ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SİNAN YILDIRIM

<p>Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL</p>

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Dahili :1103 - 1236 - 1067 - 1791

Mail :ulasim@esenyurt.bel.tr

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’inci ve 22.02.2007 tarihli, Esenyurt Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih ve 2014/45 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Tamir iş emri açılmış olan araçları atölyeye aldırmak iş görenlere iş dağıtımını yapmak, iş bitiminde işi kontrol etmek. Tamir ve bakımı biten aracı atölye dışına çıkarıp tecrübe yapmak.

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1: (1) Bu yönetmeliğin amacı Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün görev alanını,

sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak

yöntemleri belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2: (1) Bu yönetmelik, Esenyurt Belediye Başkanlığı Ulaşım Hizmetleri

Müdürlüğü’nün kuruluş amacı, faaliyet alanları, yönetim statüsü, şeması, yönetici personel ve diğer personelin görev yetki ve sorumluluk alanları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3: (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı

Devlet Memurları Kanunu, 4857 sayılı İş Kanunu ve diğer ilgili mevzuatın verdiği yetkilerle

hizmetlerini yürütmektedir.

 

Tanımlar

MADDE 4 : (1) Bu yönetmeliğin uygulanmasında;

a) Belediye                 : Esenyurt Belediyesini,

b) Başkan                   : Esenyurt  Belediye Başkanını,

c)Başkan Yardımcısı : Belediye Başkanı tarafından konuyla ilgili olarak

                                     görevlendirilen Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısını,

ç) Müdürlük               : Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünü,

d) Müdür                    : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi

kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından verilen İmza yetkisini kullananları,

e) Şef                          :Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün gerekli plan ve organizasyonun sağlanmasını yapan Müdür tarafından kendilerine tevdi edilen görevleri yerine getiren, kendisine bağlı personelin sevk ve idaresinden sorumlu olanlar.

f) Personel                  : Müdür ve Şef tanımının dışındaki birim mensuplarını, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

Kuruluş

MADDE 5: (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48’inci ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Esenyurt Belediye Meclisinin 08.05.2014 tarih ve 2014/45 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

 

Teşkilat

MADDE 6: (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün İdari Teşkilatı; Müdür, Teknik İşler Şefliği ve İdari işler şefliğinden oluşur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 

Personelin unvan ve nitelikleri

MADDE 7: (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’ne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

a) Ulaşım Hizmetleri Müdürü:657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde

öngörülen ilkeler ve “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve “İl Özel

İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve

İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve

Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

c)Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

ç) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak

Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

d)Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

e) Taşeron ve geçici görev

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 8: (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki

gibidir.

a) Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Görevleri:

1) Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

 

2) Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

3) Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

 

4) Müdürlüğün harcama yetkilisi ve Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil Teknik

İşler Şefi olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesini yapar.

 

5) Müdürlük Bünyesinde görev yapan şeflerin tüm iş ve işlemlerinin zamanında ve doğru

olarak yerine getirilmesini, Birimde çalışan personelin özlük işlemlerinin mevzuat

çerçevesinde yürütülmesini sağlar.

 

6) Üst makamlarca verilecek benzeri nitelikteki diğer görevleri yerine getirir.

 

b) Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Yetkileri:

 

1) Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen

programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

 

2) Müdürlüğün işlevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan yeni tedbirlerin ve yetkilerin

alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunma yetkisi.

 

3) Müdürlük ile ilgili yazışmalarda 1.derece imza yetkisi.

 

4) Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

 

5) Müdürlüğüne bağlı kadro görevlerinin yerine getirilmesinde süreli ve ani denetlemeler

yapma, rastlayacağı aksaklıkları giderme yetkisi.

 

6) Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde sicil raporu

düzenlemek, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı

bulunduğu Başkan Yardımcısı ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne önerilerde     bulunma yetkisi.

 

7) Sorumlu olduğu tüm görevlilerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

 

8) Geçici süre görevde bulunamayacağı dönemlerde, müdürlüğe tayin şartlarını haiz olan

personelden birini müdürlüğe vekâlet etmek üzere belirleme ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne sunma yetkisi.

 

9) Birimdeki tüm görevlilerin işlevleri itibariyle görev dağılımını yapma yetkisi.

 

10) Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla

haberleşme yetkisi.

 

c) Ulaşım Hizmetleri Müdürünün Sorumlulukları : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe bağlı Şeflikler ve görevleri

MADDE 9: (1) Şef, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde Kanunlar, Tüzükler, Yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

a) Bağlı Şeflikler:

1) Araçlar Amirliği (Şefliği): Araçlar Amirliği (Şefliği)nin görevleri ile bu görevleri yapmakla yükümlü birimler aşağıda gösterilmiştir.

a) Atölye Birimi:

 

1) Günlük, haftalık, aylık, altı aylık ve yıllık bakım, onarım ve yenileştirme, plan ve

programlarını hazırlamak, tatbikini sağlamak.

