TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

ZİYA SEYMEN

Telefon :0212 699 57 99

Mail :temizlikisleri@esenyurt.bel.tr

Görsel ve çevresel kirliliği engelleyerek, temizlik hizmetini İlçemizin modern ve çağdaş belediyecilik anlayışına uygun olarak vermek ve vatandaşlarımızın sağlıklı temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak.

Konut, işyeri, kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve hastanelerden kaynaklanan tehlikeli atık özelliği göstermeyen evsel nitelikli katı atıklarını ve sanayi atıklarını ambalaj atıklarından ayrı olarak toplamak, insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyecek koşullarda Büyükşehir Belediyesi’ne ait transfer istasyonuna ve/veya düzenli depolama alanına nakletmek.

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar

 

Amaç                                                                                                 

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir. 

 

Kapsam                                                              

MADDE 2: Bu yönetmelik, Esenyurt Belediye Başkanlığı Temizlik İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev ve esasları ile ilçemiz saha sınırları içerisinde kalan tüm atıkların toplanması ve nakli, cadde, sokak ve pazar yerlerinin el ve makine ile süpürülmesi, yıkanması, çöp konteynırlarının yıkanması, kaba atıkların toplanması, çöp evlerin ve boş arsaların temizlenmesi, parkların ve ibadethanelerin temizlenmesi, çevre ve çevre sağlığını tehdit eden tüm unsurların bertaraf edilmesi ile ilgili işlemlerin yürütülmesindeki çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Hukuki dayanak                              

 MADDE 3: Temizlik İşleri Müdürlüğü, hizmetlerini aşağıda belirtilen yasaların ve diğer ilgili mevzuatların verdiği yetkiler ile yürütmektedir.

 

. 5393  Sayılı Belediye Kanunu

. 4734  Sayılı Kamu İhale Kanunu

. 4735  Sayılı Kamu İhale Kanunu

. 2872  Sayılı Çevre Kanunu

. 5326  Sayılı Kabahatler Kanunu

. 657    Sayılı Devlet memurları Kanunu

. 4857  Sayılı İş Kanunu

. 5216  Sayılı Büyük Şehir Belediyesi Kanunu

 

 

Tanımlar                                           

MADDE 4 :  Bu yönetmeliğin uygulamasında;

a) Belediye                              :  Esenyurt Belediyesini,

b) Başkan                                :  Esenyurt Belediye Başkanını,

c) Başkan Yardımcısı                   :  Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak

                                                   görevlendirilen Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısını,

d) Müdürlük                             :  Temizlik İşleri Müdürlüğü’nü

e) Müdür                                 :  Temizlik İşleri Müdürü’nü

f)  Şef                                    :  Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kadrolu şefi

g) Memur                                :  Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde görevli memuru

h) İşçi                                    :  Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde işçi personeli

I) Amir ve Bölge Sorumluları       :  Madde 2 de belirtilen görevlerden sorumlu olan kişileri ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

 

Kuruluş

MADDE 5: Temizlik İşleri Müdürlüğü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik” hükümlerine dayanarak Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

 

 Teşkilat

 MADDE 6: Temizlik İşleri Müdürlüğü idari teşkilatı; Müdür, Teknik Kadro, İdari İşler Birimi ve İşçi Personelden oluşur. 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları,

 

        

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7: Temizlik İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

a) Temizlik İşleri Müdürü : 657 Sayılı Yasanın atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve İl Özel  İdareleri,  Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler  ile  Bunlara  Bağlı  Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve  Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.     

b) Şef:  657  Sayılı  Kanunun  atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve ‘İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’ hükümleri doğrultusunda atanır.

 c) Memurlar : KPSS  Sınavı  ile  657 Sayılı  Kanununun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 ç) Sözleşmeli Personel : 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır. 

d) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

 

Temizlik İşleri Müdürlüğü’nün görevleri

MADDE 8:

1) Belediye sınırları içerisinde yapılan temizlik çalışmalarını aksamadan yürütmek ve sonuçlandırmak.

2) Konut, işyeri, kamu kurum ve kuruluşları, okullar ve hastanelerden kaynaklanan tehlikeli atık özelliği göstermeyen evsel nitelikli katı atıklarını ve sanayi atıklarını ambalaj atıklarından ayrı olarak toplamak, insan ve çevre sağlığını tehdit etmeyecek koşullarda Büyükşehir Belediyesi’ne ait transfer istasyonuna ve/veya düzenli depolama alanına nakletmek.

