TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

TARIMSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

HAŞİM BAKİ

Telefon :4440411

Mail :-

-

-

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü

Görev, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmenlik

  BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

            Amaç  

MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı Esenyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemleri belirlemektedir.

Kapsam

            MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik Esenyurt Belediye Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, çalışma usul ve esaslarını kapsar.

            Yasal Dayanak

MADDE 3- (1) Anayasa 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu,5393 sayılı Belediye Kanunu ve Diğer ilgili mevzuat hükümleri.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu Yönetmenlikte yer alan deyimlerden

a) Belediye                             : Esenyurt Belediyesi,

b) Başkanlık                           : Esenyurt Belediye Başkanlığını,

c) Başkan Yardımcısı             : Müdürlüğün bağlı olduğu ilgili Başkan Yardımcısını,

ç) Müdürlük                           : Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü,

d) Müdür                                : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen imza yetkisini kullananları

e) Birim Şeflikleri                   : Esenyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Birim Şeflikleri,

f) Şef                                      : Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde kadrolu veya vekaleten atanan şefi,

h) Personel                              : Esenyurt Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü Şefliklerinde görevli Şef, Memur, Sözleşmeli Memur, Daimi İşçi ve Şirket Personelini ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

            MADDE 5- (1) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Esenyurt Belediye Meclisinin 10/03/2016 tarih ve 2016/35 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat

MADDE 6- (1) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü idari yürütme organı olup, üst yönetici olarak Belediye Başkanına veya Belediye Başkanın yetki vereceği Başkan Yardımcısına bağlı olarak çalışan bir birimdir.(2) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef ve birim personelinden oluşur.

Müdürlüğün Teşkilat Yapısı;

a) Müdür

b) Teknik İşler ve Projeler Şefliği

c) Et, Süt ve Hayvansal Ürünleri Şefliği

ç) Tarımsal Ürünler Şefliği

d) İdari ve Mali İşler Şefliği

Diğer Birimlerle İlişkiler

MADDE 7- (1) Müdürlük, hizmetin bütünlüğü ve sürekliliği ilkesi gereği kurumun diğer birimleri ile koordineli olarak çalışır. 

Bağlılık

MADDE 8- (1) Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği başkan yardımcısına bağlıdır.

 

                                                                     

                                                                       

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev, Yetki ve Sorumluluk

Müdürlüğün görevi

MADDE 9- (1) Esenyurt Belediyesi sınırları içerisinde 5393 sayılı Belediye Kanununda tanımlanan hizmetleri sunmaktadır. (2)Bu bağlamda müdürlük;

a)      Belediyemiz görev alanında bulunan, tarımsal ve hayvansal tesisler, tarımsal ve hayvansal araçlar, tarımsal ve hayvansal alet ve ekipmanlara proje üreterek aktif hale getirilmesini sağlamak

b)      Arazilerin ıslahı ve ağaçlandırma çalışmalarını planlamak ve bu konuda sivil toplum kuruluşları ile koordineli projeler geliştirmek,

c)      Organik tarım ve hayvancılık konusunda çalışmaların yapılmasına katkı sağlamak,  Belediyemize ait arazilerde her türlü tarımsal ve hayvancılık ürün, fidan, çiçek fidesi yetiştirmek,

ç) Komşu il ve ilçelerdeki tarımsal ve hayvansal üretim yapan kurum, birlik ve kooperatifler ile iş birliği yaparak Esenyurt halkının kaliteli ürünlere uygun şartlar ile kavuşmasını sağlamak,

d) Üretici ve tüketicilere eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunmak, tarım etkinlikleri düzenlemek, yapılan etkinlik ve organizasyonlara katılım sağlamak,

e) Tarım ile ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlamak,

f) Esenyurt İlçesinde tarımsal ve hayvansal üretim yapan üreticilerin, kooperatif ve dernekleşmesi için yapılandırmalarına destek vermek, ürünlerinin pazarlanması için her türlü imkânı sağlamak,

g) Organik ürün ve yöresel ürünlerin pazarlarının kurulmasını sağlamak,

ğ) Tarımsal her türlü projenin tarımsal ve hayvansal üretimi teşvik edici, destekleyici, geliştirici sistemle; eğitim, denetim, projeler, analiz ve envanter çalışmaları vb. gibi konularda her türlü faaliyetler ile işlerin başlangıcından bitimine kadar yapımını ve/veya denetlenmesini sağlamak,

h) Yöresel ekonomilerin imkân ve kabiliyetlerini Esenyurt halkına kazandırmak için yatırımlarda bulunmak,

