YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

SEMRA DÜZCÜ

Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı No:79 ESENYURT / İSTANBUL

Telefon :4440411

Fax :0212 622 03 99

Dahili :Yazı İşleri Gelen Evrak: 1293 - Yazı İşleri Giden Evrak: 1651

Mail :yaziisleri@esenyurt.bel.tr

Yazı İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat uyarınca hazırlanmıştır.

Müdürlüklerden Belediye Meclisinde görüşülüp, karara bağlanmak üzere Belediye Başkanlığından havaleli olarak gönderilen dosyalarla meclis gündemini Belediye Başkanı adına hazırlayıp, Meclis Başkanına, Meclis başkan vekilleri ve meclis üyelerine sunmak.

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV ve ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak,Tanımlar ve Temel İlkeler

             Amaç:

             MADDE 1- (1)Bu yönetmelik, Esenyurt Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenler.

            Kapsam:
            MADDE 2- (1)Bu Yönetmelik, Esenyurt Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğünün kuruluş görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

           Dayanak:
           MADDE 3- (1)Yazı İşleri Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer ilgili yasal mevzuat uyarınca hazırlanmıştır.

           Tanımlar:
           MADDE 4- (1)Bu yönetmelikte geçen;
                              a)Belediye : Esenyurt Belediyesini,
                              b)Başkan : Esenyurt  Belediye Başkanını,
                              c)Başkan Yardımcısı : Belediye başkanı tarafından görev bölümü yapılan Başkan Yardımcısını,
                              ç)Müdürlük : Yazı İşleri Müdürlüğünü,
                              d)Müdür : Birim Müdürünü
                              e)Şef : Yazı İşleri Müdürlüğünde kadrolu şefi,
                              f)Personel : Müdür ve Şef tanımının dışındaki birim çalışanlarını,
                              g)Birim Arşivi : Her birimin kendi bünyelerinde saklaması gerekli evrakların saklandığı bölümü,
                              ğ)Arşiv memuru : Yazı İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyette bulunan kuruma ait birimlerde saklanma sürelerini tamamlayan evrakı, arşiv yönetmeliği kapsamında düzenleyen denetleyen sistematiği oluşturan üst yönetici onayı ile atanmış memur veya sözleşmeli personeli ifade eder.

 

           Temel İlkeler:

           MADDE 5- (1)Esenyurt belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü tüm çalışmalarında;

                              a)Karar alma, uygulama ve eylemlerde şeffaflık,

                              b)Hizmetlerin temin ve sunumunda yerindelik ve ihtiyaca uygunluk,

                              c)Kurum içi yönetimde ve ilçeyi ilgilendiren kararlarda katılımcılık,

                              d)Hesap verebilirlik,

                              e)Uygulamalarda adalet ve hizmette eşitlik,

                              f)Belediye kaynaklarını kullanımda etkinlik ve verimlilik,

                              g)Hizmetlerde geçici çözümler ve anlık kararlar yerine sürdürülebilirlik, temel ilkelerini esas alır.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Teşkilat ve Bağlılık


        

           Teşkilat Yapısı

           MADDE 6- (1)Müdürlük; Müdür, Şef, Meclis Birimi, Encümen Birimi, Evrak Kayıt Birimi,

                             (2)Müdürlük; müdür, şef ve yeteri kadar memur, işçi ve diğer personelden oluşur.

                               (3)Müdürlük içinde teşekkül ettirilen birimlerin iç organizasyon yapıları müdürlükte görev yapmakta olan şef/ şefler dahil olmak üzere tüm çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları müdürün teklifi ve bir üst amirin onayı ile gerçekleştirilecek iç düzenlemeye geçerlilik kazanır.

           

             Bağlılık
             MADDE 7-(1)Yazı İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Müdürlüğün Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

           MADDE 8-(1)Müdürlüğün Belediye Meclisi ile ilgili görevleri:


                                 a)Müdürlüklerden Belediye Meclisinde görüşülüp, karara bağlanmak üzere Belediye Başkanlığından havaleli olarak gönderilen dosyalarla meclis gündemini Belediye Başkanı adına hazırlayıp, Meclis Başkanına, Meclis başkan vekilleri ve meclis üyelerine sunmak,

                                 b)Oluşturulan Meclis toplantı gündem dosyasını Meclis Üyelerin adreslerine; Zabıta memurlarınca veya posta marifetiyle tebligatın yapılmasının kontrolünü sağlar,