3) Cadde, sokak, meydan ve kaldırımları el ile ve/veya süpürge araçlarıyla süpürerek ya da arazöz (su tankeri) ile yıkayarak temizlemek,

4) Hizmet alanında ihtiyaca göre konteynır alımı yapmak ve dağılımını sağlamak. Mevcut konteynırların ise bakım ve onarımını sağlamak,

5) Çöp konteynırlarının özel donanımlı yıkama aracı ile yıkayarak dezenfekte etmek,

6) Metruk ev, çöp ev vasfında olan yerleri boşaltıp dezenfekte etmek,

7) İlçe dahilinde bulunan boş arsaların temizliğini yapmak.

8) Boş arsa, cadde, sokak ve kaldırımlara kontrolsüz biçimde bırakılan kaba atıkları (koltuk, kanepe, lastik vb.) toplamak ve bertarafını sağlamak,

9) Kurban satış ve kesim yerlerinde çevre kirliliği oluşmasını önlemek ve Kurban Bayramından sonra kurban kesim yerlerinin temizliğini yapmak.

10) İlçe sınırları içerinde kurulan semt pazarlarında, pazarın kaldırılması sonrasında oluşan atıkları toplamak, süpürmek ve yıkayarak temizlemek.

11) Kış aylarında kar küreme çalışmalarında bulunmak,

12) Kontrolsüz biçimde asılan pankartların, afişlerin, ilanların vb. etiketlerin toplanmasını ve/veya sökülüp temizlenmesini sağlamak,

13) İlçe sınırları içindeki parkların temizliğini yapmak,

14) İbadethanelerin temizliğini sağlamak.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları 

MADDE 9:

a)Temizlik İşleri Müdürünün Görev ve yetkileri:

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek;

2)Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak;

3)Müdürlüğü sevk ve idare etmek;

4)Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek;

5)Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek;

6)Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak;

7)Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak;

8)Yasa, tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak;

9)Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak;

10)Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek;

11)Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek;

12)Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak;

13)Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek;

14)Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisi’ne bilgi vermek;

15)Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek;

16)Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir;

17)Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek;

18)Mer’ii mevzuatın öngördüğü diğer görevleri ve Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek;

 

b)Temizlik İşleri Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet Memurları Kanununu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasında sorumludur.

 

Müdüre Bağlı Birimlerin Görevleri  

a)İdari İşler Biriminin Görevleri:  

1) Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen tüm belgeleri kayıt altına almak,

2) Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen tüm belgeleri Temizlik İşleri Müdürü’ne sunmak ve dosyalamak;

3) Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen tüm belgelerin cevap yazılarını yazmak ve dosyalamak;

4) Temizlik İşleri Müdürü tarafından verilen tüm yazışmaları yapmak, kayıt altına almak, göndermek ve dosyalamak.

5) Temizlik İşleri Müdürü  tarafından  personele  havale  edilen yazıları tebliğ etmek;

6) Temizlik Ekipleri tarafından toplanan çöp miktarlarını, yapılan iş ve işlemleri kurumumuzun otomasyon sistemine aktarmak;

7)  Müdürlüğe gelen telefonları cevaplamak ve ilgili departmana yönlendirmek.

8)  Vatandaş istek ve şikayetlerini Bölge Amirlerine iletmek ve ilgili cevap yazılarını yazmak;

 

b) Teknik Büronun Görevleri : 

1)İhale Şartnamelerini hazırlamak,

2)İhale ile ilgili tüm işlemleri yürütmek,

3)Yüklenici firmaların hakedişlerini hazırlamak,

4)Bölgemizde faaliyet gösteren işyerleri ile atık bertarafı sözleşmesi yapmak ve firmalara ait atıkların düzenli olarak alınmasını koordine etmek,

5)Müdürün vereceği diğer talimatlara göre çalışmak,

6)Tüm bu görevlerden Müdür’e karşı sorumlu olmak.

                

c)Amir ve Bölge Sorumlularının Görevleri :

1) Bölgemizde Müdürlüğümüz çalışmaları ile ilgili faaliyetlerde bulunan yüklenici firmaların çalışmalarını denetlemek.

2) Vatandaş istek ve şikayetlerini çözümlemek.

3) Toplu temizlik çalışmalarının aksatılmadan yürütülmesi için gerekli personel, araç ve gereç ihtiyacını belirlemek ve çalışmaları denetlemek.

 

                 

 Memurların ve İşçilerin Görev Yetki ve Sorumlulukları:  Müdürlük emrinde görevli memurlar ve işçiler kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler,  yönetmelikler,  Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmeksizin eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

 

MADDE 10: Temizlik İşleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a) Görevin Kabulü : Müdürlüğe gelen evrak, bilgisayara kaydedilerek gereği için ilgili personele verilir.

