ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ ESENYURT BELEDİYESİ

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

DURSUN ERGEN

Telefon :0212 620 59 08

Dahili :Santral: 0212 620 59 08

Mail :zabitamudurlugu@esenyurt.bel.tr

Zabıta Müdürlüğü 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

Kanun, tüzük  ve   yönetmeliklerde   belediyelere  verilen  görev   ve yetkiler doğrultusunda, Belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni  işlem yapmak.

Hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek ve benzeri hallerde doğrudan doğruya gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak,

Şehirlerarası otobüs terminalleri ile diğer garajlarda ki otobüslerin fiyat ve zaman tariflerini denetlemek, uymayanlara tutanak düzenlemek.

T.C.

ESENYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

 

 

Amaç

MADDE 1: Bu Yönergenin Amacı Zabıta Müdürlüğü’nün görev alanını, sorumluluk ve yetkilerini, görevlerin yerine getirilişi ve yetkilerin kullanımında başvurulacak yöntemlerin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve diğer yasaların Belediyelere yüklediği görevleri yerine getirmek ve Belde de esenlik, huzur, sağlık, düzen ve belde halkının mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını belirli kurallar içerisinde yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

 

Kapsam

MADDE 2: Bu yönerge, Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğünün görev ve çalışma düzenini ile; birimlerin kuruluşunu işleyişini yetki ve sorumluluklarını içeren uyulması gerekli esas ve usullerle, iş ve işlemleri kapsar.

 

Hukuki dayanak

MADDE 3: Bu yönetmelik 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 1608 sayılı Umuru Belediye Muteallik Ahkamı cezaiye hakkındaki 486 numaralı yasa (Belediye Ceza Yasası), İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin Yönetmelik, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu, 4077 sayılı Tüketiciyi Koruma Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife Selahiyet Kanunu ve 11 NİSAN 2007 tarihinde 26490 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Belediye Zabıta Personel Yönetmeliğine göre hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 :  Bu Yönetmelikte geçen,

 Bakan                          : İçişleri Bakanı

Bakanlık                      : İçişleri Bakanlığı

Genel Müdür               : Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Genel Müdürlük           : Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü

Belediye                       : Esenyurt Belediyesi

Belediye Başkanı           : Esenyurt Belediye Başkanı

Başkan Yardımcısı         : Belediye başkanı tarafından konuyla ilgili olarak

                                         görevlendirilen Esenyurt Belediye başkan yardımcısını

Belediye Encümeni        : Esenyurt Belediye Encümenini

Belediye Meclisi             : Esenyurt Belediye Meclisini

Birim                             : Zabıta Müdürlüğünü

Müdür                           : Birim müdürünü veya müdür vekilini ve sadece verilen yetkiyi 

                                         Kullandığı alanlara münhasır olmak üzere müdür tarafından

                                         verilen imza yetkisini kullananları,

Zabıta                             : Esenyurt Belediye Zabıta Teşkilatı Müdür,Amir ve Memurları

                                         İfade eder

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş ve Teşkilat

 

 

Kuruluş

MADDE 5:  Esenyurt Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü Esenyurt Belediye Meclisinin 02.02.1990 tarih ve 1990/62 sayılı kararı ile kurulduğu, Bakanlar Kurulunun 30.12.1991 tarih 1991/2585 sayılı kararı ile onandığı ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 48. ve 22.02.2007 tarihli, 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standartlarına Dair Yönetmelik” Hükümlerine dayanarak Esenyurt Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 2007/25 sayılı kararı gereğince kurulmuştur.

 

 

Teşkilat

MADDE 6:

  1) Zabıta  Müdürlüğü  Teşkilatı, Müdür, Amir, Komiser  ve   Zabıta  

       memurları .personelinden oluşur.