ı) Belediyemizin yapmış olduğu tarımsal ve hayvansal üretimiyle alakalı anket çalışmaları yaptırmak,

i) Esenyurt halkı için oluşturulacak tesislerin alet ve ekipmanlarının gerektiğinde yurt dışından temin edilmesini sağlamak ve tesislerimizde üretilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin yurtdışına ihracatının yapılması amacıyla yurt dışında pazar araştırmasını yapmak,

j) İl özel idaresi ve Belediye hizmetlerine gönüllü katılım yönetmenliği kapsamında projeler yapmak.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumluluğu

MADDE 10- (1)Müdürün görevleri şunlardır:

a)      Tarımsal Hizmetler Müdürlüğüne yasa ve yönetmeliklerle verilmiş olan görevlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesinde birinci derecede sorumlu olup, gerekli her türlü tedbiri almak,

b)      Müdürlüğün görev alanına giren bütün konularda, Müdürlük faaliyetlerini denetlemek, varsa aksaklıkları gidermek,

c)      Uyumlu ve koordineli çalışmayı sağlamak,

ç)   Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlayıp uygulamak,

d)     Müdürlüğün yıllık faaliyet raporlarını, stratejik plan ve performans programını hazırlamak, Belediyenin Stratejik Plan ve Performans Programında yer alan müdürlük ile ilgili çalışmalar yaparak, hedefleri gerçekleştirmek.

e)      Diğer müdürlüklerle ortak yürütülen projelerde gerekli koordinasyon ile müdürlükler arası sağlıklı bilgi alışverişini sağlamak,

f)       Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce hazırlanan evrakları ve çalışmaları denetlemek, yönlendirmek ve onaylamak,

g)      Hizmet ve uygulamalarda aksamanın nedenini diğer çalışanlar ve ilgili birimlerle beraber araştırmak, düzeltici ve önleyici faaliyetleri başlatmak, bu çalışmalarla ilgili kayıtların tutulması ve takibini sağlamak,

ğ)  Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce yapılan istatiksel çalışmaları takip etmek,

h)      Esenyurt halkı için oluşturulacak tesislerin alet ve ekipmanlarının gerektiğinde yurt dışında temin edilmesini sağlamak ve Tesislerimizde üretilen tarımsal ve hayvansal ürünlerin ihracatının yapılmasını sağlamak,

ı)   Müdürlüğün harcama yetkilisi görevini yürütmek.

Alt Birimlerin görev yetki ve sorumluluğu

MADDE 11- (1) Tüm birimler aşağıdaki genel ilkeler çerçevesinde iş ve işlemlerini yürütmek zorundadır.

a)       Belediye hizmetlerinde; hesap verebilirlik ilkesine uygun hareket etmek, uygulamalarda adaletli olmaya, kaynakların kullanımında etkili ve verimli olmaya çalışmak.

b)       Irk, cinsiyet, yaş, inanç, siyasi düşünce, sınıf, kabiliyet ve benzeri hiçbir ayrımcılığı gözetmeden her vatandaşa eşit davranmak.

c)       Herhangi bir nedenle görevlerinden ayrılan personel; korumak ve saklamakla görevli evrakı, bilgiyi kendisinden sonra göreve başlayan personele devretmek. Devir işlemini gerçekleştirmeden görevinden ayrılmamak.

