YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

ZAFER ÇOKSÜER

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Dahili :Yapı Kontrol Şefi: 1581 - Büro Şefi: 1478 - Kalem: 1175

Mail :yapikontrol@esenyurt.bel.tr

Yapı Kontrol Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci ve 22.02.2007 tarihli, Esenyurt Belediye Meclisinin 09.07.2009 tarih ve 2009/143 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının ve fenni sorumluluğunu alan yapı denetim firmasının yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmasını kontrol eder. Haftalık programlar dahilinde arazi kontrollerini,  aykırı yapılmış ve  yıkım kararı çıkmış yapıların, fen işleri müdürlüğümden sağlanacak ekip ve ekipman desteyi ve zabıta müdürlüğünden sağlanacak  kolluk küveti ile birlikte yıkım işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar. 

T.C

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ 

GÖREV VE  ÇALIŞMA  YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki  Dayanak ve Tanımlar

Amaç :

MADDE 1: Bu yönetmeliğin amacı; can ve mal güvenliğini temin, imar planına, Fen, Sanat ve Sağlık kurallarına uygun, kaliteli yapı yapılmasını sağlamak, kaçak yapılaşmayı önlemek, Müdürlüğün çalışmaya ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam:

MADDE 2: Bu yönetmelik, Yapı Kontrol Müdürlüğünün çalışma usul ve esaslarını, Müdürlükte görev alacak şef, mimar, mühendis, tekniker, teknisyen ile memur ve işçilerin görevlerini, yapı denetim hizmet bedellerinin ödenmesi esaslarını, yapı denetim kuruluşlarının sicil raporlarının tutulmasını ve yapılara sertifika verilmesine dair usul ve esasları kapsar.

Hukuki Dayanak:

MADDE 3: Bu yönetmelik; 1580 sayılı Belediyeler Kanunu, 3194 sayılı İmar Kanunu, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu gereğince hazırlanmıştır.

Tanımlar :

MADDE 4:Bu yönetmelikte geçen;

Belediye                     : Esenyurt Belediyesini,

Başkanlık                    : Esenyurt Belediyesi Başkanlığını,

Müdürlük :                 : Yapı Kontrol Müdürlüğünü,

Müdür                        :Yapı Kontrol Müdürünü

Büro şefi                     : Teknik Büro şeflik görevini yapan mühendis, mimar veya  teknikeri                            

                                      ayrıca Evrak Kayıt ve Takip Büro şeflik görevini yapan memuru,

Mıntıka Mühendisi     :Yapı Kontrol Müdürlüğünde görev yapan ve mıntıkadan sorumlu   

                                     mühendis, mimar, şehir plancısı vb. mühendis veya teknikeri,

Memur                        : Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli memuru,

 İşçi                             : Yapı Kontrol Müdürlüğünde görevli işçi personeli,İfade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

Kuruluş:

MADDE 5: Yapı Kontrol Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48 nci ve 22.02.2007 tarihli 26442 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ‘Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm kadro ilke ve standartlarına dair yönetmelik’ hükümlerine dayanılarak Belediye Esenyurt Belediye Meclisinin 09.07.2009 tarih ve 2009/143 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Teşkilat:

MADDE 6: Yapı Kontrol Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef  ve Personelden oluşur.

,

ÜÇÜNCÜ  BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personelin Unvan ve Nitelikleri:

MADDE 7: Yapı Kontrol Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri                    aşağıdaki gibidir.

a) Yapı Kontrol Müdürü: 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

b) Şef : 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler ve  “İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler İle Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda atanır.

 

c) Memur : KPSS sınavı ile 657 Sayılı Kanunun atamaya ilişkin maddelerinde öngörülen ilkeler doğrultusunda atanır.

ç) Sözleşmeli Personel: 5393 sayılı yasanın 49. maddesine göre kadro karşılığı gösterilmek ve sözleşme yapılmak suretiyle çalıştırılır.

 

d) İşçiler: Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Alınacaklar Hakkında Uygulanacak Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre atanır.

 

Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 8: Yapı kontrol Müdürlüğünün Görevleri

1) Yapı ruhsatı alınmasından itibaren yapının ve fenni sorumluluğunu alan yapı denetim firmasının yapıyı ruhsat ve eklerine uygun olarak yaptırmasını kontrol eder.

2) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine veya İmar mevzuatına aykırı olarak yapılan yapının sahibini, müteahhidine ve fenni mesulüne İmar Kanununun 42. maddesine göre para cezası işlemi yapar.

3) Ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak başlanan binalarda İmar Kanununun 32.maddesine göre işlem yapar.

