YEREL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

YEREL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

MAKBULE ŞİMŞEK

Telefon :4440411

Dahili :1407-1370-1371-1372-1373-1116

Mail :yerelhizmetler@esenyurt.bel.tr

-

-

T.C.

ESENYURT BELEDIYE BAŞKANLIĞI

YEREL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Alan

MADDE 1 - (1) Bu yönetmeliğin amacı, Yerel Hizmetler Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Yönetmelik, Yerel Hizmetler Müdürlüğündeki personelin görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 - (1) Esenyurt Belediye Meclisi'nin 10.03.2016 tarih ye 2016/35 sayılı kararı ile kurulmuş olan Yerel Hizmetler Müdürlüğüne ait bu yönetmelik, 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine istinaden hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu yönetmelikte geçen

a)      Başkan: Esenyurt Belediye Başkanını,

b)      Belediye: Esenyurt Belediyesini,

c)       Büyükşehir: İstanbul Büyükşehir Belediyesini,

d)      Meclis: Esenyurt Belediye Meclisini,

e)      Müdürlük: Yerel Hizmetler Müdürlüğünü,

f)       Müdür: Yerel Hizmetler Müdürünü,

g)      Personel: Yerel Hizmetler Müdürlüğü personelini,

h)      Yönetmelik: Yerel Hizmetler Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliğini ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş - Teşkilat ve Bağlılık

 

Kuruluş

MADDE 5 - (1) Yerel Hizmetler Müdürlüğü, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 48. Maddesi ve 22/02/2007 tarihli 26442 Sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Hükümlerine göre Esenyurt Belediye Meclisinin 10.03.2016 tarih ve 2016/35 Sayılı Meclis Kararı gereği kurulmuştur.

 

Teşkilat

MADDE 6 - (1) Yerel Hizmetler Müdürlüğü İdari Teşkilatı Müdür, Şef ve Büro personelinden oluşmaktadır.

 

Bağlılık

MADDE 7 - (1) Yerel Hizmetler Müdürlüğü, Esenyurt Belediye Başkanına veya görevlendireceği Başkan Yardımcısına bağlıdır. Başkan, bu görevi bizzat veya görevlendireceği kişi eliyle yürütür.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Görev — Yetki ve Sorumluluk

 

Müdürlüğün Görevleri

 

MADDE 8 - (1) Yerel Hizmetler Müdürlüğü, Belediye sorumluluğunda gerçekleştirilecek olan aşağıdaki görevleri yerine getirir.

a)      Lise ve üniversite öğrencileri başta olmak üzere, Esenyurt ve çevresinde ikamet eden gençlere ihtiyaç duydukları alanda eğitim desteği sağlamak amacıyla gelişimlerine imkan verecek yapıyı oluşturmak, eğitimlerine destek amaçlı faaliyetlerde bulunmak.

b)      Şehirleşme, mimari ve kent yasamı başta olmak üzere toplum bilimleri ile ilgili alanlarda akademik nitelikte faaliyetler gerçekleştirmek.

 

Müdürlüğün Yetkisi

MADDE 9 - (1) Müdürlük, bu yönetmelikte sayılan görevleri 03/07/2005 tarih ve 5393 sayılı Belediye Kanununa dayanarak Belediye Başkanınca kendisine verilen tüm görevleri kanunlar çerçevesinde yapmaya yetkilidir.

 

Müdürlüğün Sorumluluğu

MADDE 10 - (1) Müdürlük, Başkan tarafından verilen ve bu yönetmelikte tarif edilen görevleri ve ilgili yasalarda belirtilen görevleri gereken özen ve çabuklulukla yapmak ve yürütmekle sorumludur.

 

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 11 - (1)Müdürün görevleri aşağıda belirlenmiştir.

 1. Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil etmek
 2. Emrinde çalıştırdığı personelin görev dağılımını yapmak
 3. Müdürlüğü sevk ve idare etmek
 4. Müdürlüğüne ait çalışmaları yazılı veya sözlü emirlerle yürütmek
 5. Stratejik planda belirtilen hedefleri gerçekleştirmek
 6. Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak
 7. Emrindeki personeli ihtisas ve becerilerine göre uygun birimlerde çalıştırmak, çalıştırdığı personelin denetim ve gözetimini yapmak
 8. Yasa, tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak ve bu konuda gerekli tedbirleri almak
 9. Müdürlüğünde görev yapan personelin sicil raporlarını doldurmak
 10. Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek
 11. Belediye Meclisi ve Belediye Encümenince alınan kararları yerine getirmek
 12. Belediyedeki diğer müdürlüklerle koordine sağlamak
 13. Müdürlüğünde görev yapan personelin yıllık izinlerini işleri aksatmayacak şekilde düzenlemek
 14. Müdürlüğün faaliyetleri ile ilgili hususlarda gerektiğinde Belediye Meclisine bilge vermek
 15. Disiplin amiri olarak disiplin suçu işleyen personeline mevzuatta ön görülen disiplin cezalarını vermek ve yetkili mercilere bildirmek
 16. Kurum içi ve kurum dışı yazışmalarda birinci derecede imza yetkilisidir
 17. Personelinin verimli olabilmesi için hizmet içi eğitimler düzenlemek
 18. Mer’i mevzuatın öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevleri yerine getirmek

 

Şef’in Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 12 - (1) Aşağıda sayılan görevleri yerine getirmekten Müdür'e karşı sorumludur.

a)      Müdür tarafından, kanunlar çerçevesinde kendisine verilen görevleri yapma yetki ve sorumluluğunu taşır.

b)      Planlı faaliyetleri takip eder, yapılan işlerin sonucunu müdüre rapor eder.

c)       Müdürlük adına gelen-giden evrakları takip eder, dosyalar ve muhafaza eder.