 

 

 

 

MADDE 12- (1) Teknik İşler ve Proje Şefliği, görev yetki ve sorumlulukları

a)      Müdürlük makamı tarafından kendisine verilen görev ve talimatları yasal mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirmek,

b)      Yurtiçi ve yurt dışında gıda üretim tesisleri ziyaret kapsamına almak, bu kapsamda tecrübe ve bilgi paylaşımında bulunmak,

c)      Tarım ve hayvancılık ile ilgili her türlü tesisin projesini hazırlamak ve yürütmek,

ç) Müdürlüğün yürüttüğü projelerde alınacak malzemelerin teknik şartnamesini hazırlamak, yaklaşık maliyet hesabı ve kontrollük ve kabul işlerini yürütmek,

d)     Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesinde olan tesisler, tarımsal alet-ekipman ve araçlar ile, çalışanların ilgili mevzuatlara uygun çalışmalarını sağlamak ve çalışanların eğitimlerini organize etmek.

MADDE 13- (1) Et, Süt ve Hayvansal Ürünler Şefliği görev yetki ve sorumlulukları

a)      Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü bünyesindeki tesislerde mevzuatlara uygun gıda üretimini yapmak ve üretilen ürünlerin, mevzuatlara göre ambalajlanması, etiketlenmesi ve dağıtımının yapılmasını sağlamak,

b)      Esenyurt halkının ihtiyacı olan hayvansal ürünleri, kaliteli, ucuz ve güvenilir şartlarda karşılanmasını sağlamak üzere, gerektiğinde yerel ve kurumsal firmalardan temin etmek,

c)      Müdürlük görev ve hizmetleri ile ilgili üretilen ve satışa sunulan ürünlerin öneri ve şikâyetleri değerlendirmek dilekçeleri cevaplamak,

ç)  İlgili yönetmelikler doğrultusunda hayvansal ürünler ile ilgili her türlü denetimi yapmak,

d)     Hayvansal ürünlerin üretim fazlalığını ihracat kapsamında değerlendirmek ve bu amaçla ürünlerin yurtiçi ve yurtdışında tanıtımı için toplantı ve seminerler tertiplemek,

e)      Diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan eğitim faaliyetlerine ve etkinliklerine katılım sağlamak,

f)       Yasal mevzuatlar çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev almak,

g)      Yapmış olduğu tüm çalışmalar hakkında müdürüne bilgi vermek,

ğ)   Hayvancılık ilgili yapılan çalışmaları basın, yayın organlarına duyurusunu yapmak,

h)      Hayvancılık ile ilgili tüketicinin ürün muhafazası, tüketimi, raf ömrü gibi bilgilendirme amacıyla halkla toplantı ve seminerlerin düzenlenmesini sağlamak, gıda israfını önlemeye yönelik çalışmalar yapmak,

MADDE 14- (1) Tarımsal Ürünler Şefliği

a)      Kent Tarım genel olarak; kent içinde ve çevresinde bitki ekimi ve hayvancılık faaliyetleri sonucu, gıda ve diğer ürünlerin yetiştirilmesi, işlenmesi ve halka dağıtılması olarak ifade edilmiştir.

b)      Görev alanı içerisinde tarımın ve istihdamın geliştirilmesine yönelik teknik eğitimlerini vermek,

c)      Tarım ile ilgili tüketicinin ürün muhafazası, tüketimi, raf ömrü gibi bilgilendirme amacıyla halkla toplantı ve seminerlerin düzenlenmesini sağlamak, gıda israfını önlemeye yönelik çalışmalar yapmak,

ç)  Diğer kurum ve kuruluşlarca yapılan eğitim faaliyetlerine ve etkinliklerine katılım sağlamak,

d)     Yasal mevzuatlar çerçevesinde oluşturulan komisyonlarda görev almak,

e)      Yapmış olduğu tüm çalışmalar hakkında müdürüne bilgi vermek,

f)       Tarımsal hizmetler ile alakalı yapılan çalışmaları basın, yayın organlarına duyurusunu yapmak,

g)      Hızlı kentsel büyüme sürecinde gelişen ekonomik ve sosyal ihtiyaçların sağlıklı biçimde karşılanması için yerleşim alanlarına uygun olmayan akarsu yatakları, yol kenarları, doğalgaz hatlarının ve yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanlar ile belediyenin kent tarıma ayıracağı alanların planlı bir şekilde kent tarıma açılması için, Belediyemizin bünyesinde ilgili müdürlüklerden oluşan bir kent tarım komisyonu kurularak “kent tarım” ın yasal çerçevesi ve yol haritası hazırlanmalı ve “kent tarım” faaliyetinin Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünce yürütülmesinin alt yapısı oluşturulmalıdır.

