SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÜNNUR YILDIRIM

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Dahili :1349-1345-1348-1330

Mail :sosyalyardim@esenyurt.bel.tr

Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.Maddesi ve 22.02.2007 tarihli, Esenyurt Belediye Meclisinin 09.07.2009 tarih ve 2009/143 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde Esenyurt ilçe sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) ayni ve nakdi her türlü yardım işlerinin planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmekle görevlidir.

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

SOSYAL YARDIM İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Bilgi İşlem Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Sosyal Yardım İşleri  Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

 

Hukuki Dayanak

MADDE 3 - (1) Esenyurt Belediye Meclisinin 09.07.2009 tarih ve 2009/143 sayılı kararı ile kurulmuş olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunun 48. Maddesi ile 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen:

a)     Belediye       : Esenyurt Belediyesi’ni,

b)    Başkanlık     : Esenyurt Belediye Başkanlığı’nı,

c)     Büyükşehir   : İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni,

d)    Müdürlük     :Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nü,

e)     Müdür          :Sosyal Yardım İşleri Müdürü’nü,

f)     Yönetmelik  :Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

 

Kuruluş

MADDE 5 – Sosyal ve Yardım İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.Maddesi ve  22.02.2007 tarihli, 26442 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine dayanarak, Esenyurt Belediye Meclisinin 09.07.2009 tarih ve 2009/143 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

 

 

 

 

Teşkilat

MADDE 6 - (1) Sosyal Yardım İşleri  Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a)      Müdür

b)      Şef

c)      Memurlar

d)     İşçiler

e)      Sözleşmeli memurlar

          f)  Hizmetli Personel

 

 Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına İlişkin Esaslar çerçevesinde birimlerin hizmet alanları, görev ve sorumluluklarına paralel olarak ihtiyaç duyulan nitelik ve sayıda, iş ve işlemlerin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için birim amirinin talebi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün  teklifi ve Belediye Başkanının onayı ile kadro karşılığı olmaksızın hizmet gereği “Büro Sorumlusu” ve “ Yönetici Yardımcısı” görevlendirilmesi yapılabilir.

 Birimlerin iç organizasyon yapılarının teşkili, söz konusu birimde görev yapmakta olan kadrolu Şefler dâhil olmak üzere Yönetici Yardımcısı ve Büro Sorumlusunun görev, yetki ve sorumlulukları ilgili birim amirinin teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek bir iç düzenlemeyle geçerlilik kazanır.

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin Unvan ve Nitelikleri

MADDE 7: Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

a) Sosyal Yardım İşleri Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda ilgili kanun ve yönetmeliklere uygun olarak atanır.

 

b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır. 

ç) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

 

d) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 8 - (1) 5393 Sayılı Belediyeler Kanunu ve ilgili kanun, yönetmelik ve tüzükler çerçevesinde Esenyurt ilçe sınırları içerisinde ikamet eden fakir ve yardıma muhtaç tüm kesimlere (yaşlı, engelli, kadın, çocuk vb. dezavantajlı kesimler) ayni ve nakdi her türlü yardım işlerinin planlama, programlama ve organizasyon işlerini yürütmekle görevlidir.

(2)         Kanun ve yönetmelikler çerçevesinde aşağıda belirtilen birimlerin oluşturulması ve onların faaliyete geçirilmesi için gerekli çalışmaları yapar ve bunların işleyiş biçimi ile ilgili çalışma yönetmelikleri hazırlar. Bu birimler: Aile Danışma Merkezi (Psikolojik Danışmanlık), İnsan Kaynakları / İstihdam Masası,  Diğer taraftan şu anda faal halde bulunmayan aşevi, yardım sandığı,  biriminin çalışmalarının sıhhatli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

(3)         Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü İdari ve Teknik tüm işleri; ilgili Yasa, Tüzük, Yönerge ve Belediye Başkanlığı, Belediye Meclis ve Encümen kararlarına göre yürütür.

