RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRLÜĞÜ

ALİ ERGÜVEN

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Dahili :1186

Mail :ruhsat.denetim@esenyurt.bel.tr

İlçemizde faaliyet gösteren işyerleri yürürlükteki kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde denetlenmekte ve ruhsatlandırma işlemleri yapılmaktadır.

İlçemizde yaşayanların yaşam kalitesinin yükseltilmesi, insanların mutluluğunun sağlanması, kent dokusunun iyileştirilerek sağlıklı bir kent oluşturulması amacıyla işyerlerini güvenli ve sağlıklı şekle getirmek müdürlüğün en önemli görevidir. 

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

RUHSAT VE DENETİM MÜDÜRÜLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç:

 

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini belirlemek, görevlerinin yerine getirilisi ve yetkilerinin kullanışında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2: Bu yönetmelik, Esenyurt Belediye Başkanlığı Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenini kapsar

 

Hukuki dayanak:

MADDE 3: Bu yönetmelik; 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu, 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 5179 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi Hakkında Kanun, 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu, 5259 sayılı Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu, 394 sayılı Hafta Tatili Hakkında Kanun, 1608 sayılı Umumu Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezai Hakkında Kanun, 16 Nisan 1340 tarihli ve 486 numaralı Kanunun Bazı Maddelerini Muadil Kanun, 1072 sayılı Rulet Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun ve Makineleri Hakkında Kanun, 552 sayılı Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 1380/3288 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 5101 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir. 

 

                Tanımlar

 

                MADDE 4: Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a)    Belediye                         :Esenyurt Belediyesini,

b)    Başkan                           :Esenyurt Belediye Başkanını,

c)     Başkan Yardımcısı     :Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen

 Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Birim                                 :Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünü,

d)    Müdür                            :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi

 kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen

 imza yetkisini kullananları,

e)     Şef                                   :Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünde kadrolu şefi,

f)     Personel                          :Müdür ve Şef tanımının dışındaki birim mensuplarını ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Teşkilat

 

Kuruluş

                MADDE 5: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü;  5393 sayılı Belediye Kanunun 48nci maddesi ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanılarak Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25  sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 6:

(1) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü; Müdür, Şef, Teknik Personel ve Memurlardan oluşur.

(2) Müdürlüğün kadrosunu oluştururken, işyerlerinin denetimi ile ruhsatlandırılması işlemlerinde ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdamının sağlanması gözetilir.

(3) İlçedeki işyerlerinin sayısı her yıl artış gösterdiğinden, kontrol ve denetimlerinin halk sağlığı için daha sıklıkla yapılabilmesi için ihtiyaca göre norm kadroya uygun olarak birimler kurabilir.

(4) Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Belediye başkanının yetki ve görev verdiği Başkan yardımcısına bağlı olarak görevini yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7:  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Ruhsat ve Denetim Müdürü:657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır

 

c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

            ç)Teknik Personel: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 8:

          a) Ruhsat ve Denetim Müdürünün Görev ve yetkileri;

 

Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek
Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak
Müdürlüğü sevk ve idare etmek
Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek
Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek
Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak
Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak
Yasa, Tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak
Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak
Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek
Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek
Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak
Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek
Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek
Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek
Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir
Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek
Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek
 

b) Ruhsat ve Denetim Müdürünün Sorumlulukları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

            

                Müdürlüğe Bağlı Şeflikler ve Görevleri

MADDE 9: Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

Bağlı Şeflikler

a) Ruhsat ve Denetim Şefliği

1)       Görevlerini yasalara uygun zamanında, verimli, düzenli ve eksiksiz yapmak,

2)       İlçe sınırları içerisinde ticari amaçla açılan bütün (Sıhhi, gayrı sıhhi, umuma açık istirahat ve eğlence yerleri vs.) iş yerlerine, iş yeri açma ve çalışma ruhsatı, hafta tatili ruhsatı veya izin belgesi verme işlemlerini yapmak,

3)       Belediye sınırları içerisinde faaliyet gösteren sıhhi, gayri sıhhi ve umuma açık eğlence yerlerini yürürlükte olan işyeri açma ve çalışma ruhsatlarına ilişkin yönetmelik doğrultusunda envaline göre ilgili yasa ve yönetmelikler doğrultusunda ruhsatlandırılmasını sağlamak.