 

MADDE 15- (1) İdari ve Mali İşler, şefliği görev yetki ve sorumlulukları

a)      Müdür tarafından yapılan iş bölümü doğrultusunda kendi sorumluluk alanında, verilen görevleri yerine getirmek,

b)      Müdürlüğün faaliyetleri ve personeli ile ilgili yazışmaların takibini yapmak,

c)       Müdürlük yazışmalarını hazırlamak, Müdürlüğe gelen yazışmalar ile giden yazışmaların gerekli yerlere ulaşmalarını sağlamak,

ç)   Gelen ve giden yazışmalar için standart dosya planına göre dosya tutmak,

d)     Büro ve kırtasiye malzemeleri ihtiyaçlarını tespit ederek teminlerini sağlamak,

e)      Müdürlüğün ayni ve demirbaş işlerini gerekli olan kayıtlara alır ve takip etmek,

f)       Müdürlük personelinin özlük haklarının gerekli olan kayıtlara alır ve takip etmek,

g)      Müdürlük bütçesinin kullanılmasının gerekli olduğu durumlarda ilgili tahakkuk işlemlerini yapmak,

ğ) Müdürün veya şefin kontrolünde, Müdürlük bütçesini, her yıl belirtilen takvim içerisinde düzenler ve Başkan Yardımcısı ve Müdürün Onayına sunmak,

h)      Müdürlük bünyesinde kullanılmakta olan tüm cihazların garanti, sözleşme, kullanım kılavuzu ve benzeri belgelerin arşivlenmesini, kaydını ve takibini yapmak,

ı)    Müdürlükte görevli personelin yurt içi ve yurt dışı geçici görevlendirmelerde, yolluk avans evrakını düzenleyip, ilgili kişinin avans almasını ve avansın zamanında kapatılmasını sağlamak,

i)        Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçiş ile birlikte gelen ve giden evrakların kayıt, havale ve arşiv işlemleri, Başkanlık makamından gelen evrak Müdür tarafından ilgili personele havale edilir. Personele havale edilen evrakların gereğini zamanında ve eksiksiz yapmak,

j)        Elektronik Belge Yönetim Sistemine (EBYS) geçiş sağlandığı tarihe kadar gelen ve giden evrakların ve dilekçelerin kayıt, havale, arşiv işlemleri ve personele zimmetle teslim etmek,

k)      Vatandaştan gelen dilekçelerin tarayıcıdan geçirilmesini sağlayarak ilgili yerlere (EBYS)den gönderimini sağlamak,

l)        Müdürlüğün kullandığı büro malzemelerinin teminini sağlamak,

m)    Müdürlük bünyesindeki tüm alım ve satışların tahakkuk ve muhasebesini yapmak.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Denetim

            MADDE 16- (1) Müdürlük çalışmaları Esenyurt Belediye Başkanı tarafından denetlenir. Müdürlük Belediye Başkanının talimatı üzerine çalışmaları ile ilgili her türlü bilgiyi ve belgeyi inceleme ve denetlemeye esas olmak üzere sunmakla yükümlüdür. Müdürlüğün iş ve işlemlerinin yürütülmesinde konu ve kapsamı belirtilmek suretiyle, sorumlu olmak üzere Belediye Başkanı onayı ile bir veya birden fazla imza yetkilisi görevlendirilebilir. 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 17- (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı Kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

MADDE 18- (1) İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

            Yürütme

MADDE 19- (1) Bu yönetmelik hükümleri Esenyurt Belediye Başkanı tarafından yürütülür.  

-