VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

İBRAHİM HALİL ÇALIŞ

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Mail :veterinermudurlugu@esenyurt.bel.tr

Veteriner İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununu 48. ve 22.02.2007 tarihli; Esenyurt Belediye Meclisinin 09.07.2009 Tarih ve 2009 / 143 Sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Başıboş sokak havanları rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerine kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.

Belediyelerin görev kapsamında olan 5179 sayılı gıda üretimi, imalatı ve tüketimine dair kanuna istinaden söz konusu iş yerlerinde her türlü denetimi yapmak.

Halk sağlığını tehdit eden her türlü haşere ve kemiricilere karşı kapalı ve açık alanlarda ilaçlama hizmeti yapmak.

T.C.

ESENYURT  BELEDİYE BAŞKANLIĞI

VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Veteriner İşleri Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.  

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Veteriner İşleri Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar

Hukuki Dayanak

MADDE 3 - (1) Esenyurt  Belediye Meclisinin 03/04/2007 tarih ve 45 sayılı kararı ile  kurulmuş olan Veteriner İşleri Müdürlüğüne ait bu yönetmelik; 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen;

a)    Belediye       :Esenyurt Belediyesi’ni,

b)   Başkanlık     :Esenyurt  Belediye Başkanlığı’nı,

c)    Büyükşehir   : İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni,

d)   Müdürlük     :Veteriner İşleri Müdürlüğü’nü,

e)    Müdür          :Veteriner İşleri Müdürü’nü,

f)    Yönetmelik  :Veteriner İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini

 ifade eder

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık

 

Kuruluş

MADDE 5 - (1) Veteriner İşleri Müdürlüğü 5393 Sayılı Belediye Kanununu 48. ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanarak Yürürlüğe giren “ Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile İl Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik “ hükümlerine dayanılarak Esenyurt Belediye Meclisinin 09.07.2009 Tarih ve 2009 / 143 Sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 6-

               Veteriner İşleri Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, ŞefSağlık personeli, Memurlar, Sözleşmeli memurlar ve İşçilerden oluşur.

 

 

 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

            Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları,  Müdürlüğün Görevleri ve Çalışma Şekilleri

 

            Personelin Unvan ve Nitelikleri

 

MADDE 7: Veteriner  İşleri Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

a) Veteriner  İşleri Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

b) Şef: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

c) Memurlar: KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

 

ç) Sözleşmeli personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

 

d) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

 

 

 

 

Müdürün görev, Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 8 –

a)      Veteriner İşleri Müdürünün Görev ve Yetkileri  

 

 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek
 2. Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak
 3. Müdürlüğü sevk ve idare etmek
 4. Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek
 5. Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek
 6. Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak
 7. Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak
 8. Yasa, Tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak
 9. Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak
 10. Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek
 11. Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek
 12. Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak
 13. Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek
 14. Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek
 15. Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek
 16. Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir
 17. Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek
 18. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek

.         

b)      Veteriner İşleri Müdürünün Sorumlulukları: 5393 sayılı Belediye Kanunu,1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu,5179 sayılı gıda maddelerinin üretimini ve denetimi kanunu 5216sayılı Büyükşehir belediye kanunu,3285 sayılı Hayvan sağlığı ve zabıta kanunu 6343 sayılı veteriner hekimlik içrasına dair kanun ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

c)       

Müdürlüğe Bağlı Şeflikler ve Görevleri

MADDE 9-

Müdürlüğün görevleri

 (1) -   Başıboş sokak havanları rehabilite merkezi açmak, hayvanların sağlıklarını korumak ve üremelerine kontrol altına almak maksadıyla, kısırlaştırmak, aşılamak, sahiplendirmek veya işaretlendirerek alındığı ortama bırakmak.

(2)    Isırma ve ısırık vakalarında havanları müşahede altına almak, gerekli takipleri yapmak.

(3)    Kümes  ve ahır şikayetlerini zabıta Müdürlüğü ile beraber değerlendirmek.

(4)    Tüm hayvansal gıdaların, insan sağlığına zarar verebilecek etkenlerden arındırılması için gerekli bütün önlemleri almak, alınmasına yardımcı olmak.

(5)    Yasa ve yönetmeliklere uygun kurban kesimleri yapmak veya yaptırmak.

(6)    Belediye sınırları içinden sevk edilen hayvan ve hayvansal kökenli, gıda ve mamul madde için, menşei şahadetnamesi düzenlemek.

(7)   Okul, cami ve benzeri kamu kurumlarında dezenfekte ilaçlama işlemlerini yapmak.

(8)   Mesleki konularda, birim içi ve birim dışı eğitim çalışmalarını yapmak.