                                 c)Belediye Meclis kararlarını ve İhtisas Komisyonları raporlarının yazımının kontrolünü yapmak,
                                 ç)Belediye Meclisinde alınan kararları ve tutanak özetlerini Meclis Başkanlık divanı görevlilerine imzalatılması ve bu kararların arşivleyerek muhafazasını sağlamak,

                                 d)Belediye Meclisince alınan kararlardan Belediye başkanı tarafından yasal süresi içerisinde yeniden görüşülmek üzere Meclise iade edilmeyen kararların; mülki amire ve konusuna göre de 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince Büyükşehir Belediyesine onaylanması için gönderilmesinin kontrolünü yapmak,

                                 e)Alınan kararların, onay işlemleri bittikten sonra ilgili Müdürlüğüne gönderilmesinin kontrolünü ve bir suretinin de müdürlük arşivinde saklanmasını sağlar,

                                 f)Meclis toplantı tarihi, toplantı gündemi, karar özetleri, tutanak özetleri, Meclis üyeleri ve ihtisas komisyonları görev dağılımı listesinin internet ortamından yayımını kontrol etmek,

                                 g)Belediye meclis üyelerine, gerek meclis toplantınsa, gerekse İhtisas Komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı puantajanı hazırlar ve gereği için Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

                                ğ)Meclisce alınan kararları meclis karar defterine yazmak,

 

                             (2)Müdürlüğün Belediye Encümeni ile İlgili Görevleri:


                                 a)Belediye birimlerinin bağlı oldukları Başkan Yardımcısının uygun görüşü ile Belediye Başkanınca Encümene havale olunan dosyalarla, Encümen gündemini oluşturmak ve toplantı esnasında Encümene sunulmasını sağlamak,

                                 b)Belediye Encümenince alınan kararların yazılmasını, dosyalanmasını ve gereği için ilgili birimlerine gönderilmesini sağlamak,

                               c)Encümence alınan kararları, encümen karar defterine yazmak, metin haline getirilen kararları Encümen

başkanı ve üyelerine imzalatılmasını sağlamak,

                                 ç)Encümen toplantısına katılan encümen başkanı ve üyelerine huzur hakkı için puantaj düzenlemek, gereği için İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne göndermek,

 

                             (3)Müdürlüğün Genel Evrak kayıt ile ilgili görevleri:


                                 a)Belediye Başkanlığına; kamu kurum ve kuruluşlarından gelen evrakların bilgisayar ortamında kaydını yapmak ve ilgili birimlere havalesini yaparak zimmetle teslim edilmesini sağlamak,

                                 c)Belediyeden posta ile gönderilecek evrakların posta zimmet defterine işlenerek PTT marifetiyle, elden gidecek evrakların zimmet defterine işlenerek gönderilmesini sağlamak,

                                 ç)Belediyenin genelini ilgilendiren evrakları, ilgili Müdürlüklere havale edip, koordinasyonu sağlayacak Müdürlüğü, belirlemek ve cevaplarının verilip, verilmediğinin kontrolünü yapmak,

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Müdürün Atanma Görev Yetki ve Sorumlulukları Vekalet


      

           Müdürün Atanması

            MADDE 9-(1)En az önlisans veya lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olanlar arasından eğitim veren veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yerli ve yabancı fakültelerin birinden mezun olmak ve diğer üst normlardaki şartları taşıması aranır.

 

           Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları

           MADDE 10-(1) Müdürün görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

                                a)Müdürlüğe ait stratejik planları hazırlamak ve faaliyetleri stratejik planlara uygun olarak yapmak,

                                  b)Müdürlüğün verimliliğine arttırılmasını ve işlerin daha kaliteli düzenli ve süratli bir şekilde yürütülmesini sağlamak üzere, çalışma metotlarını geliştirmeleri için astlara mesleki bilgi aktarmak,

 

                     

                              c)Müdürlükte görev yapan tüm personelin birinci sicil amiri olarak, mesaiye devamlarını kontrol etmek,

                              ç)Tüm personelin birinci sicil amiri ve disiplin amiri olmakla ilgili yönetmeliklerde verilen görev ve yetkileri kullanmak,