 

Kalem Birimi Görev, Yetki ve Sorumluluğu

MADDE 14 - (1) Müdürlerin ve şeflerin kendilerine tevdi ettiği görevleri tam ve eksiksiz olarak zamanında yapmak

2) Müdürlük adına tüm resmi evrakları almak ye deftere kaydetmek

3) Gelen —Giden evrakların, dosyaların ve diğer belgelerin kayıt, havale ve dosyalama işlemlerini yönetmek

4) Müdürlükçe belirlenen genelge, yönetmelik ye kararları deftere işleyerek incelemeye hazır bulundurmak

 5) Bilgi edinme yetkilisi olup gelen e — maillere zamanında cevap vermek

6) Belediyemize alt mail adreslerinden gelen talep ve şikayetlerden sorumlu olup ilgili birime yönlendirmek

7) Müdürlükteki tüm yazışmaları yapmak

8)Müdürlüğün demirbaşında kayıtlı eşyalarını korumak, yılsonu dökümünü ve sayımı yapmak

9) Mer’i mevzuatının öngördüğü diğer görevler ile Başkanlıkça verilen görevlerin icra edilmesini sağlamak

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin icrası, işbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin İcrası

MADDE 11: Yerel Hizmetler Müdürlüğündeki hizmetlerin uygulanması aşağıda belirtilmiştir.

a) Görevin kabulü: Müdürlüğe vatandaşın başvurusu veya kamu kuruluşlarından gelen evraklar bilgisayara işlenip dosyası ile beraber işleme girmesi için arşive gönderilir ve arşivden gelen işlem dosyası ilgili büroya ve ilgili raportöre verilir.

b) Görevin icrası: İşleme giren evrak, evrakların ait olduğu işlem dosyası, projeler, şikayet dilekçeleri ilgili teknik eleman tarafından incelenerek gereği yapılır ve imzalanmak üzere Müdüre ve Başkan Yardımcısına gönderilir.

 

İşbirliği ve Koordinasyon

MADDE 12

1) Birim İçi ve Belediye Birimleri Arasında İşbirliği ve Koordinasyon

a) Yerel Hizmetler Müdürlüğü ile diğer birimler arasında ve birim içi koordinasyon Müdür tarafından sağlanır.

b) Yerel Hizmetler Müdürlüğüne gelen tüm evraklar Kalem Bürosunda toplanır, kamu kurum ve

kuruluşlarından gelen evrakların havalesi için Müdüre verilir.

c) Müdür tarafından havalesi yapılan evraklar, vatandaş dilekçeleri vb. Kalem Bürosu tarafından

dosyası ile işleme girmesi için Arşiv Bürosuna gönderilir.

d) Yerel Hizmetler konu ile ilgili bürolarında evraklar ve dosyası incelenerek gereği yapılır.

2) Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Yerel Hizmetler Müdürlüğü bütün yazışmalarını ilgili eleman,

Müdür ve Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim, Sicil ve Disiplin

Müdürlük İçi Denetim

MADDE 13: Yerel Hizmetler Müdürü, Müdürlüğün tüm personelini gerek gördüğünde denetlemeye ve ilgilileri yönlendirme yetkisine sahiptir.

 

 

Personel Sicili

MADDE 14: Yerel Hizmetler Müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil amiri olarak puan verir; kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynaklan ve Eğitim

Müdürlüğüne teslim edilir.

 

Personel Özlük Dosyaları

MADDE 15: Özlük ve Sicil Dosyalarının önemi; Devlet Memurlarının liyakat ye ehliyetlerinin

tespitinde, kademe ilerlemelerinde, derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu

hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyalan başlıca dayanaktır.

Bu nedenle;

a) Yerel Hizmetler Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer gölge özlük dosyası

düzenlenir.

b) Özlük dosyalarının muhteviyatı; nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık

kurulu raporu, sabıka kaydı belgesi, sınav evraklarıyla göreve başlama onayından itibaren almış

oldukları izin, rapor, performans, değerlendirme, formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer evraklardır.

 

Disiplin Cezaları

MADDE 16: Yerel Hizmetler Müdürlüğü personeli 657 sayılı Devlet memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun hükümlerine ve yürürlükteki ilgili mevzuat hükümlerine tabidir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yönetmelikte Yer Almayan Hususlar

MADDE 17: İş bu yönetmelikte yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler

çerçevesin de hareket edilir.

 

Yürürlük

MADDE 18: Bu yönetmelik Belediye Meclisi tarafından onaylanmasını takiben 3011 sayılı kanun

doğrultusunda ilan edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme

MADDE 19: Bu yönetmelik hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

-