(4)         Kişi ve ailelerin kendi bünye ve çevre şartlarından doğan veya kontrolleri dışında oluşan maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarının giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunlarının önlenmesi ve çözümlenmesine yardımcı olunmasını ve hayat standartlarının iyileştirilmesi ve yükseltilmesini amaçlayan sistemli ve programlı hizmetlerin yürütülmesini sağlar.

(5)         Müdürlüğü’nde yürütülen tüm Sosyal Yardım Çalışmalarının koordineli bir şekilde sürdürülmesini sağlar.

(6)         Müdürlük personeline görev dağılımını yapar, izler ve çalışanların yürüttüğü işleri kolaylaştırır.

(7)         Yardım Sandığı Değerlendirme Kurulu ve ilgili kurul ve komisyonlarda görev alır.

(8)         Süreçlerin sürekli iyileştirilmesine yönelik çalışmalar yapar.

(9)         Yapılan çalışmalarda ekibinin motive edilmesi, verilen önerileri değerlendirerek gerektiğinde çalışmalara katılarak, çalışma ortamını sürekli olarak geliştirme çabası içinde olur.

(10)     Vatandaş memnuniyetini sağlamaya yönelik çalışmalar yapar. Tespit edilmiş strateji, hedef ve politikalar doğrultusunda planları hazırlar, uygular ve aksayan yönlerine yönelik çözüm üretir

(11)     Birimi ile ilgili faaliyet raporlarının periyodik olarak hazırlanması ve Başkanlığa sunulmasını sağlar.

 

(12)     Görevlendirilmesi durumunda Başkanlığı temsil eder.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 9  - Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

a-) Sosyal Yardım İşleri  Müdürünün Görev ve Yetkileri ,

1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek

2. Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak

3. Müdürlüğü sevk ve idare etmek

4. Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek

5. Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek

6. Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak

7. Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak

8. Yasa, Tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak

9. Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak

10. Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek

11. Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek

12. Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak

13. Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek

14. Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek

15. Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek

16. Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir

17. Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek

18. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek

 

 

b) Sosyal Yardım İşleri  Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından ve ilgili kanun ve yönetmeliklerin uygulanmasından sorumludur.

  

Müdürlüğe Bağlı Birimler ve Görevleri

MADDE 10-

 

a- Sosyal Yardım İşleri Bürosunun görevleri

 

(1) Görevi gereği Müdürlükçe kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar ve memurları vasıtasıyla yaptırırlar.

(2) Büro sorumlusu, işlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar.

(3) Büro sorumlusu personele iş dağıtımı yaparak sonuçlarını izler. Kontrol eder ve personelini denetler.

(4) Müdürlüğe gelen giden evrakların, dosyaların diğer belgelerin kayıt havale dosyalama işlemlerini yürütür.

(5) Müdürlüğe ait genelge yönetmelik ve kararları deftere işleyerek incelemeye hazır hale getirir.

(6) Müdürlüğün işlerinin yürütülebilmesi için gerekli olan bütçenin hazırlanması personelin özlük hakları yazışmaları, tahakkuk işleri, demirbaşındaki malzemelerin kayıtlarını tutar. Yıl sonunda döküm hazırlar.

(7) Belediyenin genel amaç ve politikalarına uygun nitelikte yardım işleri ile ilgili stratejinin belirlenmesinde amire öneriler getirir.

(8) Kurum içi ve dışı bildiri genelge vb. duyuruların, bilgilerin tüm personele iletilmesi ve dosyalanmasını sağlar, gerektiğinde bu hususta işlem yapar.

(9) Memurlar büronun  her işinden sorumludur.

(10) Müdürlüğe gelen telefonlara kurum kimliğine uygun olarak ve ilgililere aktarır.