(9)   Larva ve sinek mücadelesinin yapılması

(10)  Veteriner Hekimlik mevzuatına ilişkin şikayetlerin değerlenderilmesi

(11)  S.T.K ile birlikde projeler üretilmesi ve uygulanması

(12)  Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla ( Zoonozlarla) mücadele

 

Bağlı Birimler

a ) Veteriner İşleri Şefliği

 (1) Büronun çalışma programını hazırlamak.

(2) İlçe sınırları içersinde başıboş hayvanların barınağa toplayıp aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme çalışmaların yapılması organize etmek.

(3) Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda aşı, muayene, tedavi ve operasyon yapılmasını organize ve takip etmek.

(4) Isırma vakalarını takip ederek, ısırılan kişiler sağlık kuruluşuna sevkini sağlamak.

(5) İlçe sınırları içerisindeki haşaratla mücadele işleminin yapılmasını sağlamak .

(6) Hayvansal kökenli gıdaların tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için işyerleri denetimine katılmak.

(7) Kurban Bayramı zamanlarında ilçeye gelen hayvanların sağlık  raporları kontrollerini yaptırmak, bayram müddeti boyunca biriminin veterinerlik hizmeti vermesini sağlamak.

(8) Canlı hayvan ve hayvansal ürünler için menşei şahadetnamesi verilmesini düzenlemek.

(9)   Barınağa getirilen hayvanların aşılama, kısırlaştırma işlemlerini yapmak

(10)  Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele doğrultusunda hayvanlara aşı, muayene ve tedavi işlemlerini yapmak.

(11)  Salgın hayvan hastalıklarının insanlara bulaşmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak.

(12) Üstlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.

 

b) Hayvan Barınak Bürosu.

 (1) Şikayete konu olan başı boş köpekleri toplamak tedavilerini yapmak

 (2) Isırma vakalarında, ısıran köpeği müşahede altına almak, şüpheli durumlarda, hasta incelemek üzere Pendik araştırma laboratuarına göndermek

(3)  Kuduzdan müspet hastalık çıkması durumunda bölgeyi karantina altına almak.

(4)  Sokak Hayvanlarını kısırlaştırmak ve teşhis, tedavilerini yapmak

(5)   Her yıl periyodik olarak sokak hayvanlarına kuduz aşısı yapmak

(6)   Amirlerinden aldığı emir ve görevleri yerine getirmek.    

 

c )İlaçlama Bürosu

(1) Halk sağlığını tehdit eden her türlü haşere ve kemiricilere karşı kapalı ve açık alanlarda ilaçlama hizmeti yapmak.

(2) Salgın hastalıklara karşı ( Vektör ve Zoonozlar) mücadele ve dezenfeksiyon çalışmaları yapmak.

(3)  Larva ve uçkun mücadelesini yürütmek

(4)  Kamu kurum ve kuruluşlarda ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları yapmak

(5)  Amirlerinden aldığı emir ve görevlerini yerine getirmek.

 

d )  Gıda Eğitim Demetim ve Kontrol Bürosu

(1) Belediyelerin görev kapsamında olan 5179 sayılı gıda üretimi, imalatı ve tüketimine dair kanuna istinaden söz konusu iş yerlerinde her türlü denetimi yapmak.

(2)  5216 sayılı Büyükşehir Belediye kanunu, 3285 sayılı hayvan sağlığı ve zabıta kanunu, 5393 sayılı Belediye kanunu 1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha kanunu 5199 sayılı hayvanları koruma kanunu, 6343 sayılı veteriner hekimliğin icrasına dahil kanun, diğer mevzuatların veteriner hekimliğin yetki ve görevleri uygulamak ve uygulatmak.

(3)  Gıda ile ilgili iş yerlerine hijyen eğitimi seminerleri düzenlemek, çalışanları eğitmek.

(4)  Halk sağlığını korumak için gıda ile ilgili iş yerlerini düzenli olarak denetlemek.

(5)   Ruhsat Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmak. 

 

(e)       Evrak Kayıt Bürosu

 

(1)        Müdürlüğe gelen evrakları teslim alır, sınıflandırır kayıt işlemlerini yaptıktan sonra amirinin bilgisine sunar.

(2)        Amiri tarafından kendisine yazılmak üzere verilen iç ve diş birimlere gönderilecek yazıları resmi yazışma kurallarına uygun olarak yazmak.

(3)        Düzenlenen evrakları kayıt işlemlerinden düşerek tertip ve düzen içerisinde dosyalama yapar ve gerekli süre içerisinde arşivde saklar.

(4)        Müdürlüğünde çalışan tüm personelinin izin evraklarını düzenler.

(5)        Kendi sorumluğunda olan demirbaşları korumak .

(6)        Amirlerinden aldığı görevleri yerine getirmek.