4) Yıkılacak derecede tehlikeli yapılar için İmar Kanununun 39.maddesine göre işlem yapar.

5) Arsalarda, evlerde vb. yerlerde umumun sağlık ve selameti için İmar Kanununun 40.maddesine göre işlem yapar.

6) 4708 sayılı Yapı Denetim Kanununun 2.maddesindeki işlemlerin yapı denetim firmalarınca yapılmasını kontrol eder.

7) Yapı denetim firmalarının inşaatlara ait hak edişlerini kontrol eder ve ödenmesini gerekli işlemleri yapar.

8) 4708 sayılı yapı denetim kanununun 7.maddesine göre yapı denetim firmalarınındenetime ait sicillerini tutar.

9) Yapı denetim kanununca denetlenerek inşa edilmiş yapılara sertifika verir.

10) Belediye sınırları dahilindeki kaçak yapılaşma ve şikayetler konusunda işlem yapar.

11) Haftalık programlar dahilinde arazi kontrollerini,  aykırı yapılmış ve  yıkım kararı çıkmış yapıların, fen işleri müdürlüğümden sağlanacak ekip ve ekipman desteyi ve zabıta müdürlüğünden sağlanacak  kolluk küveti ile birlikte yıkım işlemlerinin gerçekleşmesini sağlar.   

Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları

MADDE 9 : Yapı Kontrol Müdürünün Görev Yetki ve Sorumlulukları Aşağıdaki gibidir. 

a. Yapı Kontrol Müdürünün Görev ve Yetkileri

 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek
 2. Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak
 3. Müdürlüğü sevk ve idare etmek
 4. Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek
 5. Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek
 6. Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak
 7. Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak
 8. Yasa, Tüzük ve yönetmenliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak
 9. Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak
 10. Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek
 11. Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek
 12. Belediyedeki diğer Müdürlüklerle koordine sağlamak
 13. Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek
 14. Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilgi vermek
 15. Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek
 16. Kurum içi ve Kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir
 17. Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek
 18. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek

 

b. Yapı Kontrol Müdürünün Sorumlulukları: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve diğer Belediye Mevzuatının kendisine yüklediği görev ve yetkilerin yerinde ve zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

Müdürlüğe Bağlı Şeflikler ve Görevleri

 

MADDE 10: Şefler, Müdürlük bünyesinde yapılan görev dağılımı çerçevesinde kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık Genelge ve Bildirileri çerçevesinde, üst amirlerinin emirleri doğrultusunda işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz ve eksiksiz olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

 1. 1.                  Kontrol Şefliği
  1. a.                                Kontrol Şefinin Görevleri

1. Müdür tarafından verilen tüm görevleri müdür adına yürütür.

2. Mıntıka mühendisleri ve büro  memurlarının görevlerini denetler ve aralarında koordinasyonu sağlar.

 3. Üst makamlara yazılan yazılarla günlük işlerin seyrini takip eder.

4. Müdürün verdiği görevleri eksiksiz ve zamanında yapmakla yükümlüdür.

5. Büroda  işleri organize eder.Personeli denetler. Görev bölümü yapar. Aksaklıkları müdüre bildirir.

6. Müdür adına tüm resmi evrakı alır, havalesini  ve çıkışını yapar.

7. Müdürlükçe  belirlenen genelge,  yönetmelik ve  kararları defterlere  işleyerek incelemeye hazır bulundurur.

b. Mıntıka Mühendisinin Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

1. Müdür veya büro  şefinin verdiği görevleri yasalar çerçevesinde tam ve zamanında yapar.

2. Sorumluluk alanındaki rutin kontrollerini ve kaçak yapılaşma ve şikayet konusunda gerekli işlemleri yapar.

3. Gerektiği taktirde yapı tatil tutanağını tutar ve buna bağlı mühür, mühür zaptı işlemini yapıp Encümene sevk işlemini gerçekleştirir.

4. Kaçak inşaatların 3194 sayılı yasa gereği işlemlerini yapar.

5. Yapı Denetim Kanunu doğrultusunda inşaatların ve yapı denetim firmalarının işlemlerini kontrol eder.

6. Hafta sonu ve bayram günlerinde nöbet tutar.

            c. Memurun Görev Yetki ve Sorumlulukları

Müdür veya  büro  şefinin verdiği görevleri yasalar çerçevesine tam ve zamanında yaparlar.

             d. İşçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları :

a) Müdür veya  büro  şefinin verdiği görevleri yasalar çerçevesine tam ve zamanında yaparlar.

b) Yıkım işlemi ve mıntıka kontrolleri sırasındaki müdahalelerde görev alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmetlerin icrası