(11) Büro sorumlusu, sosyal yardım işleri çerçevesinde kendilerine başvuran dezavantajlı kesimlere Belediye bütçesine uygun bir tarzda sünnet, sağlık yardımları, iftar programları vb. her türlü yardım işlerinin organizasyonunu yapar. Bunları kanun, tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde takip eder. Bunlarla ilgili haftalık, aylık ve yıllık raporlar hazırlayarak Müdürlüğüne sunar.

(12) Kendisine direkt bağlı bulunan  Memurların çalışmasına nezaret eder.

(14) Görev unvanına uygun olan ve amirin istediği diğer işleri yapar.

(15) Kendisine bağlı olarak çalışmakta olan personelin iş, bilgi, ve verimliliklerini arttırabilmek için eğitilmeleri yolunda çalışmalar yürütür.

(16) Büro sorumlusu, Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

 

b- Yardım Sandığı Bürosunun  görevleri

 

 (1) Görevi gereği Müdürlükçe kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar ve memurları vasıtasıyla yaptırır.

(2) Büro Sorumlusu işlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar.

(3) Bürosundaki personele iş dağıtımı yaparak sonuçlarını izler. Kontrol eder ve personelini denetler.

(4) Büro Sorumlusu, Sayıştay tarafından onaylanan Yardım Sandığı Yönetmeliği çerçevesinde fakir ve muhtaç kişilerin müracaatlarını alır, ilgili memurları vasıtasıyla kişilerin araştırmalarını yapar ve bunu rapor haline getirerek Yardım Sandığı Değerlendirme Kuruluna sunar.

(5) Yardım Sandığı Değerlendirme Kurulu tarafından alınan kararların uygulanmasını sağlar. Bu uygulamaları haftalık, aylık ve yıllık rapor halinde Müdürlüğüne sunar. .

(6) Büro Sorumlusu, Müdür ve Başkan yardımcılarına karşı sorumludur.

 

        c-Beyaz Masa Bürosunun görevleri

 

 

(1) Görevi gereği Müdürlükçe kendilerine verilen işleri yasalar ve yönetmelik esaslarına göre yapar ve memurları vasıtasıyla yaptırır.

(2) Büro Sorumlusu işlerini plan ve programa bağlayarak bunların iyi bir şekilde yapılmasını ve zamanında bitirilmesini sağlar.

(3) Bürosundaki personele iş dağıtımı yaparak sonuçlarını izler. Kontrol eder ve personelini denetler.

(4) Esenyurt ilçe sınırları içinde ikamet eden vatandaşların her türlü sıkıntılarını dinleyerek çözüm üretmek

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası

 

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 14 -  Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin uygulanması aşağıda belirtilmiştir

 

a) Görevin kabulu:Müdürlüğe vatandaşın başvurusu veya Kamu Kuruluşlarından gelen evraklar bilgisayara işlenip, dosyası ile beraber işleme girmesi için arşive gönderilir ve arşivden gelen işlem dosyası ilgili büroya ve ilgili raportöre verilir.

b) Görevin icrası : İşleme giren evrak , evrakların ait olduğu  işlem dosyası , projeler, şikayet dilekçeleri ilgili teknik eleman tarafından incelenerek gereği yapılır ve imzalanmak üzere  Müdüre ve Başkan Yardımcısına gönderilir.

 

 

Görevin yürütülmesi

MADDE 15 - (1) Müdürlükte görevli tüm personel, kendilerine verilen görevleri yasa ve yönetmelikler doğrultusunda gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

İşbirliği ve Koordinasyon

 

Müdürlük birimleri arasında işbirliği

MADDE 16 –

İşbirliği ve koordinasyon

1)  Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a)      Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon  Müdür tarafından sağlanır.

b)     Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)      Sosyal Yardım İşleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

d)     Şefliklerdeki görevli personel bu yönetmelikle kendisine verilen görevleri yerine getirir.

           

            2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : Sosyal Yardım İşleri  Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şeflerin ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Denetim Sicil ve Disiplin

 

 

Müdürlük İçi Denetim

MADDE 17-

a-) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b-) Sosyal Yardım İşleri Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini gerek gördüğü her zaman denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel özlük dosyaları

 

MADDE 18: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a)        İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer gölge özlük dosyası düzenlenir.