4)       Ruhsat aşamalarında mevzuata Belediyeye verdiği yükümlülükleri Belediyenin bu işle ilgili organı sıfatıyla yapmak ve başka kurumlarla yapılacak işlemlerde gereken yazışmaları yürütmek.

5)       Ruhsatlandırılma aşamasında tahakkuk etmesi gereken vergi, harç, resim ücret ve satış bedeli cinsinden Belediye gelirlerinin tahakkukunu hazırlamak,

6)       Ruhsatı olmayan işyerlerinin faaliyetlerine son verilmesi için gerekli işlemlerin yapılmasını, kontrol ve takip edilerek sonuçlandırılmasını sağlamak,

7)       3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanununa istinaden İlçemizdeki işyerleri ve semt pazarlarında kullanılan ölçü ve tartı aletlerini damgalamak, Denetimlerde bulunmak, Kayıtlarını tutmak,

8)       İşyerlerinin ücret ve tarifelerini tasdik etme işlemlerinin yapılmasını sağlamak,

9)       Ruhsata tabi olmayan işyerlerinden "İşyeri Açma Harcı" alınarak izin belgesi düzenlemek,

10)   İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, 2559 sayılı Polis ve Selahiyet Kanununa istinaden işyeri ruhsat müracaatlarını kabul etmek,

11)   Ruhsat Müracaatında bulunan işletmeci ve işyeri ile ilgili adres tespiti, imar, tapu, itfaiye, sağlık ve asayiş yönünden incelenmesi amacıyla yazışmalarda bulunmak, gelen cevabi yazıların takibini yapmak,

12)   Umuma açık işyerleri ile ilgili alınan Encümen Kararlarını ilgili kurum ve birimlere bildirmek,

13)   Mevzuat hükümlerine aykırı hareket eden ve amacı dışında faaliyet gösteren Umuma Açık işyerleri ile ilgili Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan denetimler sonucu tanzim edilerek Belediyemize gönderilen evrakı hakkında işlem yapılması için Belediye Encümenine havale etmek, Encümen Kararını ilgili kişi ve kurumlara bildirmek,

14)   Ruhsat başvurusunda bulunan işyerlerinin tüm evrak işlemlerini tamamlayarak Komisyonca incelenmesi için hazır hale getirmek,

15)   Ruhsat tanzim edilen işyerlerini ilgili kamu kurumlarına ve birimlere bildirmek,

16)   Sorumluluğu olan dosyanın takibi ve arşivlemesini yapmak,

17)   Kayıtların bilgisayar ortamında güncellemesini sağlamak,

 

            b) Evrak-Kayıt Şefliği

 

1)       Yazışmaların yasalara uygun, zamanında eksiksiz ve verimli yapılmasını sağlamak,

2)       Müdüriyete gelen, giden evrakların kayıtlarını usulüne uygun tutulması ve ilgili birime havalesini sağlamak,

3)       Evrak çıkışı ile kalan evrakların arşivlenmesini sağlamak,

4)       Personelin gölge dosyasını tutmak,

5)       Maaş, ayniyat evraklarını hazırlamak, personelin senelik izin, istihbarat, mazeret izni, ücretsiz izin işlemlerini takip etmek ve yürütmek,

6)       Emeklilik, terfi, kurum içi ve kurum dışı nakil işlemlerini yapmak,

7)       Aylık kademe-derece ilerlemeleri listelerini hazırlamak, kadro defterini tutmak,

8)       Müdürlük bünyesinde çalışan tüm personelin maaş ve puantajını hazırlamak,

9)       Bildiri, genelge vb. evrakların kayıt altına alınarak arşivlenmesini sağlamak,

10)   Müdürlüğün faaliyet raporunu (haftalık, aylık, yıllık ) hazırlamak,

11)   Müdürlük demirbaş ve tüketim maddelerinin temini, muhafazası ve dağıtımını yapmak,

12)   Araç, gereç ve telsiz alımlarının temini, zimmetlerinin tutulması ve tamirini yaptırmak,

13)   Sarf malzemelerin ( büro malzemeleri dâhil ) teminini sağlayıp, dağıtımını yapmak,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 10: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a)       Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

 

b)       Görevin planlanması:  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür, Şef ve sorumlu personel tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

 

c)       Görevin İcrası: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 11:

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a)       Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b)       Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdürlük Makama verilir.

c)       Ruhsat ve Denetim Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve ilgili personele iletir.