                                d)Personele yönetmelik hükümleri kapsamında görev dağılımı yaparak görev dağılımı kapsamında yazılı veya sözlü verdiği görevlerin etkin verimli ve zamanında yapılmasını sağlamak,

                               e)Harcama yetkilisi sıfatıyla Mali Hizmetler Müdürlüğü ile yapacağı ortak çalışma ile müdürlük bütçesini hazırlamak, bütçe kapsamında hareket edilmesini sağlamak,

                              f)Başkanlık makamının kanunlara uygun verdiği sair görevleri yerine getirmek,

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Kalem Şefinin ve Birimlerin, Memurların görev yetki ve sorumlulukları

 

           Kalem Şefinin Atanması, Görev Yetki ve Sorumlulukları


             MADDE 11-(1)En az lise tahsili yapmış bilgi, beceri ve deneyimi ile şef olmak için yeterli vasıfları taşıyan olumlu sicil almış memurlar arasından mevzuata uygun olarak başkanlık onayı ile atanır.

                               (2)Kalem Şefinin görev yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir:


                               a)Müdürlük kaleminin amiri olup, birimlerin işlemlerinin yapılması ile ilgili olarak Müdüre karşı birinci derecede sorumludur.

                             b)Müdürlüğe intikal eden her türlü evrakın kaydını tutmak ve cevaplarını sevk etmek,

                               c)Müdür, tarafından kendisine verilen her türlü yazı, rapor, dosya ve belgelerin gereğini yerine getirmek, ilgili olduğu yerlere verilmesini sağlamak ve takip etmek,

                               ç)Her türlü yönetmelik, genelge, başkanlık emirlerini takip etmek, saklamak ve bunları ilgili personele dağıtımın yapmak,

                               d)Beklenilen cevaplar ya da raporlar üzerinde ilgili birimlerce yapılması gereken işlemlerin sonuçlarını takip etmek ve geciken işler hakkında Müdüre bilgi vermek,

                           e)İşlemi biten yazı, rapor ve her türlü evrakı düzenli bir şekilde muhafazasını kontrol etmek,

                               f)Vaktinde cevapları alınmamış olan rapor ve yazılar hakkında Müdürlüğe malumat vermek ve tekit yazılarını hazırlamak,

                               g)Müdürlük personelinin özlük işleri ile ilgili işlemlerini yapmak, gölge dosyalarını saklamak, tahakkukları düzenlemek, ayniyat işlemlerini ve harcamalarla ilgili avans işlemlerini yürütmek,

                               ğ)Müdürlüğün birimleri arasında koordinasyon sağlayarak kamu hizmetinin zamanında, etkin, verimli, yapılmasını kontrol etmek ve bu konuda Müdürlük makamına bilgilendirmek,

                          h)Müdür tarafından verilen diğer işleri yapmak,

 

           Birim Sorumlusunun Görev Yetki ve Sorumlulukları:

             MADDE 12- (1)Yazı İşleri Müdürlüğü görevlerinin etkin verimli ve kanuna uygun olarak yürütülmesini temin amacıyla;

                              a)Her birimin başında üst yöneticinin onayı ile müdürlük makamınca bir birim sorumlusu görevlendirilir.
                              c)Birim sorumlusu müdürlüğün görev yetki ve sorumlulukları altında sayılan hizmetlerin zamanında etkin, verimli ve yönetmelik, kanun ve tüm yasal mevzuat çerçevesinde yürütülmesini temin etmekle birinci derecede sorumludur.
                              ç)Birimlerin hizmetlerini yürütülmesinde karşılaşılan sorunları birim sorumlusu tarafından derhal şefe ve birim müdürüne haber vermekle sorumludur.

 

           Meclis Birimi Görev, Yetki ve Sorumlulukları


           MADDE  13- (1)5393 sayılı yasada belirtilen günlerde meclisin toplantı yapmasını koordine etmek,

                                (2)Belediye Meclisine başkanlık makamından havaleli gelen teklifleri bilgisayar ortamında kayda almak,

                                (3)Görüşülen ve komisyona havale edilen teklifleri kararını yazarak komisyona vermek,

                                (4)Komisyon tarafından hazırlana raporları toplantıda belediye meclisine sunulması işlemlerini yapmak,

                                  (5)Karara bağlanan tekliflerin, kararlarını yazıp, imzalanmasına müteakiben Belediye Başkanınca tekrar görüşülmek üzere Belediye Meclisine iade etmemiş olduğu kararlardan imarla ilgili olanları, ilgili Müdürlüğü vasıtasıyla Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesini sağlar. Ayrıca;  bütün kararları yasal süresi içerisinde onaylanması için mülki idare amire gönderilmesini yapar.

