SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNNUR YILDIRIM

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Dahili :Hasta Nakil Araç: 1362 -1574 - Tüp Bebek Bilgi: 1575 Engelliler: 1353-1357-1360-1361-1364-1365-1366-1369

Mail :saglik@esenyurt.bel.tr

Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

İlçemiz sınırları dahilinde ikamet etmekte iken evinde vefat eden, ikameti neresi olursa olsun İlçemiz sınırları dahilindeki resmi veya özel herhangi bir hastaneye ex-duhul olarak getirilen cenazelerin muayenelerini yapmak ve gömme izin belgelerini tanzim etmek, yine ilçemiz sınırları dahilinde ölü bulunan kişilerin muayenelerini yapmak ve belgelerini tanzim etmek.

Sağlık İşleri Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde sıhhi ve gayrisıhhi iş yerlerinin denetlenmesi ve kontrolünü yapmak.

T.C

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

                Amaç

                MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Sağlık İşleri Müdürlüğünün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişini ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

 

                Kapsam

                MADDE 2: Bu yönetmelik Esenyurt Belediye Başkanlığı Sağlık İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev ve esasları ile Belediyemiz bünyesinde görev yapan personelin sağlık ile ilgili işlemlerinin yürütülmesindeki çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

                Hukuki dayanak

                MADDE 3: Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle hizmetlerini yürütmektedir.

 

                Tanımlar

                MADDE 4: Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

 

a) Belediye                                           :Esenyurt Belediyesini,

b) Başkan                                             :Esenyurt Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı                          :Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak görevlendirilen  Esenyurt           Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Birim                                                  : Sağlık İşleri Müdürlüğünü,

d) Müdür                                              :Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini  kullananları,

e) Şef                                                     :Sağlık İşleri Müdürlüğünde kadrolu Şefi,

f) Personel                                            :Müdür ve şef  tanımının dışındaki birim mensuplarını,ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

                Kuruluş

MADDE 5: Sağlık İşleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48nci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

 

Teşkilat

MADDE 6: Sağlık İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür ve büro teşkilatından oluşur.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki, Sorumlulukları ve Müdürlüğün Görevleri ve Çalışma Şekli

 

Personelin unvan ve nitelikleri

 

MADDE 7: Sağlık İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

a) Sağlık İşleri Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

ç) Sözleşmeli personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

 

d) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 8:

a) Sağlık İşleri Müdürün Görev ve yetkileri:

 

Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek
Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak
Müdürlüğü sevk ve idare etmek
Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek
Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek
Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak
Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak
Yasa, Tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak
Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak
Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek
Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek
Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak
Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek
Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek
Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek
Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir
Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek
Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek
.         

b) Sağlık İşleri Müdürünün Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı Şeflikler ve görevleri

 

MADDE 9: Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

a) İdari İşler Şefliği

 

1) Birimler arasında koordinasyonu sağlamak.

2) Memurlar arsında iş bölümünü sağlamak.

3) Evrak ve yazışmalarda ilgili memurlar arasında görev dağılımını düzenlemek.

4) Evrak kayıtlarının ve evraklarla ilgili işlemlerin takip edilmesini sağlamak.

5) Cenaze işlemlerinin düzenli ve aksamadan yapılmasını sağlamak.

6) Mutemetlikle ilgili işlemlerim düzenli şekilde takip edilmesini sağlamak.

7) İşçi personelin puantajlarının düzenlenmesini sağlamak.

8) Müdürlük personelinin özlük işlerinin aksatılmadan yerine getirilmesini sağlamak.

9) Günlük imza defterinin kontrolünü sağlamak ve aksaklıkları müdüre bildirmek.

10) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle uygun olarak birim Müdürü tarafından Şefliğe verilen görev ve talimatları yerine getirmek veya yerine getirilmesini sağlamak.

 

Bağlı Birimler

 

a ) Cenaze Hizmetleri Bürosu

 

1)       İlçemiz sınırları dahilinde ikamet etmekte iken evinde vefat eden, ikameti neresi olursa olsun İlçemiz sınırları dahilindeki resmi veya özel herhangi bir hastaneye ex-duhul olarak getirilen cenazelerin muayenelerini yapmak ve gömme izin belgelerini tanzim etmek, yine ilçemiz sınırları dahilinde ölü bulunan kişilerin muayenelerini yapmak ve belgelerini tanzim etmek.

2)       Şüpheli görülen ölümleri İlçemiz Cumhuriyet Savcılığına bildirmek, otopsi yaptırılmasını sağlamak.

3)       Savcılıkça kimliği alınanlar hariç, gömme izin belgesi düzenlenen cenazelerin ölüm  kayıtlarının nüfusa işletilmesi için mernis ölüm tutanağı tanzim etmek ve İlçe Nüfus Müdürlüğüne göndermek.

4)       Cenazelerle ilgili olarak bilgi ve gereğinin talep eden bütün resmi makamların taleplerini yanıtlamak, vatandaşların ilgili dilekçelerini yasal süresi içerisinde cevaplandırmak.