 

  2) Müdürlüğe bağlı olarak; Evrak Ekipleri Amirliği ,Kaçak Yapı ve Gecekondu Ekipleri     

     Amirliği, Trafik Ekipleri ve noktaları Amirliği, Pazar Ekipleri Amirliği, Seyyar Ekipleri   

     Amirliği, Kontrol Ekipleri Nöbetçi Amirliği, Gece Kontrol ve Hafriyat Ekipleri ve Büro

     Şefliği bulunmaktadır.   

 

      Amirliklerin sayı  ve görevlerini belirlemede Belediye Başkanı yetkilidir.

                           

      

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Personelin Nitelikleri, Görev, Yetki Ve Sorumlulukları

 

Personelin Unvan ve Nitelikleri:

            

MADDE 7: Zabıta Müdürlüğüne atanacak personelin unvan ve nitelikleri aşağıdaki gibidir.

 

a) Zabıta Müdürü : 657  Sayılı Kanunun  atamaya  ilişkin   maddelerinde öngörülen ilkeler ve “ İl Özel İdareleri, Belediyeler  ve  İl  Özel  İdareleri ve  Belediyelerin   Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler  İle  Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme ve Unvan  Değişikliği  Esaslarına  Dair  Yönetmelik”  hükümleri doğrultusunda atanır.

        

            b) Zabıta Amiri ve Komiseri :11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinin

                17.maddesi b ve c bendi hükümleri doğrultusunda atanır.

 

            c) Zabıta Memuru : 11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliğinin 13,14,16.

                maddeleri hükümleri doğrultusunda atanır.

 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

 

MADDE 8: Zabıta Müdürünün görev, yetki ve sorumlulukları aşağıdaki gibidir.

      a) Zabıta Müdürünün Görev ve Yetkileri

1)      Müdürlüğü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2)      Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3)      Çalışmaları yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4)      Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5)      Personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6)      Müdürlükte çalışan personelin birinci sicil amiri olup memur personelin başarı ve performans değerlendirmesi yapmak, personelin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit ederek izin vermek.

7)      Müdürlük Bünyesinde görev yapan amirlik ve ekiplerin tüm iş ve işlemlerin zamanında ve doğru olarak yerine getirilmesini, personelin işlemlerinin mevzuat çerçevesinde yürütülmesini sağlamak,

8)      Zabıta Müdürlüğü ile diğer müdürlükler arasında koordinasyonu sağlamak,

9)      Belediye Başkanı ve üst makamların emirleri, meclis ve encümen kararlarını yerine getirmek,

10)  Birim yöneticilerinin ortak nitelikli yönetim görevlerini yerine getirmek,

11)  Müdürlük ve bağlı birimlerin görevlerini ilgilendiren mevzuat değişikliklerini takip etmek ve mahiyetindekilere iletmek veya duyurmak,

12)  Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, müdürlüğe bağlı birimlerin görevlerinin etkinlikle yerine getirilmesi için yetkisi dahilindeki tedbirleri almak, çalışma saatlerini belirlemek yetkisini aşan konularda Belediye Başkanlığından prensip kararları alması hususunu üst makamlara bilgi vermek,

13)  İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği kendine verilen görevleri gereği gibi yerine getirilmesinden ilgili Başkan Yardımcısı ve Belediye Başkanına karşı sorumludur.

14)  Müdürlük işlevleri ile ilgili Başkanlık makamının istediği raporları inceleme ve araştırmalar yaparak hazırlamak,

15)  Müdürlüğün çalışma esaslarını gözden geçirmek plan ve programlar yaparak çalışmaların bu emir altında görev yapan, disiplin ve ita amiri olduğu bütün memurların, rütbe terfi tekliflerini yapmak, özlük haklarını gerçekleştirmek, gizli tezkiye varaklarını düzenlemek, onaylanmış yıllık izinlerini ve mazeret izinlerini vermek, personelin hizmet içi eğitimini yaptırmak.