ç)   Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

               

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

            MADDE 12:

                a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b)Ruhsat ve Denetim Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel sicili

MADDE 13: Ruhsat ve Denetim Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak puan verir,  kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Personel özlük dosyaları

MADDE 14: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a)         Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce birimde çalışan tüm personel için birer gölge (özlük) dosyası düzenlenir.

b)         Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, nakil evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

Disiplin cezaları

MADDE 15: Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 16:İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

MADDE 17:Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 

Yürütme

MADDE 18: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

 

SIRA NO

 

 

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

 

 

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

UMUMA AÇIK İŞYERLERİ

 

1.   Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek).

 

2.   Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek).

 

3.   Vergi Levhası (Aslı Görülecek).

 

4.   Şirket ise Mesul Müdürden İmza SirküleriŞahıs İse İmza Beyanı alınacak.

 

5.   Oda Kaydı (Ticaret Odası veya Esnaf Odası).

 

6.   Konut Bölgesindeki işyerleri Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFFAKKATNAME.

 

7.   Kira Kontratı (Aslı Görülecek)

 

8.   İskân Belgesi-İmar Müdürlüğünden Tasdikli

(Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı).

 

9.   Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.

 

10.  Şahıs ise  2 Adet Fotoğraf.

 

***

YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE İLAVE BİLGİ VE BELGE İSTENEBİLİR. 

***

 

2005/9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 36.maddesi gereği (Adli sicil belgesi, sağlık raporu)

1 Ay

(Eksiklik Olmadığı Takdirde)

2

SIHHİ İŞYERLERİ

 

1.    Dilekçe (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek).

 

2.    Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince İmzalanıp, Varsa Kaşelenecek).

 

3.    Vergi Levhası (Aslı Görülecek)

 

4.    Şirket İse Mesul Müdürden İmza Sirküleri. Şahıs İse İmza Beyanı alınacak.

 

5.    Oda Kaydı(Ticaret Odası veya Esnaf Odası)

 

6.    Konut Bölgesindeki işyerleri İçin Apartman Sakinlerinden Muhtar veya Noter Tasdikli MUVAFFAKKATNAME

 

7.    Kira Kontratı(Aslı Görülecek)

 

8.    İskân Belgesi-İmar Müdürlüğünden Tasdikli (Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı).

 

9.    Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi.

 

10.  Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.

 

*** 

YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE İLAVE BİLGİ VE BELGE İSTENEBİLİR.

***

 

1 Ay

(Eksiklik Olmadığı Takdirde)

3

2. SINIF VE 3.SINIF GAYRİSIHHİ İŞYERLERİ

1.      Dilekçe ( Yetkilisince imzalanmış varsa kaşelenmiş olacak).

 

2.      Ruhsat Başvuru Formu (Yetkilisince imzalanıp, varsa kaşelenecek).

 

3.      Vergi Levhası (Aslı Görülecek)

 

4.      Şirket ise Mesul Müdürden İmza Sirküleri alınacak.

Şahıs ise İmza Beyanı

 

5.      Oda Kaydı  (Ticaret Odası veya Esnaf Odası)

 

6.      Kira Kontratı(Aslı Görülecek)

 

7.      İskân Belgesi –İmar Müdürlüğünden tasdikli(Yapı Kullanma İzin Belgesi + Yapı Ruhsatı)

 

8.      Tapu Fotokopisi Etüd Proje Müdürlüğünden Adres Teyidi

 

9.      Şahıs ise 2 Adet Fotoğraf.

 

10.    Sanayi Siciline Ön Kayıt Belgesi –Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı web sayfasının e-hizmetler  başlığı altında İl Müdürlüklerine ait hizmetler içerisine başvuru yapmaları(01/07/2017 tarih ve 30111 sayılı Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun)

 

***

YAPILAN İŞİN NİTELİĞİNE GÖRE İLAVE BİLGİ VE BELGE İSTENEBİLİR.

***

1 Ay

(Eksiklik Olmadığı Takdirde)