 

2) Hizmet için gerekli yedek parça ve sair malzemelerle diğer ihtiyaçların tespitini yapmak, taleplerini yaptırmak, kontrol ederek Müdürlüğe sunmak.

 

3) Temin edilen malzemelerin ambar giriş ve çıkışlarını kontrol etmek,

 

4) Atölyede bulunan bakım-onarım teçhizatlarının eksik olanların temini ve tamir işlerinin organizasyonunu yapmak.

 

5) Tamir bakım işlemleri sırasında yedek parça hareketlerini izlemek, bulunmayan

parçaların piyasadan temini için Müdüre bilgi vermek.

 

6) İş güvenliği ve işçi sağlığı kurallarına uyulmasını sağlamak

 

7) Personelin izin programını hazırlamak ve takibini yapmak.

8) Müdürün kendisine verdiği görevleri kanun ve mevzuatlar çerçevesinde yerine getirmek.

9) Ekonomik ömrünü dolduran araç ve iş makinelerinin hurdaya ayrılma işlemlerini yerine getirmek

10) Atölye personelinin eğitim programını hazırlamak

 

aa) Ustabaşı : Atölye personelinden, atölyedeki işlerin yapılması ve denetiminden sorumlu olup yapmakla yükümlü olduğu görevleri aşağıdaki gibidir.

 

1)      İş göreni motive ederek verimliliğin arttırılmasını sağlamak

 

2)      İş yapılırken iş görene nezaret etmek, işi zamanında ve noksansız çıkartmak.

 

3) İş görene teknik destek vermek, eksikleri tespit ederek, çeşitli eğitimlere katılmasını

sağlamak.

 

3)      Atölye temizliğini ve çevre düzenini kontrol etmek ve iş kaybına meydan verilmeyecek şekilde izin günlerini ayarlamak.

 

4)      İş güvenliğini sağlamak ve iş kazasına mahal olmayacak şekilde tedbirler almak.

 

5)      İş görenin yıllık izinlerini kontrol etmek ve iş kaybına meydan verilmeyecek şekilde izin günlerini ayarlamak.

 

7) Araçları tamirde olan Müdürlüklere bilgi verilmesi için Araçlar Amirliği (Şefliği) bilgi

vermek.

 

8) Tamir iş emri açılmış olan araçları atölyeye aldırmak iş görenlere iş dağıtımını yapmak, iş bitiminde işi kontrol etmek. Tamir ve bakımı biten aracı atölye dışına çıkarıp tecrübe yapmak.

 

ab) Araç Takip (Espektör)

 

1)      Tamir iş emri açmak

 

2) İş tevzi kartlarında belirtilen yedek parçaları ve değişen parçaları araçla ilgili dosyalara

işlemek.

 

3)Bütün araç ve iş makinelerinin kayıtlarını tutmak.

 

4)Araçların durumu ile ilgili aylık ve yıllık raporları hazırlamak.

 

 

b) Garaj Birimi:

 

1) Belediye makine parkında bulunan araçların zorunlu trafik sigortalarını ve fenni

muayenelerini yaptırmak.

 

2)Şoför Personelin eğitim ve izin programını ayarlamak.

 

3) Araçların kaza yapması ile ilgili kazalarda oluşan maddi hasar bedellerinin sigorta

şirketlerinden tahsili için gerekli prosedürleri yerine getirmek ve işlemlerin takibini

yapmak.

 

4)Araçların trafik tescil, alım-satım, sigorta, işlerinin yürütülmesini sağlamak.

 

5)Ekonomik ömrünü dolduran araçların HEK’e (Hurda ve Ekonomik Ömrünü Doldurmuş) ayrılma işlemlerinin takibini yapmak.

 

6)      Kiralanan, kiraya verilen ve protokol yapılan araçların işlemlerini yapmak.

 

7)      Tadilleri yapılan araçların ruhsat işlemlerinin yapılmasını sağlamak.

 

8)      Araçların sevk ve idaresini yapmak.

 

9) Araçları giriş-çıkışlarında yaptıkları kilometreler ile gittikleri yerleri ve aracın genel

durumunu kontrol etmek.

 

10)İş göreni motive ederek verimliliğin arttırılmasını sağlamak.

 

2) İdari İşler Şefliği: İdari işler Şefliğinin görevleri aşağıda gösterilmiştir.

a) İdari İşler Şefliğinin görevleri;

1) Gelen giden evrak kayıtlarını tutmak

2) Gerekli yazışmaların cevaplarını hazırlamak ve çıkışını yapmak.