16)  Personel ihtisas ve becerilerine göre uygun gördüğü birim ve görevde çalıştırmak, denetim ve gözetimini yapmak,

17)   Gerektiğinde denetim ve gözetimi altında görev ve yetkilerinin devredilebilir olanları gerekli gördüğünde, kendi takip ve kontrolünde zabıta amiri veya komiserlerine devretmek(zabıta müdürüne yasalarda tanınan onama niteliğinde olan imza yetkisi devredilmez.)

18)  Yıllık taslak  ve bütçe doğrultusunda uygulamaları yapmak, tahakkuk amirliği görevini yerine getirmek.

19)  Teknolojik gelişmeleri izleyerek buna göre müdürlüğün araç,gereç donanım ve haberleşme cihazlarının yenilenmesini sağlamak ve talep etmek,

20)  Müdürlük görevlerinin yürütülmesinde ihtiyaç duyulan,yeni tedbirlerin ve yetkilerin alınması için Başkanlık Makamına önerilerde bulunmak,

21)  Yasa,tüzük ve yönetmeliklerle belediyeye verilen görevlerden yetkisi içinde olanların yapılmasını sağlamak, bu amaç için gerekli tedbirleri almak veya aldırmak

22)  Daha verimli çalışma sağlamak amacı ile benzer faaliyet gösteren dış kuruluşlardan bilgi alışverişinde bulunmak, inceleme yapmak ve konu ile ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlamak,

23)  İlgili mevzuat ve bu yönetmelik gereği kendisine verilen görevlerin yerine getirilmesinden ilgili Başkan yardımcısı ve Belediye başkanına karşı sorumludur.

24)  Stratejik plan ve 5018 sayılı kamu mali yönetimi kanunu çerçevesinde müdürlük bütçesini hazırlamak ve uygulamak

25)  Harcama yetkilisi olarak 5018 sayılı yasaya uygun hareket etmek

 

 

      b) Zabıta Müdürünün Sorumlulukları : 5393 sayılı Belediye  kanunu, 657   Sayılı Devlet Memurları Kanunu,11.04.2007  tarih  ve   26490 sayılı  Zabıta Yönetmeliği ve 5018 sayılı Kamu Mali yönetimi ve Kontrol Kanunu ile  diğer Belediye  Mevzuatının   kendisine  yüklediği görev  ve  yetkilerin  yerinde  ve  zamanında kullanılmasından sorumludur.

 

              Müdürlüğe bağlı Amirlikler ve görevleri

           

  MADDE  9 : Amir,Müdürlük bünyesinde yapılan  görev  dağılımı   çerçevesinde kanunlar, tüzükler , yönetmelikler, Başkanlık  Genelge    ve    Bildirileri    çerçevesinde,   üst makamların  emirleri  doğrultusunda  işlerin mevzuata uygun, gecikmesiz  ve eksiksiz  olarak yürütülmesinde Müdürlük Makamına karşı tam yetkili ve sorumlu kişidir.

 

A) Bağlı Amirlikler :

  

      a) PAZAR EKİBİ AMİRLİĞİ

 

1)      Pazar esnafından işgaliyelerin toplanmasını

2)      Pazar ortasındaki işgalleri kaldırmak

3)      Pazar başındaki seyyar faaliyetine mani olmak

4)      Pazar sonlarındaki seyyar faaliyetine mani olmak

5)      Hava kararınca zamanında pazarı kaldırmak

6)      Pazardaki pazarcı esnafının çöplerini poşete koydurmak

7)      Pazar alış-verişinde bulunanların rahatsız edilmelerini önlemek(pazarcı esnafın söz ve v.b.ile rahatsızlık konusu)

8)      Pazarcı esnafından gıda maddesi satanlara iş gömleği giydirmek

9)      Pazarcı esnafından gıda maddesi satanlara S.M.C. aldırmak

10)  Et mamulleri satanların ürün kontrolü (Veteriner ile yapılacak)

11)  Etiket kontrolü yapmak

12)  Tezgah kurma belgelerinin alınması sağlamak

13)  Tarife asılması gereken yere astırtmak

14)  İlgili makamlardan gelen  ( Encümen, Sağlık İşleri gibi )kapama günlerini takip etmek.