 

b)        Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

Disiplin cezaları

 

MADDE 19:  İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine tabiidir.

 

 

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 20 - (1) İşbu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

Yürürlük

MADDE 21 - (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 22 - (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO

HİZMET ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (ENGEÇ SÜRE)

1

KÖMÜR YARDIMI

1-       Kimlik fotokopisi

2-       İkametgah senedi

3-       Başvuru formu

4-       Yerinde tespit

 

30 GÜN

2

ERZAK YARDIMI

1-       Kimlik fotokopisi

2-       İkametgah senedi

3-       Başvuru formu

4-       Yerinde tespit

 

30 GÜN

3

MAMA YARDIMI

(6 ay ila 15 ay arası çocuklar için)

1-       Kimlik fotokopisi

2-       İkametgah senedi

3-       Başvuru formu

4-       Yerinde tespit

 

15 GÜN

4

AYLIK ERZAK KARTI YARDIMI

(Eşi vefat etmiş, okul çağında çocukları olan anneler için)

1-       Kimlik fotokopisi

2-       İkametgah senedi

3-       Başvuru formu

4-       Yerinde tespit

 

30 GÜN

5

ÇEYİZ YARDIMI

(Yetim öksüz ve yardıma muhtaç genç çiftler için)

1-       Kimlik fotokopisi

2-       İkametgah senedi

3-       Başvuru formu

4-       Bez raporu

5-       Fakirlik Belgesi

 

30 GÜN

6

EŞYA YARDIMI

(Yardıma muhtaç ailelere eşya yardımı)

1- Kimlik fotokopisi

2-  İkametgah senedi

3- Başvuru formu

4- Yerinde Tespit

5- Fakirlik Belgesi

 

30 GÜN

7

OKUL KIYAFETİ ve OKUL ARABASI YARDIMI

 

1- Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Okul aile birliğinden alınan mağdur öğrenci listelerine istinaden yardım yapılır.

 

30 GÜN

8

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİ İÇİN KIRTASİYE SETİ YARDIMI

 

1- Okul Müdürleri, Öğretmenler ve Okul aile birliğinden alınan mağdur öğrenci listelerine istinaden yardım yapılır.

 

30 GÜN

9

 

CENAZE YEMEĞİ YARDIMI

(Esenyurt ilçe sınırlarında ikamet eden vatandaşlarımız için)

1- Ölüm Raporu

2- Başvuru formu

GÜN

10

 

EVLERE KUAFÖR HİZMETİ YARDIMI

(Yaşlı ve Engelli ev Çıkamayan  Beyler  için)

 

1- Kimlik fotokopisi

2- İkametgah senedi

3- Başvuru formu

 

 10 GÜN

11

 

YENİDOĞAN BEBEK PAKETİ

(Bir aydan küçük bebekler için)

 

 

1- Kimlik fotokopisi (anne veya babaya ait)

2- Başvuru formu

3-Doğum raporu veya çocuğun kimlik fotokopisi

 

 10 GÜN

12

 

TAZİYE PAKETİ

 

 

1- Ölüm Raporu

2- Başvuru formu

 

 10 GÜN

13

 

KÖMÜR SOBASI YARDIMI

 

 

1- Kimlik fotokopisi

2- İkametgah senedi

3- Başvuru formu

4-Yerinde tespit

 

 30 GÜN

14

 

BATTANİYE YARDIMI

 

 

1- Kimlik fotokopisi

2- İkametgah senedi

3- Başvuru formu

4-Yerinde tespit

 

 30 GÜN

15

 

GELİNLİK DAMATLIK YARDIMI

(Her yıl düzenli yapılan toplu nikah şölenimizde gelinlik damatlık giymek isteyen ihtiyaç sahibi çiftler için) 

1- Kimlik fotokopisi

2- İkametgah senedi

3- Başvuru formu

 

 5 GÜN