3) Günlük haftalık aylık ve yıllık olarak atölye ve garaj biriminde yapılan işler, Araçlar Amirliği (Şefliği) yaptığı işler akaryakıt ve yağ tüketim bilgileri v.b.raporları hazırlayarak

Müdüre sunmak.

4) Otoyol ve köprü biletleri ile ilgili gerekli kayıtları ve tutanakları tutmak.OGS (Otomatik Geçiş Sistemi) ve KGS’leri (Kartlı Geçiş Sistemi) takip etmek

5) İhtiyaç duyulan malzemelerin taleplerini yapmak

6) Personelin vizite ve istirahatlarının takibini yapmak

7)Personelin senelik izin işlemlerini hazırlamak

8)Araç isteklerinin tasnifi ve evraklarının takibini yapmak.

 

b) Ayniyat mutemetliği görev yetki ve sorumlulukları:

1) Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü malzemelerin ilgili birimlerden talebini yapmak.

2) Alımı yapılan malzemelerin ayniyat ve faturalarını düzenlemek.

3) İhale dosyası hazırlamak,

4) Araç bakım, onarımı ve tamiriyle ilgili teklifler almak.

5) Müdürlükle ilgili yıllık bütçeyi hazırlamak.

6) İhtiyaç duyulan her türlü malzemenin alımı ve onarımı için avans çekmek.

 

 

 

b) Memurların görev yetki ve sorumlulukları: Müdürlük emrinde görevli memurlar,

kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri

ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst Teknik İşler Şefiin emirleri doğrultusunda gecikmesiz ve

eksiksiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

c) İşçi Personelin görev, yetki ve sorumlulukları: Görevlendirildikleri sahada verilen işleri en kısa sürede ve muntazam olarak yapmakla sorumludur.

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası, İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 10 : (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda

gösterilmiştir.

a)   Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip ilgililerine verilir

.

b) Görevin planlanması: Müdürlük amaçlarının gerçekleştirilmesinde başarıyı arttırmak

için, çalışmalarını haftalık, aylık ve yıllık olarak planlar, görevlendirme yaparak, çalışma

programının görevlendirme çerçevesinde yürüyüp yürümediğini takip eder. Planların

gerçekçi ve uygulanabilir olmasına özen gösterir.

 

c) Görevin İcrası: Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünde faaliyetler Müdür tarafından

hazırlanan bir plan dâhilinde yürütülür. Görevin yerine getirilmesinde diğer birimlerle

gerekli koordine Müdür veya Müdürün yetki verdiği bir personel tarafından sağlanır.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeli Belediye Başkanlığında ki hiyerarşik yapıya

uygun olarak üstlerinden aldığı emri özverili ve itina ile yerine getirmek zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 11 :

1)      Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

 

a) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon

Müdür tarafından sağlanır.

 

b)Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

 

c)Ulaşım Hizmetleri Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

 

ç) Şefliklerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

 

2)      Diğer kuruluşlarla koordinasyon:

a) Müdürlükler arası yazışmalar müdürün imzası ile yürütülür.

b) Müdürlüğün, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık, diğer kurum ve kuruluşlarla

yapacağı yazışmalar, sorumlu personel, Şef ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı

ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

c) Bakanlıklarla yapılacak yazışmalar Valilik Makamınca imzalanmak suretiyle

gerçekleştirilir.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Disiplin cezaları

 

Müdürlük içi denetim

MADDE 12 :

a) Personel en yakın üst yöneticisinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) Ulaşım Hizmetleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde

denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel sicili

MADDE 13: (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak puan verir, kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan

Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Personel özlük dosyaları

MADDE 14: (1) Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve

ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük

(gölge) dosyası düzenlenir.

b) Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik

belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından

itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

 

Disiplin cezaları

MADDE 15: (1) Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin

işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu

Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine, 4857 sayılı İş Kanunu ve  yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

MADDE 16: (1) İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi

hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

MADDE 17: (1) Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011

sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 18: (1) Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO

HİZMET ADI

İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

1

 

Sosyal ve Kültürel Geziler İçin Araç Talepleri

 

1- Dilekçe

2- İsim Listesi

3- Okullar ve Resmi Kurumlar için onay belgesi

1 GÜN

2

 

Cenaze Merasimlerine gidip-gelmek için Araç Talepleri

 

1- Dilekçe

2- Ölüm Belgesi

3- İkametgâh Belgesi

GÜN

3

 

Spor Müsabakaları için Araç Talebi

 

1- Dilekçe

2- Maç Bilgileri

GÜN