 

     b)  BÜRO ŞEFLİĞİ

                   Personel Şube :

1)      Personel özlük konularını izler

2)      Personel bölge dosyalarını oluşturur ( görev yerleri )

3)      Ayniyat ile ilgili konuların takibinden ( satın alma v.b.)sorumludur.

4)      Arşivleme yapar

5)      Yıllık bütçe düzenlemesi yapar

6)      Memur sevk kağıtlarını düzenler,takibini yapar.Bilgisayara işler dönüşleri takip eder.

7)      İzin belgelerini hazırlar,dönüşlerini takip eder.

8)      Peşin para makbuzlarını sayfa sayfa işler

9)      Günlük-Aylık-Yıllık vukuat çıkartılır

10)  Avans işleri

11)  Hafta sonu çalışma programlarını liste halinde çıkartmak.

 

 

     Gelen  Giden  Evrak Kayıt Kısmı

 

a)      Müdürlüğe ulaşan tüm evrakları önce evrak defterine,akabinde bilgisayara işlemek

b)      Kayda alınan evrakların havalesini sağlayıp, evrak ekibine zimmetli olarak vermek

 

     İcmal  Defteri ve Hizmet Vesikaları Kısmı

 

a)      Kazan Defteri konumunda olan İCMAL defterine günlük olarak (izin ,istirahat v.b dokümanı  işlemek

b)      Hizmet vesikalarını işler.

c)      Hizmet vesikalarını dosyalar

d)      Günlük vukuatları,personel rapor çizelgesini hazırlar.

e)      Haftalık-Aylık-6 Aylık-Yıllık vukuatları hazırlar.

 

    Ceza Kayıt ve Teftiş Defteri

 

a)      Tüm ceza kayıtlarını bilgisayara işler (1608 – 4077 v.b.)

b)      1608’e göre tanzim edilmiş ceza zabıtlarını kaydedip Yazı İşleri kanalıyla Encümen’e intikal ettirilir.

c)      G.S. VE Sıhhi müesseselere Teftiş Defteri doldurulur.

 

     Müşteri Memnuniyet ve Şikayet Masası

 

a)      Şikayet forma işlenip,değerlendirilecek yere bildirilir.

b)      Değerlendirilmiş formların neticelerini müşteriden kayıt almak suretiyle değerlendirilir.

c)      Müdürlüğe ziyarete gelen kişileri kayıt altına alır.( form veya bilgisayar )

 

     c) NÖBETÇİ AMİRLİĞİ

 

1)      Gece yapılan şikayet ve müracaatları değerlendirir.

2)      Kanun,tüzük  ve   yönetmeliklerde   belediyelere  verilen  görev   ve yetkiler doğrultusunda,Belediye suçu işleyenler tespit edildiğinde kanuni  işlem yapmak.

3)      Gündüzden kalan ve gecede takibi gereken işleri yapmak.

4)      Başkanlık Makamının gece verdiği emirleri yerine getirmek,

5)      Belediyenin diğer müdürlüklerinden yapılacak denetimlerde,ihtiyaç duyulduğunda yardımcı olmak,

6)      Yangın,sel,vs gibi felaketlerde görevlilerin, almış oldukları tedbirlere yardımcı olmak,

7)      Zabıta Müdürlüğü gece ve gündüz telsiz ve telefon muhaberatını yürütmek,

8)      Belirlenen görev ve yetkiler dışında tüm zabıta hizmetlerine  yönelik,müdürlük emirlerini öncelikle uygulamak.