5)       Gömme izin belgesi tanzim edilen tüm cenazeleri usulüne uygun olarak ölen kişiyle ilgili tespit edilebilen bilgileri bilgisayar ortamına işlemek.

6)       Tüm belge ve evrakları kayda aldıktan sonra tanzim edip dosyalamak ve arşivlemek.         

 

b ) İş yerleri Ruhsat ve Sağlık denetimleri Bürosu

 

 1)  Sağlık İşleri Müdürlüğünce oluşturulan komisyonca kanunların verdiği yetkiler çerçevesinde  

        sıhhi ve gayrisıhhi işyerlerinin denetlenmesi ve kontrolünü yapmak.

                         2)  Gıda satışı yapılan işyerlerinin denetlenmesi.

                             3)   Gıda ve Gıda ile temas eden madde ve malzemeleri üreten işyerlerinin  denetlenmesi ve kontrolünü 

                                    yapmak.

 4)  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünce, yeni açılacak işyerlerinin ruhsatlandırılmasında oluşturulan        

                                   Ruhsat Komisyonunda bir doktor görevlendirmek.

 

                             5) Gıda işiyle uğraşanların sağlık portör muayenelerini yaptırmalarını   sağlamak.

                             6) Gıda işiyle uğraşanlara hijyen seminerleri vermek. ( Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile)

 

 c ) Sağlık ve Hasta Muayene Birimi

 

1)       Memurlarımızın ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayeneleri, tedavileri için reçete tanzim edilmesi, gerekli görülenlerin bir üst sağlık kurumuna sevk işlemlerini yapmak.

 

2)       Memurların kendisine ve bakmakla yükümlü olduğu kişilere ait  Hastanelerden, Eczanelerden gelen tedavi giderlerine ait faturaların ve reçetelerin kontrol edilip hatalıların iadesi ve düzeltilmesini sağlamak, uygun olanların belgeleri ,Hesap İşlerine sevk etmek.

 

3)       Başvuruda bulunan ve bölgemizde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç hastaların ücretsiz muayenelerini yapmak.

4)       Lüzumu halinde öğrencileri muayene edip rapor düzenlemek

5)       Elindeki her türlü tıbbi imkanı kullanarak acil durumlara müdahalede bulunmak, Halk sağlığı ile ilgili her türlü sağlık sorununda danışmanlık ve eğitmenlik hizmetleri sunmak.

6)       Sağlıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kanun, yönetmelik ve tamimler çerçevesinde ortak faaliyetlerde bulunmak ve destek sağlamak.

7)       Başkanlık Makamı ile yapılan protokol hükümleri çerçevesinde aynı zamanda işçi Sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizde çalışan işçi personelin sadece kendisinin muayene ve tedavilerini yapmak, gerekli gördüklerinin sevk işlemlerini yapmak.

8)       İl dışından sevkli veya izinli gelen memur personel ile bakmakla yükümlü olduğu kişilere vizite kağıdı düzenlemek.

9)       İlçe sınırları dahilinde muhtaç durumdaki yatalak hastaları tedavi ve tetkikleri için sağlık kurumuna 

       nakleder

                                10)  Nakil ambulansları acil vakaların dışında kullanılamaz

                               

 

 

 

 

            Müdürlüğe bağlı memurların görev ve sorumluluklar

 

MADDE 11: Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

Memurların görev yetki ve sorumlulukları

 

a) Doktorların Görevleri :

 

1)  Hafta içi mesai gün ve saatlerinde, görev çizelgesine göre görevlerini yerine getirmek.

 

2)  Tatil günlerinde cenaze işleri ile ilgili görevleri nöbetçi tabip sıfatı ile mesai saatleri içinde yerine getirmek. Nöbet tuttuğu gün kadar takip eden hafta içinde nöbet izni kullanmak.

 

3)  Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle uygun olarak birim Müdürü tarafından kendisine verilen görev ve talimatları yerine getirmek.

4)       Memurlarımızın ve bakmakla yükümlü oldukları kişilerin muayeneleri, tedavileri için reçete tanzim edilmesi, gerekli görülenlerin bir üst sağlık kurumuna sevk işlemlerini yapmak.

 

5)       Başvuruda bulunan ve bölgemizde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç hastaların ücretsiz muayenelerini yapmak.

 

6)  Gerektiğinde sağlık raporu tanzim (işe girişlerde, öğrencilere vs.) etmek

 

7)  Elindeki her türlü tıbbi imkanı kullanarak acil durumlara müdahalede bulunmak, Halk sağlığı ile ilgili her        

     türlü sağlık sorununda danışmanlık ve eğitmenlik hizmetleri sunmak.

 

8)  Sağlıkla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, kanun, yönetmelik ve tamimler çerçevesinde                                                                

     ortak faaliyetlerde bulunmak ve destek sağlamak.

 

9)  Başkanlık Makamı ile yapılan protokol hükümleri çerçevesinde aynı zamanda işçi Sağlığı ve iş güvenliği          

     ile ilgili yönetmelik hükümlerine göre Belediyemizde çalışan işçi personelin sadece kendisinin muayene ve                  

      tedavilerini yapmak, gerekli gördüklerinin sevk işlemlerini yapmak.