                                  (6)Kesinleşen meclis kararlarını internet ortamında yayımlayarak, kamu oyunun bilgilenmesini sağlar,
                                  (7)Mülki idare amirince onaylanan kararların bir suretini ilgili birimine sevkini yapar, bir suretini de birim arşivinde saklanmasını sağlar.

 

            Encümen Biriminin Görev, Yetki ve Sorumlulukları


             MADDE 14- (1)Encümenin tespit olunan günlerde toplanmasını koordine etmek ve bunla ilgili yazışmaların takibini yapmak,
                                     (2)Başkanlık makamından Encümende görüşülmek üzere havale edilen dosyaları bilgisayar ortamında kayda almak,                        (3)Kararları teklif müdürlüğüne gereği yapılmak üzer sevkini yerine getirir.

                                   (4)Tüm encümen kararlarının numara sırası vererek arşivlemesini yapar,

 

Genel Evrak Kayıt Biriminin, Görev Yetki ve Sorumlulukları

 

           MADDE 15-  (1)Genel Evrak Birimi ile ilgili görevler şunlardır:


                            a)Başkanlığımıza diğer kurum, kuruluşlardan gelen bütün evraklar ile Başkanlığımızdan gönderilen evraklar, genel evrak bölümünde ilgili memurlar tarafından zimmetle imza karşılığı ya da ilgilisinden elden teslim almak,
                            b)Başkanlığımıza bağlı tüm birimler, dışarıdan kendi birimlerine evrak kabul edemezler ve dışarıya kendi birimlerine evrak gönderemezler.

                            c)Genel evrak bölümüne teslim edilen tüm evraklar, bilgisayar ortamında, otomasyon programında gelen-giden evrak kaydını yapar,

                                (2)Gelen Evrak biriminin görevleri aşağıdaki gibidir.

 

                            a)Belediye; başkanlığımıza posta ve kurye kanalı ile gelen evrakları, görevli memur tarafından zimmetle teslim alındıktan sonra bilgisayar ortamında kayıt altına alınıp, havale işlemlerinden evraklar ilgili müdürlüklere zimmetle  teslim edilir.

 

                               (3) Giden Evrak biriminin görevleri aşağıdaki gibidir:


                            a)Belediye Başkanlığımıza bağlı Müdürlüklerden gelip, dışarıya gönderilecek evraklar bilgisayar ortamında kayıt edildikten sonra Müdürlüğümüz kuryesi ile postaneye, kurum ve kuruluşlara zimmet ile teslim edilir.
                          b)işlemi biten evraklar ilgili dosyasına konularak Müdürlük arşivinde saklanır.

                          c)Yazı İşleri Müdürünün kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve noksansız olarak zamanında yapmakla sorumludur.

 

                             Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi


             MADDE 16- (1)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi, harcama yetkilisi tarafından memuriyet ya da çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini usule uygun şekilde yapabilecek niteliğe sahip personel arasından seçilir.

                                  (2)Taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi görev yetki ve sorumlulukları şunlardır:

                         a)Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasını yapmasına yardımcı olmak,

                         b)Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine sunmak,

                         c)Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını yapmak ve yaptırmak,

                         ç)Taşınırları niteliğine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim almak, doğrudan tüketilmeyen tanırları muhafaza etmek ve

taşınırları yangına, ıslanmaya, bozulmaya ve çalınmaya karşı korumak amacıyla gerekli tedbirleri almak,

                          d)Taşınırların giriş ve çıkışına dair kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belgeleri tanzim etmek ve kesin kabulü yapılmayan taşınırların kullanımına engel olmak,

 

 

ALTINCI BÖLÜM

Çalışma Şekli ve Esasları

 

            Görevin Planlanması ve Yürütülmesi

            MADDE 17- (1)Yazı İşleri Müdürlüğündeki çalışmalar stratejik planlar, performans hedefleri yönetmeliğe uygun yapılacak plan dahilinde yürütülür.

                                 (2)Müdürlükte görevli tüm personel kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadır.