   

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Görev ve Hizmetlerin İcrası, İş Birliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin İcrası

MADDE 10 -  Veteriner İşleri Müdürlüğündeki Hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a)       Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

b)     Görevin planlanması: Veteriner işleri Müdürlüğündeki çalışmalar Müdür tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

c)      Görevin İcrası: Veteriner İşleri Müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 11:

1)  Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a)      Veteriner  İşleri Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b)     Veteriner İşleri Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)      Veteriner  İşleri Müdürü dosyadaki evrakları gerekli memura havale eder.

d)  Görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca ulaştırır.

                2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Veteriner İşleri Müdürlüğü, Valilik, tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim ve Disiplin

 

Müdürlük içi denetim

 

            MADDE 12:

 

            a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) Veteriner İşleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel sicili

 

MADDE 13: Veteriner İşleri Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak puan verir,  kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Personel özlük dosyaları

 

MADDE 14 :  Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a)        Veteriner İşleri Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük (gölge) dosyası düzenlenir.

b)        Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 15:  Veteriner İşleri Müdürlüğünde çalışan personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

                                                                                                 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 16: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 17: Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 18: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Başıboş hayvanların barınağa toplayıp aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme yapılması

Sahiplendirmelerde nüfus cüzdan sureti ve ikametgah sureti

Sürekli

2

Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda aşı muayene tedavi yapmak

Telefon ve ihbarla

Sürekli

3

Genel haşeratla mücadele yapılması

Telefon ve başvurularla

Sürekli

4

Isırma vakalarını takip ederek ısırılan kişileri sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi

Telefonla

Sürekli

5

Hayvansal kökenli gıda maddelerinin tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için denetimler yapmak

Kontrol

Sürekli

6

Kurban bayramlarında giriş yapan hayvanların sağlık raporlarını kontrollerini yapmak ve veterinerlik hizmeti yürütmek

Bayramda

Bayram boyunca

7

Canlı hayvan ve hayvansal ürünler için menşei şahadet namesi vermek

Müracaatlarda

Rutin

8

Isırma vakalarında kuduz tespiti yapmak ısırılan kişileri konu hakkında bilgilendirmek kuduz mümkünse gerekli önlemler almak

Vaka

İhbar

9

İlçe sınırları içerisinde larva ve sinek mücadelesi yapmak

Rutin

Rutin

10

Salgın hastalıklarda kamu kurum ve kuruluşların dezenfeksiyonlarını yapmak

Vaka dönemlerinde

Koruyucu tedbir

11

Denetim ve ruhsatlandırma çalışmalarına katılmak

Rutin

Rutin

12

İlçede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmaları yürütmek

Gerektiğinde

Günlük

13

Gıda ile ilgili iş yerlerinin çalışan personeline genel hijyen eğitimi vermek

Dönemsel

3 gün

14

Çalışmalarımız ile ilgili halk sağlığını etkileyecek durumlarda ilanlarla halkı bilgilendirmek

Dönemsel

1 ay

 

SIRA NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)

1

Başıboş hayvanların barınağa toplayıp aşılama, kısırlaştırma ve sahiplendirme yapılması

Sahiplendirmelerde nüfus cüzdan sureti ve ikametgah sureti

Sürekli

2

Salgın hayvan hastalıkları ile mücadele doğrultusunda aşı muayene tedavi yapmak

Telefon ve ihbarla

Sürekli

3

Genel haşeratla mücadele yapılması

Telefon ve başvurularla

Sürekli

4

Isırma vakalarını takip ederek ısırılan kişileri sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi

Telefonla

Sürekli

5

Hayvansal kökenli gıda maddelerinin tüketiciye sağlıklı bir şekilde ulaşmasını sağlamak için denetimler yapmak

Kontrol

Sürekli

6

Kurban bayramlarında giriş yapan hayvanların sağlık raporlarını kontrollerini yapmak ve veterinerlik hizmeti yürütmek

Bayramda

Bayram boyunca

7

Canlı hayvan ve hayvansal ürünler için menşei şahadet namesi vermek

Müracaatlarda

Rutin

8

Isırma vakalarında kuduz tespiti yapmak ısırılan kişileri konu hakkında bilgilendirmek kuduz mümkünse gerekli önlemler almak

Vaka

İhbar

9

İlçe sınırları içerisinde larva ve sinek mücadelesi yapmak

Rutin

Rutin

10

Salgın hastalıklarda kamu kurum ve kuruluşların dezenfeksiyonlarını yapmak

Vaka dönemlerinde

Koruyucu tedbir

11

Denetim ve ruhsatlandırma çalışmalarına katılmak

Rutin

Rutin

12

İlçede ilgili kamu kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmaları yürütmek

Gerektiğinde

Günlük

13

Gıda ile ilgili iş yerlerinin çalışan personeline genel hijyen eğitimi vermek

Dönemsel

3 gün

14

Çalışmalarımız ile ilgili halk sağlığını etkileyecek durumlarda ilanlarla halkı bilgilendirmek

Dönemsel

1 ay