 

b) Görevin Planlanması : Temizlik  İşleri  Müdürlüğü’ndeki çalışmalar, Müdür ve büro sorumlusu tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

 

c) Görevin İcrası : Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon  

 

MADDE 11:

 

1) Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon:

a)  Temizlik İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasındaki koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) Temizlik İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır,  konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir. 

c) Temizlik İşleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve ilgili personele iletilmesini sağlar. 

d) İlgili personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır .

 

2) Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon : Temizlik İşleri Müdürlüğü, Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Müdür Vekili ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

 

 

Müdürlük içi denetim ;

 

MADDE 12:

a) Personel, en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur. 

b)Temizlik işleri müdürü; Müdürlüğün tüm personelini gerek gördüğünde denetleme ve ilgilileri yönlendirme yetkisine sahiptir.

 

Personel özlük dosyaları ; 

MADDE 13 : Özlük ve Sicil Dosyaları; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmesinde başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

 

a)Temizlik İşleri Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük (gölge) dosya düzenlenir. 

b)Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

Disiplin cezaları ; 

MADDE 14: Temizlik İşleri Müdürlüğü emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ve Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuatlara uygun olarak yürütülür. 

  

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 15: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda, yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

MADDE 16: Bu yönetmelik Belediye Meclis tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer. 

 

Yürütme

MADDE 17: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLENBELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMASÜRESİ(ENGEÇ SÜRE)

1

Evsel atıkların alınması

Program Dahilinde (Günlük)

1 gün

2

Kaba atıkların toplanması (kanepe, koltuk, v.b.)

Program Dahilinde Yazılı Talep veya Başvuru

1 gün

3

Konteyner talep ve şikayetleri

1-Telefon

2- Yazılı veya Şahsen Başvuru

1 gün

4

Süpürge makinesı ile  cadde ve sokakların süpürülmesi

1- Program Dahilinde Yazılı Talep veya Şahsen Başvuru

2- Telefon

1 gün

5

Çöp toplama şikayetleri

1- Program Dahilinde Yazılı Talep veya Şahsen Başvuru

2- Telefon

1 gün

6

Sokak ve boş arsaların temizliği

1- Program Dahilinde Yazılı Talep veya Şahsen Başvuru

2- Telefon

2 gün

7

Çöp evlerin temizliği

Dilekçe

3 gün

8

Konteynerlerin yıkanması ve dezenfeksiyonu

1- Program Dahilinde Yazılı Talep veya Şahsen Başvuru

2- Telefon

2 gün

9

Cadde ve sokakların yıkanması

1- Program Dahilinde Yazılı Talep veya Şahsen Başvuru

Telefon

1 gün

10

Pazarların temizlenmesi ve yıkanması

2- Program Dahilinde Yazılı Talep veya Şahsen Başvuru

3- Telefon

1 gün

11

Süpürme ile ilgili şikayetler

1- Telefon

2- Yazılı veya Şahsen Başvuru

1 gün

12

Temizlik personeli şikayetleri

1- Telefon

2- Yazılı veya Şahsen Başvuru

1 gün

13

Kurban satış ve kesim alanlarının temizlenmesi

1- Program Dahilinde Yazılı Talep veya Şahsen Başvuru

2- Telefon

1 gün

14

Ticari faaliyetler sonucu oluşan atıkların toplanması

1- Sözleşme

2- Ödeme Dekontu

2 gün

15

Bilgi edinme hakları

Yazılı Başvuru

7 gün

16

Hakedişlerin hazırlanması

1- Dilekçe

2- Çalışma Puantajları

3- Hakediş Ekleri (Tahakkuk Fişleri, Bordro V.B.)

30 gün

17

İhale dosyası satılması

1- Dekont

2- Dosya Almaya Yetkili Olduğuna Dair Belge

1 gün

18

İhale itiraz dilekçeleri

1- Yazılı Başvuru

2- Yetkili Olduğuna Dair Belge

3- İmza Sirküleri

10 gün

19

Kamu kurum ve kuruluşları talepleri (konteyner, süpürme v.b.)

1- Telefon

2- Dilekçe

3- E-mail

1 gün

20

Yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması

Yıllık

3 aylık

21

Stratejik plan hazırlanması

1 Yıllık          4 Yıllık

2 Yıllık          5 Yıllık

3 Yıllık

1 yıllık