                         Kullanılan Defterler, Programlar ve Klasörler


            MADDE 18-  (1)Gelen giden evraklar bilgisayar programında kayıt altına alınır. Defter olarak; Harici zimmet defterleri kullanılır.
                                    (2)Standart Dosya Planı doğrultusunda; Başkanlık yazıları, bütçe, maaş toplam kalite, satın alma, personel özlük yazışmaları, yönetmelik ve genelgeler, ödeme emri, meclis kararları, encümen kararları, arşiv evrakları, kaymakamlı, klasörleri ile ihtiyaca binaen oluşturulacak yeni klasörler oluşturulur.

 

 

                   Arşivleme


           MADDE 19- (1)İşlemi biten her türlü yazı, rapor ve davaya ilişkin evraklar klasörlere konularak Müdürlüğün onayı ile birim arşivine kaldırılır.

                               (2) Bunların saklanmasından ve istendiğinde çıkarılmasından kalem şefi ile arşiv görevlisi sorumludur.

            

                   Müdürlük İçi Çalışma Usulü


           MADDE 20- (1)Yazı İşleri Müdürlüğüne bağlı kalem şefliğinde bulunan personel arasındaki işbirliği kalem şefi tarafından sağlanır.

                                 (2)Müdürlüğe gelen tüm yazılar, kalem şefliğinde toplanır ve müdüre iletilir. Müdür gelen evrak ve yazıları ilgili birime havale eder,

                                 (3)İlgili birim tarafından gereği yerine getirilen evrak yeniden incelenmek denetlenmek üzere müdürlük makamına sunulur, müdürlük makamınca imzalanan evrakın çıkışı yapılarak ilgili birime gönderilmesi sağlanır.

                                 (4)Bu yönetmelikte adı geçen görevlilerin, görevden ayrılma, emeklilik veya başka yerlere atanmaları halinde; görevlerinden ayrılabilmeleri için kendilerine verilmiş bulunan belgeleri, her türlü yazıları, yerlerine atanmış veya bu konuda amirlerce görevlendirilmiş olanlara, bunların o günkü durumuna açıkça belirten bir çizelge düzenleyerek temsil etmeleri, devir alanlarının ise bu dosyaları, belgeleri her türlü yazıları inceleyerek, bunların çizelgede gösterilen durumda olduğunu belirleyerek teslim almaları zorunlu ve gereklidir. Teslim tutanağı; müdür teslim alan ve teslim eden tarafından üçlü imza ile tamamlanır.

 

                  Diğer Kuruluşlarla Koordinasyon


           MADDE 21- (1)Yazı İşleri Müdürlüğünün, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı yazışmalar, yazıyı yazan memurun, müdürün parafı ve Belediye Başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının imzası ile yürütülür.

 

 

 YEDİNCİ BÖLÜM

Müdürlük içi denetim

 

 

               MADDE 22:

                    a)Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

    b)Yazı İşleri Müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel sicili

MADDE 23: Yazı İşleri Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil Amiri olarak puan verir,  kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Personel özlük dosyaları

MADDE 24: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

    a)Yazı İşleri Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer özlük (gölge) dosyası düzenlenir.

                     b)Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış oldukları izin, rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

                                                                                         Çeşitli ve Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik

           MADDE 25- (1)Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle birlikte, önceki yürürlükte olan Yazı İşleri Müdürlüğü Görev, Yetki ve Çalışma Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Yönetmelikte Bulunmayan Hüküm ve Haller


          MADDE 26- (1)İş bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

 

Yürürlük ve Yürütme


           MADDE 27- (1)Bu yönetmelik Belediye Meclisinin kabulü ve Mülkü idare amirinin onayından sonra yürürlüğe girer.

                               (2)Bu yönetmelik hükümlerine Belediye Başkanı adına, Yazı İşleri Müdürlüğü yürütür. 

 

 

EK: Genel Gerekçe:

            

                              (1)Belediye mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinde birçok değişikliklerin olması,

                                (2)Belediyemizin teşkilat yapısının yeniden düzenlenmesi sonucu bazı birimlerin kaldırılması veya yeni kurulması ya da statülerinin değişmesi,

                                (3)Gelişen teknoloji ve otomasyon sistemine uygum sağlanması ve bu yönde yapılan yeni mevzuat değişikliklerine göre işlem yapılması ve benzeri nedenlerden dolayı Müdürlüğümüz Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin güncellenmesi için yeniden düzenlenerek yürürlüğe konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

-