 

     d) KAÇAK YAPI VE GECEKONDU TAKİP AMİRLİĞİ

 

1)      Fen elemanları ile birlikte yasal işlemleri yapmak ve yardımda bulunmak,

2)      Hafriyat atıklarının müsaade edilen yerler dışına dökülmesini önlemek ve benzeri hallerde doğrudan doğruya gerekli tedbirlerin alınmasını sağlamak

3)      3194 sayılı imar kanunu ve imar yönetmeliklerine göre belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde güvenlik tedbirleri alınması gerekli görünen arsaların çevrilmesini sağlamak,

4)      Açıkta bulunan kuyu mahzen gibi yerleri kapattırarak zararlarını ve tehlikelerini gidermek,

5)      Kanalizasyon ve fosseptik çukurlarının sızıntı yapmalarına mani olmayı sağlamak,

6)      Yıkılacak derecedeki binaları boşalttırmak,yıkılma kararlarını uygulamak

7)      Ruhsatsız yapılan inşaatları tespit etmek ve derhal inşaatı durdurarak bunları belediyenin fen kuruluşlarının yetkili elemanları ile birlikte tespit etmek,tutanak düzenlemek ve haklarında kanuni işlemlerde bulunmak,

8)      775 sayılı gecekondu kanununa göre,kendisine ait olmayan arsaya izinsiz yapılaşmaya meydan vermemek ve yapılanlarının tespitini yapmak,fen elemanlarının gözetiminde yıkılmasını sağlamak,gecekondu ilgilileri hakkında adli mercilere suç duyuruda bulunmak ve bu konuda gerekli önlem ve tedbirleri almak,

9)      2863 sayılı Kültür ve Tabiat varlıklarını koruma kanununa göre;sit ve koruma alanlarında ruhsatsız yapı,izinsiz kazı ve sondaj yaptıranları,izinsiz define arayanları ilgili mercilere bildirmek,

10)  Deprem ve diğer tabii afetlerde afete uğrayanlara mümkün olan yardımı yapmak,

 

 

 

 

 

 e) TRAFİK AMİRLİĞİ

 

1)      Kanunlarla belediyelere verilen trafik görev ve yetkilerinden belediye başkanlığınca uygun görenleri yürütmek,

2)      Belediyelerce yapılan alt yapı çalışmalarında gerekli trafik önlemlerini almak,

3)      Belediyelerce dikilen trafik işaret ve levhalarına verilen hasarı tespit etmek,

4)      Şehirler arası otobüs terminalleri ile diğer garajlarda ki otobüslerin fiyat ve zaman tariflerini denetlemek,uymayanlara tutanak düzenlemek,

5)      Trotuar üzerinde usulsüz  park etmiş araçlara kabahatler kanununa göre işlem yapmak,

6)      Yol belgesiz,brandasız,hafriyat araçlarına kabahatler kanununa göre işlem yapmak,

 

    f) SEYYAR EKİP AMİRLİĞİ

 

1)      5393 sayılı belediye kanununun 15/m  maddesine göre gıda ile ilgili alınan seyyar malları(2) iki  gün içerisinde ilgililerince alınmaz ise;gıda bankalarına (oluşmadı) verilecektir.

2)      Yine aynı kanunun 15/m maddesine göre gıda dışı seyyar malları alımında (30)otuz gün sonra tutanak karşılığında yoksullara verilecek,

 

   g) DENETİM EKİP AMİRLİĞİ

 

1)      Hizmet bölgesinde ki ekiplerin yasalar uygun,en kısa zamanda verimli,düzenli ve eksiksiz yapılmasını sağlamak,

2)      Ekiplerin çalışmalarında verimin artması amacıyla öneriler getirmek ve istenilen zamanda faaliyetler hakkında rapor vermek,

3)      İlçemiz dahilinde hizmet veren değişik meslek gruplarına ait esnafları denetlemek,ruhsatı olmayan esnaflara yasal işlem yapmak,

4)      Sıhhi ve Gayrı sıhhi(2. ve 3. sınıf) işyerlerini  hijyen ve belirtilen şartlara uygunluğu açısından denetlemek,yapılan denetlemelerde sağlık şartlarına uygun olmadığı tespit edilen gıda maddelerine el koymak,