MADDE 11: Yapı Kontrol  Müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a)    Görevin kabulü: Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgililerine verilir.

a)      Görevin planlanması:  Yapı Kontrol Müdürlüğündeki çalışmalar, Müdür ve teknik ekip tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür.

b)     Görevin İcrası: Yapı Kontrol Müdürlüğü Tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

 

İşbirliği ve koordinasyon

 

MADDE 12 :

 

1)  Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon

a)      Yapı Kontrol  Müdürlüğü ile  diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon  Müdür tarafından sağlanır.

b)     Yapı Kontrol  Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre dosyalandıktan sonra Müdür’e verilir.

c)      Yapı Kontrol  Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve şefliklere iletir.

d)     Şefliklerdeki görevli personel bu yönetmelikle kendisine verilen görevleri yerine getirir.

           

            2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon : Yapı Kontrol Müdürlüğü Valilik ve tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalarını, sorumlu personel, Şeflerin ve Müdürün parafı ile Belediye Başkanı ve/veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ  BÖLÜM

Denetim sicil ve Disiplin

Müdürlük içi denetim

            MADDE 13:

           

a) Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b) Yapı Kontrol Müdürlüğü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

            Dış denetim

MADDE 14: Yapı Kontrol Müdürlüğü, yasalar gereği Sayıştay, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Esenyurt Belediye Meclisi ve Yargı organlarının denetimine tabidir.

 

Personel sicili

 

MADDE 15: Yapı Kontrol  Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak puan verir,  kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Personel özlük dosyaları

 

MADDE 16: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a)        Yapı Kontrol  Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük (gölge) dosyası düzenlenir.

b)        Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

Disiplin cezaları

 

MADDE 17: Yapı Kontrol  Müdürlüğünün emrinde görev yapan tüm personelle ilgili disiplin işlemleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun, 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri ve Belediye ile yetkili sendika arasında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi hükümlerine ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuata uygun olarak yürütülür.

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

 

MADDE 18: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük

 

MADDE 19: Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 20: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

SIRA NO

 

VATANDAŞA SUNULAN

HİZMETİN ADI

 

 

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

 

HİZMETİN TAMAMLAMA

SÜRESİ

 

 

 

 

1

 

 

 

 

TEMEL ÜSTÜ VİZESİ

 

1-       Talebi içerir dilekçe

2-       Orijinal 2 adet Ruhsat

3-       Temel Aplikasyon Krokisi

4-       Demir deney sonuçları

5-       Beton Sonuçları

6-       S.G.K. iş yeri bildirgesi

7-       S.G.K.Hizmet dökümü

 

 

 

 

 

15 GÜN

 

 

 

2

 

 

 

HAKEDİŞ

 

1-       Yapı Ruhsatının fotokopisi

2-       Yapı Denetim Hizmet Bedeline İlişkin Dekont Aslı ve 2 adet Fotokopisi

3-       3 Adet Yapı Denetim Şirketince Onaylı Hizmet Bedeline Ait Hakediş Raporu

4-       7 ve 28 Günlük Beton Sonuçları

5-       Deney Sonuçları

 

 

 

7 GÜN

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

İŞ BİTİRME

 

1-       İş yeri teslim tutanağı

2-       İş yeri bildirgesi

3-       Tüm katlara ait beton döküm tutanağı

4-       Kalıp kontrol tutanağı

5-       Demir imalatı kontrol tutanağı

6-       7 ve 28 günlük beton raporları

7-       Sigortalı işe giriş bildirgesi

8-       Yalıtım raporu

9-       Temel Üstü röperli krokisi

 

 

 

 

 

7 GÜN

 

 

 

4

 

 

 

  RUHSATA AYKIRI

  YAPILAR

 

1-       Tespit  ve Mühürleme Tutanağı

2-       Vatandaşı bilgilendirme

3-       İmar Kanunun 32. ve 42. maddelerine göre Belediye Encümenine havalesi

4-       Cumhuriyet Başsavcılığına bildirilmesi

5-       Belediye Encümen Kararına istinaden  su, elektrik, doğalgaz ve benzeri alt yapı hizmetlerinden faydalanamaması için ilgili birimlere tebligat yapılması

 

 

 

 

30 GÜN

 

5

 

ŞİKAYET VE İHBAR

DEĞERLENDİRMELERİ

 

1-       Şikayet adresini ve konusunu ifade eden dilekçe

2-       Tapu Fotokopisi

3-       İşgal durumu var ise Kadastro Müdürlüğünden alınmış olan Aplikasyon Krokisi

 

 

15 GÜN