilat, görev ve çalışma yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yürürlük 

MADDE 18: Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme 

MADDE 19: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Sert zemin eksikliklerinin giderilmesi

Dilekçe

 

Malzeme mevcut ise 3 GÜN

 

2

Fidan (ağaç, çalı) dikimi talebi

Dilekçe

 

Fidan mevcut ise 3 GÜN

3

Yeşil alanlarda ot temizliği

Dilekçe

Program dahilinde 3 GÜN

4

Yeşil alanların belirlenmesi

Dilekçe

Program dahilinde 5 GÜN

5

Bitkisel toprak temini

Dilekçe

Toprak mevcut ise 5 GÜN

Toprak temin edilecekse 15 GÜN

6

Mevsimlik çiçek dikimi

Dilekçe

Program dahilinde 5 GÜN

7

Çim biçimi

Dilekçe

Program dahilinde 3 GÜN

8

Çalı budama

Dilekçe

Program dahilinde 5 GÜN

9

Ağaç budama

Dilekçe

Mevsim dahilinde 15-30 GÜN

10

Yeşil alanların sulanması

Dilekçe (Kontrol mühendislerinin rutin arazi kontrolleri kapsamında)

Mevsim dahilinde hergün

11

Toprağın gübrelenmesi

Dilekçe

Gübre mevcut ise 5 GÜN

Gübre temin edilecekse 30 GÜN

12

İlaçlama yapılması

Dilekçe

Program dahilinde 3 GÜN

13

Hazır çim serimi

Dilekçe

Temini ve serimi 15 GÜN

14

Yeşil alan ve parkların genel temizliği

Kontrol mühendislerinin rutin arazi kontrolleri kapsamında

Her gün

15

Spor aletleri talebi

Dilekçe

Fitness talebi ihale dosyalarından yıllık olarak karşılandığından; mevcutta var ise 30-60 GÜN

16

Salıncak veya tahteravalli talebi

Dilekçe

Çocuk Oyun Grubu, salıncak ve tahteravalli talebi ihale dosyalarından yıllık olarak karşılandığından; mevcutta var ise 30-60 GÜN

17

Çocuk oyun alanlarının zemin döşemesi (epdm)

Dilekçe

Çocuk Oyun Grubu zemin döşemesi talebi ihale dosyalarından yıllık olarak karşılandığından; mevcutta var ise 30-60 GÜN

18

Ağaç kesim talebi (uygunluğunun kontrolü)

Dilekçe, fotoğraf, yerin plan krokisi

Program dahilinde 5 GÜN

19

Oturma Grupları ve Piknik Masalarının Tamiri

Dilekçe

Program dahilinde 7-15 GÜN

20

Bank Talebi

Dilekçe

Bank mevcud ise 2 GÜN

21

Sulama Sistemindeki Arızalar

Dilekçe

Program dahilinde 2 GÜN

22

Spor Aletlerinin Bakımı

Dilekçe

Program dahilinde 7-15 GÜN

23

Çocuk Oyun Grubu Malzemelerinin Bakımı

Dilekçe

Program dahilinde 7-15  GÜN

24

Park Yapımı Talebi

Dilekçe, İsteklilere ait imza listesi

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden arazinin mülkiyet durumu ve Başkanlık onayının ardından projelendirme, yaklaşık maliyet ve ihale işlemleri yaklaşık 120-180 GÜN

25

Şikayet - İstek ve Bilgi Edinme Dilekçeleri

Dilekçe (Dilekçe konusuna göre yerinde kontrol)

Dilekçenin içeriğine göre 3-15 GÜN