5)      İş yerlerinde ki mevcut ruhsatların faaliyet konumuna uygun olup olmadığını tespit etmek, Ruhsat ihlafı varsa ilgili makama bilgi vermek,

6)      Belediyemizi tarafından ruhsat verilmeyen işyerlerine ruhsat verilen kurumlara bildirmek,

7)      Umuma açık eğlence ve istirahat işyerlerine izin verilmeden önce ruhsat işlemlerinin başlamasını sağlamak,

8)      Her türlü gıda imalatı yapılan işyerlerine belirli zamanlarda  periyodik olarak denetimin yapmak,uygun şartlarda faaliyet göstermeyenlere yasal işlem yapmak,gerekli görünen hallerde İl Tarım Müdürlüğüne bildirmek,

9)      İlçemiz dahilinde hizmet veren değişik iş gruplarına ait işyerlerinde 4077 sayılı Tüketiciyi koruma kanununa göre denetim çalışması yapmak,

10)  İş yerlerinde çalışan ve sağlık muayene cüzdanı alması gereken iş yerlerinin,sağlık muayene cüzdanı almalarını sağlamak,

11)  Umuma açık işyerleri ile ilgili denetim çalışması yapmak ve takip etme

 

    h) EVRAK EKİPLERİ

 

1)      Takip için büro evrak kayıttan aldıkları evrakların takibini yapıp;neticelendirerek intaç etmek,

2)      Evrak muhteviyatına göre 5393 sayılı kanuna istinaden; ruhsatsızlık vs. kanununa göre ceza zaptı,açık zabıt tanzim etmek,

3)      Gün içinde tebligat yapılan evrakların kayıt numarası ile intaç edilen evrakların teferruatlı olarak hizmet vesikasına açıklayıcı bilgi yazmak,

4)      5393 sayılı kanunun 15/b maddesine göre işyerlerine mühür tatbik etmek suretiyle iş yerlerine SURESİZ faaliyetten men etmek(mühürleme zabıtlarını aynı gün büroya teslim etmek)

5)      İlgili makamlardan gelen (Encümen,Sağlık işleri gibi) kapama günlerini tatbik etmek,

6)      Mühürlenmiş olduğu yerleri takip edip duruma göre mühür fekki tanzim etmek,

 

   ı) ŞİKAYET EKİBİ

 

1)      Başkanlık beyaz masa ve zabıta müşteri memnuniyet masasına ulaşan şikayetleri en kısa sürede çözümlemek,

2)      Müdürlüğümüze gelen yazılı dilekçeye dayalı şikayetleri değerlendirip  sonuçlandırmak,

 

  i) GECE KONTROL VE HAFRİYAT EKİP AMİRLİĞİ

 

1)      24 saat hizmeti esas kabul eden zabıta müdürlüğü gece müdürlüğümüz ve başkanlığımıza ulaşan şikayetleri değerlendirmek,

2)      Gece bölgenin toprak dökülebilinecek yerlerini kontrol etmek, döken ve döktürenler hakkında kabahatler kanununa göre işlem yapmak;fen işleri müdürlüğüne tutanak ile bildirmek,

3)      Gece emniyet müdürlüğü ekipleri ile müşterek görev yapmak,

 

        Müdürlük emrinde görevli memurlar, kendilerine verilen görevleri kanunlar, tüzükler, yönetmelikler, Başkanlık genelge ve bildirileri ile ilgili mevzuat çerçevesinde ve üst amirin emirleri doğrultusunda gecikmesiz olarak yapmakla yükümlüdürler.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hizmet ve Görevlerin İcrası,İşbirliği ve Koordinasyon

 

Hizmetlerin icrası

MADDE 10: Zabıta müdürlüğündeki hizmetlerin icrası aşağıda gösterilmiştir.