10)   İl dışından sevkli veya izinli gelen memur personel ile bakmakla yükümlü olduğu kişilere vizite kağıdı düzenlemek.

 

 

b)       Sağlık Memurunun Görevleri :

 

1)       Aşı, enjeksiyon, küçük tıbbi işlemlerde kendisine verilen görevleri yerine getirmek, yaptığı işlerin kaydını tutmak.

 

2)       Hemşirelerle birlikte tüm yardımcı sağlık hizmetlerini, kanun, yönetmelik ve tamimlerle kendisine verilen yetkiler çerçevesinde yerine getirmek.

 

3)       Görevlerini ifa ederken kullandığı malzemelerin, araç ve gereçlerin muhafazasını sağlamak, gerekli ihtiyaçların listesini hazırlayıp eksiklerin tamamlanması için çalışmak.

 

4)       Mesleki olarak birim Müdürü tarafından verilecek olan diğer görevleri kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde yapmak.

5)    Ambulans hizmetlerinde görev almak

 

c)       Ayniyat-Maaş Mutemedi ve Tahakkuk Memurunun Görevleri :

 

1)    Ayniyat ve demirbaş zimmetlerini titizlikle tutmak.

2)    Hastanelerden gelen faturaları, eczanelerden gelen reçete ve faturaları Memurların getirdiği tıbbi malzeme ve diğer sağlık giderlerine ait faturaları, belgeleri kabul etmek, tasnif etmek ve birim Müdürüne bildirmek.

3)    Kontrolü yapılan sağlıkla ilgili tüm gider belgelerinin tahakkuk evraklarını hazırlamak.

4)    Evrakların birer fotokopisini alarak dosyalamak.

5)    Personelin maaş bordroları ve maaşla ilgili diğer belgelerini dağıtmak ve dosyalamak.

6)    Müdürlüğün avans ve kredi ile ilgili işlemlerini hazırlamak, avans ve kredi bedelini çekmek ve yasal süresi içinde kapatma işlemini tamamlamak.

7)    Hesap İşleri Müdürlüğü nezdinde, Müdürlük personeline ilişkin nakdi işlemleri yürütmek.

 

ç) Arşiv, Evrak ve  Kayıt Memuru İşlerinden Sorumlu Memur Personelin Görevleri :

1)  Poliklinik kayıt defterini tutmak, tanzim etmek, bu hizmetiyle ilgili olarak ilgili kişilere yardımcı  

     olmak, bilgi vermek.

2) Ölüm tutanakları ile ölüm kayıt defterlerini düzenli ve titizlikle tutmak. Cenaze  

     yakınlarına talep ettikleri bilgileri vermek ve yapacağı işlemleri anlatmak.

3)  Gelen ve giden evrak kayıt defterlerini tutmak.

4) Mernis ölüm tutanaklarını yazmak, dosyalayıp arşivlemek.

5) Talep halinde arşiv kayıtlarını inceleyerek ilgililerine bilgi vermek ve  yardımcı olmak.

6) Sağlık İşleri Müdürünce kendilerine verilen diğer görevleri yapmak.

 

d) İşçi Personelin Görevleri :

1)        Müdürlüğe tahsis edilen oda ve eşyalarının temizliğini yapmak .

2)        Tuvaletler, lavabolar, hol ve koridorların temizliğini yapmak, gerekli malzemeleri temin etmek ve muhafazasını sağlamak.

3)        Fotokopi makinesinin kullanılmasından, muhafazasından birinci derecede sorumlu olmak.

4)   Çay ocağının faaliyetlerini yürütmek.

5)    Birimler arasında evrak intikalini sağlamak.

6)   Kanun,  tamim  ve yönetmelikler  çerçevesinde  kendilerine verilen diğer görevleri  

      de yapmak.

 7 )   Ambulans hizmetlerinde görev almak

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin  İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 12: Sağlık işleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a)       Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b)       Görevin planlanması: Sağlık işleri Müdürlüğündeki çalışmalar Müdür tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c)       Görevin İcrası: Sağlık İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 13:

1)    Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a)       Sağlık İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b)       Sağlık İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)       Sağlık İşleri Müdürü dosyadaki evrakları gerekli memura havale eder.

d)  Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

 

                2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : Sağlık İşleri Müdürlüğü, Valilik, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

 

            MADDE 14:

 

                a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) Sağlık İşleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel sicili

 

MADDE 15: Sağlık İşleri Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak puan verir,  kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Personel özlük dosyaları

 

MADDE 16: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a)          Sağlık İşleri Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük (gölge) dosyası düzenlenir.

b)          Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 17:  Sağlık İşleri Müdürlüğünde çalışan personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

                                                                                                                                  

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 18: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 19: Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.
 

Yürütme

 

MADDE 20: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ)

1

Ölüm Belgesi Düzenlenmesi

Bildirim ( Polis, cenaze yakını vb.), kimlik belgesi, nüfus kayıt örneği, bebekler için doğum raporu, hastalık raporları, vb.

1 saat

2

Hasta Muayene Hizmeti

1-         T.C. Kimlik No

2-         İlaç Kullanım Raporu

Yarım saat