a)      Görevin kabulü:Müdürlüğe gelen evrak bilgisayara işlenip zimmet defterine kaydedilerek ilgilerine verilir

b)      Görevin planlaması:Zabıta müdürlüğündeki çalışmalar,Müdür ve ilgili amir tarafından düzenlenen plan içerisinde yürütülür

c)      Görevin icrası:Zabıta müdürlüğü tüm personeli kendilerine verilen görevleri gereken özen ve süratle yapmak zorundadırlar.,

 

İşbirliği ve koordinasyon

MADDE 11:

1)Belediye birimleri arasında ve birim içi işbirliği ve koordinasyon:

 

 a)Zabıta müdürlüğü ile diğer birimler arasında birim içi koordinasyon Müdür tarafından

    sağlanır.

 b)Zabıta Müdürlüğüne gelen tüm yazılar kayıt memurunda toplanır, konularına göre  

    dosyalandıktan sonra müdürlük makamına verilir.

 c)Zabıta Müdürü dosyadaki evrakları havale eder ve ilgili amirliklere iletir.

 ç)Amirliklerde ve ekiplerde görevli personel evrakları niteliğine göre inceler ve sonuca  

    ulaştırır.

 

2)Diğer kuruluşlarla koordinasyon: Zabıta müdürlüğü, Valilik ve tüm kamu kurum ve kuruluşları  ile özel ve tüzel kişilerle yapacağı önemli yazışmalar, sorumlu personel, ekip amiri ve müdürün parafı ile Belediye Başkanı veya ilgili Başkan Yardımcısı imzası ile yürütülür.

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Denetim,Sicil ve Disiplin

 

            Müdürlük içi denetim

            MADDE 12:

a)      Personel en yakın amirinden başlayarak denetime tabi tutulur.

b)      Zabıta müdürü; Müdürlüğün tüm personelini her zaman gerek gördüğünde denetlemek ve ilgilileri yönlendirmek yetkisine sahiptir.

 

Personel sicili:

             MADDE 13: Zabıta müdürü her yıl sene sonu memur personel için birinci sicil amiri olarak puan verir, kapalı zarfa konan sicil raporları mühürlü bir şekilde İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim edilir.

 

 

Personel özlük dosyaları

             MADDE 14: Özlük ve Sicil Dosyalarının Önemi; Devlet memurlarının liyakat ve ehliyetlerinin tespitinde, kademe ilerlemelerinde,derece yükselmelerinde, emekliye ayrılmalarında veya kamu hizmeti ile ilişkilerinin kesilmelerinde Özlük ve Sicil Dosyaları başlıca dayanaktır.

            Bu nedenle;

a)      Zabıta Müdürlüğünce Kurumda çalışan tüm personel için birer gölge (özlük) dosyası  düzenlenir.

b)      Özlük dosyalarının muhteviyatı; Nüfus cüzdan örneği, öğrenim belgesi, askerlik belgesi, sağlık kurulu raporu,sabıka kaydı belgesi, nakil evraklarıyla göreve başlama onayından  itibaren almış oldukları izin,rapor, performans değerlendirme formları, derece ve kademe ilerlemesi onayları ile diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

Disiplin Cezaları

             MADDE 15: Zabıta Müdürlüğü çalışan tüm personelle ilgili disiplin işlemlerini 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4483 sayılı Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında kanun,11.04.2007 tarih ve 26490 sayılı Zabıta Yönetmeliği ve yürürlükteki diğer mevzuata uygun olarak yürütür.

 

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

 

Yönetmelikte yer almayan hususlar

             MADDE 16: İş bu yönergede yer almayan hususlarda yürürlükteki ilgili umumi hükümler çerçevesinde hareket edilir.

 

Yürürlük:

MADDE 17: Bu yönerge onaylandığı tarihte yürürlüğe girer.

 

Yürütme:

MADDE 18: Bu yönerge hükümlerini Belediye Başkanı yürütür.

-